čtvrtek 17. března 2011

ZASLÁNO: Co se stavu učitelského týče


(Autor: Karel Havlíček Borovský)

Přinášíme dokončení Havlíčkova aktuálního článku "Proč jsem občanem?", jehož první část vyšla 14.3.1851:

Co se stavu učitelského týče, pokud od státu placen jest, nemůže se ovšem říci, že by kvůli němu tak značně přibývalo daní, neboť se ty vlády, o kterých zde mluvíme, pilně varují, aby stav škol a poučení národu nepřivedly na lepší stupeň. Nechceme míti učené poddané, chceme míti hodné (rozuměj: hloupé) - to jest velmi známý výrok jistého nepříliš dávno zemřelého císaře.

Ačkoli však výlohy, které přímo z daní na veřejné vyučování jdou, jsou příliš nepatrné, nesmíme přece mysliti, že těmi již všechno pro občana jest odbyto. Kdybychom nežili ve státním spojení, dávali by rodičové své děti, kterým by dobrého vzdělání opatřiti chtěli, k mužům známým pro svou učenost a moudrost a u těch by se jistě za polovici času a za polovici útrat dvakrát tolik naučily, co se naučí nyní, kdežto stát jako všechno jiné i vyučování vzal do svého monopolu a skrze 18 let (od 6-24) nechá mládež mořiti z většího dílu nepotřebnými vědomostmi a svěřuje vedení její z velké části lidem, kterým nejde nikdy tak velice o rozšíření vědomostí, o zvelebení národu, jako vlastně o své zaopatření, a kteří také se obyčejně vyznamenávají jen otrockou oddaností k velmožům než láskou k vědám.

Když povážíme, kolik tisíc musí rodičové na syna svého vynaložiti, než proběhne všechny školy, a v jak nepřirozeném poměru stojí nabyté v oněch školách skutečné vědomosti k vynaloženým penězům, shledáme, že nejsou to malé výlohy, které vynucuje nepotřebně systém státní na vychování od svých občanů. Nepatrná část těchto peněz plyne do kapes učitelů a profesorů samých, jejichžto mizerné platy musí občané takto chtěj nechtěj zlepšovati. Přitom se musí litovati jen toho, že se obyčejně takové platy nedávají učitelům za to, aby se synkové něčemu naučili, nýbrž z většího dílu jen aby dobré klasy dostali, opět vina státu, který hledí víc na vysvědčení a ne na umění. Kdyby to nebylo takové, nemohlo by se ovšem nic namítati proti tomu, že rodičové učitelům v státních službách ustanoveným a od státu placeným přece ještě od svých synů platí, ba naopak, kdyby to jen co odměnu za lepší vycvičení svých dětí dávali, muselo by se jim radit, aby dávali co možná nejvíce. Neboť jest to jediný výdatný prostředek, který mají občané v rukou proti špatnému státu a pro někdejší jistou a spasitelnou změnu státního zřízení.

Špatný stát naschvál učitelům a profesorům dává v poměru k jiným úředníkům malé platy, aby schopnější lidé raději k jiným, vděčnějším stavům a zaměstnáním se obraceli než k učitelství, a tak nemohla se příliš vzmáhati osvěta v národu, která jest úhlavní prostředek proti vládní libovůli. Když tedy rodičové pozorují přičinlivost a horlivost na učiteli ve prospěch dětí svých, velmi dobře učiní, když se za to co nejvděčněji odmění; tím sobě uloží dobrovolnou daň, která jim a dětem jejich časem svým ušetří desetkráte tolik jiných nepotřebných daní, a nejjadrněji vyvrátí se tak nechvalitebný směr libovolného vladaření.

Pováživše všechny ty nesmírné výlohy, které libovolné vlády občanům svým způsobují, a zarmoutivše se z nich, zarmoutíme se ještě mnohem více, když povážíme, co za všechny tyto výlohy, obtíže a ztráty tito občané dobrého mají!

Ani jeden z ústavů od libovolné vlády zřízených není vlastně k tomu, k čemu se vyhlašuje určen býti, a skoro každý z nich působí zrovna naopak. Vezměme kterýkoli. O vojsku kupř., určeném k bezpečnosti občanstva, pro udržení pokoje a pořádku, který občan by mohl říci, že jemu pomohlo zachování bezpečnosti osobní neb jmění? Mnohem více slyší se v podobných státech o tom, že vojsko tu a tam nepořádky a různice způsobilo, týralo samo pokojné občany, škody způsobilo na jmění pokojných občanů. To samé najdeme u ostatních ústavů podobných států. Každý kupř. ví, že by jednotlivý zkušený a řádný občan lépe udržel stavby státní v pořádku a s větším prospěchem je zřizoval a řídil, nežli to činí houf draze placených úředníků! Každý ví, že se člověk za rok u pořádného privátního učitele naučí třikrát tolik než v státní škole! Každý ví, že politické úřady často více zmatků než prospěchu ve svých okresech způsobí, že by mnohem snadněji občané obstáli bez politických úřadů nežli úřadové tito bez občanů. Vůbec se nelze při takových státech uvarovati porovnání s bývalými vrchnostmi a jako nikdo upírati nebude, že by bývalí poddaní mnohem lépe byli obstáli bez svých vrchností nežli tyto vrchnosti bez poddaných, tak i absolutní vláda více potřebuje své poddané občany, nežli tito občané potřebují takovou vládu.

Po všem tomto uvážení nemůže si žádný obyvatel podobných států otázku Proč jsem občanem? předložiti než s nejtrpčím citem. Na všech stranách pozoruje, že státní zřízení dokonce není k jeho prospěchu, nýbrž všude jen k jeho škodě, a že jen tenkráte by mohl on sám ze státního spojení užitek míti, kdyby se odhodlal s vlky výti a na útraty ostatních utištěných svůj vlastní prospěch vyhledávati. Tak se konečně musí ve veliké části občanů zroditi onen nepřirozený cit, který stát za nepřítele svého a za škůdce považuje a který jest zcela protivný citu svobodného občana, jenž musí cítiti lásku a vděčnost ke svému státu, poněvadž sebe v něm cítí šťastným a spokojeným, poněvadž vidí, že státní zřízení jsou k jeho prospěchu, ne pak on k prospěchu státu.

A proto také jest marné čekati od občanů libovolného státu nějakou občanskou mysl, nějakou upřímnou oddanost a lásku k státu, nějaké vlastenectví.

Článek vyšel poprvé 14. března 1851 v časopise Slovan, v Neviditelném psu pak 3. 11. 2001. Z knihy České myšlení (Melantrich, Praha 1981) opsal Šaman.

Šamanova poznámka z března 2011, 160 let po uveřejnění Havlíčkova článku:
Naštěstí již není monopolu státního ve vyučování dítek našich. Avšak nelze se uvarovati porovnání s úřady státu absolutistického! Zejména poté, se sám  český stát chová podobně, jako dávná habsburská monarchie. Výrok jistého politika, že jest nutno zrušit víceletých gymnázií, neb se odchodem chytrých dětí ze škol základních snížila kvalita těchto, je právě z onoho rodu, jejž trpělivě, leč marně, tepal kolega Havlíček.

12 komentářů:

STK řekl(a)...

Zdá se, že K.H.B. má pravdu hodně nadčasovou. Když si tak vezmete, každá rozvinutější společnost nutí své potomky absolvovat jistý rtitus, kterému dnes říkáme vzdělání. Nejde tady ale o zpřístupnění nějakých informací, ale o absolvování jistých rituálů, jejichž součástí ono "zpřistupnění informací" proběhne. To se dá pozorovat nejen v R.-U. ale i předtím, ve středověké škole, možná i ve starém Řecku či Římu a snad i předtím, ve společnosti, která byla ještě víceméně prvobytně pospolná. (Uvádění mladých do dospělosti - mezi lovce, mezi ženy atd. Tady z pochopitelných důvodů prameny chybí, dá se to jen analogicky předpokládat.) Podstatnou informací není, jak ulovit jelena, ale komu je lovec podřízen, komu nadřízen a slib nastávajícího lovce, že tuhle hierarchii bude respektovart.
Současnou analogií jsou "mazácké hry" na vojně / VŠ. Přesto, že proti nim brojí vedení, tisk a kdovíkdo ještě, stále se tyto rituály udržují a tradují z generace na generaci. Pravděpodobně takové hříčky Homo Sapiens Recens potřebuje.

informace řekl(a)...

Rada OSN právě odhlasovala rezoluci o ustavení no fly zony v Libyji. 10 hlasů pro, 0 hlasů proti, 5 se zdrželo hlasování

Pedro řekl(a)...

No uvidíme, jak se bude prosazovat. A hlavně nezapomeňme na Lockerbee!

drak řekl(a)...

Je skutečně velice zajímavé, ba až zarážející, jak některé věci zůstávají vlastně jakoby netknuty časem.

Upřímně řečeno Kaddáfího, nepřežije-li, až taková škoda nebude, škoda by byla, kdyby měl být nahrazen někým ještě hnusnějším, což rozhodně nelze vyloučit. Snad ti, co to rozhodovali, věděli co dělají. Možná nelze vyloučit, že toho Kaddáfí hodně ví a tak je lepší ho preventivně umlčet, aby moc nekecal. A on toho ví na všechny ty mírumilovné dodavatele zbraní a střeliva a komu kde co zaplatil.

informace řekl(a)...

Přečetla jsem si dnešní noviny a jen zírám. Na prvních stránkách se dočítám, že milánská prokuratora přiložila k obžalovacímu spisu proti Belusconimu ve věci svedení k prostituci nezletilé dívky dalších dvacet tisíc /20.000 stránek. Dosud jich vyprodukovala, pokud se nemýlím, asi dva tisíce.
Nepředstavitelné - na světě se děje všechno možné, katastrofa v Japonsku, občanská válka v Libyji, nepokoje na Středním východě, příliv imigrantů na Lampedusu, a milánská prokuratura dál pilně sbírá důkazy k vykopnutí premiéra z politického života.
Nemám slov, abych tohle soudcovské tsunami nějak komentovala.

drak řekl(a)...

informaci:

Kdyby došlo v Itálii k zemětřesení, tak to tu justici asi zavalí papírem zaživa a než je vyhrabou, bude po nich.

informace řekl(a)...

Jo, Draku,
právě jsem počítala, kolik asi na celou tu aféru padne stromů. Protože milánská prokuratura na nějakém recyklovaném papíře nepíše. Počítám asi tak půl lesa, když se vezme v ůvahu, že z toho všeho pak budou dělat kopie.
Měli by milánské prokurátory zavřít, až budou "modrý", takovýhle bordel je možný jen v Itálii. Těch výdajů a jen proto, aby zlikvidovali jednoho politika. A platíme to my, daňoví poplatníci. K čertu s jejich konstitucí, která de facto dovoluje beztrestnost soudců.

drak řekl(a)...

informaci:

Možná se budete divit, ale z určitého úhlu pojůedu se to dosud jeví tak, že Itálie je momentálně, až na ty justiční excesy kolem Sylvia pochopitelně, jednou z nejrozumněji fungujících a projevujících se zemí unie.

Ono když se podíváte na to zelené zmagoření z Německa a Rakouska, tak Itálie je proti tomu celkem normální spolek.

Schumacher antisemita řekl(a)...

Těch výdajů a jen proto, aby zlikvidovali jednoho politika.... To je pravda. Metoda "Brutus" by vyšla levněji. Ale tohle je civilizovanější postup...

informace řekl(a)...

Podívejte se, Draku,
co jsem pro Vás našla. Nejznámější časopis kuchyňských receptů La Cucina Italiana v české verzi on line. Má hodně dlouhou tradici a podle ní jsem se tu naučila vařit. A vařím dobře, na tom se shodují všichni.
Sice se od italské verze liší, mám dojem, že výběr jídel je přizpůsoben české chuti, ale přesto je tam několik dobrých receptů.
hp://www.cucinait.cz/index.php?actM=home

informace řekl(a)...

Draku,
na italské verzi jsou autentické místní recepty a nemusíte se registrovat. A je také uptodate.
hp://www.lacucinaitaliana.it/default.aspx?idpage=737
Už zastavili dodávky ryb z Japonska.

drak řekl(a)...

informaci:

Děkuji Vám převelice, jsem rád, že na mne pamatujete. Jsem toho názoru, že dobrých receptů nikdy není dost. Moje nadváha tomu odpovídá. U nás před nějakou dobou ve spolupráci s řetězcem Makro vznikl pořad "S Italem v kuchyni", viz odkaz:

www.sitalemvkuchyni.cz/cze/Recepty-z-poradu/

Hlavním účinkujícím v něm je Emanuel Ridi, rodák z Elby, který má v Praze italskou restauraci. Ještě jsem tam nebyl, ale známí říkali, že sice je to za dráž, ale že se najedli dobře. Také tam nějaké recepty jsou a něco z toho už jsme ochutnali a rozhodně jsem nelitoval. Myslím, že naposledy to byl citronový dort s mascarpone. Bylo to moc dobré, ale zrovna tohle bych určitě jíst neměl ;-)

V každém případě to ukážu našim děvčatům a nelze vyloučit, že se nakonec budu s dcerami střídat u překládání receptů pro mou lepší polovičku. Já začnu s těmi recepty do 30 minut, trpělivost u vaření sice v případě potřeby také svedu, ale mohu-li si vybírat mezi něčím dobrým, co je rychle hotové a něčím dobrým, co se musí připravovat déle, zpravidla dám přednost tomu rychlejšímu receptu. V každém případě ještě jednou díky.