pondělí 10. května 2010

15 Pražských bodů Většího vlastence

Pod mým článkem Slavné májové dny 2: Pátý květen z 5. května 2010 vyrobil komentátor Větší vlastenec svých ironických 15 bodů. Můj komentář k nim se natolik rozrostl, že jsem se rozhodl publikovat jej jako samostatný článek.
K tomuto rozhodnutí mne přiměla i další drobná věc: Na posledním literárním sezení v hospodě jsme byli (jako Češi) obviněni jedním místním česky mluvícím naturalizovaným Slovákem, že "nejsme žádní nacionalisti". Pokusím se to tímto článkem alespoň trochu napravit. Takže k Vlastencovým bodům:


Ad
"1) Češi jsou dobří, protože jsou Češi."

Češi jsou Češi - ani o moc lepší, ani o moc horší než ostatní. Spíše nedůvěřují autoritám a chtějí si vše ověřit sami. Proto vymysleli protestantismus. Proto umějí číst a rozumí psanému (míněna předcházející staletí:).

Ad
"2) Rusové jsou tak dobří, že jsou naším vzorem; 3) Němci jsou špatní."

Němci a Rusové patří k velkým národům. Ty nejsou samy o sobě ani zlé ani dobré - jen prostě Velké. Kam šlápnou mimo své území, tam hrozí, že to zavalí.

Ad
"4) Němci by zůstali okupanty naší vlasti, i kdyby na našem dědičném území žili 1000 let, a ne jen 700, i kdyby sem vnesli ještě víc západní "kultury", našemu lidu zcela cizí
5) Němci by zůstali vetřelci na našem dědičném území, i kdyby žili pouze na místech, kde se před jejich příchodem rozkládaly panenské lesy resp. strměly neobývané horské svahy (jejich chyba, že si dovedli vydobýt živobytí tam, kde my ne)."

Němečtí kolonisté a jejich potomci byli vždy poddanými krále českého - a to i v době Rakouska (/Uherska) - později pak československými občany. Pracovali a žili na českém území, které válkou dobylo a okupovalo sousední Německo pouze v období 1938-1945. Mnichovský diktát považují německé vlády i dnes za platný až do 14.3.1939. (S tím, že dnes je tento dokument "nulitní".)

Ad
"6) Z bodů 1), 3) až 5) vyplývá, že tzv.právo na sebeurčení národů se Němců netýkalo."

Pojem "sudetští Němci" je umělý konstrukt z konce 19. století a nikdy jako takoví národem nebyli. Pokud by se realizoval projekt "Deutsch-Österreich", nemohlo vzniknout životaschopné Československo. Což připouštějí i kritici založení našeho samostatného státu (např. Martin Komárek, hlavní komentátor MF Dnes). Jedině při zachování historických tisíciletých západních hranic (včetně vyženěného Chebska) Království českého mohlo být naplněno právo na sebeurčení českého národa (dobovou češtinou československého, dobovou slovenštinou česko-slovenského).

Ad
"7) Z bodu 6) vyplývá, že buržoasní ČSR naprosto selhala, protože její orgány měly co nejdříve po roce 1918 humánně vysídlit do německých zemí všechny okupanty naší vlasti, a neučinily to."

"Dokud já budu prezidentem Československé republiky, nesmí se Němcům zkřivit ani vlas na hlavě." Pravil na začátku tohoto státu T.G. Masaryk. Demokratická ČSR poskytovala svým občanům německé národnosti (i jiných národností) rozsáhlá práva. Měli právo volit a být voleni do obou komor Parlamentu - a také volili a byli voleni. Zástupci českých Němců byli několikrát i členy československé vlády. Samozřejmě rovněž samosprávných orgánů. Pokud měli v obci většinu, mohli rozhodovat ve svém "národním" duchu - ale dle čs. zákonů. (Hajlování bylo zakázáno.) Byla zde německá univerzita i technika a samozřejmě rozsáhlé střední školství, o základním nemluvě. Jen v Praze byla dvě německá divadla, vycházely německé noviny a časopisy. Fungovaly německé sportovní i občanské spolky. Obce v oblastech s německými obyvateli byly označeny česko-německými cedulemi atd. Ani dnešní Evropská unie by nám neměla co vytknout!
Velký problém byl však v obsazování místních úřednických míst Němci, a to z jednoduchého důvodu: Pro službu ve státních orgánech se vyžadovala samozřejmě znalost češtiny či slovenštiny - a jejich používání. Tento požadavek byl však pro mnohé Němce nesnesitelný - a proto do pohraničí přicházeli "čeští okupanti" - pošťáci, policajti a ajznboňáci...
(Připomínám, že na českém území, spravovaném Němci, se o nějaké reciprocitě národnostních práv pro Čechy nedalo mluvit - viz zavření českých vysokých škol. Ale i v pohraničí, kde přece jen stále i po záboru existovaly české menšiny neměly tyto prakticky žádná menšinová práva - po kterých volali Němci, když sami menšinou byli - a ta práva měli...)
Čeští Němci měli na konci třicátých let v ČSR více národnostních a demokratických práv než Němci v Německu. Přišli o ně až po Mnichovu...

Ad
"8) Z bodů 1) až 7) vyplývá VĚČNÁ PLATNOST všech dekretů prezidenta republiky (tzv. Benešových dekretů), především těch, které pojednávají o potrestání Němců, (i Maďarů), zrádců, kolaborantů, a o znárodnění majetku české velkoburžoasie"

Dekrety prezidenta republiky se po schválení v poválečném Parlamentu staly československými zákony. Dodnes platí. Neznamená to však - stejně jako u jiných zákonů - že by se nemohly změnit. Ale zase pouze po schválení v obou komorách Parlamentu. Je pravda, že jsem zatím za minulých 20 let nezaregistroval žádnou partaj, která by toto měla ve svém volebním programu. O tuto změnu našich zákonů se zatím starají lobbyisté sudetských Němců mimo demokratické postupy (kancelář sudetoněmeckého Landsmannschaftu na Malé Straně a "sudetočeští" aktivisté typu Bohumila Doležala).

Problematika odškodnění odsunutých Němců se však dá řešit mnohem elegantněji - založením německého Reparačního fondu, ze kterého by Německo vyplácelo německé žadatele. Československo totiž po válce od Německa prakticky žádné reparace svého nakradeného majetku a způsobených škod nedostalo, a majetek, který zůstal po odsunutých Němcích ho měl generálně nahradit. Ty sumy, které si sudetští Němci a český stát vzájemně účtovaly jsou zhruba ve stejné výši.

Ad
"9) Zabíjení Čechů Němci je špatné, zabíjení Němců Čechy (a Rusy) je dobré"

"Zabíjení" je zakázáno přikázáními. Vyšším přikázáním však je ochrana vlastního života, rodiny a národa. Podle tohoto vyššího principu mravního byl zabit i Reinhardt Heydrich - jehož vdova zase podle německých zákonů dostávala doživotně důchod po generálovi německé policie...
Zabíjení zajatců a civilů je zločinné. Avšak "totální válku" vyhlásili Němci, a Němci ji vedli - a náhle od 8. (10.) května, či od doby pozdější, kdy byli třeba v podmínkách stanného práva chyceni se zbraní v ruce - náhle pro sebe samé požadovali pardon. Ze 100.000 zajatých Němců u Stalingradu se po letech do Německa vrátilo nějakých 7.000 lidí. Tedy - Rusové s nimi nejednali hůře než se svými. V Evropě měli Němci z Rudé armády, když prohrávali, zvířecký strach. Oprávněně - a zejména ti samotní vojáci věděli proč!!! (Nejen zlí esesáci, ale i hodní wehrmachťáci.)
Ano, za války bylo zabíjení Němců dobré. A účastnili se ho všechny spojenecké armády, nejen Češi a Rusové. Dokonce i demokratičtí Američani po vylodění v Normandii neměli moc nálady na to brát živé zajatce.

Ad
"10) Z bodů 8) a 9) vyplývá VĚČNÁ PLATNOST Zákona č.115/1946 Sb."

Podobné zákony přijaly po válce všechny státy. Platí to, co předešle - každý zákon může být zrušen. Avšak nikoli retroaktivně! Bez tohoto zákona by byli čeští parašutisté a naši odbojáři dodnes vrahy. Problém může být v termínu, dokdy byl přijat. Avšak zločiny proti lidskosti měly být trestány i podle tohoto zákona! V případech, kdy trestány nebyly, nebo byly trestány jen nepřiměřeně nízko, byl zákon obejit či zneužit. Nebylo to vinou zákona, ale jeho záměrně chybným uplatněním. Tyto zločiny je možno trestat i dnes. Dokud žijí provinilci. A pokud někdo proti nim promluví...

Ad
"11) Kdo popírá věčnou platnost dekretů prezidenta republiky a/nebo Zákona č.115/1946 Sb., je nepřítel a/nebo zrádce naší vlasti a našeho národa."

Ne, je to vůl, protože žádné zákony nejsou věčné, krom zákonů Božích. Tyto zákony nejsou "věčné", ale na české politické scéně nevidím žádnou politickou sílu, která by je chtěla změnit. O evropské politické scéně to však neplatí. Ale i zde je tento názor menšinový a sudeťácké snahy zamezit kvůli tomu náš vstup do EU v Evropském parlamentu i u Evropského soudního dvora narazily. Evropa totiž nehodlá znovu vyvolávat už jednou ukončenou válku!

Ad
"12) Z bodů 2), 3) a 11) vyplývá, že členství naší vlasti v NATO a EU je nejen chybou, ale i zradou, a musí být co nejdříve zrušeno"

Členství v NATO může být zrušeno nejdříve po 10 letech a členství v EU může být zrušeno teprve po přijmutí Lisabonské smlouvy. Obé je splněno. Obé však požadují pouze komunisté. Pokud získají většinu, lze to uskutečnit. Ale bylo by to hloupé:
a) EU vůbec není jen Německo. Naopak - EU je nástroj pro naše poněkud rovnoprávnější vztahy s Německem, než jakých bychom mohli dosáhnout samostatně. Německo je v rámci EU přijatelnějším investorem i odbytovým trhem, než kdybychom zůstali sólo.
b) NATO vůbec není Německo. Rozhodující faktickou vojenskou sílu zde má USA. V NATO jsme s Německem i vojenskými spojenci, nikoli nepřáteli.

Ad
"13) Z bodů 2) a 9) vyplývá, že naši ruští bratři mají nárok na vlastní samosprávu Karlových Varů a přilehlého okolí, jakož i na právní ochranu občanů RF mimo ruská samosprávná území"

To nevyplývá z žádných bodů, ale a) z naší ústavy a b) z ústavy RSFSR.
a) V samosprávě může být zastoupen jakýkoli občan ČR, který v místě bydlí, bez ohledu na svou národnost. (Tedy ne cizí státní občan.) Když byli v Karlových Varech většinově Němci, měli samosprávu Němci. Až tam budou většinově Rusové, povedou samosprávu třeba Rusové. A když ji povedou jako sudeťáci a budou chtít rozvrátit stát jako sudeťáci, budou vyhnáni jako sudeťáci...
b) Nikoli z bodů, ale z Putinovy doktríny vyplývá nárok na ochranu Rusů i mimo území RSFSR. Ostatně ochranu občanů USA samozřejmě plní vojenské jednotky i diplomaté USA po celém světě také. Stejně tak by měly konat i naše diplomatické a policejní orgány. "Právní ochranu" svých občanů ve světě zajišťují všechny státy, které za něco stojí.

Avšak Putinova doktrína jde dále. Týká se nejen občanů RSFSR, ale i "etnických Rusů" a v neřečeném smyslu i "území, která obývají" (Krym např.). Tato imperialistická doktrína nemá žádnou přímou souvislost se sudetskými Němci. Jen nepřímou. Putin se v tomto bodu chová nemlich stejně, jako kdysi Adolf Hitler.

Ad
"14) Ze všech výše uvedených bodů vyplývá, že po konečném vítězství opravdových českých vlastenců nad Němci a zrádnou českou buržoasií bude nutno zřídit Státní úřad na ochranu národní paměti. SÚNONP bude dbát na nezkreslený výklad dějin, a dávat příslušným orgánům podněty k zahájení trestního stíhání všech osob, jež budou popírat jakýkoli z výše uvedených bodů"

Každý národ má svůj, subjektivně viděný, výklad dějin. Pro Maďary je dodnes Matyáš Korvín velkým králem, a to i českým králem (na Moravě), Češi ho vnímají spíše jako podrazáka, který nedodržel smlouvy s Jiřím z Poděbrad. Francouzi vnímají Bismarcka jinak než Němci, no a Španělé zase vidí Napoleona jinak než Francouzi. Neexistuje žádný objektivní výklad dějin, maximálně může existovat jen popis - příručka s daty a nekomentovanými fakty. Každý úřad národní paměti by měl schraňovat dokumenty - jejich výklad pak ať zajišťují různí historici podle svého zaměření.

Nevím však, proč bych měl přijímat německý výklad, a nevím, proč bych měl mlčet ke lžím pseudohistoriků sudetoněmeckého Landsmannschaftu.

Ad
"15) Pokud v budoucnu dojde ke včlenění České republiky do jednotného státu všech Slovanů, budou všechny výše uvedené body součástí včleňovací smlouvy (pokud nebude stanoveno jinak)"

Nemá smysl komentovat, protože panslavismus odsoudil už Karel Havlíček Borovský - jedním dechem s pangermanismem...

Na závěr konstatuji, že těchto "15 bodů" jde těžko označit pouze za "ironické". Svým vyzněním je lze spíše směle přiřadit k jiným bodům, totiž ke 20 bodům ze "Stanoviska k sudetské otázce".

Psáno v Praze dne 10. května 2010 českým nacionalistou Šamanem
Foto převzato ze seriálu Josefa Koudelky INVAZE 68.

71 komentářů:

A.S.Pergill řekl(a)...

Možná jedna jedovatost:
Němci měli za meziválečné ČR podstatně větší menšinová práva, než jaká mají v současném "demokratickém Německu" Lužičtí Srbové.

STK řekl(a)...

Milý Šamane,
přece proboha nejsem v téhle útulné hospůdce jediný, kdo rozmí kryptořeči Vlastencově.
Domníval jsem se, že každý, komu je přes čtyřicet tomu s troškou pozornosti porozumí.

Nevím, jak bych onu řeč nazval - snad sarkasmus na druhou (až třetí), takový "kubický sarkasmus". Chvíli mi trvalo, než jsem ji pochopil, ale pak jsem si vzpomněl na své mládí, na Rudé Právo, Novou Svobodu, Práci, stanici Hvězda a Československou televizi, zvláště pak na úvodníky a byl jsem doma. Pravda bývala zřetelně napsána v tom bílém mezi řádkami písmenek. (Mimo jiné - teď se tam pravda vyskytuje sporadicky. Nulla.)

Takže stejně, jako mě nezmátly tehdejší informační zdroje, nezmate mě ani Větší V.
Kdyby začal psát v otevřené řeči, jeho příspěvky by tak nepopouzely - a nebyly tak zajímavé.

Možná moje (předpokládaná) schopnost porozumět správně "matoucímu textu" vychází z toho, že celý život jednám s umělci, kteří v ve tvůrčím transu lžou, podvádějí a Bůh ví, co ještě. (Nápověda: smil..!) Protože se ode mě očekává správná reakce na nesprávné vstupy, jsem nucen si vše připouštět přes dekodér, správně reagovat a výstup opět kódovat do "umělečtiny". Ten dekodér ale není prostý invertor významu (ano = ne, ne = ano, možná = jistě, jistě = snad atd.). To, že VV svévolně mění kódovací algoritmus je na něm právě to zajímavé.

O umělecké(m) ptydepe píšu po večerech (na opakovanou žádost svých přátel) výkladový slovník - měl by snad být zábavný - no uvidíme. Tam odhalím celou pravdu o interpretačních i tvůrčích umělcích. Taky to nejsou primitivové a mám je rád - přesto, že mi občas (cca 5x denně) příšerně lezou na nervy. Ale ve svých 22-tijsem již jednou vrhl (kostky) a "po své cestě půjdu až do - zářných zítřků", jak by to (možná) pojmenoval VV.

(Tuším, že mi VV vzápětí vysvětlí, že jsem měl být potichu, protože "Nepřítel naslouchá!", ale mohu jej ujistit, že mé osvětlení této kauzy stejně jako jiné pravdy zapadne do hlubin, hladina se uklidní a bude, jak bývalo.)

Pedro řekl(a)...

Těžko co dodat. Avšak přítel Richard určitě na něco příjde.

guerrier řekl(a)...

Souhlasím s STK. Lidé kteří si ze sebe neumějí udělat legraci se začínají brát sakra vážně a ztrácejí ten nádherný nadhled kterým tato hospůdka oplývá. Ve válce jsme přišli skoro o celou rodinu z otcovy strany a po ní nás v pracovních lágrech decimovali pro změnu bolševníci. Toto téma se mne také bolestně dotýká a proto vítám pro odlehčení Vlastencovu ironii kterou mám rád. Lidé, zůstaňme lidmi.

Anonymní řekl(a)...

taktez souhlasim s STK, jsem rad ze sem prispiva Vv i pani Harpyje. Tom

informace řekl(a)...

STK a Šamanovi,
Něco o satiře a podobném. Nebudu tu mluvit o příspěvcích našeho Věrozvěsta, alias Většího vlastence, marně se zvědavostí tetelí. Napíšu tu jen pár poznámek o satiře, ironii, karikatuře, jak jsem ji mohla sledovat na stránkách italského tisku a v televizních programech. V Itálii tento žánr a jemu spřízněné, zaznamenal nevídaný rozkvět od doby, kdy Berlusconi vstoupil do politiky. Jeho političtí odpůrci si mysleli, že nejjistější zbraní jak se ho zbavit bude zesměšnění, říznutí nožem do bolavých míst a tak dlouho jím tak otáčet, až to oběť nevydrží a raději uteče. Heslem bylo: "útočit na Berlusconiho, protože je to správné"
(“Attaccare Berlusconi perché è giusto attaccare Berlusconi.”) Asi tak do poloviny tohoto desítiletí politická satira proti Berlusconimu byla dokonce odchovávána ve speciálních líhních - totiž v kurzech pro aspiranty-komiky. Napsala o tom článek jedna francouzská psycholožka, která byla pozvána, aby tam přednášela na téma Psychologie, sociologie a filozofie, aplikované na komično. Tehdy se levicová opozice kochala nadějí, že prostřednictvím satirické "revoluce" odklidí politika Berlusconiho ze scény a těšila se tou nadějí až do prvních porážek ve volbách. Od jedné porážky ke druhé si stále víc uvědomovala, že zbraň zesměšňování má na lidi zcela opačný dopad, než jak doufala.
Lidi se, abych to tak řekla na rovinu, tím zesměšňováním docela otrávili. A tak byl dán povel "čelem vzad". Tím samozřejmě satira proti našemu politikovi neskončila, ale trochu se přitlumila. Anebo rozšířila zorné pole svých zájmů. Tedy někteří komikové ted ironizují i nad jinými politickými osobnostmi nebo situacemi, to asi aby nepřišli o svůj denní chléb. Příkladem může být Maurizio Crozza se svým Alive, co teď vysílá na SKY.
Nechci tu uvádět mnoho jmen, která neznáte a která vám nic neříkají, takže tu nemohu citovat moc konkrétních příkladů.

První otázka u politické satiry se týká hranice mezi satirou a pomluvou. Existuje objektivně a kde je? Velice složitý problém, který obvykle řeší soudci, když postižený žaluje komika. V rámci občanského zákoníku tato hranice není vymezena, takže soudci případy řeší samozřejmě podle svého politického přesvědčení a podle svého smyslu pro humor, takže o nějaké objektivitě nemůže být ani řeč. Jestli se postižený předmět ironie obrátí k soudu s žalobou pro pomluvu anebo to nechá plavat, závisí zase ani ne tak na jeho smyslu pro humor, jako spíš zas na politické úvaze, nakolik mu může satira politicky uškodit. Příkladem může být kauza D'Alema, komunista, tehdejší předseda vlády a karikaturista Forattini, který ho namaloval, jak ze seznamu italských špionů, kteří pracovali pro SSSR vymazává z dossieru Mitrochina jména komunistů. D'Alema tehdy požadoval odškodné ve výši dvou milionů euro, které zřejmě karikaturista neměl, takže po dvouleté tahanici poslal politikovi dopis s vysvětlením, že šlo jen o umělecký obraz a ne o politické sdělení nebo komentář. A politik pak žalobu stáhl.

Druhou otázkou je, může satira zabít? Jeden komik Luttazzi nazval svůj program Jak zabít a při tom způsobit zbytečné utrpení. Měla to být satira na hlavně Irák, ale titul má vícestranně použitelný význam.

informace řekl(a)...

Tedy, může satira zabít? Jistěže může, a to v první řadě samotného komika. Je to právě případ Luttazziho, který se v r. 2001 předváděl v televizním programu Satyrikon ve scéně coprofagie - jinými slovy požíral (čokoládové) hovno, které mu na scénu přinášeli na stříbrném tácu. Na protesty diváků, kteří to shledávali nechutným, se už Luttazzi v televizi víc neobjevil. A nebylo platné jeho vysvětlení, že prý to byla literární reminiscence na pasáž z román Henry Millera Tropic of cancer (7. kapitola). Teď jezdí po všelijakých estrádách.
Satira může zabít nebo poničit rodinné nebo přátelské vztahy komika. Manželka M. Crozzy napsala knihu o manželovi “Ho sposato un deficiente” (Vzala jsem si slabomyslného). Podle některých blahovolných recenzentů se slovo deficiente má brát jako chybějící, postrádající - tedy ne jako blbý. Co tedy postrádá Crozza? Sebekontrolu. A čeho má zas nadbytek? Hypochondrie, různých obsesí. V každém případě to zrovna moc pěkný obraz není.
Podobný případ rodinného rozkolu je rodina komiků Guzzanti, syn a dcera jsou komiky protiberlusconského zaměření, otec zase bývalý senátor B. strany. Otec o rodinných rozepřích psal několikrát v novinách, minulého roku ze strany vystoupil. prý nesouhlasí s politikou B. Jak asi k tomu došel? Dcera Sabina natočila nedávno film Draquila, l'Italia che trema, o zemětřesení v Aquile, který bičuje jak vedoucí Občanské ochrany, tak, a to hlavně, Berlusconiho. Film vyvolal velké rozepře, ministr kultury Bondi prohlásil, že nepojede na filmový festival v Cannes, kam byl film poslán.
Může satira zabít politika? To záleží na jeho odolnosti. Někdy ho může i posílit. Uvidíme, jestli bude mít podobný účinek i Draquila.

A komičnost našeho Věrozvěsta? Nechám ho ať se tetelí dál.

Harpyje řekl(a)...

Divím se, Aspergille, že nemluvíte rovnou o "genocidě lužických Srbů", protože, jak známo " jde o tažení proti zbytku Polabských Slovanů, tolik některým Němcům stále překážejícím. Je to boj za zachování nás Slovanů! Útoky proti Srbům v Kosovu vedených albánskou UCK, tlak albánských teroristických organizací proti slovanskému obyvatelstvu v Makedonii či omezená práva Slováků v Maďarsku a jejich postupná maďarizace, jsou plíživým vytěsňováním, či dokonce vyhlazováním Slovanů, jímž by se s plným důrazem měly zabývat naše příslušné ústavní orgány i sama Evropská unie." http://www.ksl.wz.cz/LuzictiSrbove.htm
A když k tomu přidáme ještě plíživou germanizaci naší vlasti, tak musíme nutně dojít k závěru, že snad ještě nikdo nebylo Slovanstvo tak ohroženo, jako dnes. Ještě štěstí, že za námi stojí mocná Rus.

Harpyje řekl(a)...

"Každý národ má svůj, subjektivně viděný, výklad dějin", píšete Šamane. Ta Vaše vize je skutečně velmi subjektivní, protože všechno, co neodpovídá Vašim představám je sudetoněmecká propaganda.
Vzhledem k tomu, že z vlastní zkušenosti vím, jak se vyučují dějiny na francouzských středních školách, tak Vás mohu ujistit, že ten francouzský pohled na Bismarcka se od toho německého moc neliší. Francouzští a němečtí školáci mají od roku 2007 dokonce stejné učebnice dějin, pokud to nevíte. Myšlení v nacionalistických šablonách tak, jak ho praktikují někteří na těchto stránkách, je, doufám v Evropě 21.století překonané. Jeho začátkem bylo francouzsko německé smíření. Mělo by být taky vzorem pro smíření německo české.

Anonymní řekl(a)...

Chtěla jste snad říct - sudetsko české?

Harpyje řekl(a)...

Nechtěla, vážený/á Anonyme. Záměrně jsem použila výraz "německo - české", protože sudetští Němci jsou pro české nacionalisty pouze fíkovým listem, který zakrývá jejich nenávist vůči Němcům jako národu.

Harpyje řekl(a)...

"Michail Timofejevič Kalašnikov byl sovětský vynálezce a podnikatel. Pocházel ze starého husitského rodu Kališníků, odkud se odvozuje jeho jméno. Denně vypil až pět kalíšků (0,5l) vodky stoličnaja a poté vynalézal. Díky jeho úspěchům dnes celý třetí svět nepotřebuje nákladné lékaře, ale vystačí si pouze se šamany a hrobníky. Mezi jeho další vynálezy patří např. samonabíjecí hodinky AK Kalašnikov (ráže 58), Vodka Kalašnikov a důmyslný systém komorových nábojů zvaných matrjoška (dnes sloužící především jako zásobník vodky a vývozní artikl SSSR a Ruska."
A my, Češi, jsme vymysleli protestantismus.

stk řekl(a)...

Pro Harpyji: ;-))

STK řekl(a)...

Nicméně...

Nicméně jsme tu všichni hosty. Toto je Šamanova hospoda a on určuje, co je přípustné a co už ne.
Buďme rádi, že se tu sešli lidé nehloupí, neagresívní. Typického diskusního blba tu nevidím. To je výsada malých hospod. Ve velkých se určitě pár takových najde - už čistě podle počtu pravděpodobnosti.

Jistě, měkomu ten sarkasmus a la VV nehoví, nemá ho rád, nechápe jej. Vždy jej ale může přeskočit a věnovat se věcem příjemnějším. VV se vždy podepisuje.

A nepletl bych koprofágii mezi způsoby ironie.
Humor je často poslední zbraň slabých a bezmocných, to vám tady přátelé snad nemusím ani psát.
Skončím větou mé babičky. Mluvila příšernou směsí polštiny, češtiny, jidiš a němčiny. A byla tím nejhodnějším člověkem, kterého jsem v životě poznal. Miloval jsem ji víc, než kohokoliv jiného. Často na ni vzpomenu.
Ta říkávala: "Sranda muši byť i dyby fotra věšali!"

informace řekl(a)...

Ještě něco k satiře, která je často přirovnávána k zrcadlu.
Co si o ni myslí sami spisovatelé:
Milý pane, satira je jako zrcadlo, se kterým jdete po silnici. Jednou vám ukazuje modř oblohy, jindy bahno kaluží na silnici. A vy budete člověka, který ve své nůši zrcadlo nese, obviňovat z nemravnosti! Obviňujte raději silnici, na níž je louže, anebo raději cestmistra, který nechá vodu stát a hnít, takže se utvoří bahno.
(Stendhal: Červený a černý)

Nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu! (N. V. Gogol)

jsem zrcadlo doby a společnosti, ploché a bezrozměrné, s děsivě malým zkreslením odrazu, které reflektuje vše, co je naň projektováno
těší mě pozorovat, jak se ostatním vaří krev v žilách z těch výroků, které pronesu s nepokrytou upřímností. proto bych s určitými možnostmi mohl představovat hrozbu. ačkoliv často a rád charakterizuji lidskost skrze touhu po sebezdokonalení, tyto charakterové vady jsou, myslím, přespříliš hluboko. vytrhnout je ven by znamenalo rozervat celou duši jako vyvrhnout vnitřnosti z těla. skeptický jsem už proto, že efekt se zdá pracovat právě opačně. s krví odhodlání sílí, přesvědčení se rozšiřuje, obecné pravdy nutí odvrhovat a pokouší zrůdnostmi zastoupenými posvěcením prostředku při dobré vůli nebo hrátkami s fašistickou ideologií. je tak příjemné vidět, jak se při kontaktu s vynikající tezí opačného přesvědčení jeho nitro zděsí k smrti..

http://www.forumlive.net/proposte/specchio/picassodonna.jpg specchio

Výmluvná je také povídka Antona Čechova Krivoe zerkalo, ale tu jsem v češtině na netu nenašla. Zrcadlo směšně zkresluje obraz muže, takže se nad tím chechtá, jeho škaredou ženu zase odráží jako krasavici nevídaného půvabu. Nakonec najdou v zrcadle potěšení oba.

informace řekl(a)...

STK,
taky nepovažuju koprofagii za ironii, záleží na tom, jak to bere divák. Levici se to líbilo. A teď je levičáky Luttazzi považován za mučedníka.
V jeho stylu je přepínání obrazu až za hranice vkusu.
Tady máte jeden jeho obrázek, podle něj si snad uděláte představu o jeho ironii.
http://www.orizzonteuniversitario.it/images/luttazzi.jpg

Šaman řekl(a)...

Harpyji k sudetsko - německo - českému smíření:
Před nedávnem tady někdo hovořil, že nemáme brát vážně sudeťácké výpady, že normální Němci jsou jiní. Mnohokrát jsem opakoval, že Němce dnes beru jako naše spojence v NATO, partnery v EU a na lidské úrovni mám mezi nimi i pár přátel. Jinde jsem taky napsal, že mám pochopení pro pocit ztráty domova u odsunutých Němců - právě proto, že ho i moje rodina pocítila. Němci, odsunutí i neodsunutí, k nám dnes mohou jezdit - a jezdí, mohou se zabydlovat - a občas se i zabydlují. To lze jen přivítat, protože tak jde zacelit ta rána, která mezi našimi národy v době válečné - a poválečné - vznikla.

Jenže problém nastává, když odsunutí Němci, organizovaní v Sudetoněmeckém Lansmannschaftu (SL) (= "sudeťáci"), vytáhnou svých 20 bodů, které vpodstatě svým způsobem kopírují henleinovské požadavky a vracejí se do třicátých let, či dokonce do roku 1918. Mohu se smířit s Němci, mohu se smířit s odsunutými Němci, ale nemohu se smířit s těmi, kteří dodnes odmítají existenci mého státu! A tím vlastně i mého národa!

Takže jestliže došlo ke smíření německo-sudetoněmeckému, nemůže nikdy dojít k ÚČINNÉMU smíření česko-německému. To by museli sami Němci odvrhnout nestydaté sudeťácké požadavky. Což, jak se zdá, nehodlají. Německým vlastencům je bližší nahnědlý sudeťák než Čech, napřahující ruku ke smíření...

Jestliže píšete, že v zájmu obrany »"cti národa" jsem schopen obětovat i pravdu a hájit bolševika«, pak já - recipročně a opětně již tradičně s českým obranným nacionalismem - bych měl říci, že v zájmu obrany cti německého národa jste ochotna obětovat pravdu a hájit henleinovské lži... (Neuražte se, nejste henleinovec, stejně jako já nejsem bolševik:)

Nenávist vůči Němcům jako národu necítím, jen lítost nad tím, že celkem jinak rozumní jednotlivci německého národa jsou natolik hloupí, že dodnes věří Goebbelsově propagandě. Tato lítost je dána dlouhodobým poznáním, že skutečně existují jednotné evropské dějiny - do kterých Češi při jejich koncipování neměli co mluvit, takže odrážejí (minimálně) jednostranný ublíženecký a reálně revanšistický postoj SL...

Nedivte se pak, že sudeťáci, mající takový vliv na všechny Němce i německé politiky, dokážou rozvířit vášně v české veřejnosti, která pak spontánně řekne:

"Nojo, vždyť to jsou jenom Němčouři." A tak sudetáci znovu (po 70 letech) pomáhají u nás komunistům. Zdá se, že si soudruzi pomáhají navzájem...

STK řekl(a)...

Pro Informaci:

Trochu mě zmátla ta Vaše zmínka o lejnožroutech v souvislosti s Věrozvěstem. Ten člověk (VV) přece má celou společnost na háku. Vysmívá se komu? Zodpovědné pravici? Nebo nám? Mně nebo Vám? Šamanovi? Kdeže.
Čtěte jej opravdu pozorněji. Moc prosím.
---
Náš přední herec, který mi namluvil jeho báseň taky nechápal. Pravil, že je to ale opravdu hodně blbá agitka. Jesli mi prý nehráblo. Tak jsem jej přitáhl k PC a dal mu přečíst několik Vlastencových "perel". Po chvíli se začal nezastavitelně chechtat a pak jenom řekl: "Kdy? Kdy to natočíme?"
Teď už mi chybí jen hudba - Penderecki byl příliš nečitelný, posouval to celé kamsi do neurčita - takže to bude asi Čajkovskij, tzv. Polštářový tanec z baletu Romeo a Julie. Ten zná opravdu, ale opravdu každý. Jenom najít tu půlhodinku na realizaci.
Zkusil bych to prodat/věnovat ODS-ce pro jejich volební kampaň, ale mám neblahé tušení, že jejich smysl pro humor je spíše ražení nebožtíka Luttazziho než můj.
Berou se příliš vážně, hlupáčci.
---
Je tu, pravda, druhá možnost. A to ta, že to naopak Vlastenec myslí smrtelně vážně a směju se mu jenom já - a pár individuí mi podobných. V tom případě je to ale, kupodivu, opět v pořádku....

= Bo tak je to sprave sudruzi, tak to ma byť! =

informace řekl(a)...

STK,
tentokrát jste Vy četl roztržitě to, co jsem napsala. Už na začátku příspěvku říkám, že nebudu mluvit o Větším vlastenci, ale o historii satiry v Itálii v posledních 10-15 letech. A ty zkušenosti, co popisuju, nejsou narážkami, ani nepřímými ani zašifrovanými na Vv. Co jsem tu dosud napsala, jsou věci buď týkající se italské zkušenosti s politickou satirou nebo všeobecnými. Nechci a nebudu o Vv psát, protože myslím, že je právě na něm, aby se domluvil se Šamanem a že my, diváci, k jejich nedorozumění žádné vysvětlení dát nemůžeme.
Byla jsem vždycky "fan" Vlastencovy satiry, zdála se mi zajímavou právě proto, že i když byla podle mého čitelná a srozumitelná, diskutující na LN a NP ji nechápali a reagovali nadávkami. Někdy mi ta evokace atmosféry starého režimu použitím starých frází a hesel a slovníku té doby připadala neodolatelně a kouzelně směšnou. Jednou jsem se za něj i přimluvila, aby ho pustili znova do diskuze.
Větší vlastenec zřejmě můj přátelský postoj nechápal a tak jsem s ním měla občas dost nepříjemná střetnutí. Teď, jestli jste si všiml, se mnou nemluví. Budou to asi vrtochy trochu namyšleného spisovatele.
Také jsem mu navrhovala, aby ty své příspěvky zveřejnil a upozorňovala jsem na úskalí malého smyslu pro humor českého obecenstva. Bylo by pěkné, kdyby se Vám to podařilo realizovat, ale budete muset odstranit právě to úskalí nepochopení ze strany obecenstva. Snad zvukovými prostředky, buď hlasovým přednesem, kdy se dá ironie zdůraznit nebo i odstupňovat a hudebním doprovodem, se ta bariéra dá odstranit. Vv. na LN a NP používal hodně grafické prostředky, barvy, různé typy písmen, dělení stránky, smajlíky, což dávalo tomu napsanému dynamičnost a nějak to i odstupňovalo různé významy. Trochu ty jeho příspěvky připomínaly futuristické plakáty. Teď píše černobíle bez grafiky a tak jeho satira tím ztratila na výmluvnosti.
Jak jeho projevy vyjdou v nahrání, zda budou výrazné a srozumitelné, to záleží právě na recitaci a na volbě zvukových prostředků. Je to pěkný úkol. Snad by Vám pomohlo, kdybyste si ty některé staré grafický stylizované příspěvky mohl prohlídnout. Zajímavá práce překládat grafické zobrazení do zvukového.
Tak jste mě zas dostal k tomu, že píšu o Vv a ne všeobecně o satiře, jak jsem si předsevzala, abych do toho sporu se Šamanem nezasahovala. Jak říkám, je to jejich záležitost a plést se do toho se mi zdá kontroproduktivní.
Vv. zatím mlčí. Že by se urazil? Tak ať se zas slepí a to rychle. Nakonec píše rád a tak trucováním potrestá jen sám sebe.

STK řekl(a)...

Ano, milá Informace, jsemť roztržit.
Vyjímečně jsem měl chvili volna v ústavu (doufám, že to nečte můj nový ředitel, už by mi "přiložil") tak jsem zneužil služební PC. Protože jsem mezitím odpovídal na několik opravdu závažných uměleckých dotazů typu "Fakt musím tu kameru vrátit včas?" nebyl jsem takřka dostatečně koncentrován.

Ale vše je v naprostém pořádku, ping-pongový míček létá dál! Číslo 5-5 ještě žije! (V-V)

barbucha řekl(a)...

STK - nemohl byste pro namluvení těch VV projevů ukecat př. Předsedu? :-)

informace řekl(a)...

To by nebyl špatný nápad, ale p.P. zas tak "naivní" není, aby si nevšiml, že to asi není docela "v duchu" Strany.

STK řekl(a)...

Přítele Paroubka neznám a nepředpokládám, že bych se s ním někdy seznámil. A naivní není určitě.
Naivní nad-hospodský. Kdo to kde viděl...

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážený STK,

odpovídám na Váš příspěvek z 11. května, 22:18 :

Já to přece vážně myslím SMRTELNĚ vážně !

A pořád nechápu, jak takový bystrý člověk jako Vy si může myslet, že za pokrok se dá bojovat nějakou "satirou".
To je přece vážná věc, tendlecten třídní boj v podmínkách třídní společnosti, a po vítězství radostné budování. To si nějakou srandou rozvracet prostě NEDÁME !

Co se mých ideových východisek a mého správného třídního původu týče, o tom jsem se již šířil dostatečně. Jedině snad – moje moravská babička, jež jako jediná členka mé rodiny nebyla ve Straně, na to prostě opravdu neměla čas. Do svého prvního pracovního poměru (pomocná síla v nemocnici) nastoupila ve svých 12 letech, a VELICE pilně pracovala po celý svůj život. A když už nemohla pracovat, zemřela. Takoví pracující opravdu nemusejí nutně být členy Strany.

Občas, vážený STK, se šířím i o své širší rodině. Jenže si vždy si připadám jako nějaký chlubil. Takže dnes pouze : Jdu ve šlépějích svých velkých předků, tak velkých, že jejich šlépěje nesmazatelně se vryly v naši zem. Když se vyškrábu z jedné jejich hluboké stopy, spadnu do druhé. Tudíž mám co dělat, abych nezmeškal důležité momenty dějin.

**********************************************

A nyní, vážený STK, mám pro Vás potěšující zprávu : Konečně jsem pochopil výše uvedený text Velkého Šamana ! Konečně jsem jej rozšifroval ! Vážně !

Dnes, v blátě jedné stavby, jež se mně znovu a znovu snažilo stáhnout holínky, v dešti a větru, beroucím mi blok i přilbu, se mně rozbřesklo : Velký Šaman se pokouší být komický !

Okamžitě po návratu do své prosté kanceláře jsem si sedl k počítači (v minulých dnech jsem sebou nosil článek Velkého Šamana vytištěný, ale už ne následující reakce a komentáře), a opravdu – hypotéza byla potvrzena !
JE TO VŠECHNO JEN PSINA ! Jochochochochó !

Já mám takovou radost ! Už už jsem si začínal myslet, že ...ale ne, o tom napíšu večer.
Teď se mi chce vyběhnout ven do deště, objímat náhodné kolemjdoucí bez ohledu na jejich politickou příslušnost (klidně i modráky a topkaře). Chce se mi tančit v dešti, tančit třebas i s vlky (se s.Vlkem starším například), chce se mi zpívat a jásat a mávat prapory a třepetalkami a ... a tak vůbec.

Musím zpět do praktického života. My budovatelé máme šestidenní pracovní týden, a v neděli subotnik. Takže jsme v určitém předstihu před ostatními pracujícími, a budeme jim příkladem, až brzy vší náš lid začne opět budovat naši dnes na uhel spálenou vlast.

Čest práci a Míru zdar !

Harpyje řekl(a)...

Zřejmě jste, Vlastenče, obdařen velmi odolnou konstitucí, když můžete tančit se staršími vlky bez vedlejších účinků : http://www.irgendwas-is-ja-immer.de/Bilder/Fakes/Kotzen.jpg

informace řekl(a)...

Paní Harpyje, Vy jste ale "dissacrante"!
Já jsem si představovala pod tím tancem s vlky něco podobného jako
http://www.ilcomuneinforma.it/viaggi/wp-content/uploads/2008/05/lupi-mannari.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=ZBYeMQq--_w&feature=related

A Vy tohle! To mají být následky toho tančení?

Harpyje řekl(a)...

Mimo domestikaci vlků a případů "Wolfskinder" jsou mi známé pouze dva případy fraternizace s vlky: http://www.wolfspark-w ernerfreund.de/ a http://cs.wikipedia.org/wiki/Tanec_s_vlky. Tanec s vlkem starším, do kterého by se Vv ve své euforii nejraději pustil, by ve mně vzbudil na obrázku zobrazenou reakci.

informace řekl(a)...

Ten německý odkaz se mi neotvírá.

Harpyje řekl(a)...

http://www.wolfspark-wernerfreund.de/

informace řekl(a)...

když budete hledat dál, najdete i další ochočené vlky
http://www.fantasymagazine.it/imgbank/NEWS/wolf.nb.jpg
http://www.professionearchitetto.it/blog/diario/200706181/Image/tarocchi/P8046348.JPG
http://avapa.files.wordpress.com/2008/04/lupoagnello.jpg
Ten poslední je dost výmluvný,že?

Větší vlastenec řekl(a)...

Vážená paní Harpyje,

onen pes na "http://www.irgendwas-is-ja-immer.de/Bilder/Fakes/Kotzen.jpg" dozajista nezvrací, leč pije.

Ano, nevylučuji, že i já bych po tanci se soudruhem a soukmenovcem Vlkem st. žíznivě pil. Tak už to chodí, že člověku (a jistě i vlku) tancem "vysmahne".
Však proto se plesy a tancovačky pořádají v restauračních zařízeních.

Nicméně nepředpokládám, že bych, žízniv, byl odkázán na vodu ve WC míse; přece jenom, při vší skromnosti, jsem vysoký "nad psa", a dosáhnu (tlamou) na kohoutek v umyvadle.

Přeji Vám hezký den.

Harpyje řekl(a)...

Chtěla jsem Vás ušetřit drastické podívané (http://www.google.de/images?q=Kotzen&hl=de&gbv=2&tbs=isch:1&sa=N&start=0&ndsp=20), Vlastenče, a proto jsem zvolila jako ilustraci onoho pojmu obrázek čtyřnožce, naklánějícího se nad záchodovou mísou, který se dá interpretovat tak i onak.

Harpyje řekl(a)...

Ti vlci, Informace, nejsou ochočení, nýbrž jsou divocí. A ten pán studuje jejich chování, podobně jako Jane Goodall studovala chování šimpanzů v Tanzánii, ale poněkud intezívněji, protože občas dochází mezi vlkem a alfa vlkem (to je onen pán) k tělesnému kontaktu. Tahá se s nimi o kosti, nebo když ho nějaký vlk rozzlobí, tak ho jednoduše hryzne. A tak krásně výt jako on, neumí snad žádný vlk. :-)))
V této souvislosti malá poznámka pro STK: etologie, jako každá empirická věda, si nečiní nárok na odhalení "absolutních pravd" a taky to není její cíl. Na pozorování má nulový vliv, jestli je pozorovatel "primitivní evolucionista", nebo primitivní kreacionista.

Harpyje řekl(a)...

Zapomněla jsem na tohle: http://www.acr1290.org/VOMIR2.jpg :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec KONEČNĚ pochopil legraci Velkého Šamana (1.část)


I vy kujóni !
Vy jste mi ale dali, moji milí vlastencové čeští!
Já už jsem vážně myslel, že to myslíte vážně ! Bez legrace !
A zatím, vy fiškusové, vy šibalové, jste si ze mne dělali legraci ! No to je vážně dobré, todlencto !
Prostě, vy bando filištínů, já sedím v kanceláři v depresi před monitorem, stojím v levných bufetech poblíž "svých" staveb, před sebou na pocákaném pultu vytištěný pamflet Velkého Šamana (v plastovém obalu), a pořád dokola se ptám : "Je toto možné ? Nezdá se mi to ? Co jsem mu jen udělal ?"
A taky "Nezmýlil jsem v něm ? Je to skutečně vlastenec ? Není to nakonec jen další zakuklený sudetoněmecký agent ?"

Oči mi přecházejí na červenou, když si čtu příspěvky některých dalších ryzých, 24 karátových, puncovaných vlastenců : "Co jsem udělal jim VŠEM ? Nenechal jsem zmást jejich krásnými slovy o vlasti a národu ? Nejsou to nějací pravicoví provokatéři ? Kdo srdci mému útěchy jaké dá?"


Vždyť já přece souhlasím s Velkým Šamanem (a ostatními největšími českými vlastenci) téměř bezvýhradně.
A v těch nejdůležitějších otázkách NAPROSTO bezvýhradně :
*Ano, sudetoněmecký revanšismus představuje, spolu s americkým imperialismem, trvalou a velice vážnou hrozbu pro naši vlast a všechen náš lid
* Ano, neustálá zběsilá sudetoněmecká propaganda posiluje všelidovou podporu Strany
* Ano, humánní odsun byl z naší strany téměř neuvěřitelně velkodušným aktem humanity; neboť jsme mohli, právem vítězů, Sudeťáky humánně konečně vyřešit VŠECHNY, a ne jen pár procent (a to již po 1.světové válce)

************************************************

Až po dlouhé, předlouhé době jsem pochopil :
JE TO LEGRACE !
Satira mistra pera !
Slovo do pranice mistra klávesnice !
A jiní vlastenci, švandy milenci, Mistrovi ministrují švarně !
Smutkem, chandrou já stůňu marně !

Takže mohu zahodit všechno, co jsem doposud napsal k žertovnému "komentáři" Velkého Šamana k mým Pražským bodům, a můžu začít nanovo.
Ach jo.

Vlastně tedy : HURÁ !

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec KONEČNĚ pochopil legraci Velkého Šamana (2.část)


Nejdříve musím, zde a nyní, poděkovat vážené paní Harpyji. To ona mi první napověděla, vážení vlastenci, o co tady vlastně jde, ve svém příspěvku z 11. května, 12:18.
Krátce řečeno, roky života v krutém a nelidském režimu Západního Německa neobyčejně zbystřily již od narození bystré pralesní smysly paní Harpyje, díky čemuž jasně vidí a silně cítí, co já zeměplaz, zhýčkaný socialistickým blahobytem a ubitý plahočením za suchou skývou v posledních dvaceti trpkých letech, prostě nevidím a necítím, i když mi to Hospodář přistrčí před očka, omašluje o rypáček.
Ano, právě její poznámka "A my, Češi, jsme vymysleli protestantismus." mne navedla na počátek dlouhé pouti za pochopením pravého smyslu článku Velkého Šamana.

Dalekáť cesta byla má,
v duši ocelovou tíži Šamanových vět.
Mnohý mě bouřný vír v hluboký smutek zchvátil;
leč šťastná zpráva ta vždy vábila mě zpět.
Byl opět večer – dvacátý osmý máj –
večerní máj – vítězný čas;
hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde bohovsky zaváněl RaJ.
O lásce šeptal Strany dech,
kvetoucí třešeň pravdu lásky zřela,
svou lásku růže třešni pěla,
třešninu jevil vonný vzdech.

************************************************

Když vlastenec dnes větší poprvé perlík pevně uchopil, v dětinském svém věku, úkol byl těžký pro jeho chabé svaly. Však zaťal zuby Čech náš malý, perlíkem, majzlíkem pilně bil do skály. Pot a krev, ston a vzdech.
To minulý život můj.

Dnes ruce tvrdé mozolnaté toporo mocné pevně třímají. Leč nestačí jen tvrdě stát, vždyť ať stojíš sebedéle, ty bejku, stejně jednou ochabneš. Na to žádné Viagry není.
Tož v kom síly vnitřní kdes dřímají, z lomů, ze staveb marš na schůze a na školení ! Dnes se mi – ač je to k nevíře - tam dole vzadu tvoří puchýře.

Prostě – nakonec, po děsné dřině, jsem Šamanovu šumnou šutočku pochopil. Tééda, já jsem TAK chytrý !

************************************************

Zato všechny příspěvky s.docenta Pergila, ač vážné i závažné, psány jsou tak lehce a úderně, že je bez pomoci pochopí i pomocný dělník. I poslední náš volič. Děkuji, s.docente, za vší náš lid, za Vaši odvahu, věrnost a sílu !

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec KONEČNĚ pochopil legraci Velkého Šamana (3.část)


Nuže, vážení největší vlastenci a vlastenky, když jsme si tedy ujasnili, že nejsme, ale opravdu nejsme ve při, tak si zopakujme základní body a pravdy :

V našem životním prostoru nemají Němci co pohledávat. To bylo jasné už Husovi a husitům.
Vše ostatní je již v "15 pražských bodech".

Co je ovšem třeba opakovat PŘI KAŽDÉ PŘÍLEŽITOSTI, hlavně v tomto předvolebním, naděje a jistot plném čase, jsou jména vlastizrádců. Jména pravičáků, veřejně zpochybňujících odsun a znárodnění :

1) Havel
2) Schwarzenberg
3) Topolánek

O těch dvou prvních netřeba ztrácet slova : potomek velkoburžoasie, jenž sedával na kolenou fašistických okupantů, a feudál německého původu. To prostě stačí.

Zastavme u toho třetího. Pan Topolánek je zrádce DVOJNÁSOBNÝ.
Pan Topolánek, jenž plivl špinavou modrou slinu na samé základy našeho poválečného uspořádání, na humánní odsun německé menšiny a humánní znárodnění výrobních prostředků velkoburžoasie, nezradil pouze svůj národ a svou vlast, ale i svou třídu, pracující inteligenci.

Ano, to dokáže jen tvor, který dokáže vyznamenat Mašíny. Teroristy, vraždící naše spoluobčany, pak před hněvem lidu prchající do Západního Německa, pak v uniformách US Army připravující se na vpád do lidově-demokratického Československa a ještě větší vraždění poctivých funkcionářů Strany a dalších vlastenců.

Pro takové zrádce prostě nelze nalézt jediné slovo omluvy. Lidový soud bude muset být stejně neúprosný jako soud dějin.

************************************************

Co po nás vlastně chtějí, ti divní, člověku podobní tvorové v bílých podkolenkách, pochodující kdesi v Německu pod cedulemi se jmény dávno neexistujících vesnic a měst ?
Kromě peněz (jak příznačné !) po nás chtějí jakési ujištění, že bychom je dnes neodsunuli (oni používají provokační výraz "nevyhnali").
Že prý nejsou takoví, že nejsou tak zlí atd.

Jenže právě tento nestydatý požadavek svědčí o jejich revanšismu, o vrozené touze ovládat, zotročovat, ničit a škrtit. Právě tento nehorázný požadavek nás znovu a opět přesvědčuje o správnosti našeho řešení jejich otázky (když už jsme je tedy místo ze země neposlali DO země).

Vždyť si dokážeme snadno představit, jak by to v naší vlasti vypadalo, kdyby u nás žila taková nepřizpůsobivá, pomstychtivá menšina. Vypadalo by to u nás jako...jako třeba v Holandsku.
Jak všichni víme, američtí okupanti zabránili na konci 2.sv.války holandskému lidu v humánním odsunu německé menšiny i v humánním znárodnění výrobních prostředků velkoburžoasie.
Dnes můžeme pozorovat děsivé výsledky americké brutality : v Holandsku panuje bezuzdný kapitalismus a demokracie; v této kdysi krásné zemi se roztahují statisíce Němců, zatímco prostí Holanďané se tísní na lodích (!!!) v grachtech, případně v přeplněných ghettech, kde vládnou drogy, bují prostituce, řádí pedofilové.
Ano, tak to vypadá v zemi, kde zůstali Němci a buržousti.

A jak to vypadá v samotném Německu ? Nechtějte to vědět, vážení největší vlastenci a vlastenky. Vážně ne. Ach, jak byla laskavá naše Strana a vláda, když do roku 1965 chránila naše občany před hrůzyplným pohledem na německé reálie ! Později, s nástupem kontrarevoluce řízené z center z NSR a USA vedení naší Strany neleninsky ustupovalo reakci, a mimo jiné povolilo i našim prostým občanům cestovat do Západního Německa. Co tam tehdy viděl a zažil autor těchto řádků, to vylíčit nelze.
Lingua sile, non est ultra narrabile quicquam !

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec KONEČNĚ pochopil legraci Velkého Šamana (4.část)


A dnes ? Dnes je to prakticky stejné – nezaměstnanost, drogy, násilí. Kanibalové, negramotní, fašisti. Sudeťáci kradou starousedlíkům slepice z chlívků (ano, z chlívků; nevzdělaní Němci neznají kurník).

A kůrovec – všechny lesy už v Německu sežral, dnes houfně přechází přes naši NECHRÁNĚNOU hranici, a začíná žrát NAŠE lesy. Dokážeme se ubránit ? Poradí si tímto nebezpečím obnovená Pohraniční stráž ? Snad ano; každopádně naše zničené hvozdy volají po pomstě. Jan Kozina rotuje v hrobě, jeho duše (kdyby nějakou měl) volá : "Do měsíce a dne, zvu tě na boží súd, Topolánku ! Hin sa hukáže !"

************************************************

Naše dějiny jsou dějinami potýkání se s Němci.
Vzpomeňte si na všechno, milí vlastenci a milé vlastenky, co vás učili na ZDŠ, na seminářích marxismu-leninismu-stalinismu, na PŠM (politických školeních mužstva), na VUMLu, na VŠP ÚV KSČ i v rodinách a pracovních kolektivech.

Vzpomeňte na krev knížete Běcha.
Vzpomeňte na Branibory v Čechách !
Vzpomeňte, jak nás Němci oloupili o hlaholici ! O naše posvátné háje a prameny, o božiště v lesích, o naše dolmeny, menhiry čnící!
Co nám za to dali ?!? Nic, jen tu ohavnou latinku, našemu jazyku nechutnou. A kruté náboženství, odporné našemu slovanství, temný katolicismus s úpadkovou latinou.
A PŘITOM JSME MOHLI MÍT KRÁLE-BOHA !

Ano, jak víte, naši přátelé a bratři z Východu poslali nám kolektiv poradců ve věcech duchovních a pravopisných, Cyrila a Metoděje. Mohli jsme se přimknout k Byzanci, ke Kyjevské Rusi ! Ještě více posílit naše staleté svazky s velkými slovanskými národy ! Co však s Cyrilem a Metodějem udělali Němci-papeženci ? Co udělali s jejich světlým odkazem ?!? Ha ?!?

Co nám Němci dali náhradou za hlaholici, za caesaropapismus, za pravoslaví, za ikony Andreje Rubleva ? Cože ? Že universitu, kostely, mosty kamenné i duchovní, přes Alpy vedoucí na jih i Západ ? To má být nějaká náhrada za družbu s bratry Slovany ?

Kdo chtěl po Němcích tu jejich Karlovu universitu ? Kdo chtěl ty jejich temné kostely, sídla pověrčivosti a modloslužebníků ? Kdo chtěl jejich chrámy Víta a Mikuláše, těch katolických loupežníků ?
AŤ SI JE STRČÍ DO PRDELE I S KARLOVÝM MOSTEM !
A taky to jejich plzeňské pivo a becherovku a porcelán vůbec všechno ! Měli jsme je kopnout do jejich německých řití, ale ne až v r.1945, jako toho Porsche cumbajšpíl, ale nejpozději v r.1919 ! A ne jejich "slavné" vynálezy u nás dodnes vyrábět !

************************************************

Ale to ani zdaleka není vše !
I po vypuzení Němců z univerzity, i po téměř úspěšném pokusu husitů o humánní odsun Němců na hranice a šibenice, německý živel v naší vlasti pokračoval v řádění.

Vzpomeňte na Goetha, prznícího nezletilou Ulriku na území našeho tisíciletého království !
Na Rilka, nechávajícího se prznit obstarožními feudálkami !
Na Mozarta, drze provokujícího Čechy svou pazvučnou němčinou (my opravdoví Pražané žádnému Němci nerozumíme !).
Vzpomeňte na Freuda, spřádajícího své šílené sexuální sny na našem území, na Macha, bez povolení našich úřadů překračujícího rychlost zvuku. Na Mahlera, snícího o mrtvých dětech (mrtvých ČESKÝCH dětech, to dá rozum !).
Na Mendela, pěstujícího na úrodné Moravě jedovatý plevel morgan-mendelismu. Na velkomožnou paní baronku Berthu frajfrau von Suttner, obmyslně vyzývající k odzbrojení (proletariátu), a zatím potajmu podporující vyzbrojování agresivního Německa (Němci na její počest pojmenovali svůj největší kanón Tlustá Berta !).
Vzpomeňte na Kafku, německy pomlouvajícího určité drobné potíže našeho radostného budování.
Na Husserla, matoucího proletariát nesrozumitelným německým žvaněním o feromónologii.
Atd.

Prostě : Quod ab initio vitiosum est, tractu temporis convalescere non potest

Větší vlastenec řekl(a)...

Větší vlastenec KONEČNĚ pochopil legraci Velkého Šamana (5.část)


Co je jasné nám roduvěrným Čechům a Moravanům, co je nutno humánně vtlouct do dubových německých palic : Kdo se při sčítání lidu přihlásil k německé národnosti, ať už v r.1921 nebo v r.1930, ztratil právo žít v českém životním prostoru.
Tečka.

Zkrátka a dobře : největší chybou i vinou buržoasní tzv. první republiky bylo NEPROVEDENÍ HUMÁNNÍHO ODSUNU NĚMCŮ a humánního znárodnění majetku velkoburžoasie.
Ještě větší tečka.

Myslíte snad, vážení největší vlastenci a vlastenky, že to Velký Šaman a s.docent Pergil přehánějí ? Že můžeme strpět nějakého (živého) Němce na našem území ? Že si něco takového vůbec můžete myslet !
Vzpomeňte na křížové výpravy proti beztřídní husitské společnosti. Na Žižkův palcát, tříštící na Vítkově německé kosti.
VZPOMEŇTE NA CHORÁL, MALOVĚRNÍ !

Vzpomeňte na zrady zvon. Čí ruce jej rozhoupaly ? Sladká Francie, hrdý Albion !
Vzpomeňte na Polsko, jež se bilo na koních proti skvělým německým, i v ČSR vyrobeným tankům.
Vzpomeňte na rudoarmějce, naše děti na rukou nosící, obdarovávající nás hodinkami a velocipédy.
Vzpomeňte na americké okupanty, naše děti střílející, fašisty ochraňující, loupící naše národní stříbro i zlato.

Vzpomeňte na to všechno, až za pár dní vejdete do volebních místností, až budete opět přinuceni jít s volebními lístky za buržoasní vynález – volební plentu, naštěstí už naposledy.
Přeji Vám dobrou a uvážlivou volbu.


A po volbách ...
Po volbách se bude tančit všude !

Co Sudeťákům zbude, co zbude po volbách jejich slouhům-pravičákům ?
Jen skučení k Západnímu větru, větru, přinášejícímu smrště a zkázu, větru, jemuž poručíme, který za naše hranice už nepustíme :

O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?


************************************************


Psáno ve stověžaté Praze, ve Vítězném květnu 2010

informace řekl(a)...

Tento příspěvek se sice týká připomínek o některých černých ovcích na diskuzích na Psu, které se nacházejí pod článkem o lidické hrušce. Ale mám za to, že by bylo nevhodné dávat ho pod poslední příspěvek do dikuze od Nestona, který bych nechala, jestli budou ostatní navštěvovatelé hospůdky souhlasit, jako tečku za celým pohovorem o Lidicích. Dodávat tam něco jiného by bylo zlehčováním té památky.
Ale téma mého příspěvku se zase týká humoru, satiry a pod., takže se hodí spíš sem, i když to nechce být přímou ba ani nepřímou replikou na předešlý dlouhý příspěvek na pokračování. Z těch černých ovcí si pamatuju jen jména Boleslava, vodníka, čertíka, Pasáčka koz ve Vermontu. Ostatní mi jistě prominou, budou-li číst tyto stránky, že mi nijak neutkvěli v paměti, s těmi, co jsem vyjmenovala, jsem měla to potěšení se setkat přímo v diskuzi.
Tedy něco o nicku Pasáček koz. Byly to jasně příspěvky humoristického rázu, kdy zmíněný ze sebe dělat klauna, který s vážnou tváří o sobě vykládá všelijaké nesmysly a výmysly , jako na př. o dosažení doktorátu na Kozí univerzitě ve Vermontu, o svých moudrých kozách atd. Jeho příspěvky byly více méně vždycky variantou na pár námětů a často jen novým nalepením toho, co napsal pár dní před tím. Téměř vždycky reakce pod jeho vystoupením byly urážlivé výsměšné nadávky. Myslím, že jsem snad byla jediná, kdo se s ním pokusil rozmlouvat vážně, a to proto, abych pochopila smysl jeho jednání. Ptala jsem se ho, jestli mu nevadí, co o něm lidi píšou, dávala jsem mu všelijaké polovážné rady atd. A tu jsem narazila na neochotu Pasáčka vést nějaký rozhovor ať vážný nebo polovážný s diskutujícími - raději bych řekla s publikem. Prostě, jak jsem si všimla, Pasáček byl postavičkou klouna na jevišti a zásahy zvenčí ho nutily vyjít z role, která byla dost úzce vymezená. Proto jsem dostávala máloslabičné odpovědi. Jednou ze zvědavosti a taky proto, že na ten titul kozího magistra nikdo nikdy nereagoval, zadala jsem v Googlu heslo kozí univerzita ve Vermontu a k mému údivu mi vyhledávač vychrlil stránky odkazů na všelijaké spolky chovatelů koz a s nimi spojené podniky a na veterinářské univerzitní fakulty. Zřejmě Vermont je zemí koz. Jeden odkaz mi ale otevřel pornostránky "have your hot woman today" s fotkou nahé svůdně provokující ženy. Když jsem to poslala pasáčkovi s dotazem, jestli se takhle vzdělával, odpověděl stručně - taky neumím hledat na internetu. Proč taková málomluvnost? vždyť toho mohl využít v celé řadě žertovných odpovědí nebo v celém skeči. Neudělal to proto, že to šlo za hranice jeho masky. Mé dotazy, poznámky, polovážné reakce na jeho příspěvky jakoby poškozovaly, rozbíjely šnečí ulitu, ve které se schovával nick humorista.
Jestli jste si někdy všimli, satyrik, humorista nebo karikaturista nikdy nečeká nějaké odpovědi z publika - a to ať je na jakémkoliv jevišti - divadelním, televizním nebo na stránkách novin. Jeho hovor je monologického rázu, jedině dopouští zásahy partnera, který mu dává vhodné narážky a přihrávky. Jeho styk s ostatními je jednosměrný a jeho očekávání reakcí se pohybuje jen v úzkém prostoru mezi zlobou postiženého předmětu jeho výpadů a chechtáním publika. Jiné reakce jsou pro něj nepříjemné rušivé, protože nepatří do role. Pokuste se někdy komika zesměšnit nebo mu odpovědět stejnou mincí - úplně ho vyvedete z míry, jeho ironický úsměv pobledne a komik raději přejde rychle na jiné téma. To jsem pozorovala na různých televizních pořadech. Tedy: jen komik, rozzlobený nebo uražený postižený a smějící se publikum. Když se diváci nesmějí, je to pro komika fiaskem. A to někdy i když se nesměje jen jeden divák. To jsou pravidla hry.
Pokud jde o Pasáčka, měl svůj repertoár natolik vymezený, že by se těžko mohl uplatnit v jiné diskuzi. Ledaže by onen nick přijal výzvu a ozval se znova a to s něčím zaměřeným na tento blog. Myslíte, že to udělá?

informace řekl(a)...

Dodatek
To že Věrozvěst zde vyvíjí konverzační snahy, vás nemá mýlit. Většina jeho reakcí na jiné příspěvky, jako na př. na Šamanův článek, je jen příležitostí jak vést a rozvádět svůj monolog. V podstatě však nediskutuje, píše varianty na svá oblíbená témata. Snad jen s Harpyjí rozmlouvá, ale ta mu slouží (vědomě či nevědomě) často za partnera.

STK řekl(a)...

Doplnění informací od Informace:

Komici jsou různého druhu. Jsou dokonce i takoví, kteří dokáží zpracovat i nahrávku z publika. To jsou ti nejlepší, nejchytřejší. Ale je jich zoufale málo. (U nás snad jen Werich a Horníček.)
Ono i reagovat na nahrávku, kterou očekávám, ke které publikum plánovitě dotlačím, není tak lehké. Když se předchozí manipulace s lidmi nepovede, publikum je např. naprosto tupé nebo přesně naopak, nezbývá než použít berličky "samomluvy" nebo partnera, cvičeného na tento případ. To jsou baviči druhé nejvyšší třídy.)
Třetí třídou je nacvičený a vypilovaný výstup s (téměř) jistým výsledkem. Tam ovšem může publikům, složené z blbů nebo naopak nadmíru chytrých lidí způsobit komikovi naprosté fiasko scénky.
Na předpokládaných místech se nesmějí, naopak se smějí a tleskají na místech, kde to komik (herec, bavič) naprosto nepředpokládá a ten je z toho tudíž zmatený a bezradný. Tak to je bavič třetí kategorie - těch je nejvíc. Ale i ti se tím většinou pohodlně uživí. Lidi se rádi smějí starým známým forům - i mockrát za sebou. Lidový humor.

VV rozhodně do této poslední kategorie nepatří. Už jenom proto, že člověk musí mít o komunismu nějaké vědomosti (a někdy dost podrobné), aby vůbec ten jeho sarkasmus pochopil. Když mu nahrávám na smeč (Informace mě bůhvíproč vyňala ze seznamu), musím u toho přemýšlet, dokonce i hlavou, protože jinak VV nesmečuje. Má totiž rád hru hezkou, pohlednou a vtipnou.

A že je VV poněkud svázán jedním tématem? Asi ho uvnitř právě tohle trápí a tohle je pro něj způsob odreagování. Ostatně mě taky. Krátká historická paměť a neschopnost sebemenší předvídavosti u národů, žijících v české kotlince. Nesnášenlivost, letitá nenávist přecházející z generace na generaci.

STK řekl(a)...

pokračuji:

Jiní jsou zase prostoupeni jinými tématy, které trápí zase je. Třeba Šamanovo židovství. Pochopitelně se jej nepříjemně dotýká popírání historických pravd, pochopitelně nedobře snáší (pro mě naprosto nesmyslný) antisemitismus. Tak o tom píše a je mu (asi) lépe. Proto si přece z něj nebudu utahovat. Čtu ho rád, tak jak si rád čtu Informaci, Harpyji, Většího Vlastence, Žibřida, Moby Dicka atd.
Proto tady jsme, v té "Hospůdce u hřbitova", kterou pro nás Šaman zřídil. Sedíme tu v maskách a bavíme se spolu.

Jistě, že tady svět nespravíme. Ale ulevit si, zasmát se taky není k zahození...

informace řekl(a)...

STK,
ozýváte se hned uraženě, že jsem Vás nedala do seznamu nahrávajících do smeče. To proto, že nahráváte Věrozvěstovi teprv dost nedávno, zatímco u Harpyje to pozoruji už od počátku. Nechci říci, že by byla jeho partnerkou, ale často ho provokací nutí k odpovědi ale někdy ho zas doplňuje. Píšu tady o humorizmu a komice jen tak, na základě vlastního pozorování a vyhýbám se záměrně všem učeným pojednáním na toto téma. Nerozlišuju tady tedy mezi různými druhy humorizmu, mezi výrazovými prostředky, jakými je humorizmus realizován a nechávám stranou všechny definice humorizmu filozofů a psychologů. Koho to zajímá, najde to na Wikipedii (ne české, tam celkem nic není) ale německé a italské, které se vzájemně doplňují. http://de.wikipedia.org/wiki/Humor
http://it.wikipedia.org/wiki/Umorismo (na ostatní jsem se nedívala).
Česká Wikipedie ale dává odkaz na dva články prof. Bečky Komika a humor v jazyce, které jsou velice zajímavé a v části, kde mluví o myšlenkovém humoru, dávají jakousi příručku ke čtení a rozšifrovávání příspěvků našeho Věrozvěsta.
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3959
http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3967
Doufám, že Vv náležitě zvoní v uších a tmí se mu před očima, když toto čte.

Jenomže to jsou všechno více méně teoretické pokusy vysvětlit podstatu humorizmu, jeho účinků na lidskou psychiku, popisy některých vyjadřovacích prostředků. Ale každý komik má svůj způsob, jak se dívat na věci, svůj výběr toho, čemu se chce smát a čemu se mají podle něj smát diváci. A má svůj způsob, zcela individuální, jak to podat. Nemá smysl dělat nějaké sáhodlouhé popisy komického humoristického způsobu podání toho kterého autora, pro humorizmus platí ještě víc než pro poezii fakt, že když jednou to dílko do podrobna rozebereme na části, zůstane nám z něj jen hromada kousků a koleček, kterou už nikdy nikdo nedá dohromady. (Před mnoha léty jsem četla učenou diskuzi mezi bohemisty, jestli se Haškův humorizmus inspiruje pokecem pražských pivnic, tedy lidovým, nebo jestli je to literární da-da. Nedohodli se, ale Švejk z toho vylezl značně pocuchaný.)

Jenom by bylo zajímavé vymezit nějak názorový okruh našeho autora; nemluvím o tom, co nám tady servíruje, ale jeho autentický, vážný. Ale to nechávám na ostatních. Jednou nebo dvakrát jste, STK, napsal, že někdy nevíte, z koho si dělá vlastně Věrozvěst srandu, že někdy máte dojem, že si ji dělá i z Vás. Ten dojem mám občas taky. Je to znakem, že Věrozvěstu není nic svaté, a že se směje bez vyjímky všemu? Anebo nás vede někam, ale kam, to jsme doopravdy nepochopili?

Ale podle starých římanů humorizmus má právě takový účinek odlehčení, osvobození od škarohlídství a starostí a tudíž je zdraví prospěšný. A tak souhlasím, zasmát se není ale vůbec k zahození.

STK řekl(a)...

Informace, Informace...

Víte Vy vůbec, jak vypadá uražený starý kocour? *)

Pokud si ze mě Vlastenec někdy utahuje (a já to pochopím), směju s s ním. Když jej pro změnu občas "znectím" já, předpokládám, že se taky u monitoru směje. Nebo aspoň usmívá pod vosy. To se sebeůctou opravdu nemá nic společného...
(Nebo je možná Vaše poznámka humorem, kterému pro změnu nerozumím já. ;-)

Věrozvěstovi, jak vy říkáte Vlastenci, není svaté nic. Proč by mělo. Mi taky není.
Humor, legrace, sranda, švanda, prdel či jak už tomu chcete říkat je způsob, jak se aspoň na chvíli srovnat s něčím, s čím se prostě srovnat nelze.
Za svůj dlouhý život jsem zažil srandu, kterou si dělal umírající sám ze sebe, ba i nezadržitelný smích publika v krematoriu. A pozor - nebyl to výsměch, bylo to odlehčení, které fungovalo stejně dobře, jako nezadržovaný pláč. Proč myslíte, že se u nás po pohřbu organizuje pohřební hostina, kar, kde se po hodině už všichni smějí a vyprávějí si ty nejlegračnější historky ze života nebožtíkova?

Smích je poslední účinná zbraň člověka proti bezmoci, osudu, smrti.
Pak už je jen rezignace.
Nebo nenávist.

(A moc prosím, pokud lze, nepoužívejte slova humorizmus. To slovo je lehce cítit zatuchlinou staré skříně. Nebo jemněji: vyvanulou levandulí.
Dvacátá léta minulého století.)

*) Otočí se v Vám zadkem, pošvihává ocasem a p o z v o l n a odchází. Nadále pak nekomunikuje a musíte si ho něčím udobřit. To snad není můj případ! ;-)))

Harpyje řekl(a)...

Mým spoludiskutérům!
Zaměřte se, prosím, na obsah. Osobní styl toho koho je druhořadý.
U příspěvků Vv se ale v žádném případě nejedná o "komiku".

informace řekl(a)...

STK,
jak vypadá starý kocour, a k tomu ještě uražený, nevím, naše kocoury, chudáky, přejelo auto ještě v mladém věku, protože se toulali. Vysokého věku se dožila jen kočka, která seděla doma a nevystrčila nos ze zahrádky. A ta se nikdy neurážela, naopak se o mne občas i starala, když viděla, že mi není zrovna dobře.
Pokud jde o slovo humorizmus, je to běžný termín, který se v odborných pracích užívá dodnes. Čím bych ho měla tedy nahradit?
Proti bezmoci, smrti nebo dokonce osudu, na který nevěřím, je třeba bojovat aktivně a ne jen smíchem.
Jste moc pesimistický, STK. Život je boj a tak je nutné bojovat. À la guerre ...

informace řekl(a)...

Milá paní Harpyje,
on ten styl je totiž nedílnou částí obsahu. Takže mluvit o něm, nic neubírá na věcnosti komentáře.
Tvrdíte, že příspěvky Vv nejsou satirou nebo komickým zkreslováním skutečnosti? Dívat se na ně jako na satiru nebo jiný komický žánr je pro mne dělá přijatelnými. Myslí-li to, co říká opravdu vážně, tak je to s ním skutečně vážné. Pak by se muselo mluvit o docela jiných věcech.

STK řekl(a)...

To Harpyje: Proboha, doufám, že nemáte pravdu. V "étom slúčaji" si dopisuje se šílencem?!
I když je to vlastně jedno. K smíchu je to tak jak tak...
-----
To Informace: Humorizmus patří do rodiny slov kapitalismu, socialismus, komunismus nebo pesimismus, optimismus, nihilismus? Na mě to slovo ale působí přesně tak, jak jsem popsal, starobyle, nenapadám tím jeho správnost.
-----
Pro obě dámy: Právě před pár minutami mi volal kolega z ústavu, že mu řeka vstupuje do předsíně - a ani se neohlásila. Své staré rodiče už odstěhoval do patra, kde zalehli na matrace *), protože je to právě 13 let od poslední velké povodně, která dům zcela vyplavila. Dům ale voda neodnesla, protože je to původně středověká kamenná tvrz s 1,5 m tlustými kamennými stěnami.
A kolega se do telefonu smál. Co má ale dělat? Jít tu vodu zastavit vlastním tělem? Nebo si stěžovat na presidentské kanceláři? Proklínat Boha, ve kterého nevěří?
To je přece přesně ten okamžik na humor, vážené dámy!

*)Informace bude docela jistě vědět, na co narážím.

Šaman řekl(a)...

"Karel, z Boží milosti římský král, vždy rozmnožitel říše, a český král. Na věčnou té věci paměť.

Mezi tužbami našeho srdce a tím, co naši královskou mysl svou tíhou stále zaneprázdňuje, její zřetel, starost a pozornost se stále obrací k tomu, aby naše české království, jež nad ostatní důstojenství a državy, ať dědičné, ať šťastně získané, obzvláštní náklonností naší mysli milujeme, o jehož povznesení vší možnou horlivostí se staráme a o jehož čest a blaho vším svým snažením usilujeme, aby tak, jako se řízením Božím raduje z přirozené hojnosti zemských plodin, podle příkazu naší prozíravosti a naším přičiněním za našich časů bylo ozdobeno množstvím učených mužů.

A tak, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez ustání lační po plodech vědění, se nemuseli v cizích zemích doprošovat almužny, ale aby našli v království stůl k pohoštění prostřený a aby se ti, jež vyznamená vrozená bystrost a nad ni, stali poznáním věd vzdělanými, a nebyli již více nuceni a za zbytečné mohli pokládat, za účelem vyhledávání věd kraj světa obcházet, k cizím národům se obracet, nebo aby jejich dychtění bylo ukojeno, v cizích končinách žebrat, nýbrž aby za svou slávu považovali, že mohou jiné z ciziny k sobě zvát a účastny je činit té lahodné vůně a tak velikého vděku.

Protož, aby tak prospěšný a chvalitebný záměr naší mysli zrodil důstojné plody a aby vznešenost tohoto království byla rozmnožena utěšenými prvotinami novoty, rozhodli jsme se po předchozí zralé úvaze zřídit, vyzdvihnout a nově vytvořit obecné učení v našem metropolitním a zvláště půvabném městě pražském, které je jak bohatstvím zemských plodin, tak příjemností místa, jelikož vším potřebným oplývá , nadmíru příhodné a uzpůsobené k tak velikému úkolu..."

(Ze zakládací listiny Univerztity Karlovy.)

Bylo psáno latinsky, jazykem učenců. UK byla zřízena jako české vysoké učení, českým králem, opatřeno pečetí českého krála - a placeno z výnosů českých zemí. Učebním jazykem byla latina, podivno, že někdo UK stále ještě označuje za "německou"!

Tudíž: Po Němcích tu "jejich" Karlovu universitu nechtěl nikdo - ona totiž byla česká od samého počátku, otevřená pro všechny národy. Mimo ovšem tu dobu válečnou, kdy ji Němci zavřeli Čechům.

Pražskou univerztitu založil král římský a král český jakožto českou univerzitu primárně pro své české (= v českém království se nalézající) "věrné poddané".
"Národy" ve středověku byly určeny územím, německý národ tehdy neexistoval, protože neexistovalo jedno celistvé německé království. Existovali Sasíci, Bavoři, Braniboři a jiní čeští sousedé, kteří se až ve století devatenáctém utvořili jakožto Němci. Protože staletému národnímu útvaru českého království záviděli jeho tradici, vymysleli si "Svatou říši římskou národa německého". Zpětně pak až do středověku připošili ten přívlastek "národa německého" k dřívější první Svaté říši římské, kterou tak zpětně prohlásili za "německou říši". Na základě tohoto podvodu mohl Hitler vyhlásit později "Třetí říši".

Všimněte si: Karel IV. psal latinsky, neoznačoval se jako "římský král národa německého"... Nicméně mnozí dnešní historici, zejména němečtí, ale i Němci zblblí historici evropští - a to i čeští (tedy spíše nikoli historici avšak "sociologové") na tento německý nacionalismus naletěli.

Proč se handrkovat o příštipek "národa německého"? Protože měl jediný účel: Po staletích se tak z krále a později císaře římského, stává "německý král", z Karlovy univerzity "německá univerzita" a z Prahy - "německé město".

Prosím přečtěte si ještě jednou Karlova slova - jsou vskutku vlastenecká. Tešu je sem do komentů na věčnou paměť nedovzdělaným vlastencům.

informace řekl(a)...

Harpyji a STK,
před chvílí jsem viděla na soukromém kanálu TV skeč komika M. Crozzy (toho, co o něm manželka napsala knihu Vzala jsem si slabomyslného) na prezidenta republiky. Skeč celkem dobromyslný, ale výstižný a publikum se v sále válelo smíchy, pak pořad pokračoval karikaturami (scénickými) předních komunistických politiků. Před tím jsem si pustila satirický teležurnál, který vysílají každý večer na 5. kanále. Takže na základě takových chudých zkušeností vůbec satiru nebo jiný komický žánr od vážného sdělení vůbec nerozpoznám. Takže mluvit o nějaké podobnosti, třeba jen vzdálené, mezi těmi projevy (italského komika a českého přispěvatele do diskuze), prostě nemohu.
Ale můžeme snad dojít ke kompromisu a říci, že ty příspěvky našeho diskutéra budou buď vážnou satirou nebo satirickou vážností. Nevím, co zní líp, ta vážnost se asi moc nepoužívá, že? Tedy třeba smíšený žánr? Serio-comico?
Tady, STK, je taky půl Itálie pod vodou. A prší a prší.

Harpyje řekl(a)...

Proboha! UK byla původně zrovna tak málo "německá", jako "česká"! Historickým vývojem během staletí se ale stala německou. Události roku 1848 + pozdější české naléhání vedly k rozdělení university na českou a německou v r. 1882.

Šaman řekl(a)...

Nedovzdělaným českým nacionalistům:
Sigmund Freud, spřádajícího své šílené sexuální sny na našem území, zejména ve Vídni, musel utéci před německým nacismem do Ameriky. Nepomohlo, že pocházel z asimilované rodiny, nepomohla jeho katolická chůva, s níž pravidelně návštěvoval kostel! Jeho čtyři sestry nemohly utéci, takže ty Němci všechny zabili.
Franz Kafka umřel včas, jeho sestry Valli, Elli a Ottlu Němci zavřeli do Terezína i s rodinami a později zabili v Osvětimi.
http://www.ct24.cz/kultura/66098-neznami-hrdinove-exkluzivni-vypoved-netere-franze-kafky-na-ct/
Tyto osobnosti sudetoněmečtí vlastenci do řad svých velikánů nezahrnují - protože to byli Židi. Ani Albert Einstein není pro sudetoněmecké vlastence dobrým Němcem. Naštěstí včas emigroval.

Ernst Mach taky zemřel včas. Nebyl sice Žid, ale měl mnoho židovských přátel, proto čelil antisemitismu - i českých vlastenců.

No a Gustav Mahler? Ten samozřejmě nebyl pro sudeťáky už vůbec německým velikánem, právě proto, že více nežli Němec byl pro ně Žid.

On ten antisemitismus je přímo vkódován do sudetoněmeckého základního kamene, položeného ovšem zejména henleinovci, gestapáky, esesáky, nacisty (bývalými samozřejmě). Sudeťáci museli v západní části okupovaného Německa držet hubu - až do roku 1948, kdy spadla železná opona a oni se stali spojencem Ameriky proti bolševickému bloku...

Zatímco my jsme ten blok už rozbili, v myslích dnešních sudetoněmeckých hodnostářů vůči nám stále blok zůstává.

Je to až legrační: Všichni lidé, kteří kdy na území dnešního Česka někdy mluvili německy, jsou podle sudeťáků - sudetští Němci. Dokonce i Josef Mysliveček, český hudební skladatel, nejvýznamnější český skladatel 18. století a představitel evropské hudby předklasicistického období... Ten jo, ten podle nich Němec je - věrní poddaní českého krále německé řeči a židovského původu za velikány považováni nejsou...

informace řekl(a)...

Víte, vážení,
proč se o tu Karlovu univerzity handrkovat. teď je česká a basta! Manipulátoři veřejného mínění ať si vylížou ... ehm kapsu!
À la guerre ... mes enfants!

Harpyje řekl(a)...

Na il divino boemo mi, Šamane, nesahejte! :-))) Snad opravdu jen ten poslední blb může vydávat Myslivečka za "Němce"!

Větší vlastenec řekl(a)...

Václav, z milosti boží král římský, vždy rozmnožitel říše, a král český

Důstojní nábožní milí!

Ačkoli jsme všeobecně povinní dbát o prospěch všech lidí, přece jen nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst, časů nebo některými jinými okolnostmi. I když totiž každý člověk je povinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce cizinci před domácím je proto zvrácením náležité náklonnosti, ježto pravá láska začíná vždy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství.

Protože pak národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelského práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vysokém učení si osvojit k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se a užívá toliko jednoho hlasu, my tedy, považujíce za nespravedlivé a značně nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok, těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všelikého odporu a zdráhání připustili národ český vším způsobem ke třem hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoli jiných jednáních řečené univerzity podle vzoru zřízení, kterému se těší národ francouzský na univerzitě pařížské a jehož užívají ostatní národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na věčné časy klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů, nečiníce jinak, ačli se chcete vyvarovat našeho nejprudšího hněvu.

Dáno na Horách Kutných, osmnáctého dne měsíce ledna, v čtyřicátém šestém roce naší královské vlády v Čechách, v říši římské pak v třicátém třetím.

Důstojným rektoru a celé univerzitě pražské, nábožným našim milým.

Šaman řekl(a)...

Těm, kteří umějí číst a již si přečetli ze zakládající listiny UK, těm, kteří umějí chápat psané a chápou, netřeba vysvětlovat více, jak a pro koho byla univerzita založena. Pro ty ostatnídoporučuji si prohlédnout pečeť UK, třeba zde:
http://www.faf.cuni.cz/fakulta/zakladni_informace/Stranky/UK.aspx

Je zde zpodobněn sv. Václav jako ochránce země české, řed ním klečí Karel IV. Český lev a moravská orlice jsou zde uvedeni pro nedovtipné, aby jim naznačili, komu univerzita patří!

Míněno samozřejmě 14. století - ale bavíme se kým a pro koho byla UK založena. Češi by to měli vědět, když už to Němci neznají. Jak by mohli, když dokonce jistý německý prezident při návštěvě UK pravil, že se rád ocitá na půdě nejstarší německé univerztity...

Šaman řekl(a)...

A tak Václav IV. pod vlivem proradného husity Husa vyhnal Němce z české univerzity a stal se tak vzorem pro zlodušského Benesche? O nikoliv, studovati mohli i nadále, nikoli však většinově rozhodovat.

Větší vlastenec řekl(a)...

Šaman řekl(a)...

"A protože se ti židi dobrovolně přihlásili k Němcům, tak jsme od nich náš životní prostor prostě MUSELI vyčistit..."
Připomínám, že ten "prostor" už dostatečně vyčistili Němci. Počty v odkazu od Harpyje ukazují na asi 70.000 obětí, na stěnách Pinkasovy synagogy je přes 80.000 jmen - tedy lidí, kteří jmenovitě zemřeli pro svůj rasový původ, včetně těch, kteří byli popraveni mimo holokaust. (Tyhle statistiky z války nikdy nebudou na numero. Ale v té synagoze jsou na jméno.)

Po válce bylo odsunuto několik set českých Židů německého jazyka. Smutné osudy - zejména proto, že byli odsunuti do Německa, které je nějak nemělo rádo ani po válce. "

************************************************

Tolik tedy Velký Šaman.

Jeho jinak téměř bezchybnému textu chybí jediné slůvko - "téměř".

Tedy "...ten "prostor" už TÉMĚŘ dostatečně vyčistili Němci."
Prostě - my jsme jen DOČIŠŤOVALI náš životní prostor od tvorů, šprechtících odpornou němčinou.
Přitom se ti sionisti *) mohli svobodně přihlásit k našemu národu.
Inu, jak se říká, Faber est suae quisque fortunae.


Volte důslednou obranu naší vlasti proti sudetoněmeckému landsmanšaftu a vrahům z Wall streetu !***Volte ČSSD a KSČM !

------------------------------------------------

*) Prostě se chci vyhnout určitým slovům.

Šaman řekl(a)...

Lidé, zavraždění nacisty pro svůj rasový původ, byli především českoslovenští občané. Odsun Němců byl za souhlasu i na doporučení vítězných mocností proveden i kvůli těmto vraždám.

Nesrovnávejte odsun z holokaustem! Toto je hranice, za níž ani Šaman nestrpí ironii, o vtipu lze již hovořit těžko!

Šaman řekl(a)...

Technická: Šaman neřekl, Šaman citoval Vv, čili takto mělo býti od Vv napsáno:

Větší vlastenec řekl(a)...
"A protože se ti židi dobrovolně přihlásili k Němcům, tak jsme od nich náš životní prostor prostě MUSELI vyčistit..."

Na to Šaman řekl(a)...
Připomínám, že ten "prostor" už dostatečně vyčistili Němci...

Harpyje řekl(a)...

Někteří, Šamane, relativizují pojem humanismus uvozovkami. Jiní relativizují holocaust žonglováním s čísly. Ostatní zase chodí hauzírovat s českým šovinismem. Všechno je odporné.
Vv si své názory vybojoval
Rodiná historie je velká zátěž. Kdo by to mohl vědět lépe, než Vy. A proto, prosím, nemluvte o hranici!

Větší vlastenec řekl(a)...

Zřejmě nutné osvětlení navýsost ušlechtilých pohnutek V.v. (Část PRVNÍ)


Vážený STK,

máte do jisté míry pravdu, něco mne trápí.
Především mě trápí, že jsem považován za jakéhosi "humoristu". Jistě, snažím se, aby moje Živá slova byla zdrojem nejen poučení, ale i potěšení. Leč nikoli nějaké "srandy", krucipísek !

Přirozeně, výsměch fašismu, imperialismu, sionismu, výsměch všem snahám tyranů a zrádců všech o zastavení nezastavitelného dějinného vývoje – to patří k věci. Ale přece to není žádná "sranda" (Fuj, to je ale hnusné slovo !) !!
To je vážná věc.

Nu nešť, nějak se s tím (s označováním za "humoristu") musím vyrovnat. Přijal jsem tento úkol dobrovolně, a taky jej dokončím.

*************************************************

Konečně, když se tak zamyslím, s různými lidovými humoristy jsem se ve svém životě porůznu setkával. Například bratři Pantůčkové pocházejí z chalupy, jež stávala naproti naší, v jisté malé moravské vísce.

Z šerých hlubin paměti vynořuje se vzpomínka na šerou chodbu přízemního stavení, na hrubé a vyšlapané kamenné dlaždice, na něž moje babička pokládá košík plný velikých švestek.
V chodbě je teplo, silně voní chléb.
Z nízkých dveří s velikou železnou klikou vychází stará žena, o poznání starší než moje babička; seschlá, sehnutá, v šátku a špinavé vyšívané sukni. Podává babičce velký bochník chleba, zabalený v bílém plátně : "Tu máš, Lojzi. Udělala jsem na něj křížek, tak jej nikomu neukazuj. A z těch kadlátek nadělám dost povidel i pro tebe."
Je to "bába Pantůčková", ale já jí tak nesmím říkat. V časných letech šedesátých byla už poslední z celé vesnice, kdo chleba postaru pekl doma.
Pohřbena byla naštěstí už pokrokově, žehem.

Prach jsi, a v prach se obrátíš. V chlebu našem vezdejším těla předků jíme.


Na protější stráni stávala chata národního umělce s.Vl.Menšíka. Můj s.dědeček, stolař, mu zrobil zábradlí kolem verandy, pěkné, vyřezávané. Ještě v 70.letech si hezky povyprávěli, v Thomayerově nemocnici, kde s.nár.um.Menšík bojoval s astmatem, a s.dědeček se srdeční vadou, prý jedním z řady následků věznění (v r.1943 dostal 10 let za sabotování válečné výroby; od trestu smrti jej a jeho spoluobžalovaného zachránila obhájkyně ex offo, Sudeťačka).

A konečně s.prastrýc. Když bylo opravdu nejhůře, když umíral, spolu se svými soudruhy v národně-socialistickém koncentráku, strašlivou nudou, tak se zachránil vyprávěním : "V kriminále i koncentračním táboře bylo těžko žít a nejtíživěji působila nuda. Ta mnohé nejen oslabovala, ale dovedla přímo zabíjet....Vyprávěl jsem proto i ve vězení i v lágru spoluvězňům celé hodiny. Tak se celá řada příběhů vryla přímo do paměti a vykrystalizovala v pevný rámec."

(Pratetičku Sonju vynechám, neb psala vážně vážně.)

*************************************************

No tak teda jo : Fabula docet. Jestli to pomůže k lepšímu plnění mému úkolu, budu třeba humoristou, nebo i, kurva, srandistou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Zřejmě nutné osvětlení navýsost ušlechtilých pohnutek V.v. (Část DRUHÁ a závěrečná)


Nuže, vážený STK, asi se ptáte, co mne tedy opravdu trápí, o co mi tedy jde, proč se vlastně vkrádám do tohoto útulného Doupěte, do této nory, kde je tak mile a teploučko, až se mi skoro nechce otvírat okno do vůkolního nečasu a shromážděným oči.

Jde mi jen o jedno :
Aby si vlastenci zde nahloučení řádně uvědomili, kdo z naší politické scény je obráncem vlasti a kdo nepřítelem. Neboť se kvapem blíží rozhodující střetnutí mezi silami pokroku a reakcí, mezi námi pokrokovými, levicově založenými lidmi a pravičáky, mezi proletariátem a vykořisťovateli.

*************************************************

Kolikrát zde všichni dobří rodáci zopakovali základní pravdu, kolikrát pohladili jeden ze základních kamenů naší novodobé státnosti : nevyhnutelnost, nezpochybnitelnost, nesmírnou humánnost vysídlení Němců a znárodnění výrobních prostředků ?
Kolikrát zde opravdoví vlastenci a vlastenky v různých variantách zopakovali postuláty naší národní cti a hrdosti, to jest naši nevinnost tváří v tvář cizím vinám ?

No mnohokrát. M.N.O.H.O.K.R.Á.T.

Ale ANI JEDNOU jsem nečetl logický závěr z toho všeho plynoucí, napsaný někým ze zdejších největších vlastenců. (Pokud jsem jej pouze přehlédl, tak se velice omlouvám jak autorovi, tak všem ostatním p.t.největším vlastencům českým.)

Prostě zatím nikdo jiný než autor těchto řádků jasně nevyslovil, co zde v Doupěti doslova visí ve vzduchu :
Pravičáci všech forem a odstínů, od Havla přes Schwarzenberga po Topolánka *) , jsou připraveni naši vlast prodat Sudeťákům. A to ještě pod cenou.

*************************************************

Musím připomínat, snad posté, kdo se NIKDY zrádcům vlasti neomluvil, kdo NIKDY velezrádně neprohlásil humánní odsun za „vyhnání“ a humánní znárodnění za "krádež" ?

Musím připomínat, snad potisící, za jakého společenského systému byla naše vlast v bezpečí, chráněna před vpádem sudetoněmeckých revanšistů a amerických imperialistů nejen našimi pohraničními horami a hvozdy, minami a dráty, ale i mocnými hruděmi našich pohraničníků a sovětských vojáků ?

Musím připomínat, že za pár dní jsou volby, v nichž se pravičáci-vlastizrádci nestydí kandidovat za ČESKOU republiku ?

Musím vysvětlovat, proč se pořád snažím dotlačit zdejší vlastence k domyšlení důsledků jejich ušlechtilých idejí ?

*************************************************

Na závěr jen malou poznámku : kdyby se byli bývali židovští příbuzní Velkého Šamana přihlásili při sčítání lidu **) v roce 1921 nebo 1930 k německé národnosti, byli bychom bývali nuceni je humánně odsunout jako všechny ostatní Němce.

-----------------------------------------------------------

*) Tzv. Nečasova ODS se od skandálních velezrádných výroků pana Topolánka nijak nedistancovala.

** ) Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Na rozdíl od předválečného zjišťování národnosti na základě "obcovací řeči" v rakouské části bývalé monarchie byla přijata definice národnosti, podle níž "národností jest rozuměti kmenovou příslušnost, jejímž vnějším znakem jest zpravidla mateřský jazyk". Tím se měla odstranit pro české a slovenské etnikum znevýhodňující definice národnosti určované podle "obcovací řeči", která nahrávala německému jazyku. Odkaz přiznání národnosti podle "kmenové příslušnosti" navíc umožnil, aby se ke své národnosti přihlásili i Židé nebo Cikáni, i když nemluvili hebrejsky nebo romsky. (http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/historie_scitani_lidu_na_uzemi_ceske_republiky_i_)

informace řekl(a)...

STK,
ještě k Vašemu příspěvku z 20.42. Napadlo mi, když jsem četla Vaše slova v ruštině, že se ta celá situace nápadně podobá závěrečné scéně z Gogolova Revizora, kdy po odjezdu podvodníka Chlestakova, kterého všichni vážení představitelé města měli za revizora a odhalili v této situaci všechny své neřesti, čtou jeho dopis, nelegálně otevřený poštovním správcem; dopis, ze kterého se dozvídají, že byli napáleni a že se jim Chlestakov posmívá. Policejní ředitel ve svém monologu se rozzlobí i na budoucí diváky komedie, kterou o této situaci pravděpodobně napíše nějaký pisálek, aby se tak stali "posměšiščem" celému světu, a říká jim rozzlobeně: "Čemu se smějete, sami sobě se smějete!" Dát to do budoucího času a obracet se k hypotetickým divákům, je jen t.zv. pojiš´tovací formule ze strany autora. Ve skutečnosti tím výrokem se autor obrací na diváky své komedie v hledišti. Autor si tedy nestřílí jen z úředníků města, ale i z diváků, zobrazených satiricky na jevišti. Ne ze všech, pravděpodobně nejsou mezi nimi jen zkorumpovaní a penězchtiví byrokrati, ale v každém případě je tato řeč signál, že nejde jen o nějaký vaudeville či lehkou komedii, ale o výsměch, o satiru.

Autor satirik se vysmívá tedy ne jen svým postavám ale i divákům. A přímo jim to říká. Takže bych měla tu svou předešlou tříčlennou formuli na politickou satiru - autor, předmět výsměchu, smějící se publikum - rozšířit asi takhle: autor, předmět výsměchu a jeho straníci nebo jemu podobní, smějící se publikum, jehož část si neuvědomuje, že se směje samo sobě. Totiž to zase záleží na složení publika, jak říkáte, jsou-li tam jen samí blbové nebo také chytří lidé. Jsou-li tam chytří lidé, autor riskuje, že ho zlynčují. A to se v současné době, alespoń tady, dost často děje, hlavně na stránkách novin.

Připomíná to trochu situace ze středověkého kočovného divadla, kdy giullari, (francouzsky les bouffons, polsky błaznowie, specjalizujący się w żonglerce, muzyce, w skeczach i zagadkach) tito aktéři museli často prchat před rozzuřeným venkovským publikem. Jeden článek říká o středověkém kočujícím giullare: jeho proslov se představoval publiku jako slovo blázna, v anormálním převrácení obecného významu. (la sua parola era quella del pazzo, dell’anormale: un rovesciamento del senso comune.)

Tady mluvím o kočovném divadle, co se potulovalo po venkově, ne o tom dvorním panovníka nebo šlechticů.
V Itálii tu tradici zachovávají, nebo spíš obnovují. Nemám ani tak na mysli divadlo Daria Fo, jako malé soubory, místní, které se předvádějí na náměstí. Na you tube jsou i mluvené monology, ale dávám Vám tu dva odkazy na muziku těch novodobých giullarů a pod tím ještě odkaz na soubor středověkých hudebníků. Tak si prostřednictvím muziky budeme líp rozumět.
http://www.youtube.com/watch?v=2Tgy1vTu-b8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=PjOGbNX2udo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=yFmLbeIB-ko&feature=related

Tak jsme si tu pěkně popovídali o humoru, komice a jiném. Nebylo to zábavné a prospěšné?

STK řekl(a)...

Inu, milá Informace,

dopadlo to špatně. Zdržel jsem se u těch kejklířů (snad je to ten nejlepší překlad slova giullari) už téměř dvě hodiny a to je na moji těkavou povahu opravdu hodně. Dokonce se vidím, jak bych s nimi putoval ulicemi, aby mi neušla ani jedna z reakcí publika.
Dudy a buben...
Atmosféricky trochu jako pašijové hry, trochu jako trovatori. Kejklíři. Tou muzikou ve mě zapínají něco, co už jsem dávno zapomněl.

Je škoda, že u nás takové muzicírování vlastně ani neexistuje. Trochu na Slovácku, na Slovensku a taky "gorólska muzyka" tu od nás. A klezmer, který, ač se nikde nehraje a nevysílá se v rádiu je každému Středoevropanovi tak důvěrně známý, jako by ho slýchával od dětství, i když jej slyší úplně poprvé. Kdesi je to v člověku zapsáno a probudí se to, až je vhodná doba.

Také slova. Nikdy jsem netušil, že rozumím jidiš. Před třemi léty mi jeden přítel věnoval k Vánocům jidiš-český slovníček. Na první svátek vánoční jsem tu útlou knížečku rozbalil - a s pocitem naprosté nepatřičnosti zjistil, že aspoň třetině slov rozumím, nemusím si číst, co to které slovíčko znamená.
Jistě, knihy a filmy udělají své. Taky moje babička používala slůvek z jidiš - a asi to ani nevěděla - židy jsme totiž v široké rodině neměli žádné. V mozku má člověk asi fůru informací - a neví o tom.
---------
Dnes jsem tedy žil kulturně. Večer jsem poslouchal koncert nádherné Dagmar Peckové, která zahajovala Janáčkův máj a protože jsem po úvodu neměl už žádné povinnosti, zhasl jsem v režii světlo, sedl si vyjímečně do křesla pro hosty a hodinu a půl jenom poslouchal. Až závěrečný potlesk mě z té krásy nepříjemně vyrušil. A byl opravdu veliký.
A teď, místo abych si psal scénář pro zítřejší sříhání, sedím u počítače a obdivuji už skoro dvě hodiny jakési italské pouliční komedianty.

No nic, díky za odkazy (těch snímků je tam na You Tube fůra, ještě se tam vrátím), půjdu pod sprchu a zítra dopoledne se budu muset tvářit, že ten scénář mám v hlavě... Ale stálo to za to.
Děkuji.

informace řekl(a)...

STK,
jestli Vás to zajímá, posílám další videa. Hezkou podívanou. A napadá mi, jestli budete dál pokračovat v té nahrávce, mohl byste tam dát nějaký kejklířský materiál. Bylo by to "in stile", nemyslíte?

Tance
http://www.youtube.com/watch?v=kowFdlh6WaM&feature=related

Kejklíři
http://www.youtube.com/watch?v=vm1VpngYcKY

Čert - "povero diavolo" v lidovém jazyce znamená chudák - tady čert vypráví o stvoření Adama a Evy
http://www.youtube.com/watch?v=TW_Ztr2h5Os&NR=1

Dario Fo - La nascita del giullare (Mistero buffo 1977) 2/2
http://www.youtube.com/watch?v=4i3R_fv7UC8&feature=related

informace řekl(a)...

STK,
A ještě: pokud jde o klezmer a cikánskou muziku, v Itálii pořádají každoročně festivaly v Pinerolo, Anconě, v Římě a Bologni. Jestli ještě někde jinde, to nevím.
http://www.youtube.com/sferaculture
http://itunes.apple.com/it/genre/music-world-klezmer/id1187
Našla jsem to Vaší zásluhou na Googlu, vůbec jsem o tom nevěděla.

informace řekl(a)...

STK,
a ještě a pak už zmlknu. Klezmer najdete na
http://www.youtube.com/watch?v=GWiNiLE_ck8&feature=related
a další videa.

STK řekl(a)...

Díky moc, Informace, ale klezmer najdu snadněji ve své fonotéce. Mám tam americký, izraelský, ruský, polský i slovenský. Český jsem nesehnal. I v ústavu cosi bude - to co jsme točili. Dokonce jsme nedávno dávali balet (Purim), kde klezmer byl základem celé hudby. Tam jsem zjistil zvláštní věc, že hrát klezmer je i pro vynikající profesionální hráče strašně těžké. Prakticky nemožné. Ono to, podobně jako všechny takovéto "lidovky" není jenom o notách...

Prostředí také dělá mnoho. Klezmer patří do hospody - nebo před ni. Ne záznam, ale pěkně naživo. A muzikanti by měli být trošinku opilí. ;-)

P.S.: Nepřišli na to, že ze scénáře nemám ani čárku. Předvedl jsem jim etudku s prázdnými deskami a uvěřili, že ho tam mám podrobně rozepsaný...

informace řekl(a)...

STK,
takže Vy jste milovník klezmeru?
Také jsem si říkala, že ten klarinetista musí být opravdový virtuoz a že k tomu hraje s takovou zvláštní, jak bych tak řekla, vervou, zápalem a citem, že tu hudbu musí mít v krvi.
Já jsem se zase celé ráno smála scénam z Mysterio buffo od Daria Fo, tohoto moderního giullare. Některá ta videa jsou autentické texty ze 14.stol v staroprovencálském jazyce, takže člověk rozumí spíš mimice než slovům. Jiné jsou zas ve vymyšleném lombardském nářečí - smíšenině různých nářečí Lombardie, sestaveném samotným Fo a tak tam taky polovině nerozumím. Ale přesto se spolu s publikem směju, protože ta jeho gestikulace je něco unikátního. Jsou to snímky staré víc jak třicet let a tehdy byl Fo na výši a nebyl tak přepolitizovaný jako v posledních létech.
Viděla jsem ho po prvé s jeho společností někdy koncem padesátých let v Říme v jeho "Isabella, tre caravelle a un cacciaballe" o výpravě Kryštofa Kolumba do Ameriky a i když jsem mu tenkrát moc nerozuměla, byla jsem u vytržení jak nad jejich recitací tak nad scenografií. To bylo docela jiné divadlo než co v Praze.
Takže to se scénářem dobře dopadlo, znak, že umíte dobře předstírat - a to není nějaká kritika, ale pochvalné uznání.