čtvrtek 6. října 2011

ZASLÁNO: Dějiny židovského společenství v Iráku, operace Ezra a Nehemiah


(Autorka: Kopretina) 

     Iráčtí Židé představují jednu z historicky nejstarších, nejstarobylejších židovských skupin. Irácká židovská komunita vznikla po porážce severních kmenů Izraele a Sýrie v roce 722 před Kr., kdy byla na území Iráku zavlečena řada Židů babylonským králem Nabukadnesarem II. Komunita se rozrostla v roce 586 před občanským letopočtem, kdy nad jižními izraelskými kmeny zvítězila Babylónie a řadu Židů zajala. V následujících staletích v zemi zavládlo příznivé ovzduší, ve kterém se zrodili jedni z nejvýznamnějších židovských učenců v historii. V letech 500-700 zde vznikl i slavný Babylonský Talmud. Návrat Židů do starověkého Izraelského státu  dovolil Kýros II. 539 př. Kr. Babylonie patřila mezi nejdůležitější židovská centra po zničení Jeruzaléma od Římanů.
      Mezi významnými osobnostmi odvlečenými do exilu byl vyšší kněz jménem Ezechiel. Žena mu zemřela, když Babylóňané obléhali město Jeruzalém, a on sám dožil svůj život v exilu u průplavu Kébar nedaleko Babylonu. Jednalo se o člověka velmi nábožensky zaníceného, který věřil, že jediná spása vede skrze náboženskou čistotu. Věřil, že nezáleží na státech, říších či trůnech, protože je kdykoliv může zahubit Boží moc. Na čem záleží je tvor, kterého Bůh stvořil k obrazu svému - člověk. Ezechiel poskytl důležitý impulz pro formulaci judaismu. Exil znamenal rozchod s kmenovou minulostí. Mezi roky 734-581 př. Kr. došlo nejméně k šesti výrazným deportacím Izraelitů do různých částí Blízkého východu. V Babylonu, v období starověku a raného novověku, do příchodu Mongolů a následného pronásledování od některých místních muslimů, Židé celkem nestrádali. Někteří jedinci z babylonských Židů stávali obchodníky. Obyčejní Židé v babylonském exilu důsledně praktikovali židovské náboženství, provádění obřízky chlapců, svěcení šabatu a židovských svátků Pesach, Šavu´ot, Sukot, Roš-ha- šana, Jom Kipur.
      Babylonskou říši nahradila aliance Peršanů a Médů. Perský král Kýros II. Veliký dovolil návrat Židů do Eretz Jisrael, část Židů se vrátila do své pravlasti, podle Ezdráše se 42 360 Židů plus 7 337 otroků a otrokyň a 200 dalších zpěváků a zpěvaček vrátili do Eretz Jisrael,  část Židů se však se rozhodla zůstat v babylonském exilu (území dnešního Iráku). Potomci těchto exilových Židů se stali jádrem irácké židovské komunity až do roku 1950. Babylon se stal na 1500 let velkým centrem židovské kultury. V době Kýrovy vlády se Peršané vydali velmi odlišnou cestou, než byla cesta imperiální náboženské politiky prováděnou Asyřany nebo Babylonci. Peršané respektovali náboženské postoje poddaných. Léta 400-200 př. Kr. jsou podle některých historiků „ztracená století židovských dějin“, nedošlo k žádným velkým událostem nebo pohromám. Ukazuje se, že Židé měli ze svých vládců nejraději Peršany. Židé nikdy nepovstali proti Peršanům, naopak židovští žoldnéři pomohli Peršanům potlačit egyptskou rebélii. Židé mohli kdekoliv v perské říši svobodně vyznávat judaismus.  
      Za Sasánovců došlo k pronásledování Židů. Jazdagird III. roku 455 zrušil výnosem šabat, židovská tradice dává Jazdagirdovi a dědici Pérozovi přívlastek „Zlý“ a obviňuje ho z mučednické smrti tehdejšího exilarchy. Po smrti Péroze nastalo období anarchie, v němž Mar Zutra II. spolu se 400 bojovníky vybojoval nezávislý stát s hlavním městem Mechuzou. Po sedmi letech však tento stát dobyli Peršané a exilarachu sťali a ukřižovali, nicméně někteří perští monarchové byli Židům velmi nakloněni a když Peršané vtrhli do Palestiny/Země Judské, místní Židé je vítali se sympatiemi.  V Babylonii po arabském záboru nastaly babylonským Židům určité obtíže. Židé byli vysoce zdaněni, což vedlo ke zkáze velkých židovských zemědělských komunit. Židé z nich odešli do měst a stali se řemeslníky, obchodníky, překupníky. Tito městští Židé byli gramotní a vzdělaní a usazovali se všude, pokud jim to neznemožňovaly trestní zákony nebo fyzické násilí.
      Na počátku raného novověku v 8. století byly podmínky iráckých Židů celkem snesitelné. V iráckém Bagdádu za vlády Abbásovců v 8. století vybudovali akademie i bohatou čtvrť, ale k občasným útokům na Židy docházelo též. Ze Židů se stávali dvorní lékaři a úředníci. Uměli plynně mluvit i psát arabsky. Během 10. století Židé, ač měli postavení dhimmi (podřízených), zastávali v Bagdádu funkce bankéřů. Ale i v Iráku postavení Židů záleželo na postoji panovníka. V 9. století došlo k pogromům na Židy a útokům proti synagogám v Iráku. Kalif Umar II. zakázal stavět nové synagogy. Roku 1170 žilo v Bagdádu 40 000 Židů v relativním bezpečí , ale od 12. století se začala objevovat z pohoří Atlasu v severní Africe nová vlna muslimského fundamentalismu, který byl pro židovské obyvatelstvo velmi nebezpečný. Docházelo k fyzickým útokům na Židy v Maroku, Egyptě
i Iráku. Židé dostávali volbu: buď přijmout islám a nebo zemřít. Někteří Židé pod hrotem meče začali přestupovat na islám, ale často dál tajně praktikovali své náboženství. Muslimové náboženské proměně Židů (na islám) často nedůvěřovali a nutili je nosit zvláštní modrou tuniku s velmi širokými rukávy, místo turbanu museli nosit modrou čepici tvaru oslího hřbetu.     
      V letech 1333 a 1344 došlo k pogromům a fyzickým útokům na Židy v Iráku, během násilností byly ničeny i synagogy. Mongolské útoky na území dnešního Iráku Židy těžce postihly. Mnoho Židů bylo zabito s ostatními obyvateli. Přesto přese všechno byla situace iráckých Židů bezpečnější než v jiných muslimských státech (v Maroku, Egyptě, Sýrii)  a v zemích s „křesťanskou“ vládou. Maroko, Egypt a Sýrie byly obzvláště fanatické a nebezpečnější než jiné země. Po dobytí Iráku Osmanskou říší, kdy sultán Sulejman II. dobyl roku 1534 město Tabriz, došlo ke zlepšení postavení irácké židovské komunity. Opětovné dobytí země Peršany 1623 vedlo k dramaticky zhoršenému postavení iráckých Židů, k opětnému zlepšení došlo po opakovaném dobytí země Turky roku 1638. Turecká armáda byla podle některých zdrojů složena i z Židů (podle některých zdrojů jich bylo až 10%). Za nadvlády Osmanské říše došlo tu a tam ke zhoršení situace židovského obyvatelstva, to ale pokračovalo v růstu. Zatímco roku 1884 žilo v Bagdádu 30 000 Židů, roku 1900 vzrostl počet Židů na
50 000.
      V raných dnech po získání nezávislosti Iráku roku 1922 hráli Židé důležitou úlohu při formování irácké společnosti. První ministr financí nově vzniklého státu Iráku byl Žid, Jechezkel Samson a Židé hráli důležitou úlohu v rozvíjení soudních a poštovních systémů. Záznamy z bagdádské obchodní komory ukazují, že 10 z jejich 19 členů bylo židovského původu. První hudební skupina v Bagdádu byla složena výrazně z Židů. Židé byli zastoupeni v iráckém parlamentu, mnoho Židů zastávalo funkce na úřadech. Roku 1930 se situace Židů dramaticky zhoršila. Před tímto osudovým rokem Arabové v Iráku považovali Židy ze své kolegy. Nicméně vlivem nacistické propagandy a konfliktu ve Svaté zemi se zhoršovalo postavení židovského obyvatelstva. Ačkoliv iráčtí Židé byli loajální Iráku, byli stále více vystaveni rozlišovacím procedurám a krutým zákonům. V srpnu 1934 byli mnozí Židé propuštěni z úřadů a vysoké školy stanovily kvóty pro přijímání židovských studentů. Sionistické aktivity byly přísně zakázány, stejně jako vyučování židovské historie a hebrejského jazyka v iráckých  židovských školách.
      Ve čtyřicátých letech 20. století se v Iráku dostal k moci Rashid Ali. Rashid Ali se snažil odstranit britský vliv v Iráku. Na začátku června 1941 propukly masové protižidovské pogromy v Bagdádu, 200 Židů bylo zabito, přes 2 000 utrpělo zranění, věcná škoda byla vyčíslena na 3 miliony dolarů. Pogromy propukaly v mnoha dalších iráckých městech. Roku 1948 začalo platit v Iráku stanné právo a sionismus se stal v Iráku hrdelním zločinem. Irácký režim dovolil Židům roku 1950 se vystěhovat pod podmínkou, že v Iráku nechají všechen svůj majetek. Židé mohli odejít, jestliže odevzdali všechno zlato, klenoty, cenné papíry a za podmínky, že se vzdají iráckého občanství. Zákon nabyl účinnosti v 9.března 1950. Antisemitské ovzduší se stávalo pro irácké Židy nesnesitelné.Během prvního dne účinnosti zákona se zaregistrovalo k emigraci 3 400 Židů, dalšího dne se přihlásilo k emigraci dalších 5 700 osob. Během dalších týdnů se kvůli nesnesitelným podmínkám přidalo dalších 50 000 Židů, po třech měsících toto číslo vzrostlo na 90 000. Stát Izrael během jediného roku přestěhoval 104 000 iráckých Židů pomocí leteckého mostu. Operace na záchranu iráckých Židů byla pojmenována „Ezra a Nehemiah“. Dalších 24 000 Židů Izrael přepašoval přes Írán. Vystěhovalci se museli vzdát svých domovů i veškerého majetku. Jejich počet byl tak velký, že izraelský vrchní rabinát dovolil létat i o šabatu. Tito Židé sice mluvili arabsky, ale ve své většině v Iráku pociťovali nepřátelství a odcizení od arabské kultury. Většina z nich si uvědomovala, že v Iráku jsou považováni za občany druhé kategorie.
      Ti Židé, kteří zůstali v Iráku, později hořce litovali.Roku 1952 vyvrcholila nenávistná protižidovská kampaň, která začala veřejnou popravou dvou Židů Šaloma Salacha Šaloma a Josefa Abrahama Basriho v Bagdádu 19. ledna 1952. Zatčeni byli také dva izraelští emisaři - Jehuda Tadžir a Mordechaj Ben Porat. Jehuda Tadžir byl odsouzen na 10 let odnětí svobody a Mordechaji Ben Poratovi se podařilo utéct a dostat se zpět do Izraele, kde se později stal členem Knesetu. S postupem sílící pozice Saddámovy strany Baas se množila protižidovská nařízení, která se nápadně podobala nacistickým antisemitským zákonům. Lidé nesměli prodávat svůj majetek a museli nosit žluté identifikační karty. Po šestidenní válce se protižidovská opatření znásobila, Židům byl vyvlastněn veškerý majetek, stát zmrazil jejich bankovní konta. Židé byli propuštěni ze všech vládních institucí, stát uzavřel Židům jejich soukromé podniky a odpojil jim telefony. Židé se nesměli vzdálit z místa svého bydliště a někdy měli i domácí vězení. Nejhorší perzekuce nastala roku 1968, kdy Irák odhalil neexistující tzv. síť židovských obchodníků a při procesech, které se nápadně podobaly stalinským procesům ze třicátých let 20. století, bylo 14 Židů odsouzeno k trestu smrti a veřejně popraveno. Mnozí další jedinci zemřeli následkem mučení. V lednu 1969 přišlo na výzvu veřejného rozhlasu půl miliónu muslimů zatančit a zazpívat k šibenici popravených. V sedmdesátých letech po silném mezinárodním tlaku Saddám Husajn situaci Židů částečně zmírnil a dovolil zbylým jedincům vystěhovat se potichu do Izraele. Zůstali pouze ti, kteří se cítili příliš staří. Ještě roku 2000 hovořila irácká státní média o Židech jako „o potomcích opic a prasat“. V srpnu 2003 odešli jedni z posledních Židů (6) do Izraele. V současnosti v Iráku dožívá posledních 28 Židů, kteří odejít nechtějí.
Šamanova poznámka: A to je konec židovského společenství v Iráku.

35 komentářů:

Kopretina řekl(a)...

Stejně starobylý původ má i íránská a jemenská židovská komunita...V médiích se vyprávějí palestinské pohádky o údajném "vyhnání Palestinců"...při tom odešli sami...ale to je jiná kapitola...Je tolik nespravedlností ve světě, tolik chudých a zbídačených míst, ale jenom, ale jenom o palestinské Araby se všichni staráme, proč?
http://pistis.webnode.cz/news/palestinsti-arabove-nejvzacnejsi-etnikum-sveta-/

informace řekl(a)...

Velmi pěkný poučný článek. Děkuji.

STK řekl(a)...

Moc pěkný přehled. Skoro pohádka. Odkud Šaman čerpal informace?
A poznámka:
Jak se nám to všechno pořád opakuje.
A opakovat nejspíš bude. Téma Věčného Žida, stále odněkud vyháněného a po světě bloudícího...

Kopretina řekl(a)...

Ano, jsou to různé lži, Věčný Žid za to, že odmítl Krista byl proklet, bloudil věčně po světě, podle svědectví lidí měl mnoho jmen (nechce se mi teď listovat v knize)a lidi byli ochotni věřit, věřit pomluvám a nenávisti. Naštěstí existuje Stát Izrael, který přijme každého pronásledovaného Žida...

Jakub S. řekl(a)...

Nikoliv Šaman, Kopretina. Já ji znám léta. H, tohle je překvápko - aji tady, no prosím! A možná malinko jsem hrál roli v tom nápadu dát další své kompendium tohoto jejího (a ovšem i mého) věčného tématu sem. No, třeba tomu tak není, ať mě vyvede z falešné hrdosti. Nevr majnd, jak říkáme my Španělé. Dobrých ludí sa všade vmjestí - je tak? Vitaj, holka!!
Ad Věčný Žid: Apollinaire! Pražský chodec, Latinský Žid a O přenášení těl na dálku a Šimon Mág v Kacíři a spol., překládali Zaorálek, Věra Smetanová! a ilustrovali Konůpek a klasicky sám Josef Čapek. Haj hou.

Šaman řekl(a)...

STK: Zasláno. Autorem je Kopretina, jak vepsáno pod titulkem. Šaman jen přičinil poznámku.
Jakube, Kopretina je tu už dlouho, jen ne furt.
\ :-)

STK řekl(a)...

Kdybych uměl číst, neztrapňoval bych se. Omluva Kopretině. STK.

Větší vlastenec řekl(a)...

Aha.
Ahasver tedy již neputuje, neboť byl přijat státem Izrael.
Z Věčného Žida se stal Pomíjivý sionista.
Ze zarostlého poutníka upravený usedlík, z vyhládlého vychrtlíka naobědvaný tlouštík.
Místo tzv.Syna Božího přišel infarkt.
Štvanec došel klidu.
Čili, dle milé sl.Kopretiny, stát Izrael zafungoval jako tzv. Poslední soud.

Tedy, co se v tomto nenápadném Doupěti člověk nedozví ...

jabo řekl(a)...

pokus č.5

Jakub S. řekl(a)...

No jasně že dlouho - já už sem se napravil a postupně a výběrově pročetl spoustu starších (zatím z letoška věcí). No mám teď už tak rozšířený obzor, že radši už na chvíli s tím rozšiřováním přestanu. A to sem eště shltl půlku Heinleina, Pěchoty. měl bych, musím pracovat, převést konečně do konce obrovský detailní popis jednoho auta. No já to řeknu s klasikem - uhodnete někdo? - : Ale... já se k tomu konci nějak dobabrám... pravil 66 jeden JUDr. Měl sem štěstí ho vidět.

Šaman řekl(a)...

УАЗ?
\ :-)

Kopretina řekl(a)...

Ne milý Vlastenče, žádný "věčný Žid" nikdy neexistoval...Stejně tak Židé nenesou zodpovědnost za otravování studní. Milý Vlastenče, jako pokorokový, levicově zaměřený člověk, katolickým bajkám, které jsou v rozporu s pokrokoým, levicově zaměřeným postojem, nevěříte...

Větší vlastenec řekl(a)...

Pověst o věčném Židu, štvaném špatným svědomím, zrodila se ze zkušeností prostého, tak často a tak krutě židěného lidu. Je pouhou shodou okolností, že tento lid obýval země ovládané křesťanskými (nejen výlučně papeženeckými) bludy.
Že lid byl k sionistům (raději se vrátím k tradičnímu českému termínu pro naše dědičné nepřátele) v podstatě shovívavý, svědčí i tehdejší lidový předpoklad existence svědomí ve vědomí sionistů. Dnes už samozřejmě víme, že sionisti nic takového nemají.

A z Vašeho příspěvku (6.října, 23:02) vyplývá jednoznačně, milá Kopretino, že "pronásledovaný" Ahasver byl přijat Izraelem. Takže spočinul, ztloustnul, a umřel. Takže konečně došel klidu; a nemusel čekat na tzv. Soudný den a tzv. příchod tzv. Spasitele.

Co se sionistického otravování studní týče, připomenu známý fakt : Kdyby sionisti nesáli pot lidu, kdyby netyli z jeho mozolů, nikdy by se nezrodilo přesvědčení o rituální vraždě.
Tudíž, kdyby sionisti neotravovali mezinárodní ovzduší ...

Hezký den přeji.

Harpyje řekl(a)...

Malá poznámka, Kopretino. Airliftu předcházela nejen šikana v podobě násilí, pogromů, protižidovských zákonů a opatření, ale i řada atentátů na synagogy a různá židovská zařízení. Irácký stát z těchto činů vinil "sionistické agenty". Je příznačné, že stejný názor zastávají i různí "antisionisté" v čele s Uri Avnerym.

Kopretina řekl(a)...

To mě absolutně nepřekvapuje...Avneri, Gideon Levy a další jsou skuteční vlastizrádci svého národa...Jako když čeští kolabornatští novináři jako Krychtálek a spol. hlásali nutnost připojení k 3. říši...

Harpyje řekl(a)...

Je ctí Eretz Israel, že ctí pluralitu názorů. Tolerance a dialog jsou zásadními principy demokracie.
Vlastizrada je konkrétní zločin, který nemá s přesvědčením (politickým, náboženským, ...) nic společného.

Jakub S. řekl(a)...

Kurňa, robečky: obě máte ze svého úhlu pohledu a zaměření a místa žití pravdu. Prostě je-li to bráno eticky/morálně nebo právně. Š a b a t šalom!! A může být už v pátek, ne...? Ano.

Kopretina řekl(a)...

No jo, ale vykládat protiizraelskou propagandu, stavět se na stranu nepřátel Izraele...to je to samé, jako kdyby se v době studené války Američani stavili na stranu Sovětského svazu...Je nutné rozlišovat regulérní kritiku vlády od nenávisti a podkopávání vlasti. I český zákoník zná zločiny spolupráce s nepřítelem a napomáhání nepříteli...Pokud Izraelec hlásá palestinskou propagandu není nic jiného, než-li dobytkem...

Kopretina řekl(a)...

Šabat se slaví od pátku večer a celou sobotu, tedy myslím si to...

Jakub S. řekl(a)...

Samozřejmě, H.
Já jsem to myslel, že jako už dnes, v pátek, může být mazi lidma mír. Příměří, no... Frštendlich? No zichr (jazyk mého rodného města).
A upozornění všem: dnes od osmi je další z těch úžasných dvouhodinových komponovaných pořadů na Vltavě, a to k J o m k i p u r ! Vytvořili jej 2006. Rabín Sidon (znal sem ho eště než byl rabínem, dokonce než byl ž i d e m ... byl pražským inťošem a psal a psal...), o synagogách, dr. Pavlát, o Purim... no lidi, neberte to - ! Jste-li teda někdo jako já radio man.

Šaman řekl(a)...

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senator-citoval-z-protokolu-sionskych-mudrcu-vyvolal-odpor/697724

Praha - Znepokojení senátorů z ODS dnes vyvolal severočeský senátor Jaroslav Doubrava (dříve KSČM, nyní Severočeši.cz, když ve svém projevu citoval z Protokolů sionských mudrců. Jde o antisemitský dokument a podle mnoha odborníků také o podvrh. Doubrava použil text, když kritizoval vládní návrh na zvýšení daně z přidané hodnoty, a označil ho zajímavé čtení. Jeho projev vyvolal příkrý nesouhlas senátorů z ODS. Doubrava se posléze za svá slova omluvil.

Senátor ODS Pavel Čáslava v reakci na Doubravova slova prohlásil, že nečekal, že ještě na konci roku 2011 uslyší v českém Senátu argumenty opírající se o takovýto dokument. Bývalý hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil (ODS) dokonce vyzval k tomu, aby Senát na svoji schůzi vzápětí zařadil nový bod. V něm by se podle jeho návrhu měl od Doubravova vystoupení distancovat.

Doubrava posléze na svou omluvu řekl, že ho nenapadlo, že by se mohl někoho dotknout a už vůbec nechtěl vyvolávat žádné "antinálady". Za svá slova se omluvil a vyjádřil se, že by byl rád, pokud by senátoři jeho omluvu přijali. Vystrčil na to řekl, že už žádné kroky tedy podnikat nebude.

Šaman řekl(a)...

Co přesně řekl bývalý komunista a dnešní severočech senátor Doubrava při kritice vládního návrhu zákona ke zvýšení DPH:
*****
Senátor Jaroslav Doubrava: Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně. Já se přiznám, že i mně velmi vadí očividné pohrdání naší komorou ze strany pana ministra a jeho odchody. Myslím si, že nikdo z nás bychom si takovouto neúctu ke sněmovně nedovolil a myslím si, že bychom měli i na toto jeho chování reagovat. Já vím, ono se to špatně poslouchá – slova o rozkradeném hospodářství, o rozkradené republice, o zničeném průmyslu a z čeho tedy mají přicházet peníze do státního rozpočtu tak, abychom nemuseli škrtat takovýmto způsobem drastickým. Ale to není to, kvůli čemu jsem před vás předstoupil.

Před časem se mi dostalo do rukou takové zajímavé čtení nazvané Sionské protokoly. A tady při tom staženém pozměňovacím zákonu, bohužel staženém, kde byl požadavek na osvobození mimo jiné knih od zatížení daní – a tady v tom zajímavém čtení se v jedné kapitole o tisku říká: Všechen tisk zatížíme daní i zárukou z každého listu, která bude dvojnásobná u knih do 30 stran si zapíšeme do třídy brožur, abychom na jedné straně dosáhli zmenšení počtu vydávaných v žurnálu, které znamenají nejhorší tiskový jed, na druhé straně tento způsob přinutí spisovatele psát tak obsáhlé práce, že pak budou vzhledem k rozsahu i vysoké ceně málo čteny. Co však pro vytváření veřejného mínění budeme vydávat sami, bude laciné široce rozšířené a čtené do úplného rozebrání. Daň zadusí prázdnou literární ctižádostivost, strach před trestem učiní spisovatele na nás závislými, i kdyby se pak ještě někdo našel, kdo by chtěl proti nám psát, nikdo jeho spisy nevytiskne. Nakladatel nebo tiskař si musí před přijetím spisu do tisku nejprve opatřit úřední povolení, atd.

Dál se tady říká, že povolíme 10 soukromých dní zkoušek na naše časopisy a navenek budou vyjadřovat nejkulturnější názory, tímto způsobem v sobě získají důvěru a přivábí nic netušící spojence.

A na závěr tohoto obsáhlejšího povídání se říká: Budeme jistě vítězit na našimi protivníky, protože v důsledku opatření, která jsme ukázali, nebudou mít tiskové orgány, v nichž by se mohly úplně vyjádřit proti našemu tisku. Nebude nám ani zapotřebí jejich myšlenky od základu vyvracet. Zkušební kameny, které hodíme třetí řadě našeho tisku budeme v případě potřeby energicky vyvracet v úředních listech. A já se ptám, je toto důvod k zavedení daně i na knihy a tiskoviny? Děkuji.
**************************
Neuvěřitelné, jak to soudruh senátor měl načtené - a opsané!

Zkopírováno ze stenografického záznamu dnešního jednání Senátu:

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/61813/52330

Kopretina řekl(a)...

Ale Jakube, já se s nikým nehádám a Harpyje si vážím...Je přece normální, že určitý člověk může mít na věc jiný názor...v mnohém se shodneme, v něčem ne, to není nic zvláštního. Lidé nejsou kopie a nemusí by ve všem stejní...A rabín Sidon byl Žid po otci, nebyl asi halachickým Židem, ale pokrevním etnickým ano...ale na tom prd záleží...Já jsem vášnivá sionistka a židovští zrádci považuji za stejně zvrácené jako jiné antisemity...

Kopretina řekl(a)...

Šamene, nemám co dosta, komunisti jsou antisemiti jako nacisti. Artur London při procesu se "sionistickými zrádci, protistátním spikleneckým živlem" (Slánský a spol, 13 Židů bylo popraveno, on byl mezi "šťastnými", který nedostal provaz) vzpomíná, jak mu estébák řekl: "Hitler nedělal vše dobře, ale že vraždil Židáky, to dělal dobře, ještě málo jich zlikvidoval", duch černé kotně esesáka ožil v komunistech a dodnes v komunistech zůstává. A Haló noviny? Vždyť je to Der Sturmer. Upřímně se štítím levičáků, štítím se jich jako malomocných, bojím se jich...Možná se mezi sockami najde alespoň jeden slušný člověk, ale mezi komunisty se nenajde žádný slušný člověk, žádný (tak, jak když Abraham přemlouval Hospodina, aby ušetřil Sodomu a Gomoru, ale žádný slušný člověk se v tomhle městě nenašel). Levice je ryzí zlo, pochází z Satana, zlo je snadnější, svůdnější, lehko se mu podléhá...
Metodistický profesor Roye Eckehardt napsal "Náboženství antisemitismu je stále otevřené všem zájemcům. Je jedinou univerzální vírou. Jazyk antisemitismu je mateřštinou Satana, rychle se stává jazykem jeho učedniků a brzy překrývá i jejich vlasyní mateřštinu. Satan je bohem antisemitismu". Tak jest, pravdivá slova. Podepisuji. Kdo je antisemitou, je veden duchen Satanovým. Jak říká pán Ježíše, třeste se lživých proroků...

informace řekl(a)...

Ježíšmarjá, a to si ještě nepřečetl Pražský hřbitov od Eca!
Lidi, nevydávejte to. Když citujou v senátu Sionské protokoly, tak budou věřit všemu, co je tam napsáno. A tam právě E. vypráví, jak je židi sestavovali na pražském židovském hřbitově.

Jakub S. řekl(a)...

No to budu chtít co nejdřív dostat do ruky!
Člověk, který co "zajímavé čtení" prostomyslně (chvíli jsem hledal přijatelné slovo) obšírně čte z něčeho tak notoricky provařeného a pokládaného (už po generace) přímo za kvintesenci promyšleného podvodu ve státních intencích - ten nemá co dělat v senátu!! Je 1)hlupák, 2) vůl. V normálním státě by ho jeho partaj bleskově stáhla odevšad (v Itálii taky - ?). U nás... verba mihi absunt. Čeho se ještě dočkám?!
Jeho to n e n a p a d l o. . . Chce se mi zoufalstvím řvát.
Zástupce. Lidu. Občanů. Nás. Severočeši, co vy na to?!

stk řekl(a)...

A co když je hobit Doubrava dadista? Aha?
Citovalo se tam už z Kapitálu, tuším í něco z V. I. Uljanova... Alois H. nás asi ještě čeká.
Ostatním hobitům (mimoparlamentním) to dozajista připadá příliš složité a nezáživné. Ostatně jakom celý senát. Neobával bych se toho, že to ně bude mít jakýkoliv měřitelný vliv. Ani podprahový.

Harpyje řekl(a)...

Na rádio a podobná tradiční média kálím, milý Jakube, zvysoka. Mrkni se, jen tak nebenbei, na http://www.jewpop.com/

informace řekl(a)...

Jakube,
jestli myslíte Pražský hřbitov, tak ho zatím přeložili, jestli se nemýlím, jen do francouzštiny a španělštiny.
V italštině si ho můžete stáhnout, placeně, na
http://www.ebook-italia-gratis.com/2011/05/il-cimitero-di-praga-pdf-eco-umberto.html

Kopretina řekl(a)...

Jsme v období Jom Kipuru...

Jakub S. řekl(a)...

Placeně - a g r a t i s ? Come mai?! Neanche per sogno.
On se Umberto Veliký dobře prodává, tak to určitě už nějaký kolega má v práci.
Ale S., slovesnými a dokum. pořady ČRo, zvláště Vltavy, je škoda paušálně opovrhovat. Moc pěkných a zajímavých věcí, zvl. v pátek - neděli.

drak řekl(a)...

Souhlasím s Jakubem v tom, že dokumentaristika v ČRo a občas dokonce i v ČT je překvapivě ještě docela snesitelná. Největší bídou u nás obecně je zpravodajství, chvílemi jsem si myslel, že už to snad nemůže být horší, ale asi může a také bude.

Jakub S. řekl(a)...

Su optimista. M ů ž e ! A bude.

STK řekl(a)...

Čtu v i-novinách: "Zadržovaný Šalit půjde domů, výměnou za 1000 Palestinců".
A logicky dovozuji - jeden izraelský vojáček má tedy cenu 1 000 Palestinců. No nemají o sobě ti Palestinci moc vysoké mínění...

Jakub S. řekl(a)...

Bingo! Parááda!! Do černého! Uloženo bleskově do paměti a hned budu uplatňovat.
Jak to, že to nenapadlo mě...