neděle 22. ledna 2012

ZASLÁNO: Odsun Němců z německého pohledu


(Autor: Jaroslav Teplý)

Podotýkám předem, že jde o individuální stanovisko německého historika, dnes již pensionovaného profesora Hans-Ulricha Wehlera v rozhovoru s časopisem Der Spiegel (13/2002), který vyšel pod názvem "Die Debatte wirkt befreiend". Ale i můj krátký výtah z něho je čistě osobní a samozřejmě neúplný.


Spiegel konstatuje že nelze jednoduše hrůzy nacistického vraždění národů klást na roveň děsu útěku a vyhnání (Vertreibung). Wehler odpovídá, že mnozí ve Spolkové republice měli strach, že by mohlo dojít k vyúčtování ohromného počtu 14 milionů krajanů z bývalých německých východních území, z nichž mnozí přišli za strašných podmínek o život, proti úhrnu či součtu vlastních zločinů. To se v podstatě nedostalo na veřejnost. Byl ovšem již v padesátých letech vypracován obsažný sborník "Dokumentace o vyhnání Němců ze střední a východní Evropy". Jeden z vedoucích celého projektu, historik Theodor Schieder, pověřil Wehlera, aby půl roku pracoval na úseku Jugoslavie. Podle něho se shromažďovala a pečlivě ověřovala svědectví (na jugoslávském úseku 20 tisíc!), protože sborník měl posílit posici Spolkové republiky na případné mírové konferenci.

Wehler a ostatní jeho mladší kolegové si tuto souvislost neuvědomovali. Jim byla záležitost presentována asi takto: máme tady zakázku, to a to má být zachyceno, než se to vytratí z paměti, tak nám trochu pomozte. Schieder byl podle Spiegelu jeden z nejdůležitějších historiků Spolkové republiky, který se v roce 1939 zasazoval o anexaci částí Polska, vykázání (Ausweisung) sedmi set tisíc Poláků z tohoto území a vyčištění od Židů (Entjudung) zbylého polského území. O tom ovšem později už nemluvil a jeho žáci neměli o tom ani to nejmenší tušení.

Osud sborníku dokončeného 1960 je také zajímavý. Nedostal se do prodeje a jeho závěrečná hodnotící část nevyšla vůbec, protože politikům neseděla. Bylo v ní totiž dovozeno, že bez brutálního jednání Němců by bylo nedošlo k takovým výstřelkům na druhé straně. Podle Wehlera by ani toho nejnáruživějšího polského, maďarského či českého nacionalistu až do roku 1939 nenapadlo jednoduše vyhnat miliony občanů jiného jazyka. Dosti místa je v rozhovoru pak věnováno "etnickým událostem" mezi dvěma světovými válkami (stěhování, vyvražďování, výměna, vyhánění atd.) - nedávno o nich psal profesor Pešek v časopise "Dějiny a současnost" - a jejich vlivu na Hitlera a druhou světovou válku.

Zajímavé jsou názory profesora Wehlera na to, jak se přesídlenci vyrovnávali nebo museli vyrovnat se svým osudem. Desítky let to byla jejich privátní záležitost, i když byly určité "ventily" v landsmanšaftech a podobných organisacích. Ale poselství většiny obyvatel spolkové republiky bylo: se svým utrpením se musíte vyrovnat sami. Jestliže se s tím zabýváme teď po dobrých padesáti letech, říká Wehler, nemůže to škodit, protože máme časový a emociální "bezpečnostní polštář". Vidí ovšem velký problém v tom, že se v přípravě na rozšíření EU východním směrem tvoří děsivý scénář (Horrorszenario), který vede k vehementnímu odmítnutí. Proč bychom měli společně žít s dětmi oněch pachatelů (rozuměj násilností páchaných při odsunu). Pak znovu poukazuje na různé druhy těchto násilností, na základě kterých je možno napsat dramatisovanou historii odsunu, způsobující hrůzu z možnosti připustit potomky pachatelů těchto činů do EU.

V závěru konstatuje Spiegel, že se zdá, že vyhnanci (Vertriebene) téměř beze stopy splynuli s německou společností a ptá se Wehlera, zda jsou kromě "srazů" (Heimattreffen) nějaké tradice, které ještě působí. Wehler odpovídá, že ne. Tato území, která byla po staletí osídlena Němci, jsou pro nás ztracena. To je cena za to, když nějaká země dvakrát riskuje totální válku.

Jak by asi reagovali pánové Böhm, Posselt, Mandler, Doležal a ostatní "stipendisté", kdyby jim poslední dvě Wehlerovy střízlivé věty naservíroval dejme tomu Miloš Zeman?

Typickým příznakem degenerace západoevropského právního cítění je systematické smazávání právního postavení zločince a jeho oběti. Při posuzování výsledků nějakého násilí či přepadení policie a soud v prvé řadě posuzují, zda se oběť násilí přehnaně nebránila, a běda jí, když útočníka trochu tvrdším způsobem zneškodní. Příkladů na to je v holandské soudní praxi nepřeberné množství. Jeden z poslední doby: somálský "uchazeč o asyl" chce na nádraží od nějaké ženy peníze, ale nedostane je. Vytáhne nůž a začne zuřivě ženu bodat. Nachomejtne se k tomu muž, který se nebojí. Přerazí zuřivci pěstí nadvakrát čelist a zneškodní ho do doby, než přijde policie. Věc ovšem přijde k soudu, kde státní návladní (žena) vidí v zákroku občana těžké ublížení na těle a žádá pro něho trest 100 hodin (veřejně prospěšné) práce. Chtěla nejprve žádat několik měsíců vězení, ale upustila od toho vzhledem k "mimořádným okolnostem". Policejní soudce (rovněž žena) měla na štěstí rozum a občana osvobodila, i když v odůvodnění rozsudku bylo možno najít stopy degenerovaného myšlení v holandském soudnictví nikterak výjimečného. Podle ní nebyl v pohnutlivé situaci schopen se ovládnout, takže úder byl silnější, než zamýšlel (!!!). Somálec byl v jiném přelíčení odsouzen k třem letům vězení nepodmínečně.

Ale vraťme se k Wehlerovi. Jeho názory jsou značně realistické, na takové nejsme zvyklí, ale svědčí o tom, že také v Německu došlo pod vlivem "politické korektnosti" k jistému zrovnoprávňování útočníka a napadeného. Wehler nevylučuje, že by Němci nechtěli žít v EU s potomky pachatelů násilí při odsunu. Prosím, to záleží jen na nich. Ale co my, máme snad odprosit potomky těch, kterým se shodou okolností nepodařilo nás zlikvidovat? Kát se zřejmě musí oběti, nikoliv původci celé tragedie, kteří mj. zplynovali miliony naprosto nevinných a bezbranných lidí a plánovali vyhlazení desítek milionů dalších. Všimněme si také nám již známé aplikace jazykové diferenciace ve smyslu když dva dělají totéž, není to totéž. Jsou-li přesídlováni Němci, jde vždy o vyhnání (Vertreibung). Na druhé straně citovaný přední německý historik Schieder navrhoval anexi části polského území, z kterého by byli Poláci vykázáni (Ausweisung). Jak - o tom mají pamětníci zcela reálnou představu. Schiederův výraz "Entjudung" říka pak vše o svém autorovi.

Poprvé na netu zveřejněno prostřednictvím Neviditelného psa 29. 4. 2002

Autor: Jaroslav Teplý

Zde uveřejněný text je součástí knihy Mohlo to jít také jinak (Průvodce polistopadovými roky), kde se nachází na straně 149. Zmiňovaná kniha je chronologicky řazený soubor autorových komentářů a článků publikovaných v letech 1990-2006. Námětem jsou nejen vnitřní záležitoti ČR, ale i jiná aktuální témata té doby jako např. Kosovo, náš vstup do EU, EU sama o sobě atd.
Ke knize je přiložen kompaktní disk s první autorovou knihou, napsanou v r. 1972 a vydanou francouzsky (samizdat) v roce 1976 (Economie Nationale de la Tchécoslovaquie Contemporaine). Česky tato kniha vyšla r. 1990 pod názvem "Socialismus v čs. národním hospodářství", zde na CD má titul "Rekonstrukce čs. postsocialistického hospodářství". (Na CD je k dispozici jak francouzská tak česká verze.) Tato starší kniha podává velmi neobvyklým, ale praktickým způsobem popis socialistického systému. Není vědecká, ani čistě ekonomická, neobsahuje žádné grafy, matematické výpočty apod. Je naprosto srozumitelná i čtenářům se základním vzděláním. Do rukou tak dostává čtenář možnost srovnání socialistického období s polistopadovým z méně obvyklého úhlu, protože autorův pohled na věci je od běžných názorů domácích i zahraničních dosti odlišný.

Kniha Mohlo to jít také jinak se dá koupit v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí, případně prostřednictvím elektronického knihkupectví Neoluxor. Skladem je ještě několik posledních kusů.

152 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

"Jak by asi reagovali pánové Böhm, Posselt, Mandler, Doležal a ostatní "stipendisté", kdyby jim poslední dvě Wehlerovy střízlivé věty naservíroval dejme tomu Miloš Zeman?" http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-21856139.html
Posselt entschuldigt sich für Nazi-Zeit und Anteil der Sudetendeutsche (25-03-2002), a to ne jednou! (http://www.radio.cz/de/rubrik/tagesecho/-posselt-entschuldigt-sich-fuer-nazi-zeit-und-anteil-der-sudetendeutschen-). Článek vlastence Teplého je z 29. 4. 2002. Pan Teplý je lhář.
Lháři typu toho vlastenčíka štvou a nedají pokoj. Ne jim zmínění pánové.
"Mit einer Klarheit wie vor ihm kein führender tschechischer Politiker bat Rouček in der öffentlichen Paneuropa-Großkundgebung vor Teilnehmern aus 27 Nationen für die Vertreibung der Sudetendeutschen durch die damalige Tschechoslowakei um Entschuldigung. Um sogenannte Völkertransfers und Vertreibungen zu überwinden, müsse man Lehren aus der Geschichte ziehen im Sinne eines „Nie wieder“, wie dies sein Kollege Bernd Posselt gemeinsam mit ihm im Europaparlament tue. Rouček kritisierte in scharfen Worten den tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus, der trotz seiner Lebenserfahrung aus sieben Jahrzehnten immer noch nicht erkannt habe, wie verheerend Nationalismus und wie chancenreich eine europäische Rechtsgemeinschaft sei." http://www.odfinfo.de/aktuelles/2011/PDF/SdP-Um-Entschuldigung-gebeten.pdf

Větší vlastenec řekl(a)...

My Češi máme nad Euroameričany a jinými dědičnými nepřáteli obrovskou morální převahu.
To je prostě jasné každému opravdovému českému vlastenci.
Takže prosím : Používejme naší morální převahu správným způsobem - řev a vytí našich dědičných nepřátel prostě ignorujme. Vždyť víme, že zpoza našich hranic bude stále znít, dokud je nepřejdeme. Dokud nepřijdeme do Evropy udělat klid, mír a pořádek. Náš slovanský pořádek.

Proč bychom se měli, pro Leninovy rány zabývat "německým pohledem" na humánní odsun ?! To by bylo, jako bychom se dívali ... co já vím, třeba Baťovýma očima na humánní znárodnění jeho robotáren.
Nebo očima evropského agenta Schwarzenberga na Schwarzenberský palác, že.
Prostě ABSURDNÍ, tohleto. Vážně.

My prostě víme, co by se dělo, kdybychom humánně neodsunuli Němce, Maďary a zbylé německojazyčné Židy, kdybychom humánně neznárodnili většinu našeho průmyslu a finančnictví již v r.1945 :
1) Měli bychom velké potíže se zaváděním našeho slovanského společenského zřízení
2) Došlo by brzy k další válce mezi námi a Němci, podporovanými „naší“ zrádnou buržoasií a dalšími nepřizpůsobivými elementy

I kdybychom tuto nevyhnutelnou válku vyhráli, dnes bychom žili tak bídně jako Euroameričani. Živořili bychom zoufale, jako obyvatelé těch evropských zemí, které pod hrubým nátlakem USA humánní odsun a humánní znárodnění neprovedly nebo nedokončily.

To je prostě jasné a dané, to je prostě naše pravda.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

"Jak by asi reagovali pánové Böhm, Posselt, Mandler, Doležal a ostatní "stipendisté"?
Tito pánové reagují na mezinárodní události velmi rychle.
Dvě zprávy z tisku 21. ledna t.r.:
Němečtí vyhnanci žádají odškodnění za nucené práce od německé vlády ... protože zřejmě neexistuje šance, jak by mohli dostat odškodnění od Česka, Polska, Ruska a dalších zemí, obracejí se na vlastní vládu. (Lidovky)
Podle komentátorů je šance na odškodnění vzhledem k hospodářské krizi prakticky nulová. BvD proto spíše považují za snahu vyhnanců, aby mladí Němci nezapomínali na jejich osud. (eurozprávy)

Vedení Svaz německých vyhnanců (BdV) si dobře uvědomuje, že pokračovat za současné krizové situace, kdy kancléřka prosazuje nepopulární politiku centralizované kontroly státních rozpočtů států EU, která vyvolává podezření a odpor u veřejného mínění mnoha států, s požadavky jako zrušení Benešových dekretů a pod. je pro německou vládu při nejmenším nepohodlné. Mohli jsme pozorovat, že v poslední době různá propaganda BdV a zároveň SdL zmírnila na intenzitě, téměř utichla.
A zároveň potřeba šetřit na státních vydáních nepovede také ke zkrácení příspěvků těmto organizacím?

Jakub S. řekl(a)...

A kdopak to je, ten důležitý a směrodatný jakýsi Rouček? Toto jméno jsem v životě v žádné souvislosti neslyšel... Někdo mu dal gebír, že se má - musí - může - smí globálně za zločiny Čechů omluvit - ?

Harpyje řekl(a)...

Pan Rouček je místopředsedou EP.

Jakub S. řekl(a)...

Tak ať, budiž mu přáno. To jaksi nic nemění na faktu, že jsem ho dosud nijak necítil povinnost nějak zaregistrovat, natož zařadit, vědomě či podvědomě, k důležitým, úctyhodným a relevantním dnešním politikům. Z toho vyplývá, že ani většina mého národa. Která se politickým atd. zprávám (o kometářích nemluvě) věnuje asi desetinu toho času, co já. Tož tak...

s.t.k. řekl(a)...

Pro Jakuba: Libor Rouček

Větší vlastenec řekl(a)...

Libor Rouček je především zrádný emigrant.
Už tento odporný zločin (trestný čin nedovoleného opuštění republiky) jej vyřazuje z našeho národa.
Bylo velkou chybou ČSSD, že si takového zrádce přivinula k hrudi.
Jak se dalo očekávat, odvděčil se jako opravdový had : Jedem.
HNUS.
Nevím, co zrádce Rouček řekl přesně těm nadutým Evropanům, ale pokud si dovolil kritizovat našeho pokrokového a vlasteneckého prezidenta, navíc V EVROPĚ (sic !) ... Tak to je prostě konec.
Prostě - jakmile se nám toho zrádce podaří zadržet, po našem opětovném vítězství nad multikulti, Euroamerikou, kapitalismem, demokracií a globálnem, uděláme s ním krátký proces. Lidový soud, obžaloba, rozsudek - a ven ze soudní síně. Za 10 minut maximálně. Jaképak s ním sr... ciráty, se zrádcem.
Musí to frčet - před soudní síní bude čekat celá fronta dalších adeptů na „vykopnutí z přechodové komory“ (= humánní popravu).
Bude rád, poevropštěný pan Rouček, když dostane provaz hned - když si jej předtím nevezme do parády nějaký vlastenec s pistolí velké ráže, aby mu prostřílel všechny velké klouby. Nebo nějaký vlastenecký vědec na pokusy, místo ubohých zvířátek.

A tak dopadnou VŠICHNI zrádci, všichni multikulti nadšenci a eurohujeři, všichni petenti a havlisti, chtějící se omlouvat Němcům za humánní odsun resp. buržujům za humánní znárodnění.
Jo, bude to těžká práce. A toho provazu co budeme potřebovat ...
Ale jinak to nejde. Kdo nejde s námi, půjde z přechodové komory.


Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme rozpadu Československa a sjednocení Německa, zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie !***Volte ČSNS 2005 a KSČM !

Jakub S. řekl(a)...

Aha. No a on je podle nich ein führender tschechischer Politiker? Ale. A S., je mi (opravdu) líto... ale sympatie pro Posselta, jeho názory, vystupování, vzhled - opravdu v sobě nejsem s to probudit. A pro to vystoupení s. (je socdem, že) Roučka tedy rovněž. Já ani nikdo, koho znám, historici, linguistici, muzejníci, lidi obecně z kultury - jsme ho tím nepověřili. Za nikoho z mého okolí nehovořil. Omlouvám se. Zde stojím a nemohu jinak. Jsem staromilecký vlastenec a cítím, že je nutno stát pevně na své postati. Ať je to cokoli. Tak dobrou. Už teď nejsem rád, že jsem tohle musel napsat. Nemusel. Ale musel. Těžce. Historik ví, že vycházet bezbřeze vstříc určitým z historie známým společenstvím nemusí být vratný proces. A ož opravdu dost. Jsem trapný možná. Never mind.

Větší vlastenec řekl(a)...

Máte naprostou pravdu, vážený Jakube S.
Vážená paní Harpyje prostě je zrádnou emigrantkou, stejně jako německý agent Rouček. Ani jeho, ani ji nikdo z nás vlastenců by nepověřil prostě ničím a nikdy. Nás a naše zájmy zastupuje prezident Klaus, opravdový vlastenec. Ano, V.Klaus nikdy nepomyslel na emigraci, nikdy se nezpronevěřil národním zájmům, nikdy nepřijal mrzký groš ani € od našich dědičných nepřátel.
Prostě - po našem opětovném vítězství prez.Klaus zůstane na Hradě, zatímco Rouček a jemu podobní půjdou do komor.

Mimochodem, vážený Jakube S. : Jestli si neděláte legraci s tím Vaším příbuzenským vztahem k jednomu ze členů Protistátního spikleneckého centra, tak doufám, že jde o jednoho ze dvou (tří ?) Nežidů.
Neboť v opačném případě to znamená, že jste přinejlepším židovský míšenec. Neboli člen z historie známého společenstva, jemuž tedy vstříc vycházet už nebudeme. Neboť by to nemusel být vratný proces; stejně jako v případě ustupování Němcům, křesťanům nebo buržoasii.

Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Nedělám...

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha.
No tak to se možná naši příbuzní tehdy setkali.

Čest !

Harpyje řekl(a)...

Nechovat sympatie vůči někomu kvůli jeho vzhledu, nebo neznámému politikovi jenom proto, že je sociální demokrat, je poněkud podivný způsob argumentace.
Osobně dávám přednost slušnému sociálnímu demokratu, před "pravičákem" s bolševickou minulostí.
Václava Havla taky nikdo nepověřil. Žít v pravdě, znamená naslouchat svému svědomí.

Větší vlastenec řekl(a)...

Vy jste prostě načichla Evropou, vážená paní Harpyje. Odrodila jste se nám.
Nám roduvěrným Západoasiatům Evropa samozřejmě páchne.
Nám roduvěrným Čechům ošklivý Posselt symbolizuje ošklivost všech Němců a ostatních Evropanů; co říká, neposloucháme.
Konečně - nerozumíme tomu, tomu šprechtění němých.
A rozumět nepotřebujeme, protože víme, že naši dědiční nepřátelé po nás prostě něco chtějí.
My víme co - naši zem, naše majetky. Prý že byla (byly) kdysi jejich.
Nakašlat jim. Když budou pořád otravovat, do komor s nimi.

Co se Havla a jeho "života v pravdě" týče : Proč neřekl davům, tehdy v listopadu 1989, že se hodlá omluvit Němcům za humánní odsun ? Proč neřekl, že hodlá dát buržujům majetek všeho lidu ? Že samoobsluha plná zboží je nezaměstnanému k ničemu ?
Protože by jej davy vypískaly, a uvolnily by cestu zasahujícím orgánům Bezpečnosti.
To je ten "život v pravdě", vážená paní Harpyje.

(A to se raději vůbec nezmiňuji o jeho členství v tzv.Římském klubu.)

Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Ale dyť jo. S každou z těch tří vět jistěže an sich souhlasím, obecně. Universalia jsou universalia.
U BP jde o něho. U Roučka - jenž je pro tebe k mému podivu očividně známým předním politikem - a jenž má zajisté kvalitní minulost jde o to jeho vyjádření, kterým jsi ho tu uvedla, že. No dobrý.
Právě jsem příteli, staršímu než já, emigrantovi z NSW, opravoval a upravoval (to dělám pro dost lidí) jeho šílený výlev pro jedno periodikum vůči Václavu Havlovi. On výslovně najednou napsal, že byl horší než ten poloimbecilní Korejec, co mu sebral publicitu. Tak jsem ho přesvědčil, že takto se to ve střední Evropě nevede a že averze mnoha emigrantů k dalšímu vývoji, sváděné pod- či vědomě na jednu osobu, prostě předhazovat našim lidem tady nejde. Že se octne na jedné lodi s komanči! A to nechceš, Georgi, že ne?! Měli byste vidět, jak jsem za VH bojoval. Tož tak...

Schumacher řekl(a)...

Copak Němci, ale Vršovci! To byla polízanice. Kdo by v té době myslel na nějaké Němce. Markomani, Kvádové, to ano. Ale Němci... A kdo ví, jak to bude za dalších víc než tisíc let. I když, čas někdy může plynout hrozně rychle. To například tvrdil nějaký Ajnštajn. To byl Žid. Němci se mu samozřejmě vysmáli. Cožpak Žid může mít v čemkoli pravdu? A představte si to překvapení, že ji měl. A kdo to potvrdil? Sami Němci. Experimentálně prokázali, tuším, že někdy mezi roky 1933 a 1945, že čas je relativní. Celých dlouhých tisíc let se jim vešlo do pouhých dvanácti. No řekněte, není to grandiózní úspěch? Vždyť za to dostali i cenu. A ne ledajakou. Norimberskou. Byla tehdy kolem toho spousta slávy. Vysílalo se to rozhlasem, psalo ve všech novinách a věšelo...

Schumacher řekl(a)...

VV, Havel to samozřejmě myslel dobře a upřímně. Viz jeho památný projev. Podobně jako další projevy o sídlištních králíkárnách a o devastaci přípražské krajiny "satelity" kazící romantický požitek z cesty z Hradu na Hrádeček. Dá rozum, že takovými drobnostmi jako kde jinde, jak jinak a za co by lidé žili a bydleli, nemůžete od státníka očekávat. Ten má na starosti daleko důležitější záležitosti. Budovat mosty mezi velmocemi, světový mír, hledat a nalézat hodnoty přesahující člověka, lidstvo i samý vesmír, publikovat světová dramatická díla, prosazovat chobotnici na Letné, obšťastňovat ženy v podhradí... znejte, VV, že mu křivdíte. proto je nejvyšší čas přijmout "Lex Havel" jako někdejší "Lex Masaryk" na obranu jeho cti. Důkaz opaku by byl nepřípustný.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, drahý b.p.s.s.Schumachře :
Během těch pár let Němci bezděčně vyřešili dva naše tisícileté problémy - zaprvé multikulti a zadruhé kapitalismus a demokracii.
Jak se můžete snadno přesvědčit z četby nejdůležitějšího projevu pres.Beneše, my jsme nemohli zavést socialismus již po roce 1918 právě kvůli existenci menšin - Němců, Maďarů, a, implicite, Židů.
Za pár trvání Třetí říše se vše vyřešilo, takřka bez naší námahy - Němci odsunuli Židy, my jsme odsunuli Němce, Maďary a zbytek německojazyčných Židů (Leninužel, českojazyčné jsme si nechali, k naší věčné škodě), humánně jsme znárodnili výrobní prostředky a další neprávem nabytý majetek buržoasie - a vykročili jsme vstříc šťastným zítřkům.

Marxužel, v důsledku intrik našich dědičných nepřátel jsme cestu k nim dočasně přerušili, ale již brzy se na ni navrátíme. Vždyť, drahý b.p.s.s.Schumachře, náš slovanský společenský systém trval PODSTATNĚ déle než ten nespravedlivý německý; měl mnohem lepší výsledky - i co konečného řešení otázky některých skupin nepřátel týče.
Například tzv. česká demokratická inteligence (= skupina našich nejzuřivějších nepřátel) - kde je jí konec, no kde ?!
Ani fašisti s ní tak nedokázali zatočit hezky jako my.

Na shledanou v lepších časech.

Větší vlastenec řekl(a)...

Velmi správně srovnáváte navrhovaný "Lex Havel" s někdejším "Lex Masaryk", drahý b.p.s.s.Schumachře.
Ani jeden z těchto agentů buržoustů, Židů, Němců a jiných Euroameričanů si takové ocenění nezaslouží - ani náhodou.
Jen náš president Beneš byl doopravdy NÁŠ; jako náš prez.Klaus. Tito dva naši velikáni si svůj zákon, své sochy opravdu zaslouží.

Edvard Beneš se zasloužil o socialistický stát. *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

Šaman řekl(a)...

"česká demokratická inteligence - kde je jí konec, no kde ?!!"

Zblbla.

\ :-)

Schumacher řekl(a)...

"demokratická inteligence"... Otázka je, zda se pojmy "demokratická" a "inteligence" z podstaty věci navzájem nevylučují.

VV, v případě Václava Havla, jak je doloženo jeho památným projevem navazujícím i na dokumenty Charty 77, svědčící o tom, že snahou bylo socialismus nikoli demontovat, ale lidskotvářně vylepšit, by neměl být vydán zákon : "Václav Havel se pokusil zasloužit o scialistický stát." Tomu odpovídající parafrází památného výroku Milouše Jakeše z Červeného hrádku "My jsme to s tou socializací nějak přepískli..." by mohlo být nevyřčené Havlovo : "My jsme to s tou privatizací nějak přepískli, že." Tedy až na tu Lucernu...

STK řekl(a)...

Když už jsme u toho pomlouvání Václava Havla:
Zpočátku se mi zdál kompetentní, byl pro KSČ přijatelný, nesliboval ani krev, pot a slzy ani ráj na zemi...*
Až časem jsem mu přestával rozumět. Rozhodně od okamžiku, kdy se stal prvním českým presidentem.
Nicméně se mu nedá upřít, že měl na valnou část národa velký vliv.

*/ díky "velvetu" jsme teď tam, kde jsme. A díky řečem pábitelů typu Paroubek nebo Babiš se suneme "stále dále" do hloubi "věci".

Harpyje řekl(a)...

Ten pan George Š. z NSW?
Ale víš, že mě to ani moc nepřekvapuje? Vezmi si názory Mašínů, nebo názory V. přátel z Velehradu, o kterých Ti určitě vyprávěla.
Ten dnešní Kremlíkův článek o VH staví Psa na úroveň nějakého euportálu a podobných žump.

Větší vlastenec řekl(a)...

Václava Havla nelze v jistých emigrantských kruzích kritizovat ?
Vždyť víte, vážená paní Harpyje, co o V.H. napsal o Pavel Šafr : „Václav Havel byl skrz naskrz zelený intelektuál, čtenář Martina Heideggera a velký snílek.“.

K čemuž někdo jiný dodal, že „zelenost“ a „globální odpovědnost“ V.H. se projevovaly zejména tehdy, když se svým osmiválcovým terénním Mercedesem řítil přes celou Evropu do své portugalské chaty.
Inu, to je ten známý rozdíl mezi Jovem a volem, že.

Nicméně : Byl či nebyl V.H. členem Římského klubu ? To je, oč tu běží.

Hezký den přeji.

Jakub S. řekl(a)...

Ale jistěže byl. Ále jendže - třeba já jsem to věděl celou tu dobu... Snad spousta lidí - ?
Postoje dávných emigrantů nad sedmdesát se dost zřetelně rozpadají do dvou extrémních čb postojů. Viz dřív ty kouzelné obžerné debatky na NP... ach, mein lieber Augustin!
Zvenku se mnohé jevy a postoje a názory a trendy tady vidí zřetelněji a jiné opět pokřiveně, nepochopeně (to není nejlepší češtinářsky, scusi), špatnou optikou. To ale by chtělo důkladnější úvahu, delší, uvážlivou, dostatek materiálu...

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen klid, vážený Jakube S.
Jednou si pro ně dojdeme, pro ty hanebné emigranty.
Nejdříve osvobodíme Evropu, a jestli Lenin dá, tak se dožijeme i osvobození Ameriky. Ba i té Austrálie.
Kam se před námi schovají, emigranti-zrádci vlasti ? Do ledu Antarktidy ? Hahahahaha !

Nu, a jakmile je budeme mít ve své péči, srovnáme jejich pokřivené/rozdvojené postoje natotata.

Na shledanou v lepších časech.

informace řekl(a)...

K dnešnímu článku o VH na Psu.
Když někdo neumí rozlišit anebo nezná rozdíl mezi organizacemi Giustizia e Libertà a Gruppi di Azione Patriottica a mezi politickou orientací osobností jako Carlo Rosselli na jedné straně a Luigi Longo nebo Pietro Secchia na druhé, tak by měl raději mlčet a nepsat články o Římském klubu a světové socialistické revoluci.

Jakub S. řekl(a)...

Tak. É semplicemente cosí.

Jakub S. řekl(a)...

No dyť si vemte toho slovenského plivače, nulu, jakéhosi Murína, na NP loni v létě. Že VH - to predsa každý vie - jako dramatik nestojí za nic, je to vše uměle vyhnáno, nikdo by ho jinak nehrál!!! Vehementně jsem protestoval. P. Wagner mne k mému ohromení odmrštil a dodatečně ještě na mne zaútočil...

informace řekl(a)...

Chtěla jsem říct, že Aurelio Peccei byl za války členem antifašistického socialistického seskupení Giustizia e Libertà, jehož významným představitelem byl Carlo Rosselli, ekonom nebo Gaetano Salvemini historik, politický činitel a novinář. Za války byl Peccei uvězněn a mučen fašisty. Po válce se stal jedním z předních ekonomů, keří se zasloužili o rekonstrukci italského hospodářství. Byl zakladatelem letecké společnosti Alitalia. Od 1949 pracoval jako reprezentant Fiatu v jižní Americe, v Argentině založil filiálku, která vyrábí auta a traktory. V 1964 byl jmenován generálním ředitelem Olivetti, kterou tenkrát zachránil od krachu.
Nebyl to žádný agent Sov. svazu nebo kolaborant s NKVD nebo KGB, ale podnikatel a ekonomický činitel.
Když nikomu nic neříkají jména jako Piero Calamandrei, Enrico Finzi, Gino Frontali, Piero Jahier, Ludovico Limentani, Alfredo Niccoli, Ernesto Rossi z florentské skupiny liberálních socialistů, a neví nic o orientaci italského liberálního socializmu, tak ať raději nepíše.

Harpyje řekl(a)...

To pan Wagner dělá velmi rád s lidmi, kteří nesouhlasí s jeho oblíbenci. Ten produktivní blázen Kremlík k nim jednoznačně patří. jeho články zásadně nečtu, ale dnes jsem udělala výjimku. :-)))
Ještě k těm siláckým výrokům některých emigrantů. Mašín o Janu Palachovi:
"Ve stejném duchu se tak nese i poslední výrok Josefa Mašína ohledně smrti Jana Palacha. Jan Palach byl podle něj slaboch a psychicky labilní člověk; zbabělec, který místo toho, aby zvedl zbraň proti okupantům, zvolil sebevraždu. Pohrdavý úsměv jednoduchého kovboje nad rozpolcenou duší útlocitného intelektuála. Představa, že bojovat se dá i jinak než se zbraní v ruce, nebo nějaká abstraktní myšlenka sebeobětování jiného než kulkou do hlavy, jsou Josefu Mašínovi zřejmě cizí. To by ani tak nevadilo. Mašín však (opět) promarnil dobrou příležitost mlčet. Zlí jazykové by totiž mohly říct, že to, co udělal Jan Palach, vyžadovalo neskonale více odvahy než podříznout krk svázanému pokladníkovi." http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-matousek.php?itemid=15374

Harpyje řekl(a)...

Myslím, že byste ho nepřesvědčila, aby přestal psát, Informace. On je paranoik, a větří spiklení za každým rohem. :-)))

informace řekl(a)...

Ten výrok Mašína o Palachovi mě také zarazil. Raději ho nebudu komentovat.
Pokud jde o článek Kremlíka, je to obvyklý patchwork sešitý horkou jehlou, kam autor namíchal všechno možné.
Tady o Římském klubu se nikdy moc nepsalo, pokud si pamatuju. Jeho členem byl i demokřesťan Romano Prodi, bývalý předseda vlády. A nikdo se nad tím nepozastavoval, totiž o tom ani nikdo nepsal. Kremlík z toho udělal nějakou kriminální společnost na nastolení komunistického NWO nebo co. Ke všemu ještě okultistickou.
Pak píše: "V ŘK je šéf OSN Kofi Annan, šéf Evropské komise Jacques Delors, šéf NATO Javier Solana, president USA Clinton, sovětský vůdce Gorbačov, ale také třeba Dalajláma."
Všichni komunisti, okultisti, spiklenci NWO? nezdá se mu, že to všechno jaksi nemá smysl?
Neznám ho a tak nechci tlačit na nůž.

Větší vlastenec řekl(a)...

Takže hanebný emigrant Mašín podřízl krk svázanému pokladníkovi ?
A kde že to ? V Německu nebo v Americe ?
No, štěstí, že ne v naší vlasti. Už tak tady napáchal zla na několik absolutních trestů.
Fuj mu.

informace řekl(a)...

Jéžíš,
já jsem zapomněla, že v 1999 - 2004 letech byl Prodi předsedou Evropské komise.
To tam pan K. nenapsal!

Jakub S. řekl(a)...

A zrovna dnes jsem četl v LD celý článek, kde se od toho Mašínova postoje x zkratu x názoru autor (teď nevím, někdo známý) slušně, leč jednoznačně distancuje. Velmi jsem se potěšil! Honza Palach = duševně atd. - no to se snad ani nelze naštvat, nad tak očividnou naprostou nepravdou. Promeškal dobrou příležitost mlčet... No, má už své roky, že.

Kopretina řekl(a)...

Stojí za s(z)hlédnutí, film Diaspora od muslimské televize Al Manar
http://www.youtube.com/watch?v=53CHUjVWljU&feature=related
A co na to antisemitská levice? Jen se usmívá... :-(((

informace řekl(a)...

Dnes na Psu jsou o Palachovi dva články. Jako obvykle dvě proti sobě stojící mínění.
Zítra si je přečtu líp.
To musíte všechno takhle žvaněním rozcupovat na kousky? Žádnou postavu nemůžete nechat na pokoji?
Divné povahy.

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, vážený Jakube S.
Hanebný emigrant, zákeřný zabiják, zavilý žoldák US Army Mašín ať mlčí.
Mluvit může před senátem Lidového soudu, až ho polapíme (po našem opětovném vítězství).

Na druhou stranu, jak říká mlékař Tovje, Mašín&spol. mohli v naší společnosti zanechat lepší vzpomínku.
Ano, kdyby se Mašín upálil, se všemi svými spolupachateli, ještě před spácháním prvního zločinu, nebo kdyby se nechal ihned po spáchání prvního zločinu bez odporu chytit, odsoudit a popravit - to by ho měl národ rád. Takové hrdiny my můžeme (i my pokrokoví, levicově založení lidé).
To by jej (i jeho spolupachatele) vyznamenal jak Havel, tak prez.Klaus.

Ale teroristu, vraha a emigranta nemá rád nikdo.

Čest a Nazdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Joj !
Teprve teď jsem si přečetl článek př.Bublana na Neviditelném Psovi („SPOLEČNOST: Palachův odkaz“).
Vážně až teď, po napsání příspěvku z 2:57.
A přitom jak hezky přítel Bublan potvrzuje moje slova : Ano, kdyby se Mašínové&spol, místo vraždění našich soudruhů kolektivně upálili, to by byl čin evropského formátu, sakra ! To by bylo sacrificium, zatraceně !

Doba budování spravedlivého společenského řádu by sice utlumila jejich odkaz, ale nezahubila by jej. Po čtyřiceti letech by byl opět živý - opět by nás přirozené autority úzkostlivě nabádaly, abychom v nějaké podobné citově vyhraněné situaci neměli podobné úmysly.
A my bychom je opět poslechli.
Jupííí !

A.S. Pergill řekl(a)...

To Harpyje,
Palach musí komunistům (a i dalším strůjcům totality) vadit podstatně méně než Mašínovi, minimálně proto, že jim od něj nehrozila kulka. Navíc (to jsem kdysi uvedl v souvislosti s Breivikem) jsou na protestní sebevraždy relativně slušně nachystaní, takže se podobným akcím nyní dostane jen minimální (pokud vůbec nějaké) publicity. Kulka mezi oči se prostě blábolením dobře vycvičených novinářských hyen ukecat nedá.

informace řekl(a)...

Problém paměti, historické paměti národa, jako i problém práva národa poznat svou historii je neustále předmětem debat a úvah mezi historiky, politiky a novináři. Byla o tom napsána spousta článků, knih, vedly se a vedou diskuze. Moje maličkost připomíná svůj článek na tomto blogu z 5. května 2011.
Co k tomu mohu dodat? Jistěže každý národ má právo poznat své dějiny bez příkras a manipulací. A debaty, které přinášejí nové poznatky, nové dokumenty, jsou jistě prospěšné právě pro poznání pravdy. Ale debaty, ve kterých se z různých, často nepochopitelných důvodů, překrucuje, deformuje význam buď událostí nebo postav, mají ničivý, pustošivý efekt pro paměť nynější generace a i těch budoucích. Když "kriticky" přehodnotíme všechno a všechny, uděláme z dějin národa jen místo zející prázdnotou, kde se nestalo nic významného, pozitivního, kde vládla jen nenávist, zrada, prospěchářství, bezmocnost. Může národ existovat jako komunita, která se vyvíjela vyvíjí v dějinách, když zničí a pošlape významné osobnosti své minulosti? Proto říkám, přestaňte deptat osobnosti jako Masaryk, Beneš, Havel, Palach.

Jakub S. řekl(a)...

T a k !

Harpyje řekl(a)...

Premisa, z které LZ vychází je, že Palachův čin byl altruistický.
Podstata altruismu sice spočívá v sebeobětování, ale v objektivismu Ayn Randové, na kterou se LZ odvolává, je toto sebeobětování chápáno čistě negativně, jako nějaká "anti-já etika", stojící v rozporu s ideálem zdravého a racionálního sobectví.
I z utilitaristického závěru článku je zřejmé, že autor vůbec nepochopil smysl Palachova činu. Jeho úmyslem nebylo, na rozdíl od Mašínů, komunistickému režimu ublížit.

Článek př. Bublana naopak přesně vystihuje podstatu a smysl sebeobětování, tak jak ho chápe křesťanství. Sebeobětování není žádná antihodnota, protože nemůže vést k domnělému cíli, jak tvrdí LZ, nýbrž sebeobětování v zájmu nějaké hodnoty, zde "vytvoření něčeho dobrého a hlavně přesahujícího dobu a čas", je hodnotou samou o sobě.
Vaše jízlivost je nemístná, Vlastenče.

Autor toho prvního, podle mně nepodařeného článku, bude asi jedním z oněch mladých lidí, kteří si hrají na "pravičáky", popřípadě na konzervativce, a kterým to ještě moc nejde. Tak jako ten utřinos pod ním, který důrazně žádá "Potřebujeme pravicově-konzervativní média!", a kterému nadšeně přizvukuje Kopretina, protože přece "většina médií jsou levicová a nenávistná". Už ne "všechna", to je velký pokrok, Kopretino!

Jakub S. řekl(a)...

Je to tak, opravdu už Gott sei Dank ne všechna. Vnímám to stejně. Sklon ke generalizaci, zevšeobecňování, a shrnování (teď nenalézám lepší slovo) spousty faktů/událostí/jevů/pojmů na několik přehledných hromádek, to je součást naší psychické výbavy. Od miminka m u s í m e věci klasifikovat, zařazovat. Dělají to ovšemže už zvířata: tvor přátelský x indiferentní x nepřátelský, rostlina jedlá x nejedlá atd. Inteligentní člověk by se měl naučit tomu odolávat. Howgh, satis für heute.

informace řekl(a)...

Poslyšte, ať už byly popudy J. Palacha, které ho dovedly k jeho rozhodnutí, jakékoliv, zůstává nezvratným faktem, že udělal pro vědomí národa a jeho obraz víc než všichni dnešní pisálkové dohromady, umocnění na sto tisíc.
Čest jeho památce!

Větší vlastenec řekl(a)...

Ehmmm...

Omlouvám se, vážená paní Harpyje.
Jak víte, jsem jen prostý člověk, nedovedu se vyjadřovat tak pregnantně jako zdejší vzdělanci.
Takže jsem nucen uvést na pravou míru svůj příspěvek ze 3:28 :
Nemá být "jízlivý", vážená paní Harpyje.
Má být radostiplný.
Protože př.Bublan, dle mého nejhlubšího vědomí a nejčistšího svědomí, uchopil býka za rohy : My opravdu potřebujeme hrdiny typu Palacha a Horákové.
Naši hrdinové prostě páchají sebevraždy, nebo si pro ně přijdeme před svítáním. Ve jménu vyššího principu mravního.

Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

Ale sakra, Vlastenče!
Chcete si taky hrát na jednoho z těch Rambů?

EK řekl(a)...

, nebo si pro ně přijdeme před svítáním....
čekám Tě VV , dobře čuj!Na deset ve tmě 3x9=27?
čest v šest!

Kopretina řekl(a)...

Zemřel první český porevoluční velvyslanec v Izraeli MIloš Pojar, autor mnohých knih pojednávající o židovské a izraelské tématice...71 let mu bylo...o 4 roky méně než Havlovi...
http://www.lidovky.cz/zemrel-milos-pojar-spisovatel-a-prvni-porevolucni-velvyslanec-v-izraeli-1lq-/lide.asp?c=A120124_135711_lide_ani

Kopretina řekl(a)...

Pardon, ne "I. velvyslanec"..."ale první náměstek"...

Kopretina řekl(a)...

Ale houby, pletu si Miloše Pojara s Tomášem Pojarem. Obě velmi významné úctyhodné osobnosti...Miloš i Tomáš...no podle geniálního Adama oba Židé...
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/77917-velvyslancem-v-izraeli-bude-namestek-tomas-pojar/
A ČT nevyšla ze svého stínu, velkou část rozhovoru věnovala palestinským Arabům, všichni se z těch palestinských Arabů hodlají pokakat...

STK řekl(a)...

...To musíte všechno takhle žvaněním rozcupovat na kousky? Žádnou postavu nemůžete nechat na pokoji?
Zdá se, že ne. Kdo nemá dost kochmesu nebo odvahy aspoň o hrdinských činech žvaní. Buď je adoruje nebo zatracuje do pekel. A má přitom pocit, že k něčemu "přispěl."

Jakub S. řekl(a)...

Abych ti shrnul: pan dr. Vyskočil přišel na způsob, jak se problému zbavit - rozdiskutovat jej. Až zmizí. Už před padesáti lety. Dokonalé. Nelze ni dodat. Tuším v Kostech.
Pindáním o něčem, o čem dobře vím, že je to vysoko nade mnou, jeho a shazováním či zpochybňováním nebo pliváním na to a když vycítím příležitost, dokonce zesměšněním, přispívám dále k drobení (euf.) obrazu našeho státu/národa ve světě. Alas, poor Yorick!

Harpyje řekl(a)...

No, a proč by nemohli žvanit?
Myslíte, že tím žvaněním uškodí "paměti národa", what ever it may be, nebo poskvrní osazenstvo českého nebe?
Mně nejvíce fascinují tihle verbální Rambové. Myslím, že to jsou osoby, které by se nejspíše po*raly strachy, kdyby na ně někdo zadupal, ale v internetových diskusích se projevují jako militantní a nekompromisní bojovníci proti bolševikovi. Jako "upravenec" s. a s. Křivan :-)))), nebo ta osoba, která "emigrovala" za Husáka do Kanady, a okamžitě začala s pomocí československým uprchlíkům.
Takové diskuse jsou velmi výmluvné. Ale každý si z nich samozřejmě může vyvodit, co chce.

Jakub S. řekl(a)...

To ale potřebuju vysvětlit. Když někdo po léta pomáhá našincům v cizině, co na měm má/musí/mnůže být tak špatného, že to hladce převáží tu zásluhu - ? Proč je nutno k němu být zlý?
"Upravenci" - tady proboha nemusíme ztrácet slova. Všici víme, za jakou cenu. Dvojí: 1) ponížení se a servilita, a 2) - víme co, že. Ale nějak nechápu - co mají tihle společného s tou paní?

Harpyje řekl(a)...

Instinkt, Jakube. Nedůvěra ke každému, kdo emigroval po 69 tém roce.

Kopretina řekl(a)...

Čin bratří Mašínů je naprosto ospravedlnitelný a chování těch komunistických děvek, je hnusné a trestuhodné, bratři Mašínové zaslouží obdiv, zabíjení nacistů a komunistů je OK, ale já sama odvahu nemám, neměla bych odvahu jít do ozbrojeného boje proti nacibolševikům, příliš se bojím o svůj život, a proto jedince, kteří to dokáží obdivuji. Čin Jana Palacha. Možná se mýlím, ale sebevražda je smrtelný hřích z křesťanského hlediska, sebevražda je snad horší než vražda, sebevrazi nesměli být pohřbeni na hřbitovech, tím neodsuzuji Jana Palacha, jistě byl hrdinou, obětovat se, aby zburcoval svůj národ, ale já bych to opět nedokázala, nedokázala bych jenom tak spáchat sebevraždu. Obdivuji faktické bojovníky...

Harpyje řekl(a)...

"zabíjení nacistů a komunistů je OK"

Kopretino, pozbyla jste už ve Vašem fanatismu jakoukoli schopnost refexe?! To si ještě říkáte křesťanka?! To snad není možné!

Kopretina řekl(a)...

Ano, říkám si křesťanka, jsem jí, a proti chápu že nacisté a komunisté jsou neskonale zlí, tomu věřte, proti silám pekelným se bránit musíme, doopravdy musíme. Asi jsem použila špatný slovník, zničit síly Zla může jedině Ježíš Kristus, Satan je Otec lži, svedl spolu 1/3 andělů. Komunistický režim vyvraždil tisíce, ne-li statisíce křesťanů. Naopak povinnost křesťana je proti Silám Pekelným povstat a bojovat, ne být letargickým a čekat na svůj bídný osud. Špatné by bylo nebojovat proti vtělenému Zlu...Ovšem jedině Boží slovo nám může být brněním proti silám Pekelným...Jsem antinacistka a antikomunistka a tak to má být...
http://www.raptureready.com/featured/phillips/phillips85.html

Kopretina řekl(a)...

Tady je vhodnější odkaz...
http://www.raptureready.com/soap/taylor58.html

Kopretina řekl(a)...

S prvním odkazem nepříliš souhlasím, to jsem se uklikla, ale ten druhý, ten je veskrze pravdivý...

Kopretina řekl(a)...

A křesťanský autor Jim Fletcher píše o Izraeli a o pronikání levicových "křesťanů" do Církve... "Kristus na čekpointu"...zneužití Ježíšova jména v politickém boji proti Izraeli...
http://www.raptureready.com/rap15.html

Kopretina řekl(a)...

A zde jsou skutečná fakta o Blízkém východě, Izraeli a arabských státech
http://www.raptureready.com/rr-israel.html
Satan nenávidí Bohem vyvolený národ, národ, který dal světu Mesiáše, apoštoly, biblické proroky a celou Bibli...

Harpyje řekl(a)...

Takže jste z obliga, protože "zničit síly Zla může jedině Ježíš Kristus". Nebo jak povstáváte, Vy osobně, proti Silám Pekelným, a jak proti nim bojujete?
Tohle při nejlepší vůli nechápu.

Kopretina řekl(a)...

Jak bojovat proti Silám Pekelným? Šířit pravdu, jedině Pravda, Pravda s velkým P, nás může osvobodit...Mnoho lidí věří lžím, zejména lžím o Izraeli, které šíří nacisté a komunisté...A Pravda, s velkým P je naším štítem v boji proti ztěleněnému Duchu Zla...Nic jiného se dělat nedá...

informace řekl(a)...

Harpyje,
každý národ musí mít své velké postavy, své mýty. Na tom se shodují jak historici, tak filozofové a politologové. Prostě národ musí mít pocit nebo spíš vědomí své identity. Své historické oprávněnosti. Jinak není národem ale stádem pomatených, hádajících se, znesvárněných jedinců nebo skupin, daných dohromady jen náhodou nebo spojených jen územím, které společně obývají. A není to jen názor nějakých nacionalisticky orientovaných historiků, ale obecně sdílený.
Proto říkám, že podobné šťourání, jaké se provádí v českých novinách, do významných osobností je nejen kontraproduktivní ale sebepoškozující (autolesionista).
Jaký to má smysl diskutovat, jestli a jak přispěl k povzbuzení nrodního vědomí Palach anebo jestli byl útěk bratří Mašínů hrdinskou vzpourou proti komunizmu.
Nechte je na pokoji.

Kopretina řekl(a)...

Čin bratří Mašínů rozděluje náš národ...V našem národě žije mnoho bolševiků, Janyška psal že až 1 milion Čechů bylo v KSČ, což je vela vela, vela...Takže se záporných reakcí na bratry Mašíny nemůžeme divit, v diskusních příspěvcích tam můžeme číst mnohé protimašínovské názory. Někteří (většina) lidí neměli odvahu povstat, tak kritizují ty, co to dokázali, já takové lidi obdivuji, já bych nebyla schopna povstat se zbraní v ruce. Proti Zlu a to jak světskému, tak duchovnímu bojuji mocí Pravdy, jedině Pravda nás osvobodí a Pravda nás zachrání (Pravda s velkým P!)

Jakub S. řekl(a)...

H, stop s tím. Okamžitě. Už teď je pozdě.
Tohle si nechej na evangelikální shromáždění nebo do misijní stanice mezi pohany. Tady to a) nemá smysl, 2) diskredituje to dobrý úmysl, který máš, 3) zbavuje věrohodnosti tebe samotnou, 4) je nadbytečně utracená (tvá) energie, čas atd. Pokus se vydechnout a pochopit, že prostředky a forma musí odpovídat obsahu, smyslu, fóru, na němž jsem. No - ite, missa est. Ejmin... Zavolej, kdykoliv budeš chtít.

Větší vlastenec řekl(a)...

Do pr... Brusele !
To jsem z toho buvol; jak se asi liší Pravda (Pravda s velkým P!) od pravdy (pravdy s malým p!) ??

A vůbec - neměla by ta šílená "křesťanka" psát "duchu zla" (s malým d a ještě menším z) ?

Kopretina řekl(a)...

Ale jo, Jakube, trochu jsem se rozjela, našla jsem totiž bezvadné články na rapture ready...super...Jo a za chvíli zavolám...Má vášeň, má láska k Izraeli je velmi silná...

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, stejně byste nepochopil, nelamte si s tím hlavu, ne všechno lidé pochopí, ne všechno, bohužel...Malé p a velké P? To byste nepochopil a ani nepochopíte, stejně tak nepochopíte rozdíl mezi zlo psané s malý z a Zlo psané s velkým Z, navštivte nějaké evangelikální shromáždění v naši milované drahé zemi České, vše pochopíte. Opět jsem se nechala unést a neuvědomila jsem si, kde jsem. Raději se pokusím napsat nějaký článek a nebudu podléhat své svaté vášni...a v článcích se náboženské tématice zásadně ale zásadně vyhýbám, většina Čechů jsou přesvědčenými ateisty a lobovat za Izrael musím nenáboženskými prostředky...

informace řekl(a)...

No, že by tu nebyly síly pekelný, to se teda dost dobře říct nedá.
Záleží na tom, kde je každý vidí.
Podle mne je to daňový úřad a ukecaná sousedka od naproti.
To jako v první řadě.
Pak přijdou pekelný síly politický a mezinárodní, ale ty s takovou vášní jako Kopretina neberu.
Co bych proti nim já malá bezvýznamná osoba zmohla?

Jakub S. řekl(a)...

Pravda s velkým P je ta naše, jako např.: Vůdce, Duce, Strana, První soudruh, resp. Soudruh, Velká vlastenecká... kdežto pravda s malým p, tu mají ty bezvýznamné miliardy ostatních lidiček; totiž to je stejně pravda zdánlivá, falešná, iluzorní, subjektivní, viz Plechanov: Subjektivní a objektivní v socialismu, Ždanov: Dialektika pravdy, Gramsci: Pravda je revoluční!, Stalin: Pravda je vždy stranická (přel.L.Svoboda, Spisy sv. V) atd.

Harpyje řekl(a)...

Uff! Zrovna jsem se vrátila. Bin sprachlos.

Větší vlastenec řekl(a)...

A hele, naše šílená "křesťanka" se momentálně zhlédla v konecsvětácích z Rapture Ready.

Konečně - proč ne. Už jednou jsem zde upozorňoval na podnětnou knihu, odhalující děsivý komplot křesťanů, židů a části muslimského duchovenstva („Racing Toward Armageddon: The Three Great Religions and the Plot to End the World“).

Ano, konec světa se blíží, konec uspíšený fanatiky, bažícími po smrti. Nicméně k němu ještě nedojde - pokrokoví lidé celého světa si uvědomují nebezpečí, a bojují proti němu.
Takže evangelikálové z Rapture Ready (a jiní jim podobní) se možná již brzy doberou vytouženého konce - ale bude to jen JEJICH VLASTNÍ konec. Trefí je šlak, až zjistí krach svých zkázonosných plánů.

A pak budou přijati. I když možná jinak, než si představovali. Neboť kde bude jejich tělo, tam se slétnou i supi.

Penitentiam agite !

Kopretina řekl(a)...

Pravda s velkým P, je pravda na straně Izraele, ne nějakých mohamedánských Palestinců řvoucí v mešitách, recyklující držících v jedné ruce Korán a v druhé ruce samopal. To je Pravda, ne nějaké levičácké kecy o "právu palestinského lidu"...."palestinský lid" ať jde....To je ta Pravda. Vše v Izraeli začalo a vše také v Izraeli skončí. Pravdy "komunistické" "nacistické" "islámské" "socialistické" a tak jsou pravdami s malým p...Ale Svatá Pravda Izraelská je jenom jedna a proti ní se stavět nemůžeme a ani to nejde...Ale více se této tématice věnovat nebudu, jak říká Jakub a svým spoluvěřícím...Jinak Rapture Ready "nebaží po smrti", to jsou trestuhodné pomluvy, ty líčí, co se stane na konci dějin, co je psáno v Tanachu (Starém zákoně) a Berit Chadaše (v Novém zákoně). Doufám, že ve Spojených státech vyhraje v republikánských primárkách Newt Gingrich...Je velká škoda, že nás v Evropě není více, že nás není alespoň tolik co ve Spojených státech...No nic, všechno dobré, berte to v poho... :-)Rozepsala jsem se víc, než jsem měla, ale já jsem duše upřímná a vášnivá, všichni jsme nějací, někdo nevěří v nic, někdo věří v mamon, drogy, cigarety a alkohol, někdo v promiskuitní život, někdo v gamblerství no a někdo v hodnoty Pravdy...a Lásky, Láska s velkým L je zaznamenána v Talmudu "cokoliv co činíš, čin z lásky"...Tož tak...

Harpyje řekl(a)...

http://bilder.filmstarts.de/r_760_x/medias/nmedia/18/35/37/81/18386799.jpg

Kopretina řekl(a)...

A konec dějin? No kdy, klidně za 300 let, za 1000 let, nejsme Aztékové, abychom předvídali Konec světa a Dny soužení...Jenže to zde již pravděpodobně nebudeme...Pravdou je, "Požehnám těm, kdo žehnají Tobě (Izraeli) a prokleji těm, jež ti zlořečí (Izraeli)"...Dan Drápal napsal spoustu článků "Faktor Božího požehnání" "Osa světa prochází Jeruzalémem" "Izrael Dvounárodností stát", reakce na lháře Sanáha, "Izrael dnes"...atd.atd.

Kopretina řekl(a)...

Ale zpět k tématu. Nechce síly Pekelné síly Pekelnými...JO velmi se omlouvám, že jsem Vás otrávila, holt jsem se rozjela a nedokázala jsem svou vášeň utlumit...Ach jo...někdy je to silnější, než-li já. Sion ve mně žije...Dost často se mi zdá, že jsem na Sionu...

Kopretina řekl(a)...

Uf jdu si vydechnout a dát si pořádně vychlazenou colu s ledem, buržoasní pití amerických lidí. Není nad pravou americkou coca-colu.

Větší vlastenec řekl(a)...

No, vážená paní Harpyje, někdy si přeju mít tak pěkné dírky do nosu - třeba když mám rýmu.
(Jinak ovšem máte pravdu - to Salvatorovo ochlupení je skoro jako to moje.)

Penitentiagite !

STK řekl(a)...

Jde z Vás občas strach, Kopretinko!
Jak Vás tak poslouchám, najednou vidím ty šiky lidových komisařek z "Optimistické tragedie" nebo eskadry hysterek z filmových týdeníků, kde k nim mluvívávala osmnáctka, A.H.
Než zase začnete lítat v pocitech, zkuste se přidržet syrové, obyčejné země. Buďte trošku přízemní...

Harpyje řekl(a)...

Pochybuji, Kopretino, že by po tom, co jste zde předvedla, se s Vámi ještě chtěl někdo bavit. Je mi líto, ale musím konstatovat, že jste zrovna tak zabedněná, intolerantní a přesvědčená o Vaší PRAVDĚ, jako ti, kterým tyto nešvary předhazujete.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jojo.
Naše šílená "křesťanka" je na Sionu a ujíždí na Coca-Cole.

Helejte, vlastenci, teď mě napadlo - není to celé jenom nějaká sranda, ta Kopretina ?
Nějaký novodobý Jára Cimrman ?

Harpyje řekl(a)...

O takovém prršáku můžete pouze snít, Vlastenče, vždyť nejste sionista!
http://unterhaltung.de.msn.com/film/schauspieler-jenseits-des-sch%C3%B6nheitsideals?page=9
No ale když vypadáte, jak Esau ... :-)))

Harpyje řekl(a)...

ein r zuviel, sorry

stk řekl(a)...

Cola se vyrábí leckde, Harpyje. Všude, kde dodávají Cola sirup. Pak už jenom záleží, do jaké vody ho nalijí a jak mnoho tam natlačí CO2.
Kolega z Ústavu si jednou koupil dvoulitrovou láhev koly. Když ji doma otevřel, nebyl v ní žádný tlak. A vylít šla těžko. Byl to onen sirup - dávkovací stroj asi zešílel. Kolega nelenil, koupil si sifonovou láhev a několik týdnů pil "vlastnoručně vyrobenou" Colu. Od té oficiální nebyla k poznání.

Takže se ptám: Z kterého státu/města USA máte Coca-Colu nejraději? [;>))

Harpyje řekl(a)...

No dyk jo, vážený STK, a co já s tím?

Kopretina řekl(a)...

Ano, je mi to líto, trochu jsem se vyřádila, nyní jsem opět na zemi...Raději něco napíšu, to bude lepší, ...Mea culpa, mea maxima culpa...už se tak nestane...
Jinak STK mám doma Sodastream a kupuji si sirupy (bez cukru) a sifon mi udělá sodastrem, smíchám se sirupem a mám bezva limonádu a nemusím nic kupovat. Stačí vyměnit bombu za 200Kč a zase to na dlouhou dobu vydrží...

Harpyje řekl(a)...

Není to tak dávno, co jste něco podobného slibovala Jakubovi.

Kopretina řekl(a)...

Ano, pamatuji si to velmi dobře. Budu se moc moc moc snažit, ale je to velice těžké ovládnout v sobě nadšení. Někdy je to silnější něž-li já. Když mě popadne nadšení, raději odejdu od počítače, vypiji kafe a napočítám do deseti, vydechnu, však jsme se o tom s Jakubem dnes bavili.

Kopretina řekl(a)...

Vážně ano, omlouvám se, je mi vše příliš líto, tak to dopadne, když city převládnou nad rozumem, převáží-li city nad rozumem, je to vždycky zlé, je to těžké, moc moc moc těžké, vím, že se to napravit nedá, ale pro odlehčení je bezvadná a vtipná debata mezi panem Heusingerem a paní Halabudovou...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.asp?iddiskuse=A120122_111913_p_spolecnost_wag&vlakno=52223517#52223517

Jakub S. řekl(a)...

Schon gut. Ruhe. Dobrý. Beru si ji na starost. Mladý holky, das ist meine... Jo, Višněvský, no jo. Jednačtyřicátý. Já ji občas soukromě mírně seřvu a bude - jo, H? Jo. Tak jo.
Komisařky byly v nadprůměrné míře ženy. Johanky z Arku taky. Ve Velkých Losinách bylo koncem 17. věku taky dost zajímavých žen. Vesměs skončily špatně... Neber si z nich příklad, holka nebohá!
Čo bolo, bolo.

Kopretina řekl(a)...

No jo, je těžké něco slibovat, raději nic, ale skutečně jsem se zasmála nad debatou Halabudové s Heusingerem, smála jsem se a smála....Ta Halabudová je vtipná a vtipná...člověkovi je hned lépe...

stk řekl(a)...

Harpyje - nic. Ono mi přeskočilo. Oko. Pardon.
(H. to bylo, ale H. jako Hana)

stk řekl(a)...

Ale prrrršák se mi líbil... [;>)

Kopretina řekl(a)...

Rozdílný postup. Češi vyhnali sudetské Němce, ne každý sudetský Němec byl nacistou, docházelo k vraždám sudetských Němců a Sudetští Němci nepožadují návrat do naši české vlasti a ani nepožadují finanční kompenzace po Češích... Zatímco Palestinci spolu s ostatními Araby kolem začali vyhlazovací válku proti Židům, chtěli je všechny zničit a řvou, že se chtějí vrátit (na území jiného státu)a chtějí kompenzace. Stejnou dobu bylo vyhnáno na 900 000 Židů z arabských států a žádné nároky světové společenství nepožaduje...
http://neviditelnypes.lidovky.cz/blizky-vychod-maji-palestinci-pravo-na-navrat-fo6-/p_zahranici.asp?c=A100621_170308_p_zahranici_wag
A tento příspěvek není mimo téma, vše se týká čistek...

Harpyje řekl(a)...

Běžte do haja, Kopretino
http://www.youtube.com/watch?v=dIR3XFuY4Qs

Schumacher řekl(a)...

Kopretino, my máme obyčejný "syfón" na bombičky. Maďarský, nerez. Funguje spolehlivě.

Kopretina řekl(a)...

Moc hezká kočka...Obávám se, že s našimi kočkami by nebylo vůbec nic, například Míša se nenechá ani ostříhat, natož aby dělala nějaké divadlo...

Kopretina řekl(a)...

Toto je pes mého srdce, až si budu pořizovat psa, tak jedině labradora...
http://www.youtube.com/watch?v=IsuZnFWfZBo&feature=related

Kopretina řekl(a)...

Schumachere, nám starý syfon nefungoval, tento nový je bezvadný...Různé příchutě. Ale někdy si pravou americkou Coca-Colu musím koupit (přece jenom je to jiná chuť, než-li kolová příchuť) a údajně odvápňuje kosti a způsobuje osteoporózu, ale to je mi fuk...Pravá vychlazená Cola s ledem a vypít alespoň půl litru, to je něco...dneska se mi nechce spát, kdoví kdy usnu a pak ráno nevstanu a budu chcíplina ach jo...O 5.hodině vstávat, ale já vždycky ranní únavu nějak přemůžu a je mi dobře...A také stahuji filmy z internetu, já nepotřebuji chodit do kina, všechny nové filmy vidím, no a tím asi porušuji autorská práva, kvůli tomu byly mimo jiné protesty...

Jakub S. řekl(a)...

!Nepsat o tom tady ani jinde!

Kopretina řekl(a)...

Ano, nepsat...no, více se rozepisovat nebudu...Já toho dělám...zpověď se praktikuje jen u katolických farářů, nikde jinde, v naši skupině se zpověď nepraktikuje, jó kdyby mě chtěl někdo potopit, tak to nabonzuje...no a šla bych do vězení, bez všeho bych se obešla, ale bez internetu ne, to by byla má smrt, když nám chvíli nešel internet, s(z)kutečně jsem těžce onemocněla, 3 dny jsem stonala, hlava mě bolela jako střep, klouby s svaly jsem necítila. Kdyby mě chtěl někdo odsoudit k trestu smrti, tak mi nemusí dávat oprátku ani injekci, ale stačí mě zbavit internetu...Z materiálních hodnot (nemluvím o zdraví, štěstí a požehnání mé rodiny, to je samozřejmost) je internet pro mě vším, život bez internetu? Smrt!

informace řekl(a)...

Právě skončila TV debata o liberalizačních opatřeních Montiho vlády. Mezi kategoriemi, které jsou postiženy omezením jejich privilegií jsou i autodopravci, kteří zablokovali dálnice a manifestují u vjezdů. Dnes ráno německá řidička náklaďáku přejela jednoho manifestanta se snaze vjet na dálnici.
Na Sicilii blokují trasporty zboží už týden. Výsledek - úplné ochrnění veškeré činnosti, v krámech je nedostatek zboží, benzinové pumpy nemají co prodávat.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-24/continua-protesta-muore-autotrasportatore-085030.shtml?video&uuid=AaQ7oqhE&mccorr=AaGZrahE

informace řekl(a)...

Právě skončila TV debata o liberalizačních opatřeních Montiho vlády. Mezi kategoriemi, které jsou postiženy omezením jejich privilegií jsou i autodopravci, kteří zablokovali dálnice a manifestují u vjezdů. Dnes ráno německá řidička náklaďáku přejela jednoho manifestanta se snaze vjet na dálnici.
Na Sicilii blokují trasporty zboží už týden. Výsledek - úplné ochrnění veškeré činnosti, v krámech je nedostatek zboží, benzinové pumpy nemají co prodávat.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-24/continua-protesta-muore-autotrasportatore-085030.shtml?video&uuid=AaQ7oqhE&mccorr=AaGZrahE

i řekl(a)...

Právě skončila TV debata o liberalizačních opatřeních Montiho vlády. Mezi kategoriemi, které jsou postiženy omezením jejich privilegií jsou i autodopravci, kteří zablokovali dálnice a manifestují u vjezdů. Dnes ráno německá řidička náklaďáku přejela jednoho manifestanta se snaze vjet na dálnici.
Na Sicilii blokují trasporty zboží už týden. Výsledek - úplné ochrnění veškeré činnosti, v krámech je nedostatek zboží, benzinové pumpy nemají co prodávat.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-01-24/continua-protesta-muore-autotrasportatore-085030.shtml?video&uuid=AaQ7oqhE&mccorr=AaGZrahE

informace řekl(a)...

Hm,
tak to tu skončilo třikrát.
Pořád že prý znaky neodpovídají ... tak jsem to slovo pokaždé opsala znova.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Debata o Silách Pekelných velmi živá. Nebe a Peklo se řešilo i včera na Floridě, při debatě republikánských kandidátů na nominaci do presidentských voleb.

Sort of an awkward religious moment between Messrs. Romney and Gingrich. Mr. Romney, asked what he would do if Fidel Castro died, said he would be thankful that Mr. Castro had gone to "meet his maker."*)

Mr. Gingrich said Mr. Castro, when he dies, isn't going to heaven. "I don't think (Fidel) is going to meet his maker.He's going to go to another place."

*) Přestože pan Romney jako Mormon dobře ví, že všichni nemormoni přijdou do Pekla.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Vaši informaci, vážený RRR :

Náš přítel a soudruh Fidel se dostane ke své Stvořitelce, prostřednictvím Jejího Jediného Syna, V.I.Lenina.

Ano, s.Fidel Castro má vstup do Věčného Kremlu doslova pojištěný - je nejen předsedou leninské Strany, ale i Hrdinou SSSR.
Prostě - jako s.Husák.

Zato zuřiví křesťani Romney a Gingrich po smrti pominou; a v prach se rozpadne i poslední vzpomínka na jejich zlobu a mravní nízkost.

Nazdar !

informace řekl(a)...

Následky stávky autodopravců jsou vážné. Fiatka zastavila výrobu, protože nemá součástky. Sicilští zemědělci hovoří o stamilionových škodách, protože se zboží kazí. Autodopravci blokují nejen dálnice, ale hlavně velká výkladová centra jako přístavy, letiště nebo centra, odkud jde zboží do severní Evropy.
Včera zakročila policie a některé hlavní blokády odstranila.
Proč vlastně stávkují? Hlavně proti zdražení cen pohonných látek. Včera na televizní diskuzi vystoupil i mluvčí autodopravců, ale snažil se nastínit projev politicky, takže z jeho zašmodrchané řeči nebylo moc rozumět, o co jde. V podstatě by chtěli, aby vláda zakročila proti zdražování.
Dnes budou jednat s vládou.
Prakticky doprava zboží v celé Itálii stojí.
K tomu se přidali i taxikáři.

Anonymní řekl(a)...

Jakube, i já stahuju. Aniž bych si dělal výčitky svědomí či měl pocit něčeho nelegálního. Jestliže nesdílím, neporušuju autorský zákon. Někteří sice žvaní o tom jak je to v cizině, ale pro nás tu zatím platí zdejší protektorátní zákony. Otázka jak dlouho...

Schumacher řekl(a)...

Ne Anonymní, ale já Schumacher. Byl moc rychlej...

Jakub S. řekl(a)...

AHA. Vlastně.
Protektorátní? Opravdu?
A přilepím dotaz do Itálie: na NP píše jeden (známější?) mladý it. žurnalista (?) o případu Magri. Možno stručně nastínit, jak známý byl M. a jakou má pověst, a je-li toto téma stabilně v zemi živé? Díky ze I n f o r m a c i !

informace řekl(a)...

Jakube,
jako byste mi četl v myšlenkách. Ten článek, skoro dva měsíce starý, co přetiskli na Psu, mě taky upoutal. Říkám si, co to má za smysl vyškrabovat dno cizích blogů, když jde o zprávy staré a čtenáři ke všemu ani nevědí, o koho se vlastně jedná. A nedovedou tedy ani posoudit význam zprávy a ani nesouvislost otázky, kterou na konec klade autor článku. A to, zhruba (volná parafráze):
Má právo člověk vybrat si svou smrt a to pomocí lékařské eutanazie anebo stát, který tuto smrt nepovoluje, často spíše než opravdovou ochranu života provádí kontrolu nad ním a zabraňuje možnosti jedince si s ním libovolně nakládat?
Kdo byl Lucio Magri? Byl jednou z významných postav italského politického života od let padesátých až devadesátých (dožil se 79 let). Můžeme říci, že jeho politická kariéra byla pestrá a bouřlivá. Na počátku padesátých let pracuje pro křesťansko-demokratický časopis "Per l'azione" ale brzy se začne bouřit proti stranické politice. Koncem padesátých přechází ke komunistické PCI. Ale i tam kritizuje pozice strany a je vyloučen koncem devětašedesátého. Je na krajní levici, kritizuje t.zv. kompromis komunistů s demokřesťany, obdivuje Mao-Tse-Tunga a čínskou kulturní revoluci. Zakládá list il Manifesto, kolem kterého se vytvoří skupina levicových "heretiků" a později strana Pdup, partito di unità proletaria. Když se v 1984 strany sloučí (PCI a Pdup), Magri se octne znova v komunistické straně, ze které vystoupí v r. 1991, když strana započne pomalou metamorfozu překuklování, která ji dovede k dnešnímu Partito demokratico. Nekrolog v la Repubblica připomíná , jak na konci kongresu strany Magri vstal se sevřenou pěstí a provolal: "Viva Marx, viva Lenin, viva Mao Tse-tung!".
V nekrologu, který psali - poznamenávám - jeho přátelé, vyplývá, že to bylo "pomalé sesouvání do tmy zapříčiněné spletením dvou důvodů - politické prohry, evidentní a všem a jemu především zjevné - a osobní bolesti nad ztrátou milované ženy, který byla jeho prostřednicí nebo filtrem s realitou." Což vedlo k hluboké depresi.
Já bych se spíš zeptala, proč ho neléčili? A kde byli jeho přátelé, kteří o jeho úmyslech věděli - pokoušel se o sebevraždu ve švýcarské klinice už dvakrát, ale po každé se vrátil, chyběla mu odvaha, aby ho podepřeli, pomohli?
Soudružská solidarita, kam se poděla?

Kopretina řekl(a)...

Jakýkoliv kandidát vyjma Paula je ideální (Romney, Santorum, Gingrich...). Ron Paul je nepřijatelný kandidát, ale nebudu rozebírat proč, není to účelem tohoto fóra...Jenže to záleží na Američanech...

Větší vlastenec řekl(a)...

Někdo to napsat musí :

Kdyby existovalo tzv. nebe a tzv.peklo, tak šílená "křesťanka" Kopretina by do pekla sjela - jak po másle.
Za tu svoji zběsilou obhajobu vrahů tzv.Krista.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Tak mi napadá, Jakube,
že podle obvyklého trendu na Psu měl být článek o Magrim nějaký pendent k článku Tomského o Palachovi.
To snad né, doufám. Jsou to docela neporovnatelné případy!
Ale na druhé straně, proč ho tam W.napostoval? Ale zase W. Magriho asi nezná, jinak by mu hned svitlo, že jde o něco jiného. Skutečně nechápu, proč ten článek vybral.

Kopretina řekl(a)...

Že zrovna komunista mluví o náboženství. A o nebi a pekle víte kulové VV, KULOVÉ. O tom, kdo půjde do pekla a nebe, rozhoduje jenom Hospodin, ne vy, nebo kdokoliv jiný a komunista nebude určovat, kdo je a kdo není křesťan. Víte, co řekl Kristus, když zmanipulovaný dav volal "Krev jeho na nás a naše děti"..."Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí". Zfanatizovaný dav nevěděl, co činil a nevědomost hříchu nečiní. A apoštol Pavel potvrzuje "Co se týká vyvolení zůstávají Bohu milí pro své praotce, vždyť dary, sliby, Boží povolání jsou NEODVOLATELNÁ", zapište si to do sešitu, neodvolatelná. Když Hospodin něco řekne, tak to platí. Lžikřesťané dělají z Boha senilního blbečka, zapomětlivého ožralu, který se někde nachlastal (jako milá Vlasta) a nevěděl, co řekl...A také nesmíme zapomenout na slova "Spása je ze Židů"...Žádný komunista, ani nacista mě nebude poučovat o Písmu Svatém, komunista, ať si čte díla Marxe, Lenina, Stalina, Pol Pota a Maa a ať nefušuje do Bible, které nerozumí.Hádat se s Vámi, kdo půjde do nebe a kdo do pekla, to mi rovněž nepřísluší a Vám také ne. Jediné, co vím jistě je, že je povinnost křesťanů Izrael hájit, kdo tak nečiní je pokrytec, podvodník a lžikřesťan...

informace řekl(a)...

Pěkně Vás prosím, Kopretino,
přestaňte nás katechizovat, ať je to v jakémkoliv směru.
Každý má právo zvolit si svou víru, ale má také právo nebýt přesvědčován násilně. A to co tu vyvíjíte Vy, je už psychické násilí. Manipulace.
Pěkně prosím.

Jakub S. řekl(a)...

Solidarita. To mýtizované slovo. Ano. Přesná, chladně logická závěrečná otázka.

Kopretina řekl(a)...

OK,souhlasím, své jsem napsala a nemá to smysl. A nikoho nechci obracet, chraň Bůh, jen jsem vyvrátila obvinění Židů z Bohovraždy a nelíbí se mi, když někdo rozhoduje kdo je a kdo není křesťan. Dobře, s tímto tématem končím.Konec s debatami o křesťanství.

Kopretina řekl(a)...

Konečně hlas rozumu, Francie uznává genocidu Arménů
http://www.lidovky.cz/erdogan-utoci-na-francii-novy-zakon-je-rasisticky-f78-/ln_zahranici.asp?c=A120124_202541_ln_zahranici_kim

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku !
To je zase nářez, tyhle textíky naší milé Kopretiny. Židi v ní získali opravdu fajn kámošku.

Ano, šílená "křesťanka" Kopretina, ta by vylučovala, kdyby mohla - z církve, z národa, ze "společenství slušných lidí".
Ta by humánně střílela a upalovala jedna báseň, kdyby mohla.
A přitom by byla vnitřně přesvědčená o své pravdě. Pardon, Pravdě s tuze velkým P.
Své Pravdě o pravicovém Kristu, kupříkladu.

No, musím říci, že i kdyby tzv.nebe nakrásně existovalo, tak s držiteli Pravdy typu "Kopretina" bych ho sdílet nechtěl.
To raději konečně vyvanu.

Čest a Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Kopretině:
Malá a velká začáteční písmena, no jo, třeba u názvů jsou dle češtiny daná velká: Stát Izrael, ale izraelský stát. Člověk náboženského vyznání je křesťan, muslim, žid. Pokud jde o národnost, pak Rom, Žid - a dnes už i Muslim. Někdy si můžeme vybrat. Dlouho jsem si vybíral Internet, než začla móda zmenšování: internet, fabie, kalašnikov, korán. No jo, není písmo jako Písmo. U koránu si můžeme vybrat: korán i Korán. Dosud si můžeme vybrat…

\ :-)

Kopretina řekl(a)...

Milý Vlastenče, jsem proti jakémukoliv násilí, střílení, věšení (o zabíjení nacistů a komunistů byl jen úlet, nebyla bych schopna zabít nikdy nikoho. Na zahradě mám plno krtin a ani by mě nenapadlo. čekat u krtiny a propíchnout chudáčka krtka vidlemi a nebo mu dát do krtiny jedovatý sliz) a psala jsem, o tom, kdo je pravý věřící nerozhoduje žádný člověk, ale Hospodin, ale konec, už mě to nebaví,jak psal Jakub, některé lidi nepřesvědčím, v některém prostředí je vše zbytečné, nechala jsem se unést do vášní a to byla secsakramenská chyba...Na čemž však trvám, že boj proti antisemitismu je nutný za každých okolností. Někdo se Židů zastat musí, ale já jsem své napsala, klidně si pište jedovaté protižidovské texty, nic s tím nenadělám. Vzdám to, všechno dobré jo? Už bylo dost drilu a nikdy už nechci vést debatu na téma křesťanství...Tedy, pokud někdo nenahodí příspěvek na toto téma...

Šaman řekl(a)...

Milá Informace: "úplné ochrnění veškeré činnosti" je hezké sousloví, ale používá se slovo "ochrnutí". Jednou, až budu chrnět tak dlouho, až z toho ochrnu, budu vědět, co mě potkalo: úplné ochrnění. Hezké. Nechte si patentovat!
\ :-))

Šaman řekl(a)...

S. Husák se na smrtelné nemocniční posteli vyzpovídal a obdržel poslední pomazání, načež odešel smířen s Bohem. Tak nevím, jestli se setká s Fidelem. Ale asi ano. S. Fidel je taky dobrý katolík. Přinejmenším dobrý klerofašista…
\ :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen poznámečku : O tzv.genocidě Arménů Turky napsal nejmenovanou knihu jistý Franz Werfel.
Čili jeden z našich dědičných nepřátel, německojazyčný „český“ Žid, narozený v naší Stověžaté Matičce (jeden z typicky hrozných výsledků multikulti a rakouského útlaku).
Jeho levicové cítění by ho samozřejmě neochránilo před spravedlivým trestem za zločin němectví - kdyby se v r.1945 vrátil z hanebné emigrace do USA, zařadili bychom jej do humánního odsunu.

Míru zdar !

Jakub S. řekl(a)...

Oui, Francie uznala trestnost popírání genocidy... a tím vše bohužel teprve začíná. Merde. Nicméně smekám před nimi.
je hodně situací, kdy je každé řešení špatné. Je však třeba si zvolit... Že, Edo.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Velkého Šamana :
V čem je problém ?
Kalašnikov s malým "k" je slavný sovětský samopal *), Kalašnikov (s velkým "K") je slavný sovětský konstruktér střeleckých zbraní.

----------------------------------------------------------------------
*) Samopal je v případě kalašnikova nesprávný název; jde o automatickou karabinu.

Kopretina řekl(a)...

Ano psal. Franz Werfel napsal knihu 40 dnů, kde popisuje genocidu Arménů a naznačuje, že podobný osud může postihnout i Židy (také, že postihl) a že by byli Židé odsunuti? Vždyť by to bylo dobře, než trpět v komunistickém ČSSR, tak se raději vystěhovali do Izraele a USA, Kanady a nebo Austrálie. K arménské genocidě, i americký Kongres uznal genocidu Arménů, až 1,5 milionu Arménů bylo vyvražděno jen na základě arménského původu a Turci se neomluvili, nezaplatili arménským rodinám odškodnění (jako, že SRN zaplatilo Izraeli odškodnění a prodává Izraelcům za zvýhodněnou cenu ponorky a nabídl domov mnohým sovětským Židům, počet Židů v Německu se zvýšil na 200 tisíc, židovská komunita vzkvétá a němečtí Židé začali vydávat židovský časopis Dalet a pokřtil ho německý ministr zahraničí /teď mi vypadlo jeho jméno/ a německá židovská komunita je rostoucí, vyjma samozřejmě izraelského státu, chování dnešního Německa k Židům by mělo být vzorem pro ostatní evropské země)a Turecko bude peskovat Izrael? Turecko by se mělo stydět, zpytovat svědomí a vyzpovídat se ze svých zločinů na arménském obyvatelstvu. Němci a Židé, před nástupem hitlerismu měli k sobě blízko, byť v německém prostředí i před nástupem nacismu byl antisemitismus, ale ne v takovém rozsahu jako například v carském Rusku a Polsku. A bez Německa by i náš český průmysl byl velské potíže, protože mnoho výrobků vyvážíme do Německa. Pan Vlk vychází z knihy od Daniela Goldhagena Hitlerovi ochotní zabijáci, odtud ty články. A k tomu Turecku ještě, Turecko se islamizuje a otočil svůj směr k Íránu a Hamásu a vzalo na sebe úlohu "ochránců palestinského lidu"."Palestinský lid" .Všude, kam noha "Palestince" , tam rozvrátila zemi, Jordánsko, Libanon se díky "Palestincům" stal peklem (z Švýcarska Blízkého východu), no raději se nebudu více rozepisovat...

Anonymní řekl(a)...

Drobné uvedení na pravou míru, aby snad nedošlo k nějakému omylu:
Povinností křesťana NENÍ obhajovat krajně nekřesťanskou politiku vlády libovolného státu. Opakuji, libovolného.

informace řekl(a)...

Šamane, já jsem si na to ochrnutí nemohla za živa vzpomenout, musíte prominout. Ochrnění mi tam nesedělo, je od společného kmene jako chrnět, to jsem si uvědomovala, ale ochrnutí mi jaksi nepřišlo na mysl. A tak jsem to napsala tak místo nečeské paralýzy.

Šaman řekl(a)...

Problém katolíků je, že Vatikán je stát. A tento stát za války spolupracoval s nacisty. A podporoval "fašistické katolíky" - chorvatské Ustašovce. Ti zabili asi sto tisíc pravoslavných Srbů (a takiy Cikány a taky Židy, pochopitelně), ale bylo to správné, protože to byl boj za katolictví, a Chorvaté byli navíc árijský národ. Podpora Ustašovců ze strany katolické církve pokračovala i po válce prakticky do současnosti. Viz Vatikánský holocaust:
http://jirisoler.wz.cz/vatikan19.html

V pondělí běží na Dvojce britský dokumentární seriál Kolaborovali s nacisty. Tentokrát měli na paškále ustašovce Dinko Šakiće. V dokumentu bylo zmíněno, že papež Jan Pavel II dokonce svatořečil jednoho z arcibiskupů, kteří spolupracovali s Ustašou, jméno mi vypadlo.

Kdy se Vatikán omluví za to, že se podílel na holocaustu pravoslavných Srbů, a poté pomáhal masovým vrahům v úniku před spravedlností?

Kolik papežů za to půjde do pekla? Asi proto se tak silně modlí. V nebi jsou určitě všichni katolíci, kteří za války pomáhali všem pronásledovaným lidem. Vono ani tak nezáleží na náboženství/ideologii, ale na konkrétních lidech, kteří si z ní vybírají svou cestu.

Zdravím všechny kamarády křesťany…

Šaman řekl(a)...

Pralýza dopravy, jo to se taky běžně používá, Informace. Ale taky špatně, podle jazykozpytců. "Paralýza" je prej nemoc, a doprava může být paralyzována, a pak jde o "paralizaci dopravy". Paralýza nebo ochrnění - nic nejede, nastává rozpad dopravní sítě, a po něm budou následovat další. Až začnou docházet zásoby.
Jo, jsem zvědav, kdy Češi zběsní!

informace řekl(a)...

Šamane,
můj hlavní komunikační jazyk je italština. A tak automaticky přenáším, když si nedám pozor, italské výrazy do ostatních jazyků, i do češtiny. Italsky je "paralisi del traffico" a tak jsem přešla automaticky na paralýzu; italsky je "sono ai vostri piedi" francouzsky je místo toho "je suis à vos pieds" (jsem u vašich nohou) a Harpyje se mi posmívá, že neznám francouzský pravopis. Snad slovesnou vazbu nebo frazeologii, řekla bych.
Vám se to nikdy nestane, že by Vás ovlivňoval jeden jazyk při užívání jiného?
Vliv italštiny můžete pozorovat i při interpunkci a ve veledlouhých složených souvětích.

informace řekl(a)...

Ještě dodatek: paralisi del traffico neznamená paralýza trafiky nebo trafikanta, ale paralizace dopravy.
A ve francoužštině jsem použila italianizmus je suis aux vos pieds (tedy předložku à jsem po italsku spojila se členem les).
Chi di voi è senza peccato, lanci la prima pietra.

Jakub S. řekl(a)...

x Ochrnění je kouzelné slovo. Okamžitě a d a p t u j u ! Budu užívat... Totiž: tu sa praví normálně - Su nejak ochrněný, mosím ít spat!
x I se naprosto nemá a nemusí omlouvat. Naopak! Myslím, že tentokrát je to tuším teprve podruhé, co nastal konflikt dvou slov/termínů/jazyků. Za celou tu dobu, co tu su! Je to kvalitní logická přesná jasná čeština vzdělaného a velmi inteligentního člověka. Mohla by ji, třeba odbornou řeč, klidně vyučovat. Kéž by takovou vládlo 90 % našich lidí! Tuhle poklonu si zasloužila už dávno. A muselo mě to nakopnout, abych to napsal. Voglio scusarmi!

jakub S. řekl(a)...

Aha, tak eště pro ostatní, nemuseli by to uhodnout: Kdo jsi bez viny, hoď kamenem. No, házení šutrem, granátem a ničím mi nikdy nešlo, na vojně jsem naštěstí byl (no FF, že) u spojařů. Ale tohle mi zrovna nikdy nebylo potřeba říkat. Spíš by se to mělo nahrát skoro všem našim politikům... ne?
A paralyzovat dopravu se v Č běžně užívá, to je OK! Stejně tak jako ochromit.

informace řekl(a)...

Mockrát děkuju, Jakube.
Takovou chválu si nezasluhuju, zní až přehnaně.
Snažím se psát, aby to neznělo jako italština přeložená do češtiny, protože jsem prodělala při učení psané odborné italštiny takovou drezúru ze strany manžela a tchána, kterým můj italský písemný projev vždycky zněl, jak říkali, "brachilogicky", že už se toho návyku nezbavím.
Za to, musím se pochlubit, kolegové a známí oceňovali mou italštinu jako velice bohatou a elegantní.

Kopretina řekl(a)...

Jistě, znalec jazyka se pozná, že nepřekládá doslova, ale překládá do krásné a čtivé formy, ne-li knižní formy...

Anonymní řekl(a)...

Ještě k "ochrnění" dopravy.
Pěstitelé ovoce a zeleniny rozdávají důchodcům na protest proti stávce autodopravců zeleninu a ovoce v Římě na trhu. Zítra to budou dělat na gondolách v Benátkách.
Supermarkety už vyčerpávají zásoby potravin.
Musím jít nakoupit.

Jakub S. řekl(a)...

x Zasluhujete. E finita! (Nikdy jsem nechápal, proč tam je -a.)
x neustále laiky omílaný rozpor doslovně x nedoslovně je falešný. Otázka zní jinak: dobře x nepřesně až prostě špatně. Navíc zásadní je rozdíl mezi textem technickým, obchodním, právním a beletrií, nemluvě o verších. Toť ovšemže na hodiny, milí studenti, proto mi dovolte skončiti nyní na tomto konstatování. Áno áno, i profesor jest jen člověk, jakkoli to jistí z vás nehodlají připustiti... a jest mu zapotřebí se od vás zotaviti v kavárně...

informace řekl(a)...

Ten anonymní jsem já. Omylem.

Jakub S. řekl(a)...

Jasně. L´ho gia capito...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

A o nebi a pekle vím také kulové, snažím se dovzdělávávat. Takže, Mormoni (dle českého pravopisu mormoni) mají tři nebe a jedno peklo. A Šaman správně uvádí, že Fidel Castro se může do nebe dostat. Více podrobností zde. >What's Hell Like for Mormons?

Jakub S. řekl(a)...

Jo jo, o těchhle neuvěřitelných dogmatech vím léta dost - dal jsem si posílat materiály přímo od nich. Např. brožurku PEKLO od Rev. Józy(!) Nováka, zpoza oceánu. On VÍ, že peklo je skutečné místo, atd. A ví, jak to tam vyzerá. Trojí nebe, no klobouk dolů, oni to přesně všecko vědí... A v n ě j š í t e m n o t a . Okolní, obklopující. To je velice značná imaginace, nebezpečná pro sugestibilní povahy. Kterých mám kolem sebe, zvláště stárnoucích osamělých žen, hodně. Budiž, no... Kdo nemá soudnost a vlastní rozum a nevadí mu, že jej lidi okolo budou považovat za prosťáčka...

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Mitt Romney není zrovna prosťáček. Jeho prapradědeček šel za vírou do USA, působil s Brighamem Youngem v Utahu, založil úspěšnou mormonskou kolonii v Mexiku. Jeho otec se v Mexiku narodil. Mitt Romney sám málem zahynul, když byl jako misionář ve Francii.
The Real Romney

Jakub S. řekl(a)...

Ale Romney jistěže nikoliv. Ani ostatní alike to him - věrchuška. Mluvím o té podstavě, organizační, podpůrné, finanční, těch d o l e .
A že někdo málem zahynul na misii, to pro mne samo o sobě ještě, prokrista, nemůže vyvolat pokorný obdiv. Nevím-li nic bližšího. Ne?
Dva hochy v černém, v bílé košili bez kravaty, s batohem a jmenovkou na klopě, no holič v neděli, venkovský - potkávám je občas tady. Stane se, že zpomalí, rozzáří tvář očekáváním a: Topry ten! Mate hvilkú čásu, p´osím - ? Su slušný postarší gemtleman, zásadně na slušnost neodpovídám hrubostí - leč: cítím to jako těžkou urážku. O dvě generace mladší hoši předpokládají od neznámého člověka, o němž lautr nic nevědí, že je neprobuzený buran, barbar, pohan, už předem (jehovistky to samé, že) vidí, že o n i jsou nesrovnatelně výš. Oni se nezeptají, nezačnou zvědavě něco probírat. Ne. V ě d í . Boží prostoto. Jak americké. MMCh jejich výsledky tady musí být mizivé. No oni si to odslouží a pak nějak mají postaráno o další kariéru či co. Nemám je rád a lituju je a tu jejich přímočarou prostoduchost (ano) jim vlastně závidím... Já su Evropan.
A zlaté desky... panebože. A pak si je vzal anděl zpátky do nebe... to snad - !

Kopretina řekl(a)...

Romney není špatný, ale Nejvíce obdivuji Newta Gingricha a jeho vztah k Izraeli
http://www.youtube.com/watch?v=js1qwxop_IE