neděle 16. října 2011

Á, Bé, Cé, Dé..., transport jede

Adolf Hitler prohlásil 30. ledna 1939 v Říšském sněmu, že výsledkem budoucí světové války bude "zničení židovské rasy v Evropě". Myslel to doslova. Málokdo tomu věřil. 28.listopadu 1941 dal Hitler slib jeruzalemskému velkému muftímu Husseinovi, že jeho cílem je "vyhlazení Židů žijících v arabském prostoru pod ochranou britské moci" - jen co německé armády dorazí přes Kavkaz na Střední východ. Velký muftí mu uvěřil.Na počátku okupace Československa se zdálo něco podobného opravdu nepravděpodobné. Ano, Němci decimovali stav českého Židovstva - ale nejdříve vyháněním z obsazeného území. Začalo to už na podzim roku 1938 po záboru českého pohraničí. Ze 30.000 původně zde žijících židovských občanů jich v květnu 1939 zůstalo pouze 2.373. (Ti, kteří neutekli, byli posláni do koncentráků.)

I z Protektorátu byli nejdřív Židé vyháněni. "Za povolení k emigraci bylo třeba odvést vysoké daně a dávky. Zbylý majetek byl nuceně předán německým bankám do správy k "věrné ruce". Do konce roku 1939 z Protektorátu odjelo podle oficiálních statistik 19.016 a v roce 1940 ještě 6.176 dalších židovských vystěhovalců. V příštích dvou letech už jen 817... Lze odhadnout, že arizacemi a expropriací židovského obyvatelstva, dovršenou při jeho deportaci, hospodářská kořist z "řešení židovské otázky" v Protektorátu zdaleka přesáhla dvě miliardy marek, tj. 20 miliard protektorátních korun."(*)

Ano, nejdřív bylo potřeba oškubat bohaté Židy, na jejichž konta v zahraničí Němci nedosáhli. No a potom došlo na všechny ostatní. Započalo "konečné řešení židovské otázky". A to se nevyhnulo ani těm židovským emigrantům, kterým se podařilo dostat se na území Polska, Holandska, Maďarska... "Jen mezi těmi, kteří židovskými transporty z Francie byli zavlečeni na smrt do Osvětimi, bylo zjištěno na 600 emigrantů z Československa."(*)

"Židé z Moravské Ostravy a Frýdku-Místku byli na českém území první, kteří měli důsledky této změny pocítit. Ve dnech 18. a 27. října 1939 odjely odtud dva židovské transporty s 1 292 muži do železniční stanice Nisko nad řekou Sanem na okupovaném polském území ve východní části Lublinska. V rámci příprav na údajné "převrstvení" židovského obyvatelstva měli společně s muži dvou vídeňských a dvou katovických transportů vybudovat tábor, který se podle původních představ měl stát základnou pro zřizování "židovského rezervátu", či "říšského ghetta", kam by proudily deportační transporty z Polska, Rakouska, Německa a českých zemí. Před světem měly být tyto deportace vydávány za velkorysé gesto ze strany Německa, které židovskému obyvatelstvu poskytuje na východě Evropy "azyl", ba dokonce zamýšlí zřídit "židovský stát pod německou správou". Ve skutečnosti násilná koncentrace obrovské masy ožebračených lidí v tomto prostoru, naprosto nepřipraveném je absorbovat, znamenala odsoudit je k smrti hladem, zimou, epidemiemi. V dosloveném smyslu šlo o "Vernichtung durch Aussiedlung" - zničení vysídlením."(*)

Niská akce skončila dříve, než dorazily první transporty. Hitler stanovil jiné "priority" - vyvraždit Židy v nových říšských provinciích na území okupovaného Polska. Kolem Niska měl procházet i "východní val" - špatné místo pro likvidaci milionů podlidí... Přesto se transporty dokončily - aby "nebyla poškozena prestiž gestapa". Většina lidí z těchto transportů se do niského tábora ani nedostala, skončili v improvizovaných táborech, které byly po čase rozpuštěny, stejně jako nakonec i samotný niský lágr. Vrátili se domů - jako "navrátilci z přeškolení". Na definitivní "odsun" si museli ještě počkat.

Perzekuce českých Židů, kterou připravili nacisté a jejich čeští kolaboranti, neprobíhala tak, jak si tito soudruzi představovali. Češi se svými zkoušenými spoluobčany solidarizovali - většina již pochopila, že dalšími obětmi germanizace se má stát český národ.

"Zpravodajství sicherheitsdienstu nepřetržitě varovalo, že se obchází omezení nákupní doby pro židovské občany, že "árijští" přátelé a známí pro ně nakupují, že jim pomáhají čeští obchodníci i rolníci, že řezníci dávají do prodeje nejlepší maso až v době, kdy mohou nakupovat Židé, že obchodníci jim donášejí objednané zboží do bytu, přednostně je zásobují uhlím apod. Toto zpravodajství sicherheitsdienstu se hemží stížnostmi, že Židům poskytují pomoc lékaři, právnící, jejich bývalí zaměstnanci, úřady i někteří četníci, že se v jejich prospěch konají sbírky, že čeští učitelé vyučují židovské děti soukromě... Oproti takovým výrazům solidarity nalezneme ve zprávách sicherheitsdienstu také hlášení, jak je protižidovským pogromistům a arizátorům vyhrožováno či jak jsou alespoň vystaveni opovržení."(*)

Zásadní obrat v "konečném řešení židovské otázky" znamenalo Hitlerovo porušení sovětsko-německých smluv o "neútočení" a o "hranicích a přátelství" z roku 1939. V červnu 1941 napadli Němci svého spojence z dob polské kampaně. Znamenalo to povzbuzení pro české odbojové hnutí - všichni věřili, že si nacisti na sovětském Rusku vylámají zuby. Nešlo jen o rozšiřování letáků. Na českém území začal pro německý průmysl mnohem nebezpečnější  vývoj: otevřené stávky i skrytá kampaň "pracuj pomalu" vedly k citelnému poklesu výroby.

Podle K. H. Franka za tím stáli i Židé, kteří byli "nositeli protiněmecké propagandy". 27. září 1941 nastoupil v Praze nový
říšský protektor Heydrich. Kromě vyhlášení stanného práva a prvních poprav českých vlastneců zasáhl razantně i proti "židovskému živlu". Už od 15. září bylo prováděno Heydrichovo nařízení o nošení žluté hvězdy u židovských osob starších 6 let. Jen co se Heydrich přesunul z "východních dobytých území" do Prahy, začal se činit:

"Už 29. září 1941 vydal výnos nařizující uzavření všech židovských synagog a modliteben s odůvodněním, že se staly shromáždištěm všech podvratných židovských elementů a ohniskem ilegální šeptané propagandy. Současně nařídil uvalit ochrannou vazbu na Čechy, kteří zvlášť demonstrativně projeví své přátelství k Židům, tj. nařídil je uvěznit v koncentračním táboře. Označil je za české elementy, které tímto postojem chtějí dokumentovat své i jinak vůči Říši nepřátelské zaměření..."(*)

Vše bylo pouze přípravou pro zabezpečení připravovaných deportací, při kterých mělo dojít ke "ghettoizaci" všech 88 tisíc zaregistrovaných osob. Protože ještě nebyl připraven Terezín, směřovaly první transporty do polské Lodže.

Vůbec první transport českých Židů, který zahájil nepřerušovaný proud dalších, odjel z Prahy 16. října 1941. Transport A odvezl 1.000 lidí. 24 se dočkali konce války. Transportem B jelo 21. října 1.002 lidí. Osvobození se dočkalo 80. Transport C následoval 26. října 1941. Z 1.000 lidí přežilo 63. Transport D z 31. října vezl 1.000 lidí. Osvobozeno bylo 63. 3. listopadu odjel transport E. 1000 lidí. 46 vydrželo do konce války.

Lodžské ghetto bylo přeplněno. A tak 1000 lidí transportu F, který byl vypraven z Brna, mířilo do Minska. Zachránilo se 13 lidí. Německá zvrhlá obliba přesných čísel nám dává přímo promile přeživších z prvních transportů. (Moc bych prosil naše současné mediální kouzelníky, aby nepsali a neříkali, že "po válce se s Němci zacházelo stejně jako se Židy". Je to hnusná lež.)

Do Terezína jako první směřoval 24. 11. 1941 transport Ak - Aufbaukommando. 342 vězňů začalo s přestavbou města v ghetto. Mělo jít o koncentrační a průchozí tábor. Ale mělo být též použito jako "nástroj decimace i jako prostředku dezinformace o osudu deportovaného židovského obyvatelstva..."

Skutečně, známý Terezín - co na něm může být hrozného? Takových 5.000 lidí se tam pohodlně vejde (mělo jich být až 60.000). A také se tím měl ukončit proud žádostí o vyjímky.

""Jest zamýšleno," prohlásil Heydrich, "Židy ve stáří nad 65 let neevakuovat, ale přemístit je do ghetta pro staré - počítá se s Terezínem. Vedle těchto věkových tříd budou přijati do židovských ghett pro staré také Židé těžcí váleční poškozenci a Židé s válečnými vyznamenáními (železný kříž I). Tímto účelným řešením budou rázem vyloučeny četné intervence.""(*)

Zpráva o prvních transportech do Terezína byla skutečně přijata s ulehčením. Že v Terezíně to není až tak krásné, měli první vězni poznat už brzy. A že i z Terezína vede cesta dále na východ, to se vězni dověděli také až tam. Na ten neznámý východ odjely z Terezína transporty s 60.382 protektorátními židovskými vězni. Jako první 9. ledna 1942 transport O do Rigy (1.000 lidí), jako poslední, na bývalý státní svátek 28. října 1944, tuplovaný transport Ev do Osvětimi s 2038 lidmi. Z těchto transportů se svobody dožilo pouhých 3.097 lidí. Pět procent...

Nuže, je to už dávno. Tehdy se hovořilo o "konečném řešení židovské otázky" a mínilo se tím vyvraždění židovského národa. Kdežto dnes se mluví o "spravedlivém míru pro Palestinu" - a míní se tím vyvraždění židovského národa.

Není to tak dávno. Pravidelné transporty českých Židů na věčnost začaly právě před pouhými šedesáti lety.

Psáno v Praze dne 14. října 2001, poprvé vyšlo na Neviditelném psu 16. října 2001. Transporty začaly právě před pouhými sedmdesáti lety.

Citováno(*): Miroslav Kárný: Genocida českých Židů
Více viz kniha Miroslav Kárný, kol.: Terezínská pamětní kniha, Terezínská iniciativa - Melantrich, Praha 1995
Obrázek převzat ze stránek projektu Neztratit víru v člověka (Protektorát očima židovských dětí)

Doporučené linky:
Připomínkové akce k 70. výročí transportů
Terezínská iniciativa
Památník Terezín

77 komentářů:

Harpyje řekl(a)...

"Židé z Moravské Ostravy a Frýdku-Místku byli na českém území první, kteří měli důsledky této změny pocítit. "
V roce 1939 bylo mé matce, narozené a žijící ve Frýdku Místku, 16 let. Dcera sousedů, židovských vlastníků malého krámku, byla její nejlepší kamarádkou. Když se mí rodiče seznámili, bylo mé matce 17 let, a otec vyprávěl, jak toto tehdy mladé děvče brečelo, když vyprávělo o požáru frýdecké synagogy, nebo o deportaci sousedů a přítelkyně.
Jméno její kamarádky bylo Hella Spitzer. Měla "štěstí". Zatímco celá rodina zahynula, ona přežila. Otřesné zážitky, smrt rodičů, příbuzenstva, manžela a dítěte a vlastní osud zpracovala v knize R’sisei sichronot mehashoa. Po válce se vystěhovala do Israele, a stala se z ní vášnivá sionistka.

STK řekl(a)...

....V roce 1939 bylo mému otci, narozenému a žijícímu ve Frýdku-Místku 18 let. Byl už sirotek a když ho za okupace donutili místní komunisté ("partyzáni") vyhrůžkami, že mu zastřelí sestru, jedinou pokrevní příbuznou, kterou měl, provést sabotáž na trafostanici gestapo ho dopadlo za pár hodin. Koncentrák přežil - náhodou a podvodem s číslem. Poté, co ho Američané osvobodili se (s tyfem a následným pobytem v pražské vojenské nemocnici) vrátil do Moravské Ostravy. Tam se v divadle poznal s mojí matkou... Nestal se ani antifašistou a s Němci vycházel tak, jakoby mu nikdy nic neudělali. Vždycky, když jsem se divil jak to, že s nimi "normálně mluví" mi říkal: "Tenhle Němec to určitě nebyl! Tak proč mám být na něho zlý?"

Mimo jiné - v centru Ostravy jsou do dlažby zasazeny malé pamětní destičky - snad jen 9x9 cm. Je uvedeno jméno, datum narození a datum a místo zavraždění. Tenhle detail udělal pro povědomí lidí o bývalé židovské komunitě v odedávna mnohonárodnostní* Ostravě daleko víc, než desítky velkohubých článků v novinách...
Nejsem totiž sám, kdo se občas na pár vteřin zastaví u toho kousku mosazi...


*/ Není to totéž co multikulturní!

Jakub S. řekl(a)...

Záslužné! A už 2001. Opakovat, opakovat, opakovat.Cpát do hlav, aby to někde dole v nich zůstalo. Už nikdy šoa. Už nikdy Massada. Už nikdy křišťálová noc. Už nikdy Padej, žžžidáku!
A pokud, vzít s sebou ty druhé. Už nikdy jako ovce. Tohle jsem letos říkal u jedné zdi v tom Jediném městě.
Ta hvězda je ve výši mých očí v mé kuchyni na čele skříňky na zdi.
Mír s vámi. A stále, stále bdít, kdo zas vyvstal a jde proti. A ignorovat, zesměšnit, popřít, zahnat do zapomnění. A nemilosrdně být proti tomu nejzákeřnějšímu. pacifismu.

Jakub S. řekl(a)...

Ty destičky jsou něčím nevýslovným! Musíte vidět, při jakékoliv cestě na ten Sever si udělejte půlhodinku na soustředění nad nimi. Ostrava je nyní prostě n ě c o v každém směru.

Kopretina řekl(a)...

Krásný článek. Jistěže, ti, co se zastávají palArabů se ztotožňují s konečeným řešením židovské otázky...Prosazování práv palArabů neznamená nic jiného, než zničení Izraele, zničení jediného místa, jediné země pro židovský národ, kde se Židé mohou cítit bezpečně. Ti, co se zastávají palArabů by se měli stydět. Dobře víme, že Palestina je Jordánsko a Jordánsko je Palestina...

Kopretina řekl(a)...

Také jsem někde slyšela nebo četla, nevím jestli to byl článek "všechny nás nezabili", nevím, jestli to byl článek a nebo knížka...Izrael má mnoho nepřátel, bohužel,za to bychom se měli v Evropě stydět, za antisemitismus...A 20.1.1942 si budeme připomínat děsivé výročí, tohoto dne se konala schůze ve Wansee...Konečné řešení a mnozí lidé muslimové i levičáci litují, že konečně řešení židovské otázky vlastně konečným nebylo, někteří Židé přežili ke zlosti muslimů a levičáků...Smrtelnými nepřáteli na život a na smrt vůči Židům jsou muslimové a levice (i když se jistě najde alespoň jeden muslim nebo jeden levičák), který nebaží po židovské krvi, který nechce lemtat proudy židovské krve...Krev židovských obětí na nás dopadla a dodnes dopadá...

Harpyje řekl(a)...

Koho to zajímá: http://www.bterezin.org.il/120869/Beit-Terezin-in-the-Network

informace řekl(a)...

Koho to zajímá, trochu bibliografie o židovské otázce za nacizmu a fašizmu.

L'EUROPA SOTTO IL NAZISMO E IL FASCISMO

http://centri.univr.it/resistenza/saletti.htm#II.3.3

Jakub S. řekl(a)...

Na to oboje se zítra mrknu, velice se těším. To jsou moje radosti, kromě potomků. No jaký já su typický chlap...
A myslel jsem, že tady bude víc ohlasů. Cosa si puo fare. Co sa dá. Tož nic, cérky.

informace řekl(a)...

Jakube, já už jsem tu před časem psala o situaci židů za fašizmu a ještě i před nástupem fašizmu. A nic nového k tomu příspěvku nemohu dodat. Italové nebyli a nejsou antisemiti. Pokud jde o palestinskou otázku, levice samozřejmě fandí Palestincům.
Něco pro informaci:
http://www.storiaxxisecolo.it/fascismo/fascismo18.htm

informace řekl(a)...

Máte pravdu, Jakube, jsem zapomětlivá.
Chtěla jsem tu napsat, že dnes se v Římě konal tradiční pochodňový průvod za přítomnosti
kardinála Agostina Vallini, starosty Říma Gianni Alemanna, presidenta della Provincia di Roma Nicoly Zingaretti e presidentky della Regione Lazio Renaty Polverini a představitelů židovské komunity na uctění památky deportace židů do nacistických koncentráků.

http://www.rainews24.rai.it/it/news.php?newsid=157491

Jakub S. řekl(a)...

Najdu si. A dík za odkaz. Trovo un po´ di tempo a budu zas chytřejší. To už nepude se mnou dál. On je ten antisemitismus vůbec hlavně středo- a východoevropská záležitost, že. Levice a Židi atd. - no ano, nejméně vzdělané vrstvy společnosti. Jako dycky. Dobře sa židom stalo - !

STK řekl(a)...

Chodím, jezdím a poslouchám po divadlech, studiích, hospodách, vlacích, autobusech i rozhlednách - hotové ucho vlasti. Poslouchat je totiž moje profese a živí mě.
Ale protože tam nejsem za nikoho, jen za sebe, začal jsem po shrnutí výsledků (to se vám dělá v hlavě samo, nemusíte se o to nijak snažit) nazývat zdejší lid hobity. Je to, myslím, docela milé označení, daly by se najít mnohé jiné, méně milé výrazy nebo adjektiva. Ale proč to uvádím:
Antisemitismus, rasismus jako takový, jasný příklon k levici (při současném nadávání na "komunisty"), starost se o svůj malý majeteček, svou spižírnu, neochota přemýšlet o budoucnosti dál než pár měsíců nebo i dnů a nechuť opouštět, byť jen na chvíli, svou Kotlinku a na druhé straně nadšené adorace všelikých kouzelníků, kteří čas od času přicházejí - když to vyjde, tak bílého Gandalfe, když to nevyjde, tak klidně Saurona. A Mordor, ten dlouho ležel na východ od Kotlinky a teď se nějak přemístil na západ...
Co mě děsí víc, často, až příliš často jsou ti naši (umělečtí) intoši marxistického založení - přestože se na vlastní oči (a někteří i kůži) přesvědčili, jak to tehdy chodilo. Bez stínu podezření naběhávají na nůž všem těm oteplovačům, odpůrcům radarů a geneticky modifikovaných potravin i ostrým kritikům celosvětového kapitálu a nadnárodních monopolů.
Což mě vede ke zjištění, že mezi vzděláním a rozumem je nějaká mezera, kam se všichni vejdou. Mě, nevzdělanci, jak mi je občas připomínáno ve zdejší hospůdce to připadá divné - a smutné.

Tož to je Jakube povzdech na to Vaše "Levice a Židi..."

Větší vlastenec řekl(a)...

Nahradíme-li výraz "levice" mnohem správnějším výrazem "pravice", tak prostě budu muset souhlasit jak s Vámi, tak s váženým Jakubem S.
Takže : "Pravice a Židi atd. - no ano, nejméně vzdělané vrstvy společnosti."

Hezký den přeji.

Michal řekl(a)...

Milý STK,
Mordor zůstal kde je a povstává z něj opět "Temný pán", ale krom toho se nám na západě vybarvil Saruman! Z moudrého se stal hamižný nadutec!
Přeju pěkný den

Větší vlastenec řekl(a)...

Mordor, jak ví každý kůň, je alegorie Německa.
Když buržoasní vědec Tolkien psal své idealistické spisky, Německo bylo nepřítelem jeho vlasti.
Dnes je Euroamerika jednotná, spojená svou typickou hamižností; spojená proti Muslimům a nám Západoasiatům.
Kdyby Tolkien psal dnes, Mordor by ležel v Ruské federaci nebo v Česku.

Čest a Nazdar !

Kopretina řekl(a)...

Ano, informace, o všem vím, levice je ryzí ZLO, zlo, který v lidech hnízdí, vyznačující se antisemitismem, rasismem, islamismem a závistí...Hamasníci a evropští socani a komouši, vždyť je to nemlich to samé...

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku.
Tohle dokončilo ČESKOU vyšší školu ?

Jakub S. řekl(a)...

Ale takové házení do jednoho velkého pytle, taková naprostá a všezahrnujcí generalizace, takové efektní a extrémně zkratkové shrnutí všeho, co má něco společného z některých hledisek... no tak. Znovu, H: věcně, ne-křižácky, nehekticky, nemesiášsky, nekoniášsky, ne-... a vůbec, no... ono totiž, znovu, výsměch a klidné vyvrácení je nesrovnatelně účinnější a lepší než zatracování a vyhánění s mečem plamennýma a ostrakizace
- a na Brně povídá hrozně zajímavě Milan Uhde, býv. plamenný komanč a la Kohout, potom a dodnes křesťan (a, mmch, otec kněze). Vzal si holku z mé JSŠ, o rok výš. Dali dohromady krásné nakladatelství, Atlantis. Brou, brou...

informace řekl(a)...

Já se Kopretině nedivím.
Člověk by je občas poslal do prdele všechny jedním nabráním na lopatu.

STK řekl(a)...

Ano, tahle přímá* mladá dáma dokončila ČESKOU ŠKOLU, VLASTENČE! Zatím se ničeho nebojí. To (bohužel) přijde později. A teprve až bude stará a odpovědná zase jen a jen sama za sebe tu odvahu říkat, co si myslí, opět získá. Tak to k sakru je!

*/ Nemůžu napsat "upřímná" - to slovo totiž naprosto zprofanoval jeden koloťuk, jménem Velký.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale jděte, vážený STK.
Záměrně nebo omylem pomíjíte velkého českého vlastence Láďu Bátoru, absolventa několika českých vysokých škol ? Ten se nebojí ani multikulti ďábla, ani tzv.boha. A přitom není žádný mladík, že.

Mimochodem - pro opravdovou českou vlastenku je oslovení "dáma" urážkou, urážkou jen o málo lehčí než oslovení "Gnädige Frau".

Čest a Nazdar !

STK řekl(a)...

...přitom není žádný mladík - a proto se nedá tak snadno zastrašit.
Výhoda stáří...
Jedna z mála.
===========================================
Und "Gute Nacht!", lieber(?) Freund.(??)

drak řekl(a)...

Nebudu to příliš rozvádět, proč, ale přidám se dnes ke Kopretině, informaci a STK. Ti vyjádřili to, co si myslím asi tak nejlépe a zabývat se těmi drobnostmi, na které nazírám trochu jinak v podstatě nemá cenu.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nejde o věk, ale o srdnatost.
A náš Láďa Bátora je srdnatý jako Lenin - nedá se zastrašit, necouvne před ničím.

Jsem vážně zvědav, jakým úkolem bude náš Láďa pověřen po našem opětovném vítězství nad multikulti, kapitalismem a demokracií. Jestli opravdu bude minstrem na MKŘOM (Ministerstvo pro konečné řešení otázky menšin, tzv. Uragán-ministerstvo), nebo jestli dostane úkol odplevelit jen Ministerstvo školství.

Každopádně to uvidím, neboť se našeho vítězství jistojistě dočkám.
Takže SE TĚŠÍM !

Dobré ráno přeji.

Harpyje řekl(a)...

Tak. Správně. Sympaťák Láďa má cojones, navzdory svému pokročilejšímu věku. A je též vytrvalý. Po dlouhém putování se mu konečně podařilo zakotvit, a jeho pouť konečně ponese ovoce.
Tyhle řeči o levici jako zlu jsou tak odporné a hloupé, že se mi příčí je komentovat.
Ryzí zlo jsou fanatismus, intolerance a ignorance. To byste Vy, Kopretino, která se zajímáte o dějiny židovského národa, měla vědět ze všech nejlépe.

informace řekl(a)...

Levice je blbost na kvadrát, vážená. A zkuste se to popřít.

Harpyje řekl(a)...

Já bych těmito slovy spíš kvalifikovala Váš výrok. Demokratická levice je legitimní součástí politického spektra, ať se Vám to líbí, nebo ne. A zkuste to popřít.

informace řekl(a)...

Bohužel, najde se vždycky tolik blbců, že se do parlamentu dostanou.
Bez narážek.

Harpyje řekl(a)...

Takové nálepkování a paušalizování, jaké praktikuje Kopretina, je odrazem jejího fanatismu a nedostatku zkušeností. A samozřejmě nepřesné, jako každé zevšeobecňování. Takový Helmut Schmidt dělal pravicovější politiku, než lecjaký pravicový politik. I Gerhard Schroeder, jakkoli k němu nechovám žádné sympatie, byl v ekonomických záležitostech velmi pragmatický.

Šaman řekl(a)...

Ad LEVICE.
Problém je v různém významu toho slova v různých společenstvích. V revolučním francouzském parlamentu to byli ti, kdo seděli vlevo. V Německu to jsou třeba sociální demokrati. U nás se ze sociálních demokratů stala z pohledu Západu komunistická strana. Naše KSČM je nereformovaná původní stalinská partaj. Gorbačev byl pro ruské komunisty pravicový politik. V Itálii chodí komunisti do kostela. V USA se liberálům nadává do "komunistů".

Pak je tady také "levice", která je tak vlevo, že už nelze rozeznat od fašistické "pravice".

Naše "levice" tyje z toho, že komunismus u nás trval přes 40 let, převzal hesla o sociální spravedlnosti, která jsou v Čechách oblíbená i historicky praktikovaná - a tak jsme ho vzali ho za svůj. I když nám lhal. Byl to český komunismus. Německý nacismus byl násilně vnesen a byl zamířen na likvidaci národa. Proto, i když z hlediska zákona je propagace nacismu a komunismu stejně trestná, stíhání tohoto zločinu se děje výhradně na té "pravé" části". Ve Španělsku a ČSSR skončily nedemokratické režimy nenásilně, proto u nás zůstali stalinisti "legitimní součástí demokratického spektra", podobně jako postfašisté ve Španělsku.

Označování "levice" a "pravice" je zjednodušující a pohodlné, pokud někdo hodlá stát na barikádách. V tom případě je ale nutno omezit herní plochu na konkrétní region - USA, střední Evropa, jižní Evropa. V arabských státech nebo v Asii či Africe by se rozdělení "levá/pravá" nemělo užívat vůbec.

Co se Izraele tejče. Zde se "levice" říká propalestinským Židům. Kteří hájí lidská práva Arabů. Čili propagují odevzdání území z dob jordánské okupace Palestincům, bezpodmínečné navrácení Golanských výšin Sýrii, propouštění palestinských teroristů z vězení a podobně - jako kdyby žili uprostřed nějaké fiktivní bájeslovné demokratické Evropy a ne v každodenním fyzickém ohrožení. Kvůli čemuž jsou ze strany sionistů chápáni jako zrádci židovského národa.

Nerealistický postoj izraelské "levice" mne vede k přesvědčení, že takové hodnocení je správné. Nelze to však zevšeobecňovat pro nějakou celosvětovou neexistující "levici". Stejně tak jako sionisté nejsou "fašisti". Jsou to prostě sionisté, kteří propagují nárok židovského národa na vlastní stát, nikoli "pravice". No a ti druzí jsou - aniž si to často uvědomují - antisionisté, nikoli "levičáci"... Ale v Izraeli se jim halt tak říká.
Šalom
\ :-)

Harpyje řekl(a)...

Já si myslím, Šamane, že výraz demokratická levice je naprosto dostačující. Komunisté demokrati nejsou, totéž platí pro fašistickou pravici. Jinak je úplně jedno kdo koho považuje za levičáka.

informace řekl(a)...

Že byl Gerhard Schroeder v ekonomických záležitostech velmi pragmatický? Jak pak by ne, to přece nikdo nepopírá. Dodala bych dokonce, že byl ztělesněnou pragmatičností! Zvlášť když se podíváme na jeho vztahy s Gazpromem. Kdo by mohl ještě o jeho pragmatickém nadání pochybovat.
8. listopadu začne fungovat první část plynovodu North Stream, který má kapacitu 55 miliard kubických metrů ročně. V r. 2015 má být dokončen South Stream, který povede do jižní Evropy.
Gazprom je státní podnik, kontrolovaný vládou, takže kromě problémů kolem obchodních otázek jako třeba ceny, může tu přijít do hry i řada otázek politických. Jak zjistila sama komise EU, Gazprom nejen zaujal monopolistickou pozici v dodávce plynu v Evropě, ale je podezírán, že si v tajných jednáních spolu s ostatními společnostmi rozdělily evropský trh. Gazprom si vyhranil své sféry vlivu. Toho je důkazem řada kontrol provedených evropskými inspektory v místních sídlech společnosti, hlavně v Německu a ČR. Na ruské protesty generální ředitelství pro konkurenci Evropské komise dalo vědět, že se jedná o aplikaci norem na ochranu konkurence. Generální ředitel Gazpromu Miller ujistil, že Gazprom dodrží smlouvy o dodávkách plynu a že je vždy otevřen k jakémukoliv dialogu.
Nějak se mi to nezdá, ty kontroly a to ujišťování.
Ale v Gazpromu je přece i velmi pragmatický Gerhard Schroeder!

http://www.altrenotizie.org/esteri/4343-gazprom-e-leuropa.html

stk řekl(a)...

Myslím, že to tady Šaman popsat dostatečně podrobně. Protestovat proti tomu zevruvnému poopisu sice možné je, ale smyslu to nemá.

informace řekl(a)...

Teďka levice dokonce krade kozly. Demokraticky.
Jaké to smutné konce!
http://www.lidovky.cz/foto.asp?r=ln_zahranici&foto1=JV3e8caf_CHM02_SWITZERLAND_1017_11.JPG

Harpyje řekl(a)...

Zřejmě žijete v nějakém jiném universu, nebo vůbec nechápete, o co jde Informace.
Když Vám nějaký švýcarský šovinista znečistí Vaše auto nápisem NAZI, to pokládáte za "smutné konce"?
A ausgerechnet Švýcar!

informace řekl(a)...

Nevím, co ta krádež kozla má co společného s nápisem NAZI, to v Lidovkách nebylo. Ale krást kvůli tomu to nebohé zvíře spolu s kozou, se mi zdá víc jak nesmyslné.
Že by švýcarská extrémní levice měla nedostatek mléka?
Jinak je to blbá recese. Jaké to smutné konce! No ale pořád lepší než házet hasicí přístroje proti policii.

Kopretina řekl(a)...

Harpyje, já čerpám z informací, které jsem načetla a lidmi se kterými jsem se setkala...Doopravdy vím o čem mluvím.
Dovolím si zmínit článek mé malilinkaté osobnosti

http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-je-antisionismus-legitimni-do6-/p_zahranici.asp?c=A100912_193138_p_zahranici_wag

Nenávidím antisemitismus, příčí se mi lidi vyznávající antisemitismus a doopravdy i demokratická levice vyznává hodnoty antisemitismu, což je bolestné a dotýká se mě to. Čtu Dějiny Židů v Čechách a na Moravě od Tomáše Pěkného, je to hrozné čtení, čtení plné ukrutnosti vůči židovskému obyvatelstvu, proto každého, kdo je proti Izraeli, považuji za vraha, gaunera a vyvrhele. Možná se Vám to všem bude připadat jako fanatický postoj, to je možné, ale já to zkrátka tak cítím, nedokáží se přetvařovat. A Láďa Bátora není žádný pravičák, ale nacista a tudíž i levičák. Také ho levicový VV chválí. Ano Vlastenče, vystudovala jsem české školy, něco málo vím a uvažuji, že se přihlásím na hebrajistiku...Znala jsem spolužáka, socana, a ten mi řekl, že Židé žili ve středověku v ghetech a že Nežidé věděli, proč je tam nahnat lichváře........Jsem čímdál rozhořčenější nad výlevy levičáků....A nikdy se svého přesvědčení nevzdám, protože mám dar janého ducha...Jinými slovy, kdo je antisemita, je lhář, zločinec, vrah, zrůda a vyvrhel...Doufám, že se nikdo z vás nehlásí k antisemitismu, předpokládám že ne, tak byste měli se mnou souhlasit a ne rýt do židovského národa...

Šaman řekl(a)...

Gilad Šalit je doma. Přivítal se s rodiči a politiky. A dostal i brejle.

\ :-)

Šaman řekl(a)...

Šalit se až po návratu dověděl, jako cenu za něj jeho vlast zaplatila. Bude to mít, chlapec, těžké...

Kopretina řekl(a)...

Ano, je mi lítp Šalita, chlapce, který strávil 5 let v díře...Kde jsou lidskoprávní organizace? Kde jsou bojovníci za mír? Kde? Jenom rýpat do Izraele a podporovat palAraby...Holt dobrý Žid respektive Izraelec, mrtvý Izraelec...Jenom křesťansko-sionistické organizace se postavilo za Šalita, ICEJ, Bridges for Peace, Christians for Israel, Christian United for Israel.......jinak byli lidé lhostejní...Netanjahu řekl křesťanským sionistům, "vy nejste naši nejlepší přátelé, vy jste naši JEDINÍ přátelé..."

Harpyje řekl(a)...

Znáte znění děkovného dopisu, který poslal Netanyahu Merkel, Kopretino? Obávám se, že křesťansko-sionistické organizace, ICEJ, Bridges for Peace, Christians for Israel, Christian United for Israel ,... se o tento deal moc nezasloužily.

Kopretina řekl(a)...

To nevím, ale tyto organizace se o Šalita veřejně zasazovaly a zastávají se Izraele veřejně, veřejně proti křesťanským antisemitům (bohužel se stále objevují např. Tony Campolo, Brian Mc Laren, nebo se mi vybavuje vzpomínka, že neměčtí biskupové navštívili Izrael a podrobili ho drtivé kritice...). zde je článek o křesťanských antisemitech...
http://www.icej.cz/slovo_z_jeruzalema/krestane/nahrada.html
No a tito "lidé" označují křesťanské sionisty za heretiky
A jestli se Merkel zasadila o osvobození Šalita, tak ji budiž velká sláva, ubohý chlapec...

Kopretina řekl(a)...

Jan Zlatoústý:
"Synagoga je nejen bordel a tyátr, je také doupětem zlodějů a chlívem divých bestií. Žádný Žid neuctívá Boha... Židé jsou notoričtí vrazi, posedlí ďáblem, jejich zhýralost a opilství v nich působí sviňské manýry. Zabíjejí a mrzačí se mezi sebou navzájem"
Hilary z Poitiers (r. 291-371) napsal: „Židé jsou perverzním národem, který Bůh proklel na věčné časy..."
- Řehoř z Nyssy (zemřel r. 394), biskup z Kapadocie: „Židé jsou zmijí mláďata, která nenávidí dobro..."
- sv. Jeroným (r. 347-407) popisuje Židy jako „hady nesoucí podobu Jidášovu a jejichž modlitby a žalmy jsou vřeštěním opic..."
Lyonský biskup Irenaeus (asi roku 177) prohlásil: „Židé jsou vyděděni z Boží milosti." Tertulián (žil v letech 160-230) ve svém pojednání „Proti Židům" oznámil, že Bůh zapudil Židy, neboť si zamiloval křesťany.
...Tak už víte, odkud Semín, Láďa a další berou inspiraci, když jsem četla tato hrozivá slova, byla jsem otřesena, nevěděla jsem, že naši křesťanští otcové se dopustili takových zločinů.
Proto říkám, ctít křesťanskou "tradici" je hereze, důležité je to, co hlásá Bible, ne nějací církevní šašci, neuznávám autoritu církevních otců, jsou to jenom lidé a jejich konání a postoj nebyl veden Duchem Svatým...Správní křesťané jsou ti, kteří uznávají autentický výklad Bible bez nánosů církevních šašků a zločinců a to právě ICEJ je. Jsem v ICEJI a odebírám časopis Slovo z Jeruzaléma, jeden z mála objektivních periodik...

Jakub S. řekl(a)...

No ten Chrysostomos, to je síla, neznal jsem. Prosím sem či či soukromě odkaz na celý pramen, nejlíp v latině, a taky Č, ano?
Ovšem: v š e v ž d y c k y automaticky, vštípit si to jako conditio sine qua non, podvědomě i vědomě vnímat a hodnotit zasazeno do své doby, na určité místo, do určitého prostředí! Jestliže na mne dost dáte, což mne zavazuje a těší, prosím hlavně v t o m h l e .
Dobrou...

stk řekl(a)...

Kopretinko, Šalit jistě byl ubohý ztracený, bez jakýchkoliv přátel a jak sám říkal, ve tmě. Když padl do rukou muslimů měl 19 let. Pouhých 19 let.
============================
Ovšem na druhé straně:
Izrael propustil 1027 arabských přestupníků, vrahů a lupičů nejrůznějšího kalibru. Ti se budou na území židovského státu vracet a budou tam škodit a zabíjet.
Kolika životy židů bude v budoucnosti vykoupena dnešní Šalitova svoboda?
I o tom je třeba přemýšlet... Myslím že toho vojáka bude trápit každý další atentát Palestínců, každá smrt Izraelce a bude si myslet, že za to může jeho svoboda.
Já bych v jeho pozici být nechtěl. Ani tehdy ve vězení, ale tím tuplem ne teď.

Těžká volba. A navíc - nebyla to jeho volba. Je obětí toho sporu stále a bude jí až do své smrti.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Co je prosím "dar janého ducha"?

Harpyje řekl(a)...

Takže podruhé, Kopretino: http://eretz.cz/2011/10/simon-peres-podekoval-nemeckemu-prostrednikovi/#more-3728

Jakub S. řekl(a)...

Jarého, že.
A ovšemže ani náhodou bych nechtěl zvláště teď a v celém dalším jeho životě být v jeho kůži. Bepředstavitelné, doslova. Nezbaví se toho. Každý hob bude znát, pozná ho, bude hodnotit každý jeho krok ve všem, kritizovat či omlouvat či litovat či... prostě zaujímat, vědomě či pod-, stanovisko. Šma Jisroel.
Ale ta neuvěřitelná země, ten neuvěřitelný národ - ti už zvládli tolik nadlidského, u s t á l i (budiž, omlouvám se) tolik jinde a jindy debaklových a bezvýchodných situací, mají v sobě tolik Lebensfreude, elánu, klidného ostražitého sebevědomí (hergot to se mi povedlo, že?) a vůbec - že aji tohle se může vpravit do přijatelných rutinních kolejí života.
Nedělat z něj ikonu, chudáčka ani hrdinu.
Malý český, izraelský, každý jiný člověk je až na naprosté výjimky prostě obětí Velkých dějin. Nesmí to být výmluva, glorifikace ani pohrdání - tak to prostě j e . Haj hou.
Šalom tvé duši, Gilade.

Harpyje řekl(a)...

Proboha, Jakube! Vždyť je naživu, ač bledý a podvyživený. http://jssnews.com/2011/10/18/voila-pourquoi-gilad-shalit-ne-se-sentait-pas-bien-lors-de-linterview-egyptienne/

Jakub S. řekl(a)...

Ale ano. Vždyť i živý člověk má duši. Nebo proč - ? Nepochopil jsem konsternování, ale předem se omlouvám za možné nedorozumění...

Harpyje řekl(a)...

Pokoj něčí duši se obvykle přeje zemřelým.

Jakub S. řekl(a)...

No ano. Jenomže šalom - mír - právě živým... zdravím.

Harpyje řekl(a)...

PBUH

Moby Dick řekl(a)...

1.000 propuštěných, z toho 600 vrahů, to dává Izraeli dobré šance v diplomatickém boji na mezinárodní půdě proti uznání území, svěřené palestinské samosprávě, za plnohodnotný stát.
A také další oprávnění k cílenému "mimosoudnímu vyrovnání" s teroristy...

Jakub S. řekl(a)...

Oboje vidím naprosto stejně, podpis. Kdo ještě?
Sami to chtěli. Vyhovělo se jim. Ten nejbestiálnější nepřítel jim vyhověl, přistoupil na jejich požadavek. A oni už t e ď upozorňují, že to na věčném boji za... atd. nic nemění, bude pokračovat. Interpretují to jako důkaz slanosti Žžžidáků, toho satanova plemene. Jejich volba.
Co kdyby aspoň někteří z nich zkusili zase aspoň pár měsíců denně chodit do práce, poctivě se hrbit v dílně, obchdě či kanceláři? Ale když ten dnešní život a la věčná bojová hra je tak vzrušující, krásný... chlapi mezi sebou, v kavárně, při výrobě granátů, při řvaní a házení kamenů na ty naproti, a třeba jiné Araby... večer se přijde dom, seřve se roba, pohladí děcka - teda hlavně synci - a unaveně se hodí do postele. Je to těžký, odpovědný, namáhavý život, a správná žena pro něj má něžné pochopení a pozornost. Inšallah.

Kopretina řekl(a)...

Jakube...zde je pramen...
http://www.icej.cz/slovo_z_jeruzalema/krestane/nahrada.html

Kopretina řekl(a)...

Tak to je dobře, Harpyje...

Kopretina řekl(a)...

Šim Betu nezbyde jic jiného, než zahájit na teroristy znovu hon, stále více se přikláním k řešení cílené likvidace, pokud někoho cíleně zneškodníte, už nikdy neprolije žádnou nevinou krev, žádnou. Když grázly teroristické uvězníte, tak se stane, to co se stalo...Teroristé si je vynutí vydat na svobodu...
Jinak přeji Gilatovi hodně síly, bude to mít těžké, chlapec, vytrpěl si, jako nikdo jiný, dokážete si někdo představit, jaké to je, být zavřený v černé díře, skoro bez jídla, pití, světla, žít jako potkan v kanále? Já tedy ne...

Kopretina řekl(a)...

A tahle výměna opět ukazuje vysokou morálku Lidu Izraelského...Nikdy nenechá žádého Izraelitu "ve štychu". Je to totiž morální povinnost Izraele, pomoci ohroženým Židům kdekoliv na světě...Píši ještě jednou, napsal to i Moby Dick, jediným řešením je cílená likvidace teroristů na místě, z vrtulníhu raketou zasáhnout teroristické grázly...

Jakub S. řekl(a)...

- ále jendže (říkám podle své někdejší moudré malinké dcerušky)! Terorista je teroristou, až když k něčemu přistoupí... Trestat předem, to je proti základním pravidlům moderní justice a státu.
Leda na útěku... tó jo. Jenže oni většinou už neutíkají, že - už se rozkoukávají v Sedmém nebi a hledají pohledem, kde jsou konečně ty početné panny. K dispozici. Právě si je vysloužili! Tak kde jsou!?

Kopretina řekl(a)...

Já, Jakube, myslím vrahy, vrahy je nutné zneškodnit na místě, čím dřív, tím lépe, protože poteče alespoň méně izraelské krve...z ty tisícovky pal.teroristů se většina z nich vrátí k teroristické činnosti, a proto je nutné, aby Izrael jednal rozhodně...samozřejmě, že je vyloučené zabíjet Palestince před tím, než by přistoupili k terorismu...

A.S. Pergill řekl(a)...

Osobně jsem toho názoru, že tudy cesta nevede, respektive vede, ale do pekel.
Dopadení teroristé by měli být naprosto bez milosti likvidováni, a to i ti, co "jen přicmrndávali" (třeba nosili patrontašku). Tím by se do značné míry snížil vydírací potenciál teroristických organizací.
Naprosto nepochybuji o tom, že onen (ne)poměr při výměně bude dřív nebo později zneužit ve stylu: "Židé si cení života jednoho Žida nad život tisíce gojim - proto bijte Židy, vyvyšují se nad nás!", a naprosto nepochybuji o tom, že se mezi propuštěnými teroristy najde víc těch, co budou dál vraždit (jak už tu pár štamgastů zmínilo).
Proti islámu existuje IMHO jediné řešení: diskreditovat ho jako podvodnou víru i s tím následkem, že jako podvodná víra budou (vcelku logicky a oprávněně) diskreditovány i judaismus a křesťanství.

STK řekl(a)...

A velkým obloukem, se vracíme k Jakubovu konstatování, že víra (jakákoliv víra) je zkratka. Že je pohodlnější cesta než hledání pravdy vlastními silami. Cesta rychlejší se standardními výstupy.
Víra je pravda v instantním balení. Jenže i když je připravena s péčí a poctivě, je jakákoliv instantní strava přece jenom náhražkou čerstvé.

Prostě: Vlastními silami poznanou pravdu ničím nenahradíš...

[;>))

informace řekl(a)...

Vyjednávání mezi Hamasem a izraelskou vládou o výměně Šalita za tisíc uvězněných palestinských teroristů se prováděla v Egyptu. To není náhodné, jak píše včerejší il Foglio. Vzpoury arabského jara byly úplným zemětřesením na středním východě. Hamas po vzpouře syrských sunitů proti alawitům je v Syrii v nesnadné situaci a tak přemisťuje své velení do Egypta. Hamas je původem odnoží musulmánského bratrstva a tak se vrací na rodnou půdu. Vedoucí Hamasu Khaled Meshaal je už týden v Káhiře. Vůdce brigád Ezzedin al Qassam se přemístil do Egypta již před časem. Zároveň došlo i k roztržce s šíítským Iránem, takže Irán přestal podporovat Hamas finančně. Výsledkem toho je, že 40 tisíc administrativních zaměstnanců v Gaze je už dva měsíce bez platu. To prý donutilo Meshaala, aby jednal s izraelským premiérem.

Harpyje řekl(a)...

Pravil konstruktivista, zahrávající si s anglickými slovíčky.

informace řekl(a)...

Ještě jste si ten malý fòn na roztání těch ledovců v hlavě nekoupila?

Kopretina řekl(a)...

Všem doporučuji přečíst Jochův článek, dle mého Názoru je AI špatná organizace,protože tepe, ryje do Izraele, dělá si z něj jen fackovacího panáka...Uznávat AI je jako považovat SS za filosemtskou organizaci a takové Hoesse, Himmlera, Eichmanna, Otu Olendorfa, Irmu Grese, Josefa Kramera a další za filosemity a svaté lidi...Možná někteří lidé tyto jedince za svaté považují...

Šaman řekl(a)...

STK, největší průšvih však je, když ta vlastními silami poznaná pravda tě vede pomaličku, polehoučku, ale neúprosně - k víře...
\ :-) Dobrou!

drak řekl(a)...

Šamanovi a STK:

Člověk jen nesmí být hloupě pověrčivý jako svíčková bába ;-) Svět a vesmír jsou mimořádně zajímavé, složité a nelehce poznatelné místo. Za jeden život se to ani nedá pořádně stihnout a postihnout, což je to jediné co mi na tom všem doopravdy mrzí.

informaci:

Jinak je velice sympatické vidět teď, kolik starostí teď mají turečtí vypravovatelé osvobozovacích lodí do pásma Gazy s Kurdy na vlastním území, asi teď budou chvíli pěkně zahledění sami do sebe a do te jejich vlastní koudele u jejich vlastní zadnice zapálené. Tak ať si to hoši užijí do syta.

Všem:

Já si myslím, že Izrael udělal velice dobrý obchod, vyměnil cca 1000 jednotek genetického odpadu (vrahů, zmetků, zabijáků a teroristů) které by musel nákladně živit za jednoho slušného chlapa. Tak mi tak napadá, poslouchajíc ty zprávy o přeplněných věznicích u nás a vzpourách v nich, zda by také naše orgány nechtěly začít vyjednávat s palestinskou samosprávou nějakou velice výhodnou výměnu...

stk řekl(a)...

Víra je jistota, přístav duše, náruč pro unavené.

Mám to "doma" - můj syn je hluboce věřící člověk. Nejsem ateista. Jsem agnostik. A proto si mohu dovolit zaujmout diferencovaný postoj k různým náboženstvím. Což tu všichni vědí. Nevěřím - ale víru chápu. Třeba mám taky nějakou malou, svoji. Kdoví...

Větší vlastenec řekl(a)...

Náboženské a jiné podobné pověry ("víry") - to jsou jen berličky pro nepevné duše.
Jako byste to neznal, jako byste tuto větu neměl od útlého dětství vštípenu do každé buňky svého těla, vážený STK :
Náboženství je opium lidu.

Zato NAŠE víra, zdravá, neotřesitelná víra v naši věc - ta posiluje i ve chvílích nejtěžších, ta překoná nejvyšší bariéry a přetrvá propasti věků.
Ano, naše víra v sebe, v silné budovatele šťastných zítřků, naše víra v Lenina.
Jak řekl soudruh Lenin : Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Matce Přírodě než skrze mne.

Tohle prostě my Slovani, my pokrokoví obyvatelé Západní Asie známe stejně dobře, jako Euroameričani evangelium. Proto stamiliony opravdových lidí navštívily Moskvu, v hlubokém soustředění vešly do Mausolea. Stamiliony opravdových věřících shlédly na vlastní oči jedinou opravdovou relikvii - tělo Nesmrtelného Lenina.

Duch Nejvyššího Soudruha, našeho opravdového Spasitele, žije v každém z nás. Naše bytostná touha po unikulti, po osvobození naší vlasti od cizáků a domácích zrádců - to je leninismus, to je výraz nejvyšších výšin, k nimž se může dobrat osvobozený lidský duch.

S Leninem, vážený STK !

Harpyje řekl(a)...

Vy byste byl dobrým kazatelem, Vlastenče. :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

Pokud by se slovem "kazatel" rozumělo "šiřitel náboženských bludů", tak jistě ne, vážená paní Harpyje.
Neboť já nekážu bludy, leč zpívám zpěv míru.

Čest a Nazdar !

Harpyje řekl(a)...

To se rozumí samo sebou, Vlastenče! Kdo by Vás mohl podezírat ze šíření bludů!

Jakub S. řekl(a)...

Ona ovšem i ta instantní strava je dneska čím dál lepší a propracovanější a chutnější. Tak i víra, víry...

Jakub S. řekl(a)...

Ano, víra může přejít v racionální způsob chápání světa, a (častěji) - pozvolna či bleskově - naopak ten ve víru. Přechod kvantity v kvalitu - tohle nevynalezli Engels ani Lenin, konstatuju pro jistotu.
A AI je velmi nevyrovnaná, na zcela nesourodé objekty útočící organizace. Až by se chtělo napsat chaoticky. A často bez snahy předem pochopit dění v té které zemi atp.