sobota 15. března 2014

ČESKÉ TEXTÁRNY 2004: Vědomé vyhýbání se znalostem

Pondělí 15. března 2004

Vedoucí Ing. Duto Hlav dnes přinesl z managorské prc. porady příručku "PŘÍRUČ 04-007", která obsahuje "Výkladová stanoviska k Etickému kodexu". Jejím obsahem je výklad některých ustanovení Etického kodexu, rozbor povinností stanovených Etickým kodexem a stanovení způsobu jejich plnění, další příslušné informace. Účelem příručky je poskytnout zaměstnancům příslušný výklad obecných pravidel stanovených v Etickém kodexu tak, aby nedocházelo k interpretačním obtížím. Příručka bude vzhledem ke svému určení předmětem pravidelných aktualizací. Máme si ji přečíst a nadále se podle ní chovat.

Ouvej, to je trest za to, že jsem se kdy zmiňoval o etice v Českých Textárnách!


Úterý 16. března 2004

Díky studiu "PŘÍRUČ 04-007" již vím, kdo jest "osoba blízká". Jsou to
a) příbuzní v řadě přímé (v přímém pokolení) - bez omezení: každý pokrevní potomek (syn, vnuk, pravnuk atd.), každý pokrevní předek (otec, děd, praděd atp.), vztahy založené osvojením;
b) příbuzní v řadě pobočné - sourozenci - osoby příbuzné v řadě nepřímé, bez zřetele k tomu, mají-li či nemají-li oba rodiče společné; osoby, které se osvojením staly sourozenci;
c) Manžel - pokud manželství trvá, bez zřetele na to, žijí-li společně nebo ne;
d) osoby jsoucí v poměru rodinném (strýc, teta, neteř, synovec, bratranec, sestřenice) anebo v poměru obdobném (poměr sešvagřených osob, vztah jednoho manžela k příbuzným druhého manžela, osoby žijící s někým ve společné domácnosti (druh, družka)
Zároveň musí být vzájemný poměr mezi těmito osobami ve skutečnosti natolik osobně intenzívní, že by újmu, kterou by utrpěla jedna znich, druhá pociťovala důvodně jako újmu vlastní.

Těmto osobám nesmějí být přihrávány kšefty. A jak pak to, že bezpečák Mazanec protlačil do autsoursingu firmu svého bratra Ing. Mazance z Bludné Nory?

Vysvětlil mi to Ambrož: "Mazancové jsou sice bráchové, ale strašně se nenávidí!"

Středa 17. března 2004

I nadále cituji z "PŘÍRUČ 04-007":
"České Textárny od svých zaměstnanců očekávají, že si jsou v plné míře vědomi závazku jednat v souladu s etickými normami vyjádřenými v Etickém kodexu, jenž se vztahuje bez výjimky na všechny zaměstnance, a budou vždy vedeni snahou o jejich naplnění. Při identifikaci etických standardů a optimálního jednání/chování, které těmto standardům odpovídá, by měli být zaměstnanci vždy vedeni rozumným úsudkem a obecnými pravidly uvažovaní, stejně jako duchem aktivního a kvalitního obchodního přístupu ke klientům."

A jak pak to, že jsme minulý týden prodali Al Kejdě Tluč Hubovy texty o nutnosti šíření víry pravé? Aha, to je asi ten "duch aktivního a kvalitního obchodního přístupu ke klientům".

Čtvrtek 18. března 2004

Protože jsem si nebyl jist, optal jsem se Duto Hlava, zda je náš Etický kodex vůbec v souladu s právními předpisy. Etika našeho kšeftu s Al Kejdou mi totiž stále nejde do hlavy. To jsem si dal! Duto plynně odvětil:

"Požadavek na uvádění souladnosti se zákony je neopodstatněný. Není to pouze zákoník práce, se kterým je Etický kodex  v souladu, ale i celá řada dalších právních předpisů, jejichž výčet není v uvedeném smyslu relevantní. Etický kodex  ve velké míře reflektuje povinnosti stanovené zákonnými a podzákonnými právními předpisy a není tedy důvod pochybovat o jeho souladu s předmětnými zákony. Etický kodex  nejde v určení povinností zaměstnanců plynoucích z právních předpisů nad jejich rámec. V oblasti profesní etiky vždy zachovává meze dané právními předpisy."

A hned mi strčil Etický kodex k podpisu.

Pátek 19. března 2004

Včera jsem Etický kodex nepodepsal. Protože "podpisem zaměstnanec potvrzuje, že obdržel EK, přečetl EK, porozuměl obsahu EK", a já jsem mu tedy neporozuměl. Duto mě nařkl z "vědomého vyhýbání se znalostem" a práskl dveřmi. Dnes jsem šel na kobereček k managorovi Tluč Hubovi. Ten mi to vysvětlil:

"V případě identifikace jednání/chování, které by mohlo být, byť i jen potenciálně, v rozporu s etickými pravidly a zaměstnanec si není jist, jaký postup má pro danou situaci zvolit, neprodleně kontaktuje svého vedoucího pracovníka, a ten mu řekne co má dělat."

Ale to jste měli říct dřív, tomu už rozumím! Celý Etický kodex lze stručně vyjádřit jedinou větou:

"Vedoucí má vždycky pravdu."

*********************************************
MOBY DICK – nikoli velryba z Melvillova románu, pouze zaměstnanec v textárně, vystavený mobbingu a bossingu, který si vede zápisky, aby se nezbláznil.
(Další informace o vztazích na pracovišti, zkratkách a jiných reáliích firmy ČESKÉ TEXTÁRNY, a.s., viz zde)

Předcházející týdny hledejte pod štítkem Moby Dick
Portrét Mobyho vyhotovil Kryšpín.

Podněty, připomínky a výkřiky čtenářů Deníčku Moby Dicka lze posílat na schránku moby.dick@seznam.cz.
Předem dík! >>:)) Moby Dick