úterý 8. května 2012

Rozezlení


Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka

Vloni na podzim se objevily zprávy o unikátním audioprojektu, který měl rozeznít Lidice. Za projektem stála aktivita manželů Viléma a Lenky Faltýnkových z Tuchlovic, kteří založili sdružení Sonosféra. Výsledkem má být "audioráma" – návštěvník bude procházet pietním lidickým územím, kde se dnes krom několika artefaktů nachází jen rozlehlá louka, obklopená stromy, a do sluchátek se mu budou z upraveného mobilu, který si půjčí v recepci památníku Lidice, v konkrétních místech ozývat zvuky mírové vesnice. Zvuky, jež tu mohly znít předtím, než obec 10. června 1942 vypálili nacisté.

Pamětníci, potomci lidických mučedníků i zastupitelé obce byli zprvu nadšeni a projektu pomáhali svými vzpomínkami, sebranými a zpracovanými materiály. Po počátečním váhání projekt přivítal i ředitel památníku Milouš Červencl, který se zprvu obával, zda se na technicky a autorsky náročné dílo (text namlouvají přední čeští umělci) sežene dostatek peněz v řádu několik milionů. Jenže věděl, že přímí účastníci umírají a tehdejší děti si spoustu věcí nepamatují. A je třeba oslovit hlavně mladé lidi.

Ukázalo se, že nadšení autorů projektu bylo velké a sehnali i spoustu rozličných sponzorů. Jenže když se ze zprvu nejasné zkratky sponzora SKS stala "Sudetoněmecká kancelář Praha", nastalo v Lidicích zděšení. Pamětníci se cítili podvedeni.

Hned zde musím říci, že proti návštěvám z Německa nikdo z místních nic nemá. Dlouhá léta navíc existuje jakási družba mezi lidickým Ekumenickým střediskem sociálních, kulturních a duchovních služeb Oáza a brémským sdružením LidiceHaus. Jeden z duchovních otců Oázy, evangelický pastor, dříve biskup brémský, dr. Ernst Uhl,  i s mladými Němci jezdí do Lidic pravidelně v době pietního shromáždění k výročí vypálení obce.

Občas do Lidic přijedou i naši bývalí krajané z "Kruhu přátel česko-německého porozumění", neboli "Freundes Kreis deutsch-tschechische Verständigung". Před deseti lety tu vysadili doubek – "na podporu česko-německého usmíření v roce 60. výročí lidické tragédie". V r. 2007 při 65.výročí pak k německému národnímu stromu přibyla česká lipka. Domluvit se s členy tohoto Kruhu můžete i česky, ti nejstarší patří ještě k lidem, kteří od nás byli po válce odsunuti. Necítí vinu za válečné tragedie, ale určitou spoluodpovědnost. Dalo by se říci "sudeťáci". Ale tito Němci neustále nevznášejí nějaké "požadavky".

Tak jako činí "Sudetoněmecké krajanské sdružení" (SKS, též "Sudetoněmecký landsmanšaft) ve svých 20 bodech. Zvlášť výživný je bod 16.: "Hlásíme se k právu na sebeurčení jako právu národů a etnických skupin určovat svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. S osudem sudetských Němců a jejich teritoria smí být proto nakládáno jen s jejich výslovným souhlasem." "Sudetoněmeckým teritoriem" přitom míní  svá dříve "dědičně osídlená území" na něž vztahují svoje "právo na vlast". Ačkoli slovně odmítají "spornou Mnichovskou dohodu z r. 1938", svoji dědičnou vlast kreslí podle map, přiložených k oné "dohodě".

Ono zde citované "Stanovisko k sudetské otázce" vzniklo v r. 1961, ale ještě r. 1994 byla verifikována jeho platnost. Avšak sudetoněmecký "Drang nach Osten" trvá i v novém tisíciletí. V dubnu r. 2003 odmítl spolkový předseda SKS Bernd Posselt, poslanec Evropského parlamentu a zahraničněpolitický mluvčí CSU v Evropském parlamentu za svou skupinu "Panevropanů" vstup České republiky do EU. Byl to protest "proti pokračování porušení lidského práva" na vlast, proti tomu, že se "českému státu zatím ještě nepodařilo odloučit se od nacionalistického dědictví tzv. Prezidentských dekretů, zvláště pak když se týkají sudetských Němců a všeho, co k tomu patří."

Nu, však také, když se hodlalo SKS registrovat v Praze jako občanské sdružení nebo jiné politické uskupení, odmítlo české ministerstvo vnitra registraci. Protože SKS působí svými požadavky proti územní celistvosti ČR. Proto byla v prosinci 2002 založena společnost s ručením omezením SKS - Informační středisko Praha s.r.o. (reklamní činnost a marketing, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, složeno 200.000Kč). Společníky jsou Sudetendeutsche Verlags-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mnichov, SRN, která s vkladem 180.000 drží obchodní podíl 99 %, a PhDr. Rudolf Kučera, který složil zbylých 20.000 a získal jen procento obchodního podílu – pravděpodobně proto, aby tato německá "firma" u nás mohla lépe fungovat.

Mimochodem, kdyby poválečné zákony u nás přestaly platit, zůstaly by tak v platnosti německé zákony, dekrety, vyhlášky i nařízení z doby okupace, podle kterých byly Lidice vymazány z katastru a jejich území se stalo vlastnictvím Německa. Protože na likvidaci Lidic osobně dohlížel óbrsudeťák Karl Hermann Frank, a přímo v Lidicích fyzicky zasahovali sudetští Němci, je jednotný odpor lidických občanů, místních sdružení i zastupitelstva obce pochopitelný. Pod tlakem lidické veřejnosti ustupuje nakonec Vilém Faltýnek od finanční podpory "SKS".(Viz stažené banery sponzorů. Jak vidno Česko-německý fond budoucnosti žádné odmítavé reakce nezaznamenal.)Nicméně náhle vstávají značně rozezlení bojovníci na ochranu těch politicky "správných" česko-německých vztahů:

Oldřich Stránský, předseda Svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých ČR, jehož působení je mezi českými odbojáři pociťováno velmi kontroverzně, ve svém přípisu burcuje ministryni kultury Alenu Hanákovou: "Musíme uvážit že trvalo mnoho let než došlo k dnešnímu smíření. Bylo by škoda, kdyby tento stav byl zničen a vrátil se do stavu po skončené druhé světové válce. Proto je nutno velmi obezřetně zasahovat do těchto vzájemných česko-německých vztahů…" Oldřich Stránský "jakožto bývalý vězeň druhé světové války" žádá váženou paní ministryni, aby se "všemi silami pokusila zlepšit  vzájemné česko-německé vztahy a zvláště v choulostivé a tragické události, která se odehrává nyní v Lidicích. Iniciativa české strany, dokazuje, že snaha o smíření je oboustranná a usiluje o odstranění vzájemné nenávisti. Jsou ale jednotlivci, kterým to vadí." Stránský vpodstatě žádá ministerstvo kultury, které je zřizovatelem památníku Lidice, aby onen projekt Červenclovi poručila! Připomeňme i paní ministryni, že se nejedná o "jednotlivce"!

30.4. 2012 se přidává Česká televize z jednou ze svých méně šťastnějších reportáží, ve kterých situaci značně zjednodušuje a zamlčuje určité mlžení autorů projektu. Řediteli Památníku začínají docházet rozhořčené maily občanů:

"Vážený pane řediteli, je mi smutno z toho, že zrovna Váš památník uplatňuje nejprimitivnější princip kolektivní viny. Uchylujete se tak k naprosto stejným metodám, které používalo nacistické Německo. Téměř sedmdesát let po skončení války bych právě od Vaší instituce očekával jiný přístup. Stydím se za to. (Reaguji na informace z ČT.)"

Nešťastný Červencl vyzývá 3.5. 2012 k diskusi a upozorňuje: "Pracuji v Památníku Lidice a musím respektovat i zdejší nálady, stanoviska, prohlášení a není mi dáno přehlížet názory pamětníků, jejich potomků, obce i ČSBS, zvláště v situaci, kdy jsou tak vzácně jednotné, jako je tomu v případě odsouzení podpory pražské kanceláře SKS projektu Rozeznění".

Uražený mluvčí pražské SKS Peter Barton zdůrazňuje, že on se do ničeho "necpal", byl osloven panem Faltýnkem. "Chápu že některé temné síly a extremisté potřebují strašáka v české společnosti proti němuž mohou i dnes "bojovat", odmítám ale důrazně princip kolektivní viny a nenávist jak vůči Židům, Romům tak i sudetským Němcům. To je myslím i mementem Lidic: Nedopustit aby k takovým to projevům nenávisti mohlo ještě dnes docházet. Současně ale nedopustím, aby někdo se snažil vyčleňovat sudetské Němce a jejich zástupce ze společnosti a špinit dobré jméno této kanceláře".

Opakuji, co jsem se snažil ozřejmit výše: Sudetské Němce nikdo nevyčleňuje, z Lidic je nikdo nevyhání, žádnou kolektivní vinu nikdo nehlásá. Sudetoněmecké krajanské sdružení se samo vyčleňuje svým revanšismem z dob nejhlubší studené války.

Samozřejmě zůstat stranou nemůže ani největší ekumenický duch naší doby, Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. z České křesťanské akademie: "Tlak na vrácení daru nebezpečně posouvá připomínky lidické tragédie zpět do dob komunistické propagandy, která tuto událost zneužívala k protiněmeckému štvaní a která sudetoněmecké organizace paušálně démonizovala… Jsem přesvědčen, že tlak na urážlivé vracení daru Sudetoněmecké kanceláře je projevem naprostého nepochopení smyslu celého projektu a podrývá úmysl učinit z Lidic místo smíření, a nikoliv dalšího potencování nacionální nenávisti."

"Metody, které používalo nacistické Německo", "temné síly a extremisté", "komunistická propaganda, která tuto událost zneužívala k protiněmeckému štvaní", "urážlivé vracení daru Sudetoněmecké kanceláře" – to vše je projevem dokonalého pochopení pouček soudruha Dr.Josepha Goebbelse! Oldřich Stránský dokonce píše o "tragické události, která se odehrává nyní v Lidicích", přičemž nemíní vyvraždění obce, ani výrobu nového propagandistické díla!

Protože v mocném hluku kolem daru/nedaru SKS zaniká samotný obsah onoho audiodíla. Pamětníci jsou opět zděšeni. Nejsou uvedena fakta, nejsou uvedeny doslovně zachované citace, dětem je zde vyprávěna pohádka Boženy Němcové, jsou použity nicneříkající dialogy. Vilém Faltýnek se brání: Tam, kde nejsou známa fakta, popustila autorka textu "volnou uzdu fantazii". Ta fantazie je natolik mocná, že spisovně mluvící paní Horákové vkládá do úst pražskou češtinu, a jedna dívka dokonce má mít "svarbu", což je z nářečí chodského.

Co je ale horší: Audiorama ukazuje Lidice na začátku června 1942 jako poklidnou českou vísku v hlubokém protektorátním klidu a míru. "Uměleckým záměrem" je patrně v posluchači emočně vyhrotit bukolickou selanku oproti nastávajícímu infernu. Avšak podle badatele Jaroslava Čvančary : "Nacistická okupační správa spustila takovou atmosféru strachu, jakou snad od středověku tento prostor nepoznal, a začalo to hned den atentátu (27.5.1942). Policejní razie, demonstrace síly, telefonáty mezi Prahou a Berlínem, kdy rozzuřený Hitler nařizuje deset tisíc popravených okamžitě..." Začínají popravy stovek lidí, jejich jména jsou denně čtena z rozhlasu.

Ale v audiodíle o Lidicích, ze kterých denně dojížděli dělníci a havíři do Kladna, vládne absolutní klid a neinformovanost! A teď se dostávám k tomu kruciálnímu problému:

FAKTA JSOU ZNÁMA! Co ale lidé ze Sonosféry vůbec vědí o okupaci, když se mohli obrátit na kancelář SKS, která ze svého skromného rozpočtu uvolnila na milionový projekt osm tisíc korun? Vnucuje se kalné podezření, podpořené i reakcí starých zlých holubů, že tento projekt se – nejspíš bezděky – stal jen součástí dlouhodobé německé snahy zrelativizovat oběti 2. světové války, ve které přece byl největší obětí samotný německý národ… Zatímco Češi si žili (až na Lidice) v míru, a ani nemuseli rukovat do Wehrmachtu.

Záměr autorů ze Sonosféry byl možná ušlechtilý. Leč buďto fakta neznali, nebo zfalšovali. Nemůže obstát odkaz na "uměleckou licenci", protože umění musí být zejména pravdivé. Zde i písmenko či dvě dělí "rozeznění" od "rozezlení". Zatímco technická a výtvarná kvalita projektu je nepochybně skvělá, je kvůli nepravdivosti díla "umělecký dojem" záporný. A politický katastrofální!

A musím konstatovat, že klasická šestá kolona (pátou měl v Madridu Franco, šestou mají sudetoněmečtí revanšisté v Praze) drze zneužila hlouposti lidí ze Sonosféry i nadcházejícího 70. výročí lidické tragédie.

Přijďte tam letos do Lidic 10. června všichni!

Dokumenty ohledně vývoje kolem projektu Rozeznění možno shlédnout na webu občanského sdružení Lidice ve složce Zpravodaj.

64 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Ne, na tohle se musím jít najíst a napít. To je silná káva. Nevěděl jsem o tom! V červnu tam zase přijedu, a moc doufám, že včetně vnoučků, aspoň některých).
"S osudem... jejich teritoria smí být nakládání jen s jejich výslovným souhlasem." Tak jestli tohle není výslovné požadování, aby občané jiného státu, kryti svou organizací, v ý s l o v n ě rozhodovali o všem na třetině území jiného, sousedního, suverénního státu - tak nevím co jiného!!! A to v době dlouhodobého celoevropského míru. A co na to Unie, nebo tehdy EHS? A ty mapy - ano, Sylvie. To jsou fakta. Je mi líto. Totiž opravdu mi to, jako velkému znalci Němců, němčiny, Německa, jejich kultury a všeho, doslova je bezbřeze líto. To ovšem neznamená, že nejsu ve střehu - výchozí postoj s některými partnery. Normální postoj v obchodě - proč ne tady?
Ale k tomu projektu: za Anticharty jsem pravil, že nehodlám mít, natož vyjádřit názor na něco, co neznám. Tak i teď. Musel bych to slyšet a číst.
A s tou nepravdivou "idylickou" atmosférou v obci je to, jsem přesvědčen, nedorozumění: autoři nejspíš hodlali prostě působit na cit, v kontrapozici mírový venkov x náhlé kataklysma.
Prof. Halíka, jak asi víte, léta a léta baštím nedočkavě knížku po knížce. Poznal jsem jej i osobně. ohledně něho - to je jiné téma vlastně, či jinak postavené, víte. Neukvapujte se v tomto směru.
Sakra to je dlouhé. Prepáčte...

Jakub S. řekl(a)...

PS: Protisudetoněmecký (promiňte tohle slovo, tady jsem je musel vymyslet) postoj není ani stínem postojem p r o t i n ě m e c k ý m . Každému s IQ nad 50 to musí být jasné.

stk řekl(a)...

Ano, ten podotek byl velmi potřebný, Jakube. A ještě bych dodal - každý i bývalý sudetský Němec není členem Landsmanschaftu.

Harpyje řekl(a)...

Takže Monsignore Halík měl opět pravdu. To mě nepřekvapuje.

STK řekl(a)...

Jsem z toho článku hodně na rozpacích.
Plést dohromady pravdivost a umělecký účinek nějakého literárního, filmového nebo rozhlasového díla se mi zdá dost neuvážené. Podle toho požadavku bychom mohli napadnout 90% románů, filmů, povídek a snad i fotografií a obrazů. Umělecké dílo prostě slouží k vyvolání emocí. Podle toho, jak silné (a jaké) se mu ty emoce podaří vyvolat je i hodnoceno. Mám pocit, že přece nelze srovnávat ozvučenou slide-show s vědeckou prací na stejné téma. To by pak byla jen jinak pojatá "literatura faktu", vhodná k vědecko-didakltickým účelům, ovšem nemohli bychom od ní požadovat silné emocionální působení na diváka. A o ty emoce myslím tvůrcům šlo. Kdybychom vztáhli požadavek "naprosté pravdivosti" na všechna umělecká díla, neobstálo by asi žádné. Navíc i pamětníci mohou popisovat stejnou situaci různě - podle úhlu pohledu, následných zkušeností, ovlivnění propagandou. A teprve když už pamětníci událostí nežijí, nastává volné pole pro samozvané vykladače historie. A už jsme v "historkách a pohádkách" a pravdy se nedobereš. Pravdu bude mít každý, kdo dokáže být sdostatek přesvědčivý. Kdo dokáže vyzdvihnou nebo potlačit fakta dle potřeby.
===
Vypadá to tak, že z projektu audiorámy manželů Viléma a Lenky Faltýnkových nebude nic, vše zůstane při starém a pamětníci budou zase naříkat, že zájem veřejnosti o památník je velmi vlažný. Že to nezajímá mladé. Takže na umělecké zpracování, které by bylo "chytlavé" pro mladé lidi si budeme muset počkat, až všichni pamětníci vymřou. Smutné zjištění. Řekl bych, že hlavně pro ně. Z takové situace profitují pouze šiřitelé nenávisti.
===
Směšná výše* finančního příspěvku od SKS je věc druhá, sice související, ale pro základní úvahu nepodstatná. Tam myslím měla Sonosféra příspěvek s díky odmítnout, zvláště pak proto, že se jeho přijetím staví do podezření, že SL do díla nějak zasahovala nebo zasahovat mohla.
Budu pokračovat...

STK řekl(a)...

..pokračuji:
Mediální cirkus, který následně "někdo" rozpoutal, naprosto upozadil fakta, kdy ředtel památníku Milouš Červenc ...věděl, že přímí účastníci umírají a tehdejší děti si spoustu věcí nepamatují. A je třeba oslovit hlavně mladé lidi. . Takže po provalení zkratky SKS ....nastalo v Lidicích zděšení. Pamětníci se cítili podvedeni.
A začaly se (jako obvykle) neprodleně řešit neřešitelné problémy věčné viny a věčné nenávisti. Ztráta času - ale jsou i takoví, kterým hutná nenávist dělá dobře. Známe je všichni.
===
Ve "Stanovisku Národní rady Klubu českého pohraničí" se můžeme mezi jiným dočíst: Rozhodně se stavíme proti jednání mezi předsedou vlády spolkové země Bavorsko Horstem Seehoferem a předsedou vlády České republiky Petrem Nečasem v Bavorsku, v Praze v roce 2010 a opět v Praze v roce 2011, která se týkala neoprávněných požadavků spolků odsunutých Němců. Tato jednání byla využita vedením spolků odsunutých Němců pro záměry tajně konzultované s Petrem Nečasem. Nebo: Je nepřijatelné, aby český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg přijal revanšistické pojetí odsunu jako „vyhánění“. Za tyto jeho postoje jej německá vláda vyznamenala Velkým křížem Řádu za zásluhy Spolkové republiky Německo. Zdá se, že tady někdo nemluví pravdu, protože jsou-li informace KČP prokazatelně pravdivé, měli už dávno na premiéra Nečase podat žalobu pro podezření z vlastizrady.
Jenom bychom neměli zapomínat, kdo ten Klub českého pohraničí tvoří, kdo s ním úzce spolupracuje. Projděte se trochu po jejich webových stránkách a brzy zjistíte, že se jedná o KSČM - možná přímo o kryptokomunistickou organizaci. V každém případě jsou to organizace úzce spolupracující a propojené i perzonálně. Takže tady máme již třetí nebo snad čtvrtou stranu sporu, pro kterou je rozdmychávání všelikých nenávisti potřebné pro prosazování jejich vlastních cílů.
===
Ty potlačované animozity budou jednou z příčin, proč nás převálcují jiné kultury - t.č. to bude asi islám. Máme se my "Euroameričani" příliš dobře, jsme sobečtí a nesmírně líní. Tak líní, že pro nenarušení svého pohodlí raději ani děti nemáme. Díval jsem se chvíli z balkonu dolů, na ulici vedoucí kolem kostela k supermarketu. Po cestě se procházely maminky s kočárky a nějakou tou drobotinou kolem. Ze sedmi rodinek, které jsem za tu čtvrthodinku viděl, byla jen jedna "gadžovská". Zbytek byly rodinky romské. [;>(

*/ Výše příspěvku od SKS by vystačila na necelých 8 hod. práce v profesionálním nahrávacím studiu - tedy bez honorářů ůčinkujících, jen za techniku. To jenom pro pochopení nepatrnosti té částky.

informace řekl(a)...

Pokud jde o první odstavec příspěvku STK, souhlasím. Umělecké dílo není historická stať. I když, namítám, i literatura faktu, která dokumentárně podává historické události (neplést literaturu faktu s prací historika) může vyvolávat emoce a někdy, podle toho, jak jsou fakta podána, vybrána, anebo smontována dohromady, může působit silněji než zbeletrizované téma v románu nebo filmu.
Jenže, otázkou je, co chtěli organizátoři celé akce zobazit. Klidný život nic netušící vesnice jako takový, anebo situaci v Lidicích po atentátu krátce před zničením? Ze článku to dost jasně nevyplývá.

Jakub S. řekl(a)...

Jej. Tzv. Klub českého pohraničí. No to je síla. Víte, vy venku, co to je za spolek?! Ani se mi nechce teď to vrhnout na papír, abych při tom nevrhl. Kdyby se komanči hypoteticky teď rozhodli udělat převrat, tihle budou jejich předvojem a pátou kolonou zázemí.

drak řekl(a)...

Klub českého pohraničí? To je ta banda "strážců hranic", která lituje, že už nemůže pouštět psy a střílet do lidí, co by rádi přes hranici a že už tam nejsou dráty? Myslím, že kdyby se někdo pořádně podíval do paragrafů, tak by je šlo rozpustit už jenom proto, že je to hnutí, které vychvaluje režim, během kterého byly svobody potlačovány a proto, že touží aby znovu potlačovány byly. Obávám se ale, že mají poměrně hodně nostalgických soukmenovců a spojenců jak v řadách policie a státních zástupců, tak i soudců, takže nakonec k ničemu nedojde. Budou nás jen krmit řečičkami jak to nejde a ti i za situace, kdy si to dá dohromady každý z IQ nad 50, který je slyší mluvit a zvládne přečíst si jejich stanovy. Za to samé by šlo přinejmenším popotahovat i obdivovatele soudruha Stalina z řad bolševiků a ČSSD.

Souhlasím do značné míry s STK a informací, tedy s tím, že umělecké dílo není dokument. Jedním dechem ale dodám, že mám určité pochybnosti o tom, kam až by a autorská svoboda měla sahat a jak moc se tedy může autor od fakt vzdálit. Možná, že by to měli posoudit společně pamětníci s historiky a možná i kumštýři a dojít k nějakému závěru. Když se například natáčela poslední verze Titanicu, tak proto, že by to prý současný divák nepochopil, tak pozměnili děj a přednost vstupu žen a dětí do člunů tam prý vynutil námořník s pistolí, ačkoliv ve skutečnosti to podle záznamů a výpovědí pamětníků pánové na Titanicu považovali za samozřejmost a ani by je nenapadlo snažit se ty ženské s dětmi nechat napospas osudu a zkoušet se zachránit na jejich úkor. Myslím, že umění má mimo jiné i vychovávat a to dnešní nám v tomto ohledu obávám se dost dluží. Takže se obávám, že na pány z Titanicku budeme narážet čím dál tím méně často.

STK řekl(a)...

Jistě Informace,
literatura faktu je právě ta hranice mezi realistickým popisem a fabulí. Mám hromadu takových knížek.
Někdy to bývá tak, že spisovatel se sice striktně drží ověřitelných faktů, ale jeho hrdina to celé prožívá z pohledu svého, ryze subjektivního. Tahle dílka bývají účinnější než "klasická" literatura faktu.
Ale pokud jsem pochopil, mělo to pásmo, kterému říkají "audioráma" působit na mladé lidi hlavně emotivně, ne jim didakticky vyložit historii. Domnívám se, že tohle měli autoři na mysli. Proto ten kontrast mezi poklidným životem v nedůležité vesničce a následná katastrofa v podobě hitlerovské pomsty za smrt Heidrychovu. (Pohoršit se přitom nad "svarbou" není myslím až tak na místě - to se přece dá opravit a navíc - pozná to jen znalý toho nářečí.)
Za podstatné považuji dvě věci: přijetí finančního příspěvku od tzv. SKS a ingerence komunistů (KČP) do věci. Tím se spor stává třístranným a myslím, že to nakonec zabije v jádru dobrou věc.*
Ne nadarmo vzpomínám animozity. Ničí nám životy - a zcela zbytečně.
Benefit z nenávisti je nulový. (STK)

*/ Za sebe: Pracovat na takovém projektu (zdá se mi nesmírně zajímavý a schopný pojmout hodně invence) a dospět k takovému sporu, které vede málo informované okolí, asi bych rychle vycouval. Tak rychle jak z hospodské rvačky. Opravdu je kolem nás té nenávisti tolik, že se jí vyhýbám, izoluji se od ní. Však víte.
Nečumět pořád do zpětného zrcátka, jeden by si mohl klidně rozbít hubu o něco vpředu!

Jakub S. řekl(a)...

Já jsem ten film neviděl. Možná jen kvůli trikům, když už su ze svého města, bych byl ochoten se na to podívat, bylo-li by to gratis, no. Ale - tam opravdu do tí míry znásilnili pravdu? Takže bolševikům, salónním komančům, univ. liberálům ap. se to líbilo - podívejte se, jak se chovají ti p á n i z vyšších tříd! To je úděsné.
KČP založili zcela organicky býv.pomocníci PS.

STK řekl(a)...

Autorská svoboda Draku sahá až... ...až do nekonečna, když vezmeme romány SF nebo fantasy. Případě pohádky. Možné je vše, alternativní dějiny, paralelní světy... Jenom se nesmí zaměňovat fikce a skutečnost. To je celé kouzlo.
To jest: Je-li rozhoupaná lampa...
===
V politice se ovšem skutečnost a fikce zaměňuje zcela pragmaticky. Předvolební sliby např. Ti, co je dávají vědí, že jsou nesplnitelné, ale chovají se podle hesla "Slibem nezarmoutíš!" To ale už není tvůrčí svoboda, to je (s)prostá lež. Taktéž to, čemu se v našich médiích říká "zprávy" bývají velmi často fikce. Vyrobené třeba proto, že novináři XY se nechtělo něco ověřovat osobně a tak si to "něco" vymyslel. Případně píše desinformace z přesvědčení, nebo, to je ten nejhorší případ, za peníze.
A k Titanicu: Viděl jsem nejméně tři filmy se jménem Titanic. Jeden Cameronův, další barevný na formátu 4:3 a ještě jeden starší, černobílý. Každý byl trochu jiný. Ale když si uvědomím, že přeživší pamětníci mohli vidět každý jiný kus té tragédie, jen na přídi, druhý n zádi, třetí taktak vyběhl z podpalubí - mohli mít pravdu všichni. Někde se střílelo, někde byli pánové gentlemani. Někde se čluny vracely, někde prchaly, aby je nešťastníci plovoucí v ledové vodě nepotopili. Právě proto nedokážu odsoudit tvůrce té audiorámy za historické nepřesnosti. Podstatný by byl výsledek, kdyby si mladí uvědomili všechnu tu hrůzu, kterou obyvatelé Lidic museli prožít předtím, než zemřeli. On ten fil Lidice taky napadli za nepřesnosti. Mnozí kritici se tvářili, jako by to sami zažili. Přitom o tom jenom četli.
Když se zdvihne taková silná (a zbytečná) vlna odporu, vždy si říkám, komu ku prospěchu...?

STK řekl(a)...

Omlouvám se za fůru překlepů (nebo spíše nedoklepů) a pro přítele Draka mám jeden citát: Divadlo (umění obecně ) je pro potěšení a zábavu. Chcete-li poslání, běžte na poštu! Zkuste si vzpomenou, kdo to řekl. [;>)

A.S. Pergill řekl(a)...

Halík je názorná ukázka, že křesťanům obecně a římskokatolické církvi zvlášť šlo vždy především o fyzickou likvidaci českého národa. Že se staví na podporu sudeťáků by nás nemělo překvapovat - konec konců katolíci a nacisté byli spojenci.

informace řekl(a)...

Vážení štamgasti,
mám za to, že je lepší nechat stranou otázky estetiky a teorie umění, protože se dostaneme do takové šlamastiky, že z ní víc nevybředneme. Představte si, kolik teorií, uměleckých manifestů, prohlášení, programů, pokynů bylo formulováno v minulém století. Co je umění? Má umění nějaký účel anebo nemá? Jestliže má účel, jaký? Má vzbuzováním emocí vychovávat, morálně působit, šířit ideologii, propagovat nebo jen bavit? Má spíš vést k poznání a sebepoznání?
A. Camus ve svém Mýtu o Sisyfovi napsal: "Je však možné, že umělecké dílo není důležité samo o sobě, spíše však jako zkouška, již
očekává od člověka, jako příležitost, již mu poskytuje, aby mohl přemoci své přeludy a trochu víc se přiblížit holé realitě."
To jen, abychom si udělali představu.
Když se tedy vrátíme k projektu audiorámy, není mi jasné, za prvé - jestli byl už projekt relizován nebo je teprv ve stavu realizace. Za druhé - byla někomu svěřena zakázka ten projekt realizovat? A jak byla formulována? Mělo to být umělecké dílo anebo poctivý řemeslnický artefakt, který má informovat?
Ne všechno, co se natočí a namluví je umění. A pak ještě, ti, co do toho mluví, mají právo hlasu?

drak řekl(a)...

Myslím, že informace trefila zase jednou hřebík na hlavičku. Neznaje jak znělo zadání a neznaje výsledku, těžko se můžeme nějak smysluplně vyjádřit k tomu, co bylo zhotoveno. Toto bych rozhodně přenechal jiným. Dar od onoho neblahého s.r.o. ale určitě přijat být neměl, dobrých důvodů k tomu zaznělo výše již víc než dost. Vměšování se někoho, kdo se ani ideově a ani tím, co prováděl, od těch nacistických okupantů až tolika nelišil, tedy KČP a jim podobných, mělo být důrazně odmítnuto a utnuto.

Jakub S. řekl(a)...

No Pergille - ! Lapám po dechu. Takto snad ne...?
A ten Camus: ano, ano, tak!! Sfido io!

Harpyje řekl(a)...

Co to zase blbne? Můj příspěvek publikován nebyl, navzdory tomu, co tvrdí "Blogger".
Tak znovu:
Ano, Aspergille, máte naprostou pravdu. Vámi popsané krvežíznivé choutky ("fyzická likvidace českého národa") jsou pro všechny katolíky typické, nejen pro klerus. Váš výrok svědčí o hlubokém pochopení podstaty křesťanské víry vůbec.
Stejnou kvalitu myšlenek vykazují i Vaše názory na israelskou politiku ("rasistická a apartheidní"), tak jako Váš názor na francouzské politické uspořádání ("jakýkoli režim". Vichy by Vám, předpokládám, konvenoval) a "bordel" dělající Francouzi severoafrického původu.
Vás taky nikdo nedokáže opít rohlíkem.

informace řekl(a)...

Pergill zas hodil slzotvornou bombu a takticky se stáhl do bezpečí.

Harpyje řekl(a)...

:-)))
Spíš a stink bomb, neboli boule puante.

Anonymní řekl(a)...

ROBOT

Promiňte, ale i sudetští němci byli ve wermachtu a byli to ke konci války skoro děti. A v některých vesnicích v sudetech byste našel rodiny, ze kterých zbyla jen matka, případně babička. A nemohli jinak. Byli mobilizováni. Válka je svinstvo. A myslím si, že by pomníky jako jsou Lidice, ale i jiné vesnice (a nezapomínejme na volyňské čechy, kteří byli zmasakrováni ruskými kozáky, na vesnice na Olomoucku pár dní před koncem války, polské důstojníky atd... )Nšmci si zaslouží obdiv, že se chtějí postavit čelem. Je hezké pořád nadávat a když není na co, tak na rusáky nebo na němce (podle věku). Já bych to brala jako projem snahy ke smíření

Jakub S. řekl(a)...

Napsal bych vám k tomu něco, leč prohlaste se, buďte tak nesnesitelně laskavá, prosím. Posléze se pak přidržujte svého příjmí, jakož i my juž drahně času činíme.

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,

rozdělování občanských práv a povinností podle etnicity je rasismus. Zákaz / komplikování sňatků mezi různými etniky je apartheid.
Obojí existuje v Izraeli, byť ne v tak vyhraněné formě, jak to bylo v JAR nebo v jižních státech USA, a ještě navíc je to trochu "znečitelnělé" náboženstvím. Nicméně podstata zůstává.
Takže se nedivme příslušníkům evropských národů, že reagují negativně na židovskou kritiku "rasismu" evropských národů, když sami Židé provozují stát s prvky rasismu a apartheidu v právním systému. Prostě Židé upírají evropským národům právo si na svých národních územích udělat pořádek, byť sami přesně tohle dělají ve svém státě a na svém "národním území". Že jim to sympatie Evropanů nepřinese, je asi jasné (možná ne Židům). A že část Evropanů podporuje Palestince třeba i čistě jen proto, "aby sousedova koza scípla", to jim zřejmě nedochází.

A "boj proti náckům" je typická připravenost na válku minulou. Hlavním nebezpečím pro Evropu je jednoznačně islámská agrese, včetně "dobývání Evropy dělohami muslimských žen". A zde jdou Židé jednoznačně na ruku agresorovi, byť jeho plány se Židy jsou veřejně známé (totální vyhlazení v celosvětovém měřítku). Mě vůbec netěší, že obrana Evropy proti islamizaci se stala doménou nacionálně organizovaných stran, a ne stran demokratičtěji orientovaných (jde o to, že ty už zdegenerovaly na pouhé nástroje rozkrádání státních peněz polomafiánskými skupinami).
Židovské organizace i židovští zastupitelé sice kvílejí nad útoky muslimů na Židy, ale když jde na lámání chleba, tak sabotují jakékoli protiislamizační aktivity. A stále zvyšují procento Evropanů přesvědčených o tom, že s židovskou kudlou v zádech se Evropa proti islámu hájit nedá. Takže pokud na sebe přivolají nějaká opatření "na neutralizaci islamizační páté kolony", tak si za to budou moci sami, jako si sami mohli za své vypovězení ze Španělska poté, co se angažovali na straně příprav povstání muslimů, které mělo zvrátit výsledek reconquisty.

Jakub S. řekl(a)...

S židovskou kudlou v zádech... - no to snad ne - ?

Jakub S. řekl(a)...

A kdo moudrý to pravil o tom poslání a poště? To je dokonalé. Klasické. No já to nevím. Dám se poddat.

informace řekl(a)...

Řekl to Woody Allen o filmu, jak jsem našla na googlu.

stk řekl(a)...

Ano Informace strejda Google je spolehlivý.
Já měl ten citát vytištěný velkým písmem na papíru A3 viset nad stolem. Umělce (ty, kteří by se rádi psali s velkým "U") to obvykle velmi iritovalo. Autora jsem totiž měl zakrytého papírovou zálepkou a tu jsem odklopil až tehdy, když naznačovali něco o blbcích, co si vyvěšují na zdi různé pitomosti.
W. Allen ale byl pro 99% z nich autoritou. No, bavíval jsem se někdy dost dětinským způsobem - ale občas mě to popadne i dneska.

informace řekl(a)...

Weinstein byl předčasně vyspělé dítě. Intelektuál. Ve dvanácti přeložil básně T. S. Eliota do angličtiny, poté co se nějací vandalové vloupali do knihovny a přeložili je do francouzštiny. Nejenže jej od ostatních izoloval jeho vysoký I.Q., vytrpěl také nevýslovné příkoří i pronásledování kvůli svému náboženskému vyznání, hlavně ze strany rodičů. Je pravda, že otec chodil do synagogy a matka rovněž, ale nedovedli se smířit s tím, že syn je Žid. "Jak se to mohlo stát?", kroutil hlavou otec. Mám semitské rysy, říkal si Weinstein denně při holení. Párkrát si ho někdo spletl s Robertem Redfordem, ale vždycky slepec. A pak tu byl Feinglass, další kamarád z klukovských let. Student s červeným diplomem. Později odborářský špeh, donášející na dělníky. Stal se z něj marxista, komunistický agitátor. Zrazen stranou, odešel do Hollywoodu a namlouval slavnou kreslenou myš. Ta ironie!
I Weinstein koketoval s komunismem. Aby udělal dojem na jednu slečnu na vysoké, odstěhoval se do Moskvy a dal se k Rudé armádě. Když za ní zajel na druhé rande, už měla jiného. Hodnost četaře v ruské pěchotě mu však později uškodila, když potřeboval povolení, aby na večeři v restauraci Longchamps dostal zdarma jednohubku. Na škole také zorganizoval laboratorní myši a byl jejich vůdcem při stávce za lepší pracovní podmínky. Nelákala jej ani tak politika, spíš poezie marxistické teorie. Byl přesvědčen, že kolektivizace by fungovala, kdyby se všichni naučili slova k písničce Rag Mop. Fráze "zahnívající kapitalismus" mu utkvěla v paměti ode dne, kdy strýčkovi z Páté avenue uhnil nos. Co vlastně, říkal si, máme vědět o skutečné podstatě společenského převratu? Jen to, že se o něj nemáme pokoušet po jídle v mexické restauraci.
Mohl autor napsat o filmu něco jiného, než že je to zábava a ne poselství?

STK řekl(a)...

A co to všechno znamená, Informace?
Že se není třeba brát zas tak vážně. To zvratné zájmeno je ovšem velmi, velmi důležité!!
Ostatní lidi kolem je třeba brát velmi vážně, pokud se ovšem nepřesvědčíte o tom, že zmíněný je:

- blb
- zmrd
- troll
- mimoň
- narcis

Pak ho naopak, v zájmu své duševní pohody, vážně brát nesmíme!!

[;>))


Pod pojmem "poselství" se často šíří světem takové kraviny, že by jeden zaplakal. To raději ten Postamt.
Ostatně: Někdo dostane vnuknutí třeba v okamžiku, když se zadívá na skvrnu, kterou vytvořila na koberci rozlitá sklínka vína. A nevymluvíš mu to!

Jakub S. řekl(a)...

A co tady najednou o nějakém Weinsteinovi? Co s ním? Běh jeho života je jak se patří odporný, výstražný, podvratný, hnusný. Budou na svět ještě dlouho mít takový vliv staří komunisti, trockisti, stalinisti, maoisti, guevarovci, titovci - ?

R.Švehla řekl(a)...

1.
Měli byste si konečně vybrat, Češi, co vlastně chcete: Buď chcete být obdivováni, NEBO litováni.
Obojí naráz mít nemůžete.
Jenže vy CHCETE být obdivováni a litováni zároveň, a divíte se, že se vám proto všichni smějí.

K těm Lidicím, a v podstatě k celému období nacistické okupace:
Povraždění obyvatelé Lidic (+ VŠECHNY oběti 2.sv.války z řad občanů ČSR) jsou pro vás:
Zaprvé nevinné oběti fašistického běsnění,
Zadruhé hrdinní odbojáři, padlí v boji za svobodu (+ za zavedení národního socialismu, dle pres.Beneše)
A vůbec vám nedochází, jak zrůdně myslíte.
Povražděné české Židy zahrnujete mezi své padlé hrdiny, ale zarizovaný majetek jste jim nevrátili. Přeživší německé Židy, občany ČSR, jste zahrnuli mezi Němce. A vyhnali jste je.
A vůbec se zato nestydíte. Vlastně proč taky? Vždyť jste přece měli „právo“ je humánně vylikvidovat jako ostatní Němce, že? Vždyť jste vlastně velcí humanisti, když jste německé Židy jen vyhnali, a neumlátili na místě lopatami jako Němce. Opravdu máte být na co hrdí, Češi.

Víte, proč čeští pamětníci z řad dělníků vzpomínali na Protektorát s nostalgií? Protože pro ně udělal VIDITELNĚ víc než celá ta vaše slavná 1.republika. Dal jim (za Heydricha) do té doby nevídané sociální jistoty, pozavíral keťasy a podvádějící kulaky, zlikvidoval sabotéry a kverulující inteligenty. A byl klid. Klid na práci. Klid v ulicích. Nevídaně nízká úroveň zločinnosti.
Ano, před atentátem na Heydricha v Lidicích BYL klid. Sudeťácký audioprogram nelže. To vy si lžete do kapsy.
Uvědomte si KONEČNĚ, vy mozečkové, že do 10.6.1942 byl počet lidických rodin postižených německou okupací NIŽŠÍ než počet rodin v jakékoli srovnatelné obci, postižených VAŠÍM VYSNĚNÝM socialismem, za vaší plné samostatnosti po roce 1945.

R.Švehla řekl(a)...

2.
S tím klidem v české kotlince samozřejmě bylo něco nutno udělat. Klidný protektorát, spokojená dělnická třída, s osudem (a dávkami ke splnění) smířený selský stav - to vůbec neprospívalo takzvanému presidentu Benešovi. S takovou ho nikdo nebude brát vážně. Tohle si nepředstavoval, když v r.1938 uskutečnil svůj geniální plán („aeroplán“).
Takže vymyslel další skvělý tah. Tah, kterým celou tu idylu zrušil: atentát na Heydricha. Marně ho komunisti varovali (ba i nekomunistický odboj) před následky nějakého spektakulárního násilného činu. Lžipresident Beneš potřeboval mrtvé Čechy; Židi ani Cikáni v lágrech mu nestačili ke získání prestiže. V roce 1938 kapitulací zachránil spoustu československých vojáků od smrti ve válce, později však mrtvé nutně potřeboval. Potřeboval HROMADU mrtvých Čechů, nejen popravené intelektuály, komunisty a keťasy.
A díky své chytrosti tu hromadu mrtvol dostal.
Ovšem v rozhlasovém projevu těsně po Lidicích se STRAŠNĚ divil té BEZDŮVODNÉ německé krutosti; prý Němci měli vyšetřovat atentát policejním způsobem. Nejlépe případ odložit ad acta, kdyby pachatelé nebyli nalezeni, že.
Prostě Němci měli dle Beneše reagovat tak zdrženlivě, jako bychom my Češi reagovali na zavraždění E.Beneše německými atentátníky v květnu 1945.
:-)))

Které své presidenty nejvíc milujete, drazí Češi? No přece ty, kteří vám tak pěkně lžou. Kteří vám říkají přesně to, co chcete slyšet.
Třeba, že máte právo na Sudety, i na oblasti s 5% Čechů. Vždyť přece Němci prohráli válku (tzv.Velkou), tak musejí zvednout ruce a sklopit hlavy. Teď jim vládnou spravedliví a dobrotiví Češi. (Masaryk, Beneš)
Nebo, že vy Češi jste opět středem světového dění, neboť zavádíte socialismus poklidným způsobem. (Beneš)
Nebo, že vy Češi nepotřebujete rady z Evropy či dokonce Ameriky, protože máte vlastní rozum a ÚŽASNÉ zkušenosti. Že Němci jsou zlí a Rusové dobří a církve jsou spolky na úrovni spolku zahrádkářů. (Klaus)

Němci vám zničili 5 nebo 6 vesnic, nechali vás bydlet v Sudetech. Vy jste Němcům zničili na 3 000 (tři tisíce!) vesnic a městeček, vyhnali jste je skoro všechny. Nechali jste si jen „antifašisty“ + „osoby nutné pro chod národního (tj.československého tureckého) hospodářství“, udělali jste z nich občany 2.kategorie.
Během „humánního odsunu“ jste povraždili skoro tolik Němců, kolik oni pobili „čistokrevných“ Čechů a Slováků za celou válku (i na frontách). Nebýt vašich Židů, které jen a pouze pro tento účel započítáváte mezi sebe, skóre by bylo skoro 1:1. A přitom pro tento účel počítáte mezi SVÉ „padlé za svobodu“ i Slováky-příslušníky armády Slovenské republiky, kteří padli po boku Němců v agresi proti Polsku a SSSR.

Odmítli jste německý národní socialismus, nadšeně jste si vybudovali vlastní nacismus, ještě nadšeněji jste jej změnili na mezinárodní (ruský) socialismus. Dodnes jste na to hrdí.

Jděte už konečně do pr.dele, drazí Češi.

Jakub S. řekl(a)...

A tohle je kdo, tenhle úžasný objevitel, myslitel, historik? A depak žije? A c o je tedy, když píše Vy, Češi - ?

informace řekl(a)...

Á To je náš starý známý, Krystlík. Úplně tytéž argumenty.
Co se týká přání k cestě, vážený pane, nápodobně, šťastnou cestu a hlavně příjemný pobyt.

informace řekl(a)...

To je, Jakube, kus textu z Bez peří od Woody Allena. Allen je žid a jeho autoironie se vztahuje často i na židy.
Přečtěte si to, je místy skutečně zábavný.
http://eldar.cz/myf/txt/allen_-_bez_peri.html

Jakub S. řekl(a)...

No tak přistihli jste mě při jedné z mých mezer ve vzdělání. Obstarám si, pan Allen je klasa! No žid, že. Dík, to bude bezva!
A jeden můj bývalý sou-druh ze studií zjistil nedávno, že každý večer v 9.30 dostává vnuknutí od vesmírných lidí. Mělo mě napadnout naznačit mu, že nejlepší podmínky příjmu by našel v Bohunicích nebo Kateřinkách, to že je obecně známo. - A ten výčet předtím je dokonalý! Tak už tohohle trola krmit nebudu...

A.S. Pergill řekl(a)...

To Jakub S (9. května 2012 19:26):

Je mi velice líto. Do hlavy nikomu člověk nevidí (zatím a zaplaťpánbu za to), ale posuzováno na základě chování to tak vypadá. Dotyčným možná ani nedochází, že se jejich chování takto interpretuje.
Nicméně žádný zodpovědný velitel obrany si takto se chovající skupinu v zádech nenechá, minimálně ji zbaví možnosti jakkoli obranu sabotovat. USA také po Pearl Harbouru internovaly američany japonského původu. Dnes nad tím lidskoprávníci kvílejí, nicméně v reálu to řadě z nich zachránilo život, protože byli vydíratelní přes ohrožení svých příbuzných v Japonsku (japonská společnost staví na hodnotovém žebříčku rodinné vztahy výš, než evropská), a vytvořila se tím situace, kdy do USA neměli šanci proniknout agenti - etničtí Japonci (Japonsko bylo nuceno využívat agenty německé).

Harpyje řekl(a)...

Pan RŠ je o třídu lepší než historik Krystlík. Pan RŠ si totiž nevymýšlí.
To co píše, je naprosto exaktní popis postoje vlastenčíků, kteří si lžou do vlastní kapsy a přikrášlují své dějiny.
Co se mé osoby týká, tak na tom co napsal, nevidím nic šokujícího.
Šokujícím shledávám naopak Šamanovo přímo starozákonní pojetí kolektivní viny, vztahující se i na následující generace a lži o sudetoněmeckém "Drang nach Osten", které jsou jako vystřižené z publikací Klubu českého pohraničí. Fuj.

Schumacher řekl(a)...

Nepochybně, pane Švehlo. Jsem rád, že tu konečně nacházím někoho věrného naší velké věci. Kromě toho, slovy věrolomně zamordovaného říšského ochránce Reinhardta Heydricha, který si hřál na prsou zákeřnou českou zmiji, Češi, ta otrávená dýka vražená do srdce německého národa, tu konec konců nemají co pohledávat. Oceňuji Váš boj za spravedlivou věc a konečné očištění tohoto výsostně německého prostoru od této méněcenné rasy. Spoléhám na Vás, drahý soukmenovče, že při očištění tohoto prostoru od slovanského živlu důsledně půjdete ve šlépějích Vůdce a sám se stanete osobním příkladem. Heil Hitler!

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, samozřejmě, že "kolektivní vina" stejně jako "dědičný hřích" a podobně je univerzálě užívaný ospravedlňující kec pro nějaké pragmatické jednání v něčím zájmu. Tím bylo etnické vyčištění státního od početné národnostní menšiny, která by i v budoucnosti ohrožovala územní celistvost národního státu "československého" národa" Bez ohledu na to, že idea "československého" národa, na které byla založena Republika byla nereálná jak se projevilo i v poválečnéím vývoji, který vyústil v rozpad společného státu, je zřejmé, že ponechání německé menšiny na území Československa, případně České republiky, by bylo rizikovým faktorem a v souladu s právem na sebeurčení vedlo k silnému tlaku na připojení ke Spolkové republice Německo, spolu s připojením NDR a k požadavku referenda. To by jednoznačně dopadlo pro připojení ke spolkové republice a k Rakousku. Hranice České republiky by zhruba kopírovaly někdejší hranice "protektorátní". Ať tak či onak, spravedlivé řešení přijatelné pro všechny neexistovalo. Tak Němci byli nuceni přijmout porážku se všemi důsledky tak jako by se všemi důsledky pro neněmce přijali vítězství. Jestliže po konci války a při odsunu docházelo ke zločinům na německém obyvatelstvu, nebyla to úřední, plánovaná a organiozovaná vládní politika. Na rozdíl od předešlé politiky Říše a okupační správy. Jiná možnost než obnovení Republiky v předválečných hranicích nebyla průchodná, s ničím jiným by si žádný český politik nedovolil předstoupit před svůj národ který toho tolik utrpěl od "Němců". To nešlo. Pro šťouraly, odstoupení Zakarpatské Rusi je trochu jiná záležitost. Stejně tak jako smutná kapitola počtu obětí vinou kolaborantů.

Jakub S. řekl(a)...

Asi tak.
Vycházet ze statu quo. A status quo byl v pětačtyrycátém jaký byl. Vítězi x poražení. Iniciátoři x semletí.

A.S. Pergill řekl(a)...

To RŠ:
1. Poměry v protektorátu za Heydricha rozhodně nebyly "pokojné". Jednou z prvních věcí, kterou H. udělal, byl rozkaz k vraždě* řady českých politických činitelů. Výrazně podpořil práci Gestapa atd.
2. Likvidace H. je relativním unikátem, další tak vysoce postavení němečtí zločinci byli zlikvidováni až v samém závěru války (případně spáchali sebevraždy) nebo v následných procesech s válečnými zločinci.
3. Likvidace H. měla značný strategický dopad pro Spojence jako celek: H. měl krátce po atentátu odjet na okupovaná území SSSR a pokud by se mu tam podařilo "udělat pořádek", tak by to nejspíš vedlo k dalším porážkám RA. A možná k posunu fronty někam k předhůřím Uralu a ke zpřístupnění kaspických naftových polí pro Německo - tedy obrovské strategické výhodě, která by se odrazila na všech frontách.
4. Existují indicie, podle nichž byla likvidace Lidic připravována už za H., buď jako mystická oběť pochmurným germánským bohům, nebo jako "psychologická tečka" za jeho řáděním v protektorátu. Lze na internetu dohledat článek O. Dvořáka na toto téma. Nicméně už několik dní před zahájením "akce Lidice" mělo Gestapo stoprocentní důkazy, že nikdo z Lidic nemá s atentátem na H. nic společného (to podporuje Dvořákovu teorii, že Lidice by byly zlikvidovány i v případě, pokud by k atentátu nedošlo).
4. Odsun byl prováděn podle toho, kdo se při posledním sčítání lidu za ČSR přihlásil k německé národnosti, což udělala (z různých důvodů, svého druhu zde na toto téma byla diskuse) řada Židů nebo rodin se židovským backgroundem. Nález židovských předků nacisty a následné věznění v koncentráku prostě není žádná zásluha.**
5. Pokud se týká Němců a jejich poválečného odsunu:
Existují čtyři skupiny Němců:
A. Němci na okupovaném území mezi Mnichovem a okupací Č-SR
B. Němci na tomto území po okupaci Č-SR
C. Němci vnitrozemští (na území později zřízeného "protektorátu")
D. Přivandrovalci z "rajchu"
Pouze první skupïna má jakési krytí Mnichovskou dohodou, protože okupace v březnu 1939 znamenala anulování Mnichova.
Na skupiny B a C je nutné hledět jako na zrádcovsky se chovající vlastní občany (zejména skupina C nemá šanci se z toho vykroutit). To, že dostali říšské občanství a že např. odmítnutí služby ve Wermachtu by bylo potrestáno smrtí, není žádný relevantní argument. Známý "lord Hau-Hau" také po válce skonal v poloze svislé na konci špagátu, přestože měl vedle britského občanství i německé, a když ho válka zastihla v Německu, tak nemohl odmítnout práci pro ministerstvo propagandy. Takhle jsme mohli zatočit se všemi Němci ze skupiny C, kteří šli do Wermachtu nebo jiné Německé ozbrojené síly (případně nějak jinak "nadstandardně" spolupracovali s okupanty). A patrně i s Němci skupiny B. A vzhledem k tomu, že nám nikdy Německo nevyhlásilo válku, mohli jsme s Němci skupiny D zacházet minimálně tak, jak zacházeli sověti s Vlasovci (tedy ne jako s regulérními zajatci).
Pokud se dá Benešovi něco vytknout, tak je to právě skutečnost, že těchto možností nevyužil, přestože mu byly předloženy na stříbrném podnose***
--------------------------
* Popravovat může jen legální státní moc, a tu Němci v rukou neměli
** IMHO měli dotyční dostat ještě přidáno "za blbost"
*** Ovšem celé to připravil Hácha, kterého Beneš zuřivě nenáviděl

R.Švehla řekl(a)...

Pro Vás a Vám podobné, drahý český vlastenče Pergille, byly „poměry za Heydricha“ přímo ideální: Cikáni byli pěkně v lágru, Židi pěkně označení (+ na cestě do lágru), nezávislí myslitelé Vašeho typu mohli zcela svobodně prezentovat své neotřelé názory na NAPROSTOU nezbytnost eliminace židovského živlu atd.
Zbytek Vašeho příspěvku je na obvyklé úrovni blábolů o Conanovi (viz např."Popravovat může jen legální státní moc, a tu Němci v rukou neměli.").

informace řekl(a)...

Chtěla jsem se s Vámi podělit s nejnovějším vtipem, ale kam ho dát v téhle všudypřítomné diskuzi s tímto tak radikálně kritizujícím pánem.
Premisa: v nedělních částečných administrativních volbách dostala Berlusconiho Pdl na frak. Belusconi nebyl ani v Itálii, byl hostem Putina při jeho slavnostní "korunovaci".
Vtip: proč Pdl prohrála? Protože Berlusconi byl u Putina. Jak jede za Putinem, strana "va a puttane".
Je to lidové rčení, asi to ve slovníku nenajdete. Nemá ten přímý smysl, který najdete ve slovníku. Počkáme na Jakuba, až se v neděli vrátí, jestli si s tím poradí.

informace řekl(a)...

Pardon, podělit se o něco

STK řekl(a)...

Jakmile se tu začneme napadat osobně Vlastimile, mačkám tlačítko [I]

Anonymní řekl(a)...

Ještě bys měl, čecháčku švehlo, psát "lžiprezidenta" Beneše jako tvoji bavorští soukmenovci, pěkně "Benesch". A když se tak vyznáš v dějinách, tak dej příště k lepšímu, kdy, kde a proč se v českém pohraničí Němci vzali. Možná pak pochopíš, proč české území i s 5 % českého obyvatelstva zůstává české. Stejně jako dnes zůstávají českým územím Karlovy Vary, tržnice SAPA v Libuši i šluknovský výběžek, víš?

Harpyje řekl(a)...

Soudruh je z Klubu českého pohraničí?

Anonymní řekl(a)...

Soukmenovkyně je z Sudetendeutsche Landsmannschaft?

R.Švehla řekl(a)...

Zdar Anonymní Čecháčku! Zdar a sílu!
Mně je to NAPROSTO jasné: Kde jednou páchla česká noha, je Česko. Navždy. Samozřejmě - s výjimkou míst, kde páchla RUSKÁ noha. Tam je Rusko.
Což je nakonec jedno, neboť Rusové jsou vaši starší bratři, a vaše vlast je stejně pevnou součástí Západní Asie jako Rusko, vaše slavná Pravlast.
Tudíž NEDÍLNOU součástí Česka jsou nejen tzv.Sudety, ale i Brabantsko, Brandenbursko, Furlánsko, Horní Slezsko, Korutany, Kraňsko, Lucembursko, Rakousko (celé!), Štýrsko atd.

Po Velké válce vám zlé západní mocnosti upřely více než 50% rozlohy vaší tisícileté vlasti, ale po 3.světové, to jest po osvobození Evropy od multikulturalismu, kapitalismu a demokracie, bude Česko opět veliké a mocné. Máš se nač těšit.

A jinak, Anonymní Čecháčku: Vyber si. Buď jsem Němec, nebo zrádný Čech. Čecháček jsi ty.
No, zřejmě nevíš, o čem se zde píše, že. Takže si přečti základní text - kdo jsou Čecháčci, tvoji soudruzi a soukmenovci.

Čest a Nazdar!

R.Švehla řekl(a)...

Za ty roky jsem váženou paní Harpyji (z hlediska Čecháčků zrádnou emigrantku Harpyji) prokouknul : Je nejenom členkou-korespondentkou Sudetendeutsche Landsmannschaft, ale i placenou agentkou CIA a Mossadu.
Prostě - je jako já, já Mordechaj A.Bonent, já kosmopolita i všude cizorodý živel, v Česku se kryjící českou trikolórou a mnohými alias, já monstrózní multikulturalista, hajlující havlista, já zdánlivě europoidní eurohujer.
Ich bin der Geist der stets verneint.

Bacha na mrtvici, Čecháčkové. :-))))

Anonymní řekl(a)...

Čecháčku švehlo! Asi máš problém s chápáním psaného textu, ale co už. Takže ještě jednou:
Kdy a proč se Němci vzali v českém pohraničí - už víš?
Tomu, že dnes Karlovy Vary, pár paneláků v Nových Butovicích, libušská SAPA i Jirkov zůstávají českým územím, i když tam Čechů žije daleko míň než tvých 5 % - tomu rozumíš? Nebo myslíš, že tato místa už České republice nepatří? Klidně to sem napiš, aspoň bude jasněji.
No ale jestli rozumíš a dokonce souhlasíš, tak bys mohl rozumět i tomu, že Tanvald, Liberec, Česká Lípa, Mnichovo Hradiště i Stříbro byly a jsou českým územím, i když tam ne vždycky bydlelo 99,9 % Čechů.
Jinak z tvých blábolů spíš plyne přesvědčení, že Reich Velkého Národa je všude tam, kde v historii aspoň jednou páchla aspoň jedna německá noha, tam ses odkopal moc hezky.

Harpyje řekl(a)...

Netykat, hovado! Dzp.

R.Švehla řekl(a)...

Proč Čecháček tak zuří, když ho nazvou Čecháčkem?
Protože nenávidí pravdu, pravdu o sobě.

Hle, co napsal o Čecháčcích známý zrádce národa, přisluhovač kapitalistů a demokratů, kolaborant s Evropany, nestoudný obhájce multikulti:

Spiknutí prostřednosti proti všemu nadprůměrnému je sice společným jevem všech národů malých, ale v našem bylo vždy mocně potencováno tou „lidovostí" našeho vzdělance, a tím bylo vždy nebezpečnější než jinde, vedle Čecha se vždy u nás plazil a na Čecha číhal Čecháček.
Čemu říkám čecháčkovství? A říkám tomu také české podučitelství. A české chalupnictví.
Říkám tak neuvěřitelné směsi intelektuální nedochůdnosti a mravní či charakterové slabosti, se kterou je možné se na světě setkat pouze v Čechách, kdybych měl náladu žertovat, řekl bych, že je rysem vysoce originálním. Intelektuální nedochůdností – může být různá – myslím zde nedovzdělanost omezeně zakrnělou úzkým domácím obzorem, ale cítící se přitom drze na výši jakýchkoliv světových a vůdčích úkolů, neboť je osobivá, závistivá a ctižádostivá. Ponech jí svobodné bezpečí a zvůli: stačí domýšlivě zmentorovat celý svět. Okřikni ji a zastraš: zmalomyslní na svoje pravé a náležité nedoucké rozměry, skrčenecky zlokajští, začne se vluzovat a přitírat, je ochotna přijmout stanoviska i názor druhého, ba prosí o ně, neboť ji svoboda přemýšlení tíží, trpí komplexem své mentální chudoby, i za svou ochotu lokajovat a sloužit chce však dostat zaplaceno, má přece právo na spropitné.
...
Čecháčkovství není konstantní složkou národního psychismu odjakživa, nevěřím na neproměnné „národní duše“, je historickou akvizicí a úhonou, a čeho národ historicky nabyl, z toho lze dějinami a převýchovou i vyrůst. Narůstá v nás pravděpodobně už od Bílé hory a jako důsledek následujícího ná¬silného sociálního převrstvení českého národa, přišli jsme o domorodou velikou i malou šlechtu, třídu u nás (jako v Polsku) sic dobrodružně nezodpovědnou a politicky často hazardérskou, ale sebevědomou až po samou pýchu, nepoddajnou až po bojovnou vzpurnost, skutečnou páteř národního kolektivu.
...
Jaký nápor malých, menších, nejmenších! Není co velkého by neudusili ve svém objetí. Cestou k internacionalismu, světovosti a všelidskosti, čecháčkov¬ský socialismus? K smíchu, k čemu by nad sebe jaktěživ mohl vybříst hamižný, žluklý provincialismus?
Cestou k pravdě? K smíchu, cožpak vůbec kdy čecháčkovský dar potřeboval pravdy a toužil po ní? Duševně žil nanejvýš mýtem, mýtem v tom nejnižším významu, společným přeludem, pospolitou bajkou o své výbornosti, o svých dějinách a svých zásluhách v nich.
Budoucnost češství vidím velmi černě, Čechové v moci Čecháčků nemají leč zlé vyhlídky, a čím dál tím horší, jestliže se vláda Čecháčků protáhne.

(Václav Černý, Paměti III)Na závěr třešničku na lejně:
Slovo „čecháček" je oblíbeným výrazem českých světáčků, kteří jím častují jakýkoli projev vlastenectví či podpory suverenity státu.
(Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky)

Čest a Nazdar!

Harpyje řekl(a)...

Ladislav Jakl, tajemník prezidenta republiky a volební kandidát na funkci prezidenta republiky. Ten by určitě velmi důstojně reprezentoval ČR při svém státnickém vzezření, tento velký patriot. Taková pivní varianta Ahmadineřáda, s tím strništěm v odulém obličeji. Brrrr. Tihleti rolničkáři nemají ani špetku soudnosti.

R.Švehla řekl(a)...

Jistě.
Zato Miloš Zeman, se svým láskyplným vztahem ke světoznámému produktu znárodněné továrny Becher, bude do národoveckého obrázku plebejského krále na Pražském hradě pasovat - jako zadel na hrnec.

Nur einmal noch, o Herr,
Lass mich die Heimat seh'n;
Den schönen Böhmerwald,
Die Täler und die Höh´n.

Harpyje řekl(a)...

Sice nevím, za co se ochmelka Zeman vydává, ale "pravičák" Jakl a hulvát Zeman patří do stejné kategorie.

Jakub S. řekl(a)...

Jakl je otřesné trapné individuum. Poradci Toho Nejvyššího jsou tedy klasa. No jaký pán..

Anonymní řekl(a)...

1) Paní Harpyje, nebuďte na Švehlu až tak přísná.

2) Čecháčku Švehlo, přestaň na chvíli zuřit a zkus odpovědět ANO/NE na otázku stran Karlových Var, tržnice SAPA, žlutých paneláků v Nových Butovicích a šluknovského výběžku. Zatím to vypadá, že nachytán na švestkách neobratně kličkuješ.

Anonymní řekl(a)...

Nu Švehlo, dosahuješ již vpravdě světové úrovně, kam se na tebe hrabou zaostalí Češi :-)) Nepíšeš na Psa pod jménem Slanina? K jeho úrovni máš teď úplně nejblíž :-))
Jo a mimochodem - jak je to s těmi Karlovými Vary, tržnicí SAPA, žlutými paneláky v Nových Butovicích a šluknovským výběžkem? Patří podle tebe ještě k České republice?

Šaman řekl(a)...

Dejte si chvíli oddych, kolegové, dneska už tento stůl končí. Vypínám zde diskusi. Co VV a Švehla napsali, to napsali. Teď je budu mazat.

\ :-((

Šaman řekl(a)...

"Čech myslí v rámci Evropy a dívá se do příštího století. Čecháček myslí jen v rozpětí svého městečka a dívá se jen na lapálie dneška, bez kterých se ještě neobešla žádná revoluce. Čecháček je cele zaměstnán foukáním na český prstíček, který strkal, kde se svírá..."

Kdopak to řekl? Protektorátní ministr Moravec.

Šaman řekl(a)...

"Češi by se měli odpoutat od českých dějepisných lží, iluzí a legionářských ideologií, od vlivů pařížských a londýnských, které pro ně byly vždy neblahé".
K.H.Frank, Praha, prosinec 1939

R.Švehla řekl(a)...

Aha.
Takže kdo po Češích požaduje sebereflexi, je Evropan-fašista, resp. jeho domácí přisluhovač.
Jak příznačné.