pondělí 14. března 2011

ZASLÁNO: Proč jsem občanem?


(Autor: Karel Havlíček Borovský)
Ano, proč? Tento článek je nehorázně současný, ačkoliv vyšel na den přesně před 160 lety. Jeho uveřejněním připomínáme, že rok 2011 je Rokem Karla Havlíčka Borovského. Narodil se před 190 lety (31. října 1821) v Borové, 16. prosince uplyne 160 roků od deportace do Brixenu (1851) a před 155 lety (29. července 1856) zemřel v Praze...


Nic na světě není tak obyčejného jako to, čemu říkáme nevidět pro oči, totiž že člověk obyčejně si nevšímá toho, v čem je, a nepozoruje nic z toho, co se ustavičně okolo něho plete. Kdosi nazval člověka velmi trefně zvířetem zvykovým, čímž se vyjadřuje to, že si člověk časem svým všemu zvykne a že již konečně při věcech ustavičně se s ním a okolo něho opakujících ani nic nemyslí, tak jako by tyto věci musely se zrovna takto díti a jako by se ani jinák díti nemohly.

Lidé již skrze tolik století zvykli si stejným krokem šlapati v tom jhu, které jim od chytřejších, ale zlomyslných spolutvorů na bedra vloženo bylo pod rozličnými zámínkami, také až do konce ve jménu a s udaným plnomocenstvím božím, a které nyní nazýváme státní zřízení. Člověk zvyklý při všem se tázati "proč?" a "nač?" (bohužel jest takových lidí posud přece jen malá částka) neví, má-li se více horšiti neb smáti, když tak pozoruje státní zřízení národů počítaných k civilisovaným. Ve všech učebních knihách přirozeného práva můžeme se dočísti toho, že stát zřízen jest proto, aby v něm dosáhli lidé bezpečnosti osoby a jmění, práva, spravedlnosti a větší pozemské blaženosti atd. atd. Budeme bez předpojatosti rozvažovati, jak dalece toho všeho dosahují lidé v státním spojení, a jaké vůbec užitky mají lidé z toho, že jsou ve státu živi, při čemž zcela všeobecně jednati chceme, nejmenujíce ani jeden ani druhý stát, avšak majíce hlavně na zřeteli tak zvané policejní státy, státy, ve kterých se vláda do všeho míchá, a zanechávajíce každému na rozhodnutí, jak dalece okolnosti od nás uvedené a objasněné také v tom neb onom státu skutečně se vyskytují. Pro uvarování všelikého nedorozumění musíme již napřed podotknout, že vypočítávajíce zde škody a nepohodlí, které obyčejně ze státního spojení vyplývají, nemíníme tím, aby snad lidstvo zase k prvotnímu divokému stavu se navrátilo, nýbrž chceme jen každému jasně před oči postaviti nevyhnutelnost velikých reforem (oprav), kterých zapotřebí jest, má-li stát býti skutečně tím, k čemu určen jest. Až posavad nejeví se nám alespoň stát skoro jinak nežli co nucená společnost, ve které množství obtíže nesou proto, aby malý počet dobře a vesele žíti mohl.

Počněme především s výlohami, které lidi mívají kvůli tomu, že jsou v státu živi. Výlohy tyto nesmírné, a každý by se zhrozil té přeukrutné sumy, kdyby se všechny v některém státu spočítati mohly. Nesmíme totiž mylně se domnívati, že snad daně,* ačkoli jsou všude dosti velké a pořád se ještě zvětšují, že pravím, tyto daně jediná jsou výloha, kterou máme kvůli tomu, že jsme občané jistého státu. Naopak se musí říci, že přece tyto všechny daně, byť se počítaly na sta milionů, přece jenom nepatrná suma jsou proti těm ostatním výlohám, které občané jen kvůli tomu mají, že v státu žijí.

(* Slovo daně zde béřeme v tom smyslu, že znamená veliké dávky, které občané prostředně aneb bezprostředně do státních důchodů odvádějí, tedy kontribuce, domovní daň, dědičnou, osobní, výdělkovou, z příjmů, potravní, cla, za sůl, za tabák, za kolky, taxy, loterii, poštovní platy, mýta atd. atd., jaká by koli jména tyto dávky v rozličných krajinách ještě míti mohly.)

Vezměme především vojsko. Myslíte snad, že ty nesmírné miliony, které se z daní vydávají na platy, na šatstvo, na zbroj, na jiné vojenské potřeby, že to již všechno výlohy jsou, které kvůli vojsku máme? Přiražte k tomu ty ohromné sumy, které jednotlivé rodiny každoročně potají na to vynakládají, aby své syny při asentování od vojska osvobodily, přiražte k tomu ty sumy, kterými se zámožnější dovoleným způsobem od té povinnosti vykupují, přiražte k tomu všechny rozmanité výlohy a útraty každoroční asentýrky, pak to, co se odvedeným od obcí dává na cestu, co se za vojáky ročně posílá z domu na přilepšenou, spočítejte, kdybyby to možná bylo, výlohy jednotlivých občanů na ubytování vojska a na přípřeže, konečně k tomu všemu přiražte, co se pro všeobecnost ročně ztratí tím, že několikrát sto tisíc nejzdravějších a nejsilnějších mužů ani krejcar ročně nevydělává, a pomyslete si tu ohromnou sumu, o kterou by se všeobecné národní jmění ročně zvelebilo, kdyby každý z nich denně jenom kupř. 10 kr. stř. prací svou vydělal; a pak teprva dohromady budete míti pravé ponětí o tom, co vás ročně vojsko stojí a co by se ročně v celé zemi ušetřilo, kdyby vojska nebylo.**

(** Obyčejně se sice říká, že prý se zas při vojsku mnoho lidí obživí, to ale jest stará pověra, kterou mezi lid přivedli ti, jimžto držení velikých vojsk ku prospěchu jest, a kterou od té doby bezsmyslně jeden po druhém opakuje. Kterak se kdo přiživí při vojsku? Jestli nechceme mluviti o jistých nepočestných obživách jistého druhu ženských, lichvářů a některých spekulantů a liferantů, kteří stát okrádají, nezůstane z toho nic než obživení těch, kteří pro vojsko šatstvo, potravu atd. pracují a prodávají. Myslíte ale, že ti lidé, kteří následkem nynějšího stavu vojáci jsou, nebudou jísti a píti, myslíte, že se nebudou odívati, kdyby na vojně nebyli? Rozdíl jest jenom ten, že nyní živi jsou na všeobecné útraty dost špatně a že by pak sami ze svého výdělku byli živi mnohem lépe. Celá tato špekulace s obživou od vojska připadá mi tak, jako by některý hospodský každému ročně platil 1000 zl. stř. pod tou výmínkou, aby je u něho utratil!)

Od vojska přejděme k úřadům, a sice především politickým. Kdokoli s těmito úřady v takových státech, jako zde na zřeteli máme, co činiti měl, ten asi bude nejlépe vědět, že ta část daní, která se na udržení těchto úřadů ročně nakládá, příliš nepatrná suma jest proti tomu, co na ně kromě toho občané ještě ze svých kapes (obyčejně potají) vydávati musejí, když s nimi co jednati mají. Kdyby bylo možná býti vševědoucím a vésti rejstříky na tato vydání, podivili bychom se zajisté jejich veliké sumě. Nesmí-li se, jako to obyčej jest v policejně libovolných státech, ani moucha hnouti bez vědomí a povolení úřadů, musí se k těmto výlohám přiraziti ještě ohromná suma všech ztrát, promeškání, zkrácení v obchodu atd., kterou občané utrpí buď nejapností úředníků, buď vůbec tím, že se nemohou ve svých živnostech volně a svobodně pohybovat.

O soudních úřadech platí totéž, a kdybychom ani to nepřipustili, že časem z úplatku nespravedlivě soudí a křivdu činí, již to obšírné a pedantské zřízení jejich vede k tomu, že občané majíce nějaký soud, nemohou se nikterak i při vší poctivosti soudů uvarovati nepotřebným a dosti citelným výlohám, takže takový u soudu zapletený občan s podivením se sám sebe tázati musí: Nač já vlastně přispívám v dani své také na udržení soudů, když musím pokaždé, kdy soud potřebuju, přece ještě mnohem více platiti, než zač celá ta práce při nestranném ocenění stojí? - Když ale zase vezmeme soudy ne v rozepřích civilních, nýbrž v poměru k zločinům, musíme uznati s nemalým podivením, že jest v zemi více osob zaměstnaných se souzením zlodějů než se zlodějstvím, což jest jistě nepřirozený poměr, a položertovně a poloopravdově mohlo by se říci, že by občané k tomu přišli laciněji a pohodlněji, kdyby zlodějům místo jejich příjmů z krádeže vysadili roční dobrovolné paušále, které by jistě nemuselo být tak veliké, jakou útratu ročně máme se zloději u soudů a v kriminálech. Tím chceme jen tolik říci, že by celé soudní jednání mohlo býti mnohem jednodušší a že pro celek mnohem užitečnější jest, kdyby se jednotlivému časem pro rychlost a jednoduchost soudu stala křivda, než když se všem vinným i nevinným ustavičná křivda děje dlouhým, nekonečným a zapleteným řízením, na které se ani žádný občan bez advokáta spustiti nemůže.


Článek vyšel poprvé v časopise Slovan 14. března 1851, na Neviditelném psu pak 3. 11. 2001. Z knihy České myšlení (Melantrich, Praha 1981) opsal Šaman. 

(Pokračování článku ve čtvrtek: Co se stavu učitelského týče) 

4 komentáře:

Větší vlastenec řekl(a)...

Tak jest - článek tento je současný až nehorázně, neb poměry dnešní v naší vlasti směle můžeme k těm dávným rakouským přirovnati.
Jako tehdy i dnes naše vlast násilně ve "vyšším" celku evropském držena jest; jako tehdy postrádáme (bolestně postrádáme) na našich hranicích dráty a miny.
V naší vlasti opět Němec i sionista volně se roztahuje, našince tiskne a utlačuje. Jako tehdy, i dnes papeženci spásu, naději a lásku drze nabízejí, za zády přitom držíce dýku a fiálu s jedem; zas Schwarzenberg v Praze vysoký úřad drží.
Jako za Havlíčka, i dnes lid český a moravský v robotárnách jak roboti na fabrikanty cizí i české odrodilé robotí. *)
Jako za císaře pána, i dnes český spisovatel zimou a hladem v nuzné světnici zmírá, vinou vysokého DPH na knihy.

Leč něco navždy změněno : Havlíček nevěděl, že vše lze snadno k lepšímu změnit. Havlíček netušil, že lze pár zákony či dekrety feudály zrušit, Němce odsunout, buržoasii zneškodnit, moc dát do rukou lidu.
Že lze překovat meče v pluhy či alespoň drahé a nedemokratické vojsko potlačovatelského agresivního státu změnit na armádu obrannou a lidovou.
Že lze celou justici neuvěřitelně zjednodušit a postavit do služeb lidu.
Že z buržoasních voleb, té nechutné a drahé frašky, nástroje na zmatení lidu, lze učinit nástroj na svobodné vyjádření touhy lidu po vládě Národní fronty.
My to všechno víme. A toto vědomí nás posiluje v nynějším temnu, nejhlubším v dějinách našeho slavného národa. Opět stojíme skoro proti všem. Ale na Východě svítá; soudruh Putin již se sedí u svého prostého psacího stolu. Jednou přijde světlo i k nám, jednou opět přijde svoboda.

Mám sen, že naše děti budou jednoho dne žít v zemi, v níž jsme žili my, v zemi, kde nebudou souzeni podle velikosti svého konta, ale podle velikosti svého charakteru.***Volte ČSSD a KSČM !

-------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Viz např. článek „Volkswagen odměňuje. Češi dostanou tisíce korun, Němci tisíce eur“, jež uveřejnily protilidové Lidové noviny, buržoasní plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem

EK řekl(a)...

pro VV (veverku) .....a velikost "karakteru" bude zjišťována pravidelnou charakterní kontrolou v charakterní stanici kontroly "ChSK" ještě před EK a STK.
ČEST!

informace řekl(a)...

Že by byl Havlíček nevěděl, že „na Východě svítá“? že ”jednou přijde světlo i k nám, jednou opět přijde svoboda?“
Ale věděl, vždyť tam na Východě, ve zlaté matičce Moskvě pobýval a napsal nám o Velké Rusi, jak to tam chodilo a chodí.

Seděl Vladimír na trůnu/ve své residenci,
dával podle obyčeje/velkou audienci.

Houf ministrů, tajných radů,/dvorních kavalírů,
stáli „Richt euch!“ kolem něho/jak hrušky v špalíru.

Před nimi s ohnutým hřbetem,/s poníženou tváří,
klečeli v slušném respektu/páni sekretáři.

Péro v ruce, na knoflíku/inkoust ve flaštičce,
a na zádech přivázaný/pytel na petice.

A v zadu si žandarmové,/carští výplatníci,
přistrojili pro příhodu/dubovou lavici.

A na rovině před trůnem/zkroušeně a tiše
petenti, věrní poddaní,/leželi na břiše.

A taky viděl, jak je ruský „uklad žizni“ tradičně nezměnitelný a pevný, takže přetrval tisíciletí až do dob cara Mikuláše, a předvídal jasnovidně, že bude trvat dál, až do dob soudruha Putina.

Perun Bůh je odsouzený/k provazu dle práva,
že však k utopení v Dněpru/milost se mu dává;

bude ale pro výstrahuneposlušné chase/
vlečen k řece po ulicích/na koňském ocase.“ —

Právě jeden žurnalista/ seděl také v díře,
protože se bohu rouhal/a psal proti víře.

Soud jej odsoudil, použiv/té příležitosti,
k stejnému trestu s Perunem/k vůli nestrannosti.

drak řekl(a)...

Lidé jako Karel Havlíček Borovský nutně musí být rozličnými politiky, státními úředníky, soudci a jinými velice neoblíbeni, neb si dovolují užívati mozku k myšlení, následkem čehož pak dochází ke kladení nepříjemných otázek po smyslu a účelnosti toho, nebo onoho. Je ale vidět, že v mrhání veřejnými prostředky máme dlouhé tradice a není to tudíž jen naší výsadou. I když možná by někteří tehdejší šíbři s úžasem hleděli na některé své současné dědice a následovníky a se ze zatajeným sledovali jejich drzé činy.