čtvrtek 8. prosince 2011

Čtyři odsuny Němců z Evropy

Dr. Eva Hahnová
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala spolu se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011 konferenci Odsun Němců z Československa - 65 let poté. Jedno z přelomových témat novodobých dějin českých zemí bylo pojednáno zejména v kontextu vývoje mezinárodních vztahů ve střední Evropě, právních důsledků nucených přesunů obyvatelstva v průběhu a po skončení druhé světové války, ale také jako součást středoevropského diskursu po roce 1989.


Císařský sál Muzea města Ústí n.L.
Konference se konala v důstojném prostředí Císařského sálu čerstvě zrekonstruovaného Muzea města Ústí nad Labem. Důstojné prostředí bylo díky vlídným pohledům mocnáře a odlitkům římských odlitků řeckých soch a andílkům v lunetách poněkud rakousko-sudetoněmecké, ale to dobře zapadalo do tématu setkání.

Konferenci otevřel jako hostitel Prof. Dr. René Wokoun, rektor Univerzity J. E. Purkyně, jenž zmínil, že různé přesuny, odsuny a posuny u nás probíhaly nejméně posledních 2000 let. 65 let po tom posledním by měly emoce už poněkud vyšumět, jak se i stalo, když nedávné kladení věnců bavorské státní delegace u ústeckého mostu Dr. Edvarda Beneše proběhlo za nezájmu české veřejnosti.

Jan Zahradil a René Wokoun
První část konference moderoval Ing. Jan Zahradil, předseda skupiny Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu, který zdůraznil, že se jedná o vědeckou, odbornou konferenci, při které možná zazní vzájemně nesouhlasné či konfrontační názory, o nichž bude možno diskutovat. Z přednesených prací bude posléze sestaven sborník.

Úvodní panel "Nucené vysídlování obyvatelstva: odsun nebo vyhnání?" otevřela Dr. Eva Hahnová se svou přednáškou "Odsuny německého obyvatelstva z východní a střední Evropy 1939-1949". Paní Hahnová odešla z Československa v roce 1968 do Německa, v letech 1981-1999 byla vědeckou pracovnicí v ústavu pro česká studia Collegium Carolinum v Mnichově, od roku 1999 je nezávislou historičkou v Oldenburgu. Velmi často publikuje ve spolupráci se svým manželem Hansem Henningem Hahnem, profesorem východoevropských dějin na Univerzitě v Oldenburgu, a tak se nám jako první pohled na danou problematiku otevřel ten z německé perspektivy. Ale jinak, než jsme zvyklí. Na historii odsunů jsme pohleděli očima "emigranta do Německa" a "nesudetského Němce".
M. D. Brown z GB, E. Hahnová ze SRN a V. Houžvička z ČR

Nejdříve několik čísel: České prameny uvádějí počet odsunutých Němců na 3 miliony, přičemž počty zabitých kolísají mezi 15 - 250 tisíci. Německé prameny sumarizují počet "vyhnanců z Východu" (tedy těch Němců, kteří byli po válce na území Německa v dnešních hranicích jako bezdomovci s předválečným bydlištěm ve východní a střední Evropě) na 11-20 milionů, přičemž zabitých mělo být celkem od 100 tisíc až po 2 až 3 miliony! Německé menšiny z ČSR, Polska, Pobaltí a Rumunska by podle těchto počtů patřily mezi národy, jež byly nejhůře postiženy válkou.

Z historie vzniku německého státu vyplynul problém, kde nakreslit jeho "akceptovatelné hranice". Bylo obtížné se rozhodnout, kde tyto hranice chtít. Tato nejasnost zatěžovala celé 20. století. V roce 1925 vznikly pojmy "národně-" a "kulturně-německé půdy". Tato oblast se měla nacházet na území Čech, Moravy a Slezska, za západě Polska, na severu Jugoslávie..., v podstatě v oblastech pozdějších odsunů. Od roku 1932 se pro blízké území sousedních států v Německu používá výraz "německé pohraničí", a jeho mapa se podivuhodně shoduje s německými zábory českého pohraničí, Polska a pobaltských států. Hitler však nejdříve "osvobodil Němce v Rakousku", a teprve poté se vydal na pomoc menšinám. Jejich "záchrana" neskončila Mnichovem, i vstup na území "zbytkového Česka" 15. 3. 1939 byl veden snahou o "záchranu" zde se nacházející menšiny 200.000 Němců. Nu a potom musela být zachráněna menšina v Polsku. Britové vyhlásili v září 1939 válku Hitlerovi i z toho důvodu, že si povšimli, že přesně stejná obvinění, jaká vznášel Hitler v létě 1938 vůči Československu, opakoval o rok později proti Polsku.
Rektor UJEP R.Wokoun a P.M.Majewski z Polska

Už 6. října 1939 byla v projevu Adolfa Hitlera poprvé zveřejněna idea "přesídlování německých menšin". A její první fáze probíhala do roku 1943 pod heslem "Heim ins Reich", přičemž "Říší" pro německé imigranty, jejich rodnou německou půdou, byla území - v Polsku. Symbolem návratu do domoviny, nově získané vlasti, byly nekonečné kolony povozů, tažených koňmi. Kresba podle fotografie jedné takové kolony se ocitla na obalu knihy "Der große Treck", která oslavovala tuto úžasnou věc. Téměř doslovná kresba podle přesně stejné fotografie se stejnými frázemi byla po válce použita v jiné knížce, ve které landsmannschaft vzpomínal na útrapy "vyhnání", tedy poválečného odsunu… Ještě jednou - to, co bylo za války propagandou oslavováno, bylo po válce propagandou odsuzováno.
"Německé pohraničí" v roce 1938

Druhá fáze přesídlování se nazývá "evakuace". Nařídily ji německé úřady, a týkala se i všeho neněmeckého obyvatelstva na Ukrajině. V rámci této fáze byly páchány masové zločiny na civilním obyvatelstvu v SSSR. Tato fáze sloužila Německu hlavně jako zdroj levné pracovní síly. V letech 1940-1945 takto odsunuly německé úřady 10 milionů Němců z oblastí od Oděsy po Rumunsko a Polsko. Kolony povozů se táhly Evropou za zoufalých válečných podmínek tisíce kilometrů. Zejména rok 1944 je plný tragických osudů nuceně přesidlovaných Němců. Lidé nechtěli do těchto kolon nastupovat, utíkali, ale byli do nich nahnáni násilím i hrozbami. A také propagandou, která šířila strach z "komunistického nebezpečí" a očekávaných zvěrstev ze strany Rudé armády.

Zápis pod dohledem mocnáře
21. října 1944 se jedna jednotka RA načas zmocnila východopruské vesnice Nemmersdorf (Majakovskoje, Kaliningrad). Její "zločinní židovští sovětští komisaři zde znásilnili ženy a pozabíjeli děti". Načež se stáhli. (Každá vojenská jednotka měla jednoho politruka, každý komisař byl komunista, ale ne každý byl Žid - pozn. JK). Oběti byly po zpětném dobytí území Němci objeveny. Goebbels sem sezval komise z celé Evropy, fotografy, odhalený incident byl Němci přirovnáván k masakru v Katyni. ("Očitý svědek" ještě v roce 1953 napočítal 72 mrtvých žen - včetně kojenců s roztříštěnými hlavami - a jednoho starce. JK) Skutečná událost, jejímž jádrem bylo zastřelení 13 německých civilistů, ukrývajících se v improvizovaném bunkru, byla zveličena a použita jako populární metafora pro ospravedlnění válečných evakuací. Ve vzpomínkách utečenců se uvádějí vedle sebe jako rovnocená tato tři místa: Nemmersdorf, Ústí nad Labem, Brno.
Dr. Eva Hahnová při přednášce

Třetí fáze odsunu německých civilistů probíhá od začátku roku 1945 přímo z "říšského území" (z roku 1939), z oblastí, kam se blížila RA. Odsun je prováděn kvůli předpokladu že po (prohrané) válce budou hranice posunuty, podobně jako se to stalo i po 1. světové válce - očekávalo se, že "státní pořádek bude rekonstruován". Hlavní ideou této fáze odsunu je, aby "německá krev nezůstala na odtržených územích, v cizích státech". Tato fáze probíhá od ledna do března 1945 hlavně z Jugoslávie a polských území, kde se týká i 1,6 milionu Slezanů. V Říši pak vzniká problém "kam s nimi?", který propagační brožury řeší hesly typu "Navrátilci jsou užiteční jako pomocné síly".

V rámci těchto tří fází byly na evakuovaných německých civilistech páchány německými úřady drastické zločiny, které jsou dodnes zamlčovány. Anebo kladeny za vinu Československu. Přičemž se vůbec nebere v úvahu, že konec války znamenal na našem území zhroucení státního pořádku. Jsou vytvářeny legendy typu "masakr v Postoloprtech" (3.-7.6. 1945), kde jako důkaz, jak Češi vraždili sudetské Němce je uváděna fotografie zabitých českých barikádníků z 6. května, u které jsou oběti jmenovitě známy!*
"Masakr v Postoloprtech"

Z tohoto období nám ještě schází skutečně vědecké zpracování.

Jako čtvrtá fáze pak přichází Postupimské přesídlení, které se týkalo 4,8 milionu lidí (z těch asi 11 milionů).

V roce 1946 si Němci ještě pamatovali to své vlastní heslo Heim ins Reich. Dnešní česko-německé debaty se soustřeďují na to, jak si Němci představují, že si odsun vykládají Češi...

(Vystoupení Evy Hahnové zhutněno, neautorizováno, originální znění si budete moci přečíst ve zmiňovaném sborníku. Příště uvedu zápisky z vystoupení britského "diplomatického historika" Martina D. Browna, Ph.D. (Surrey), F.R.Hist.S. z americké mezinárodní univerzity Richmond v Londýně. Martin školí britské diplomaty před jejich působením v ČR, aby věděli něco o naší historii - včetně doby Druhé světové války.)

*Dodatek JK: První fotografie pochází z článku na webu Českého rozhlasu o dokumentu České televize Zabíjení po Česku, v kterémžto dokumentu se ale ona fotografie nevyskytuje. Uvedená fotografie má podle článku zobrazovat "masakr v Postoloprtech". Srovnej s fotografií z dobové publikace Cestou k barikádám.

Další fotky z konference viz ve fotogalerii.Viz i druhou část, která popisuje vystoupení Martina D. Browna Etnické čistky? A od kdy?

Třetí část, kterou jsem nazval Kdy Poláci pochopili Čechy, přednesl  Piotr M. Majewski.

Další fotky z konference viz ve fotogalerii.

29 komentářů:

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen poznámečku, pouze zdánlivě od tématu :

Zatímco největší pravdoláskař, eurohujer a multikulti nadšenec Havel hystericky povzbuzuje protivládní a protinárodní opozici (v Rusku), náš pokrokový prezident principiálně odmítá podpořit placené agenty zahraničních ideo-diversních centrál.

Ano, správně vidíte souvislost s tématem, drazí bystrozrací vlastenci :
Buržoasní synek Havel se Němcům omluvil a Evropu podpořil, zatímco náš nynější prezident se našim dědičným nepřátelům neomluví nikdy. A na jejich plány nové okupace nepřistoupí, co živ bude - není žádný Hácha.
Proto jde ve šlépějích našeho velikána E.Beneše - jedině pevné bratrské spojení s mocným Ruskem zaručí naši samostatnost, zaručí naše věčné setrvání v naší rodné Západní Asii.

Už se to blíží. Jednou bude zase dobře.
Tak zatím : Čest !

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě zdroj pravdivých informací o největších lžích našich dědičných nepřátel a jejich domácích přisluhovačů : Jeden z největších vlastenců českých, s.s.Vlk starší, duchem však stále mladší a mladší.

Čest a Nazdar !

EK řekl(a)...

EK řekl(a)...
Milá "kopre..." jak tvrdite: "...Já si to nevymýšlím, to jsme se učili...A tak to je...Proč bych měla něco vybírat, já pouze čtu, co tam je...To co je psáno, je nezvratné..."
A co teprve až vás milá Kopretino budou učit Mar/Leni.. to budete také říkat ..., na mistra tedy ministra G i toho rakouskýho tapecíra raději nemyslet.
Bez urážky , nečtete náhodou "BLESK" V IT se to jmenuje jak?

šest v šest!

EK řekl(a)...

jejku, to sem nepatří, ale neva.

Šaman řekl(a)...

Jako důkaz, jak Češi vraždili sudetské Němce je uváděna fotografie zabitých českých barikádníků z 6. května, u které jsou oběti jmenovitě známy!*

Zdroj: Eva Hahnová, historik, který se tématem zabývá desítky let, zdroj jedné fotky: Česká televize, Zdroj druhé fotky: Cestou k barikádám... Někdo tady evidentně lže.

A Václav Vlk, toho času starší, to evidentně není.

informace řekl(a)...

Vae, inquit Lupus natu Maior, puto deus fio.

Harpyje řekl(a)...

Ta Eva Hahn by mohla vyučovat dějiny čar a kouzel v Hogwarts místo profesora Binnse. Zapadla by dobře do tamnějšího učitelského sboru. Dzp.

Větší vlastenec řekl(a)...

O tom snad mezi námi opravdovými českými vlastenci není žádného sporu, Ó Velký Šamane :
Němce jsme nevraždili, nýbrž jsme poctivě a důsledně*), humánně a zákonitě**) vylikvidovávali jejich problém.

Něco jiného mohou tvrdit jen naši dědiční nepřátelé : Němci a Euroameričani, buržousti, papeženci a (možná i) sionisti. A jejich domácí přisluhovači, samozřejmě.
Proto jsme se s výše jmenovanými museli vypořádat, rovněž příslušně zákonitě***), hned po fašistech.

Míru zdar !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz projev pres.E.Beneše v Brně, ze dne 12.5.1945
**) Zákon č. 115/1946 Sb.
***) Zákon č. 231/1948 Sb.

Jakub S. řekl(a)...

Nikoliv, S. To je nešťastné vyjádření zkratkového postoje, bohužel. Ubezpečuju tě, že si to nezaslouží. Jako historik, co její práce po léta dost sleduje. Já ji značně obdivuju. Neměl bych tu odvahu. A je krásný profesionální pár s dr. Hahnem. Tož tak... I´m sorry.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k pochvale našich statečných komsomolců našemu vlastenci s.s.Vlkovi staršímu :

Jak se skřípěním zubů přiznává dnešní velkoněmeckým velkokapitálem ovládaný „český“ tisk, Komsomolskaja pravda i Moskovskij komsomolec chválí našeho pokrokového prezidenta.
Dovedete si představit, vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci, jaké by byly reakce ruských i našich komsomolců na sprostá vyjádření vlastizrádného eurohujera Havla, kdyby tento byl stále prezidentem ČR ?
Jistě dovedete; takže si také dokážete představit, kdo by za nadvlády pana Havla&spol. dostal zakázku na dostavění Temelína, místo našich starších ruských bratří.

Nu, nejtemnější chvíle Doby temna jsou již za námi. Zapomeňme proto na všechnu hořkost a úzkost, které jsme prožívali po násilném odtržení od Velké Rusi, (nikdy však nezapomeňme na jména pachatelů toho hrozného zločinu), zapomeňme na vší bolest a smutek.
Jsou před námi ještě líté boje, ale jednou - vítězství bude opět naše.


Pozor však! Na prahu jen vlasti pravé
stojíme, není dobojováno.
Jsou ještě všude temné síly dravé,
ostnatých drátů k cíli nastláno.
Jen tedy dál a všichni na svá místa!
Jen do práce a v boj, jenž nelení.
Dál nad námi plá rudá vlajka čistá,
to avantgardní lidské znamení.

(S.K. Neumann: Čest rudé vlajce)

*** Volte NS-LEV 21 a KSČM ! ***

STK řekl(a)...

Dozadu pravá,
dozadu pravá,
vpřed ani krok!

(Melodie nezměměna.)


Kocourova problematická teorie o zužující se spirále dějin se začíná potvrzovat. Nebo spíše přitvrzovat.

STK řekl(a)...

A o vševědoucnosti pana Pixly už ode dneška nepochybuji!
V Ocelovém SR právě začalo sněžit. Kontrolní slovo předchozího textu bylo - "meteli". I tu ostravštinu trefil! Já se na to... ...vyexkomunikuji! Bůh sídlí v internetu?

informace řekl(a)...

Které noviny lžou svým čtenářům o přijetí nové evropské smlouvy? Italské, francouzské, německé nebo české?

Corriere della Sera - La Voce d'Italia - Il Sole 24 Ore - La Repubblica - AGI - Agenzia Giornalistica Italia
Ue: unione di bilancio a 26, fuori solo Londra
Ventisei Paesi, sui 27 che formano l'Unione Europea, aderiscono ad un nuovo accordo intergovernativo, da affiancare al trattato Ue, per un'unione di bilancio con regole più stringenti. Con l'adesione all'intesa di Repubblica Ceca, Svezia ed Ungheria, solo la Gran Bretagna resta fuori dall'accordo. ‎

BRUXELLES (Reuters Il y a 27 minutes) - Les pays de la zone euro ont entamé vendredi au petit matin une vaste refondation qui, après signature d'un nouveau traité auquel seule la Grande-Bretagne a décidé de ne pas s'associer, doit les porter rapidement vers une plus ...

Stern.de
+++ Newsticker: EU-Gipfel in Brüssel +++ Merkel spricht von Durchbruch
Erleichterung bei der Kanzlerin: Angela Merkel bewertet den geplanten Reformvertrag der Euro-Länder als Durchbruch auf dem Weg zu einem stabilen Euro. Die Ereignisse im stern.de-Newsticker.

IHned
Česká vláda se zatím nechce připojit k dohodě uzavřené ze čtvrtka na pátek v Bruselu, která má pomoci vyřešit dluhovou krizi v Evropě.
Český prezident Václav Klaus vítá výsledek nočního jednání v Bruselu i postoj České republiky. Vláda České republiky pak nemůže podle Klause ovlivnit ekonomický pokles Česka, protože propad zahraniční poptávky je příliš vysoký.

informace řekl(a)...

A Britové si snad vymýšlejí?

Telegraph.co.uk
Eurozone deal leaves Britain isolated
Financial Times - ‎1 hour ago‎

European leaders are struggling to cope with a profound split over crisis plans for the eurozone, leaving the UK isolated as the rest of the European Union agrees to press ahead with new fiscal rules to balance budgets.

Jakub S. řekl(a)...

Já su dnes hlavně bezmezně zhnusen bezmeznou servilitou s. presidenta vůči zastupujícímu protektorovi Východní říše. Šak mu to už noviny dnes vydatně a šťavnatě a nemilosrdně dávají sežrat, k žampionům se slaninou jsem přikusoval mfDnes. No dyž si někdo holt veme třeba - no - cerku nejobávanějšího člověka StB... a na státní návštěvě dobrovolně hekticky začne přičinlivě s hubou od ucha k uchu mluvit jejich jazykem, bývalých okupantů - dlouho jsem se snažil být vysoce objektivní, ale... e andato troppo oltre. Non e di mio gusto. Zašel trochu moc daleko, to není pode mého gusta. Správně?
Dr. Hácha ani gen. Syrový se takto ani stínem nechovali, ani si to nelze představit. Doznávám: pořád jsem byl idealista. Někdo je vůl aji po šedesátce.

Schumacher řekl(a)...

Tehdejší událosi nemůžeme poměřovat dnešním metrem. Ano, docházelo ke krutostem i k vraždění německých civilistů. Ale byly to excesy jednotlivců a ne státní úřední politika obnovené Československé republiky. Naproti tomu vraždění českých civilistů v Protektorátu nebyly excesy jednotlivců, ale státní úřední politika Říše. Je pravdou, že občané německé národnosti byli před válkou diskriminováni v tom smyslu, že byla omezena možnost zastávat některé úřední funkce. Ve všem ostatním požívali plných práv a svobod. Má snad být tato diskriminace ospravedlněním jejich podílu na vraždění českého národa ? Co by jiní za takovou "diskriminaci" dali v době vlády Říše. Například Židé...

STK řekl(a)...

O "objektivní žurnalistické/politické pravdě" se přece zpívá i v Prodané nevěstě:

Každý jen tu svou
má za jedinou,
má za jedinou...


P.S.: Učte se rozdělávat oheň bez zápalek!

Větší vlastenec řekl(a)...

Omyl, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře.
Občané ČSR německé národnosti NEBYLI před válkou diskriminováni vůbec v ničem. Ano - dokonce ani v sociální oblasti nemůžeme hovořit o diskriminaci „našich“ Němců-fašistů. Vždyť se jim v naší vlasti dařilo mnohem lépe než jejich soukmenovcům v Německu, Rakousku a vůbec všude v Evropě !
Konečně o tom před časem psal i sám Velký Šaman.

Ale především - „naši“ Němci dostali NAPROSTO JEDINEČNOU možnost bezbolestně se zbavit oné drtivé tíhy - krutého balvanu svého němectví. Ano, stačilo, aby se v obou sčítáních lidu (1921, 1930) Němec prohlásil za příslušníka státotvorného národa (resp. přihlásil k naší řeči) - a byl náš !
Ruku na srdce, bratře a soudruhu - takovou možnost nedostali Němci ani v Sovětském svazu.
Ale kdo z fašistů tento velkomyslný dar přijal ?! Skoro nikdo !
Nevděčníci zůstali Němci, takže dál páchali trestný čin němectví. Ti z pachatelů, které jsme neodsunuli pod naši zeminu, nýbrž z naší země, mohou nám dodnes líbat ruce. Vždyť jsme měli PLNÉ PRÁVO je za jejich zločin humánně konečně vyřešit na místě; po husitsku, po leninsku.

* * * * *

Ale jinak máte pravdu : Během Protektorátu nás Němci mohli lovit na potkání; jako potkany.

Čest a Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Tak ještě jednou, specielně pro Harpyji:

Fotografii mrtvých pražských barikádníků už dlouhodobě pseudohistorici sudetoněmeckého lansmannschaftu vydávají za dokument z masakru v Postoloprtech. Chybou Vondráčka bylo, že si nechal kukat informace z jejich strany.

Ve skutečnosti jsou to sudeťáci sami, kdo svým přeháněním (od Nemmersdorfu přes Ústí nad Labem po Brno) vhánějí Čechy do sebeobrany a znemožňují nám vlastní sebereflexi. Ono i těch pět kluků, pokud by jich bylo jen pět, je moc a bylo to špatné už tehdy, když ještě nebyly vynalezeny "etnické čistky". (Klidně mezi nimi mohl být i některý příští papež.)
Ono je hodně i 15.000 zabitých Němců, stejně jako by jich bylo 250.000. Jestliže však sudeťáci lžou o těch statisících, pak tím pádem také znevěrohodňují skutečné desetitisíce.

A když do svých, tedy (sudeto)německých ztrát započítávají i české (československé) Židy, tak už je to opravdu k blití.

Ach, jak úlevné bylo v Ústí slyšet historiky - z Čech, Německa, Polska, Británie, nikoli profesionální rozeštvávače a propagandistgy.

Ještě dostanete časem další porce.

Šaman řekl(a)...

A ještě jednou pro čtenáře VV: "Trestní čin němectví" v Československu nikdy neexistoval.

Ale být Němcem po druhé světové válce nebylo pro nikoho z nich lehké. Ani v Československu, ani v Americe.

Větší vlastenec řekl(a)...

A ještě jednou pro všechny opravdové české vlastence :
Takzvané "české" Němce trestáme od počátku 15.století. Někdy ztrátou majetku a občanských práv (majetku vždy doživotně, občanských práv někdy jen na cca 20 let), někdy odsunem do Reichu, jindy odsunem do nenávratna.
Což znamená :
Kdyby nebylo Zákona o Trestném činu němectví, museli bychom si jej vytvořit. A to hezky svižně, jinak by nás naši dědiční nepřátelé mohli začít obviňovat - z "typicky německého" chování. Což si vážně nezasloužíme, neboť jsme Slovani, nositelé kultury, slovanské humanity a pokroku.

Mimochodem : Největší chudáci jsme my Češi - pořád nás někdo bije, pořád nám někdo ubližuje. Naštěstí vždy zvítězíme, s pomocí Velebné Matky Přírody (a od r.1917 též Nesmrtelného Lenina). Takže jsme nejen největší chudáci, ale i druzí největší pašáci.

Čest a Nazdar !

STK řekl(a)...

Vy Češi asi tak ze všeho nejvíc skuhráte, Vlastimile Velký a Velevážený.
Ale kupodivu všechno vždycky přežijete - dokonce v počtech pohodlně umožňujících vaše další rozmnožování.

(Více než cca 700 jedinců obého pohlaví v klasickém statistickém rozložení populace podle věku. Tak praví vědecké práce. Menší počty mohou způsobit genetickou degradaci a postupné vymření populace nebo její asimilaci okolím.)

Větší vlastenec řekl(a)...

A ještě poznámku :
Právě na DĚSIVÉ NEOBJEKTIVITĚ tzv.informací o válečných ztrátách našeho (československého) národa si můžeme snadno ukázat - na kořeny všeobecného odporu našeho lidu vůči sionistům.

Kolikrát již bylo řečeno našimi největšími vlastenci (např. pres.Benešem, A.Dvořákovou a dalšími a dalšími), že oněch cca 360 000 padlých občanů předválečné buržoasní ČSR položilo životy v boji za obnovu naší státnosti a svobody ?
No mnohokrát.
A přesto se DODNES najdou sionisti, ochotní klidně na kameru (!!) tvrdit, že to není pravda. Že prý většina našich v boji padlých vlastenců byli vlastně sionisti*), fašisty povraždění jen kvůli svému původu..
Odkaz na onen provokační pořad České (!!!) televize jsem vlastencům dával již minimálně dvakrát, což by mělo stačit až do obnovení naší samostatnosti.

Světu mír !

------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Sionisti používají jiný termín, jemuž se chci vyhnout, abych nebyl neprávem obviněn z antisemitismu.

Šaman řekl(a)...

Z diskuse na Neviditelníém psu, kde byl tento text dnes otištěn:
"P. Rajman Datum: 14.12.2011 09:06
Chápat organizované vraždy civilního obyvatelstva z důvodu jeho původu jako ospravedlnitelné je barbarství, které nelze skrýt ani z nejvybrušenější historickou argumentaci.
...kritika apologeze byla adresována autorovi článku panu Kovanicovi."

E? Kde se objevila "apologeze"? Ledaže by registrovaný Rajman mínil organizované vraždy německého civilního obyvatelstva německými úřady...

To jen povzdech, protože registrovaní diskutují na Psu, kde já tedy nikdy registrovaný diskutér nebudu. Jenom autor.

Větší vlastenec řekl(a)...

No ba.
Své cti dbalý autor s drzými čtenáři nediskutuje.
O tom žádná.
Že ?

Čest !

Anonymní řekl(a)...

Větší vlastenče! Bude pro Vás snad přínosem: http://krystlik.blog.cz/

Šaman řekl(a)...

Pro VV k výkřiku "Své cti dbalý autor s drzými čtenáři nediskutuje.":
Občas autor musí psát, a pak nemá čas číst komentáře. Někdy je těch komentářů neúrekom. Občas autor zmizí na den či dva týdny mimo dosah netu, a pak ani nemůže diskutovat, i kdyby chtěl. Pravda je, že někdy ani nechce. A pravda je, že ani nemusí! Na blogu. Každý, komu je milá diskuse z klávesnice do klávesnice má ještě k dispozici mail - na ty odpovídám vždy.
Ale hlavně - přece víte, že tahle hospoda byla otevřena proto, aby se zde dalo diskutovat pod našimi nicky, ale především proto, že jsme se nechtěli nechat registrovat pod svými rodnými čísly, adresami a dávat je vplen společnosti Mafra a spol., ne?
Moje výšeuvedená poznámka se totiž váže k diskusi na Neviditelném psu - kteréžto diskuse se neúčastní někkteří vlastenci, i kdyby se chtěli nechat registrovat včetně svého genetického kódu…

Větší vlastenec řekl(a)...

Prosím za prominutí, Ó Velký Šamane.
Špatně jsem si vyložil Vaše slova "...protože registrovaní diskutují na Psu, kde já tedy nikdy registrovaný diskutér nebudu. Jenom autor.".

Prostě jsem netušil, že Vám někdo ZABRAŇUJE se registrovat do diskuzí na Lidovkách (+ NP). Kdybych tušil, že jako autor článků velice "časových" se svými čtenáři diskutovat chcete, leč nemůžete ...

No, nezoufejte. Již duní právo v jícnu temně - zanedlouho opět zvítězíme, €, EU a NATO odmítneme. Pak přijde čas na znárodnění Lidovek. Ano, jednou budou „naše“ masmédia opět opravdu naše.
A to by v tom byl čert resp. Trockij, aby Vám pak někdo zakazoval psát čtenářské dopisy do svobodných Lidovek !

Anonymní řekl(a)...

Větší vlastenče, klid Vaší duši. Taková dávka persisentní nenávistnosti se jen tak nevidí. Co se Vám stalo, kdo Vám tak ublížil, že z Vás tohle čechofobní monstrum, neustále, do úplného umrtvení opakující svou teď již trapnou ironii, udělal?