čtvrtek 26. května 2011

Takže je zajištěn pořádek


Před 40 lety, ve dnech 25. – 29. května 1971, proběhl památný 14. sjezd KSČ. Památný, ale neslavný, protože přemazal mimořádný 14. sjezd KSČ, který proběhl v poloilegalitě okupované Prahy v srpnu 1968. Byl památný, to nepochybně, neboť od té doby si každý pamatuje výraz "reálný socialismus", který jsme se od té doby jali budovat. Když už jsme nemohli mít ten socialismus ideální. A v tom reálném socialismu jsme měli politické vězně, znovuzavřené hranice, fízlování, udávání, vyhazování z práce a ze škol kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací - nebo kvůli chození do kostela či písničkám Karla Kryla. Měli jsme mohutnou emigraci a technologické zaostávání. Byli jsme okupováni Sovětským svazem a na každé vedoucí funkci seděl nějaký kolaborant.

14. sjezd, ten druhý, "potvrdil soudruha Gustáva Husáka v čele strany". Gusta byl během roku 1968 velký obrodník, ještě 21. 8. je v Rudém Právu uváděn jeho liberální výšplecht. Jenže pak se nějak odmlčel. A když jsme ho uslyšeli mluvit znovu, byla to už značně jiná řeč. Ten první 14. sjezd byl ochuzen o masivní účast slovenských soudruhů, přijelo jich jen pár. Mělo se za to, že kvůli problémům s dopravou na komunikacích, zaplněných pěti "spojeneckými" armádami. Ve skutečnosti Husák zadržel delegáty ještě v Bratislavě - než se situace vyvrbí. Nu, situace se vyvrbila. "Paritní" neúčast Slováků byla později formálním důvodem pro zrušení prvního čtrnáctého sjezdu.

A teď pozor! Teprve na tom prvním 14. sjezdu se Husák dostal v osmašedesátém roce do komunistického vedení. Byl - v nepřítomnosti a bez předem vyjádřeného souhlasu - revolučně zvolen do politbyra. Do té doby byl "jen" místopředsedou vlády (kterým se stal v dubnu 1968), kde byl pověřen přípravou ústavního zákona o federalizaci Československa. A jenom proto, že seděl v politbyru, ho mohlo v dubnu 1969 toto politbyro zvolit jako "prvního tajemníka strany" místo Alexandra Dubčeka. Načež Gusta zrušil celý 14. sjezd - bez kterého by tuto pozici nemohl mít... I proto ho ten druhý 14. sjezd, vlastně "XIV. sjezd" (aby to bylo "důstojné") zvolil manifestačně za "generálního" tajemníka - aby se ta aférka, jak se Gusta dostal do stranické špičky, zaplácla.

Však si tu generalitu Gusta také zasloužil. Byl vedoucí osobností čistek, jejichž kola se začala roztáčet po jeho zvolení za "prvního" tajemníka. Nejdříve to pocítila média - od televize a rozhlas přes ústřední deníky až po poslední okresní týdeník byly vyházeni šéfredaktoři, redaktoři, někdy celé redakce. Byly zrušeny desítky titulů. Přestaly vycházet všechny literární časopisy! Totéž se dělo ve  všech nakladatelstvích, ve filmových studiích. Knihy putovaly do stoupy, filmy do trezoru. Nastaly hnusné prověrky ve všech podnicích. Kdepak asi dnes sedí ti zločinci, kteří tenkrát prověrkovali? A kteří vyhodili z práce statisíce lidí? Kde je nějaký seznam těchto sviní? Přímo bylo nějakou formou postiženo šest set tisíc občanů, z nichž každý měl alespoň tu minimální čest, že po zkušenostech z 50. let dokázali neříci: "Vstup vojsk v roce 1968 byl bratrskou pomocí našemu lidu..."

Genocida slušných a schopných lidí byla dokonána, mohlo začít "budování reálného socialismu". Od toho obludného 14. sjezdu československých komunistů se pak do celé společnosti začal šířit mor, známý jako "Poučení z krizového vývoje". Užijte si alespoň drobné ukázky:

"Objektivní posouzení a objasnění příčin a souvislostí hluboké krize, v níž se octla KSČ a celá naše společnost v roce 1968, nezvratně dokazují, že vnitřní síly, paralyzované politikou pravicových představitelů ve vedení strany, nebyly s to se zmobilizovat a zastavit frontální nástup kontrarevoluce. Za takovéto situace bylo nutno rozhodnout, zdali se má čekat, až kontrarevoluce vyvolá bratrovražedný boj, kdy budou hynout tisíce lidí, a teprve potom poskytnout internacionální pomoc, nebo přijít včas a předejít krvavé tragédii i za cenu počátečního nepochopení doma i za hranicemi. Vstup spojeneckých vojsk do Československa 21. srpna 1968 předešel takovému krveprolití, a byl tedy potřebným a jedině správným řešením.
Důkladné prozkoumání faktů o poměrech v naší straně i v celé zemi před srpnem 1968 i v pozdějším období potvrzuje, že každé jiné řešení, které by neobsahovalo vnější bezprostřední pomoc SSSR a dalších našich spojenců, nemohlo mít v podmínkách, kdy činnost strany byla ochromena a československá státní zřízení se dostávalo na pokraj rozpadu, žádnou naději na úspěch, neboť by nevedlo k záchraně socialismu v ČSSR.
Vstup spojeneckých vojsk pěti socialistických zemí do Československa byl aktem internacionální solidarity, který odpovídal jak společným zájmům československých pracujících, tak mezinárodní dělnické třídy, socialistického společenství a třídním zájmům světového komunistického hnutí. Touto internacionální akcí byly zachráněny životy tisíců lidí, zabezpečeny vnitřní i vnější podmínky pro jejich mírovou a pokojnou práci, upevněny západní hranice socialistického tábora a zmařeny naděje imperialistických kruhů na revizi výsledků druhé světové války.
Ústřední výbor KSČ odmítá abstraktní pojetí suverenity socialistického státu, jaké šíří v zájmu oklamání mas buržoazní propaganda, a stojí na pozicích, které i v otázce suverenity odpovídají třídní a internacionální podstatě socialistického státu. Proto vstup spojeneckých vojsk do ČSSR považuje za bratrskou internacionální pomoc československému lidu.
Srpnová internacionální akce na záchranu socialismu v ČSSR vytvořila pevné zázemí pro československé komunisty, kteří díky této pomoci mohli plně rozvinout vlastní politický zápas proti kontrarevolučním, protisocialistickým a pravicově oportunistickým silám a překonat politickými prostředky kontrarevoluční hrozbu věci socialismu v ČSSR.
Pravdivé poznání celého pozadí skutečné situace v roce 1968 i všech motivů vstupu spojeneckých vojsk do ČSSR ukazuje v pravém světle všechny lži, pomluvy a vědomé překrucování skutečnosti, konstruované a šířené naší vnitřní reakcí, pravicovými oportunisty i zahraniční buržoazní propagandou o srpnových událostech. Hluboké a správné pochopení pravého smyslu těchto událostí je zároveň rozhodujícím předpokladem k vytvoření zdravého politického ovzduší v naší zemi, k upevnění ideové a Akční jednoty KSČ na marxisticko-leninském a internacionalistickém základě."

(Celé znění pamfletu POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE VE STRANĚ A SPOLEČNOSTI PO XIII. SJEZDU KSČ zde.)

Zdravé ovzduší. Ale jak smrdělo! Tyto výkaly se pak rozlévaly po všech oblastech veřejného života. Nejen komunisté, všechny složky Národní fronty byly poviny se jimi řídit. A protože ani jiné "složky" nemohly existovat, poučovali se i myslivci, zahrádkáři a hasič.:

Ze zápisu z výroční členské schůze místního požárního sboru ČSPO v Teplicích nad Bečvou, konané dne 7. ledna 1972 v 19 hod. v Požárním domě:

"Zpráva o činnosti se opírala o historické události jež v minulém roce podstatně ovlivnily veškerý náš život. Byl to 14. sjezd KSČ, který s konečnou platností skoncoval se vším, co bylo brzdou dalšího úspěšného rozvoje naší společnosti a pak listopadové volby do zastupitelských orgánů, které rovněž velkolepě dokumentovaly jednotu a odhodlání našeho lidu při dalším rozvoji našich národů cestou socialistického rozvoje. Při všech těchto akcích byli účastni aktivně také členové našeho PS.

Jinak se v činnosti PS objevovaly stále tytéž staré nedostatky, jako slabá účast na schůzích a cvičeních.
Získali jsme dva nové členy.
Na brigádách bylo odpracováno 310 hodin. Zpráva nakonec konstatovala, že při odpovědném přístupu všech členů k plnění povinností, by se dalo udělat daleko více.
V roce 1971 jsme dostali nový agregát s kompletním vybavením, deset nových vycházkových stejnokrojů. Byla překryta střecha Požárního domu novou krytinou a vymalovány místnosti.

Také byl konečně získán nový domovník, takže je zajištěn pořádek."

Psáno a kopírováno dne 26. května 2011

98 komentářů:

Lucifer řekl(a)...

Dodnes na to mnozí vzpomínají se slzou v oku a mnozí mnohem mladší, kteří to nezažili, s nadšením a pod vlivem třídního nepřítele drog pochodují k lepším zítřkům. Doufám, že maximální vlastenec to ideologicky ještě rozvine a zítra se bude tančit nejen všude ];-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Pád srbského Žižky
aneb
Zadržen hrdinný obránce unikulti

Ratko Mladič zrazen a zatčen ! Celý svět slyšel tu zprávu ITAR-TASSu, celý svět vyskočil od telky a od rozhlasu : Přední bojovník pokrokového Slovanstva padl do rukou Euroameričanů !
Slované pláčou, Euroameričani a Muslimové se skřípavě smějí. My pokrokoví slovanští zastánci unikulti zatínáme pěsti; naši multikulti nepřátelé se zrůdnou radostí plácají do stehen a vypasených pupků. Al-Jazeera a Euronews se předhánějí v plivání na srbského Žižku a krokodýlím pláči nad humánně odsunutými srebrenickými zrádci Jugoslávie. Nepřátelské televizní stanice znovu a znovu opakují záběry z neúspěšného osvobozování Sarajeva od bosenských okupantů, a z protiprávního soudu nad srbským Benešem, naším drahým soudruhem Slobodanem Miloševičem.
Je to černý den pro nás Slovany, pro nás bojovníky proti Euroamerice a multikulti. Opět slaví úspěch hrubá síla a krvavé peníze; současná zrádná srbská vláda, ten spolek quislingů a havlů, vydala velkého srbského vlastence do rukou dědičných nepřátel srbských pracujících.
Je to černý den, ale není to konec. Není; protože na naší straně je pravda a Věčně živý Lenin. Soudruh Mladič je ztracen, nepřežije trýznění svých multikulti žalářníků, jako je nepřežil s.Miloševič. Ale jeho odkaz bude žít, bude dál žít v našich srdcích : Nelze nikdy vzdát boj za osvobození vlasti od cizorodých živlů; nikdy !
Jednou zvítězíme, jednou obnovíme náš skvělý unikulti mezinárodní socialismus, podáme si ruce s Muslimy, našimi přirozenými spojenci a rozhodnými zastánci unikulti. Jednou se Haag bude jmenovat Město srbských mučedníků.

Čest a sláva padlým revolucionářům !

Větší vlastenec řekl(a)...

Hrůůůzy socialismu versus velké radosti kapitalismu a demokracie

V tom „děsivém“ socialismu jsme měli bezplatné školství a zdravotnictví; v tom „zaostalém“ socialismu Velký Šaman zdarma vystudoval vysokou školu, a z rukou dlouholetého člena Strany převzal inženýrský diplom.
V tom „bezbožném“ socialismu byli Němci za hranicemi, našimi pevnými hranicemi, chráněnými našimi neproniknutelnými ženijně-technickými opatřeními. Za hranicemi byli krvežízniví žoldáci NATO a odporní němečtí revanšisti. Za hranicemi zůstávaly drogy, pornografie, zbraně, zbytečné zboží i Jeho Milost velevážený pan Schwarzenberg. V tom „krutém“ socialismu byl za mřížemi pan Havel, zrádce a kamarádíček Němců a Američanů.
V tom „bědném“ socialismu dostal Velký Šaman zdarma státní byt, v tom „utlačovatelském“ státě dělníků, rolníků a pracující inteligence dostal zaměstnání, ačkoli neuměl jazyk angloamerických imperialistů.
„Naštěstí“ socialismus dočasně ustoupil, takže dnes máme co jsme chtěli : Nezaměstnanost, platby u lékaře a ve školství, spoustu volných drahých bytů, spoustu drahého zbytečného zboží, spoustu drahých „důležitých“ politiků, našeho drahého Havla a Schwarzenberga a jejich německé kamarátšofty nalezlé v Praze i celé naší vlasti, naše vojáky vraždící partyzány v Afghánistánu, volné hranice, přes které proudí kamiony a běženci, drogy a pornografie, neléčitelné nakažlivé nemoci a multikulti.
Velký Šaman je nezaměstnaný, musí se učit úplně cizí jazyk, aby získal alespoň malou naději na získání alespoň nějakého zaměstnání (v jeho věku jej k lopatě už nevezmou). Velký Šaman se ve volných chvílích snaží bojovat proti Němcům a ostatním dědičným nepřátelům doslova pohádkovým způsobem : Nabírá vodu sítem. Ano, příslovečné nabíraní vody sítem připomíná snaha V.Š. a jemu podobných zbavit naši vlast nepřátel a nešvarů, za podmínek přetrvávajícího kapitalismu a demokracie. Ach, jak se takovým snahám musejí smát Němci a vůbec všichni Euroameričani ! Jak se s nimi hurónsky smějí papeženci, sionisti, a vůbec všichni propagátoři multikulti !
Jestlipak jednou prozře Velký Šaman a jemu podobní ? Jestlipak se zasmějí sami sobě a svým směšným snahám, a půjdou volit Stranu, jako volili po celou dobu toho „děsuplného“ socialismu ? Nu, možná neprozřou a nezasmějí. Ale to bude jen a jen jejich škoda. Protože vší náš lid již pochopil. A to pochopení přivede lid ke vzchopení; pak lid využije největší slabiny kapitalismu a demokracie, a ve volbách si zvolí Stranu; jako v roce 1946.
Pak přijde lámání chleba a scelování charakterů. Pak přijde i Velký Šaman před Prověrkovou komisi. Pak se někdo bude smát nejlépe.

Takže : Na shledanou. Na shledanou v lepších časech; všichni.

EK řekl(a)...

Jen malá oprava VV: Nu, možná nepozřou a nesnědí. Ale to bude jen a jen jejich škoda. Protože náš lid pln vší již pochopil.A gdo nee je taki GOGO.
Čest práci souzy!

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,
slovo genocida bych si nechával pro jiné činnosti, než je "pouhé" odstraňování neposlušných funkcionářů a vyhánění lidí do emigrace. Husák nebyl ani náhodou žádný sudetský němec jménem K.H.Frank.
Petr Kohout

drak řekl(a)...

V těch sedmdesátých letech jsem vyrůstal, pamatuji se na ně a musím říci, že ta doba byla taková dost těžká a dost dusná. Velice rychle jsem se musel naučit, že to, co je ke slyšení doma se neříká venku, nedej bože pak ve škole a pod. Tak trochu jsem si připadal, že nás obrali o bezstarostné dětství. V těch osmdesátých se ta atmosféra už naštěstí uvolňovala a dodnes třeba s rád a s úsměvem vzpomínám, jak nám paní v antikvariátu sháněla a nakonec také sehnala Čapkovu stať "Proč nejsem komunistou."

http://capek.misto.cz/komunista.html

To bylo velmi poučné čtení a dodnes je. Myslím si, že Čapek je aktuální dodnes a pořád má co říci. Nevím kolikátým byl na seznamu osob k likvidaci, kterým se řídilo kdysi za války Gestapo, ale určitě byl na jednom z čelných míst. Kdyby náhodou nějakým zázrakem přežil válku, jsem velmi zvědav, jak rychle a jakým způsobem by se s ním vypořádal bolševik. Nepochybuji ale o tom, že by ho na pokoji nenechali. Historie si ale na kdyby nehraje, mnohdy naštěstí, někdy bohužel.

drak řekl(a)...

Anonymnímu Kohoutovi:

Víte, když je někdo takový magor, šílenec a zmetek, jako například bolševici, že si z části společnosti musí vytvořit nepřítele a bojovat s ním takřka jakýmikoliv prostředky, tak za tu dobu, co se nám tu předvedli a co se předvedli v onom sovětském Rusku, tak to tedy genocida v mnohých případech byla, a to jako když vyšije. Bolševik se toho násilí ani nezdržoval, ani neštítil. To, co se dělo v těch sedmdesátých letech sice nebyla genocida klasická, násilnická, to ne. Jenom se třeba vzdělaným lidem stalo, že buď nemohli najít práci vůbec a hrozil jim tudíž kriminál za příživnictví, nebo když nějakou našli, tak byla podřadná, třeba jen na 1/2 úvazku, tudíž blbě placená, jejich děti se nedostaly na školy atd atp. Ano nebyla to genocida klasická násilná, zato ale byla dost důsledná a svým způsobem dost krutá, takže to, co se v těch sedmdesátých letech dělo, se objektivně vzato, v přeneseném smyslu toho slova, genocidou rozhodně nazvat dá. Nedostanete sice kulku mezi oči, zato si můžete chcípnout na okraji společnosti v kriminále, nebo někde skomírat a zároveň sledovat, jak to samé čeká vaše děti. Některé věci jsou ve své podstatě horší než smrt a toto si myslím, že byla jedna z nich.

Harpyje řekl(a)...

Ano, Vlastenče, "začíná být zjevné, že evidentně ano"! Ale přesto mám jednu připomínku k Vašemu druhému příspěvku. Pravdoláskovec Schwarzenberg je Jeho Jasnost, a ne Milost.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě něco k děsssivým hrůůůzám reálného socialismu :
Je opravdu poučné číst o "vyhazování z práce a ze škol kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací - nebo kvůli chození do kostela či písničkám Karla Kryla" od ateistických (agnostických) inženýrů, vystudovavších v 70.letech v naší vlasti.
Vážně poučné.

Nazdar !

informace řekl(a)...

Nechtěla bych být soudobým historikem a zabývat se dějinami totality. Pro některé je to stále součást jejich života, mají přímé vzpomínky, pro ty mladší zase je to kus minulosti, kterou zbabrali otcové. V archivech jsou sice dostupné dokumenty, ale je zapotřebí je ohodnotit, roztřídit, uvážit, který je pravdivý, který je mystifikační lží. Jaké byly osudy lidí, kteří byli z různých důvodů protagonisty? Kým byli ve skutečnosti a jaká byla jejich role?
Uvědomila jsem si to při hledání na webu. Hledala jsem totiž reakce italských politiků a tisku na události v 68. a na normalizaci. Jen tak mimochodem, československé události byly posuzovány z místního politického hlediska, což se může zdát samozřejmé, ale pro italskou politiku byl především významný postoj, který k událostem zaujala místní komunistická strana. Byly jakýmsi zkušebním kamenem, který měl ukázat, nakolik je pravdivé tvrzení komunistického vedení, že se odpoutalo od vlivu KSSS. Mezi články, některé byly napsány i v posledních létech, jsem našla v jednom literárním časopisu i příspěvek jednoho českého historika. Jméno jsem neznala a tak jdu hledat na internet a zjistím, že ten pán byl infiltrovaný estébák do Charty 77 a do zahraniční vídeňské emigrace. Proč tedy, ptám se, italský časopis uveřejňuje jeho článek jako mluvčího zahraničního odboje? Anebo ta tvrzení neodpovídají pravdě? A jak skončil ten pán?
Zároveň si uvědomuji, jaký úžasný policejní aparát muselo pustit do chodu tehdejší vedení státu. Kontrolovalo nejen lidi v Československu, ale i Čechy v zahraničí, i když nebyli emigranti. A to jak při pobytu v Československu, ale i zde, jak mi "dobrácky" prozradil jeden funkcionář: "dej si holka pozor, co děláš, my to všechno víme". A věděli to, zřejmě za spolupráce aktivistů místní bratrské strany. Takže, usoudila jsem už tenkrát, to odpoutání od KSSS nebylo tak moc velké.
Co může dělat soudobý historik? Dávat trpělivě dohromady spleť lidských osudů, aby z ní vymotal nějaký podrobný a zároveň obecně platný obraz doby.
Opravdu bych nechtěla být na jeho místě. K tomu je zapotřebí dodat, že ještě neutichly a nesmířily se nedávné vášně, nenávist, pocity křivdy. To značně znesnadňuje práci, vzpomínám si na aféru s Kunderou.

Větší vlastenec řekl(a)...

Jeho Milost nebo Jeho Skvělost, našemu lidu je to šumafuk.
Vší náš lid, vážená paní Harpyje, vyrostl v reálném socialismu, respektive byl vychován rodiči vyrostlými v reálném socialismu. Tudíž vší náš lid ví, že feudál jako feudál - všechno jsou to degenerovaní dekadenti. V nejlepším případě směšné figurky, jež se polidští jen pod přímým vedením lidu. Ve své drtivé většině jsou však feudálové zlí, hrabiví, krvežízniví. Prostě - buržujové s rodokmenem.
Vší náš lid ví, jak by to s námi bylo dopadlo, kdybychom si feudály nezrušili (a jejich pozemkový majetek nerozkulačili) již po roce 1918 : Zatáhli by nás do války proti hitlerovskému Německu již v roce 1938. Prostě by to s námi dopadlo jako s hloupými Poláky : Hurávlastenecké pozdvižení zbraně proti přesile, devastace celé země, zbabělé vzdání se tváří v tvář přesile*), ztráta národních elit, poválečné zaostávání, bída hospodářská i mravní (stále ještě nezlikvidované papeženectví).
My jsme si naštěstí feudály zrušili, čímž jsme si krásně připravili půdu ke zrušení buržoasie. Však, jak pregnantně vyjádřil touhy národa president Beneš ve svém nejdůležitějším projevu, po r.1918 jsme nemohli zavádět Národní výbory, první orgány našeho socialismu (jako po r.1945), jen a pouze kvůli masivní přítomnosti cizorodých živlů Němců a Maďarů.
Dnes, kdy ještě není obnoven náš tradiční slovanský společenský systém, se v naší vlasti Němci opět roztahují. S nimi buržoasie a feudálové, a všichni rukou společnou a nerozdílnou hrubě porušují Dekrety presidenta republiky. Po našem opětném osvobození opět se všemi zatočíme po našem, po husitsku, po leninsku.

A pak se bude tančit všude !


-------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Většina našeho lidu soudí, že Poláci jsou zbabělci; stačí si přečíst internetové diskuze na téma „Náš hrdinný odpor proti Mnichovu“

informace řekl(a)...

Už si zase pustil Patriot hubu na špacír.
Těch politicky persekvovaných, co byli byli posláni od intelektuální práce do kotelny nebo na nádenické práce, jsem poznala několik. A že se katolíci báli chodit do kostela, to mi také vyprávěl kamarád.
Jeho osobní historie o moudré straně, co ho poslala drtit kamení, se taky podobá případu politické persekuce. Mluví z něj snad nějaký stockholmský komplex?
A ať se tu neotírá zbytečně o Beneše, nechce-li dostat po tlamě.

drak řekl(a)...

informaci:

Ten historik to skutečně nebude mít jednoduché, ale kdo z nás to v životě jednoduché má? Prostě si s tím bude muset poradit a doufejme, že bude mít při všech těch rozhodnutích šťastnou ruku. Měl by tu dobu popsat tak doře jak to jen půjde, abychom byli schopni se z té historie poučit a nemuseli si jí zopakovat. Obávám se ale, ž historie je nauka s hodně pitomým a silně natvrdlým žactvem.

Když už jsme se tak pěkně hrabali v té totalitě, tak se mi s úsměvem na tváři vybavuje v paměti rozhovor, který se odehrál když jsem byl na vojně. Tou dobou jsem byl zrovna v Mikulově a poslali nás pomáhat s nošením nějakého nábytku v místní škole. No a když už bylo po všem, dostali jsem, jak bylo v tom krásném kraji zvykem, trochu něčeho zobnout a k tomu i trochu místního vína. No a při tom zobání a popíjení nám mimo jiné paní ředitelka řekla, že místní bolševičtí pohlaváři musí chodit spolu s ostatními věřícími do kostela, protože jinak by je v jejich rodině ani ve městě nikdo nebral vážně, no a tak tam tedy chodili. Asi jim to nešlo moc pod nos, ale museli.

Větší vlastenec řekl(a)...

Socialismus – společenský systém nás vyspělých Slovanů

Mají pravdu všichni zdejší autoři a přispěvatelé : Zaostalá, úpadková, upadající Euroamerika se od nás musí hodně učit. Moc hodně; otázkou je, zdali to vůbec zvládne, třeba i po vítězství euroamerických pracujících.
Vždyť Euroameričani si ani jednou nezavedli socialismus; a jejich jediný pokus o zrušení multikulti – hitlerovský fašismus – skončil „slavným“ krachem po pouhých 12 letech. To i naše české unikulti vydrželo 44 let, od léta roku 1945 do tragického závěru r.1989.

Pro poučení pár citátů z nejdůležitějšího projevu našeho prvního socialistického presidenta :

„...Není jistě nikoho z nás, kdo by si nebyl vědom ohromnosti našich dnešních úkolů. Víte snad všichni, jak si já formuluji problematiku dnešní doby. Odmítám pokládat jednotlivé její události za oddělenou a samostatnou část, béřu je všecky v celku a syntheticky a hledám jejich hluboký dějinně filosofický smysl. Krise před první světovou válkou a pak válka sama, ruská revoluce a ostatní revoluce poválečné, dvacetiletý politický boj mezi oběma válkami, boj o mír a stabilisaci poválečných poměrů, vznik fašismu a nacismu, těžká krise poválečné demokracie, pokusy o vyhnutí se druhé světové válce a mnichovský diktát, druhá veliká válka světová a její hrozné formy s totálním barbarským ničením celých stran, tříd a národů, pád všech světových fašismů a dnešní pokusy o vybudování nových demokracií, položení problému přeměny sociálních struktur dnešních národů a států a volání po stvoření nového člověka a nového světa - to všecko je mi jeden jediný veliký celek událostí, jedna s druhou spojená, jedna v druhou zapadající a vzájemně z druhé vycházející; podmiňují se navzájem a tvoří společně charakteristiku naší doby, začínající přibližně prvními lety 20. století a daleko se ještě nekončící nejen dnešními chvílemi poválečnými, ale ani příštími lety druhé polovice našeho století....
... Po roce 1918 jsme nemohli dělat to, co děláme dnes. Nebyl vývojově tak daleko svět mezinárodní, nebyly vývojově tak daleko ani naše poměry vnitřní. Od té doby však prošlo 20 let našich bojů uvnitř a prošla hrozná světová válka, která celý svět revolucionovala.
... Po roce 1918 přijali jsme v podstatě starou byrokraticko-policejní správu rakouskou a přes to, že už tehdy návrh na dnešní formu národních výborů byl učiněn, nebyl přijat hlavně z ohledu na naše Němce a Maďary - těm nebylo možno tehdy tu míru svobody a demokracie dáti. Dnes jsou poměry jiné. Budeme míti stát národní, národní výbory představují bezesporně vyšší stupeň demokracie a sám princip decentralisace, jímž naše ústava bude proniknuta už také s ohledem na Slovensko, si tuto reformu samozřejmě vynucuje....
... Neskrývám si nijak fakt, že se tím dotýkáme struktury dřívější liberální společnosti a že se tu dáváme na cesty, které mají vésti k socialisaci moderní společnosti....
... Položili jsme před světem na váhu - a to principiálně - celý problém socialisace jako takové. Jestliže by se nám celá tato operace nepodařila, je možno, že bychom mohli kompromitovati na dlouhou dobu i princip sám. Ti, kdož jsou mezi vámi socialisty, vědí, co to znamená....
...Naše celé hospodaření přechází v pravém slova smyslu do t. zv. hospodaření řízeného, plánovaného....“
(Z projevu prezidenta ČSR Edvarda Beneše při potvrzení ve funkci, dne 28.10.1945)

Čest práci a Míru zdar !

informace řekl(a)...

Nenamáhejte se, Váženy, lepit sem pořád dokola ten projev. Už ho znám nazpaměť. A o problému národních výborů jako voleného představitelstva po I. světové válce jsem našla na webu bakalářskou práci. Takže je mi ta věta zcela jasná.
Ale zřejmě není jasná Vám. Pokuste se ten projev kontextualizovat. Zřejmě pro Vás, co nerozlišujete mezi socializmem,národním socializmem, nacionalizmem a nacizmem, jak jste jednou psal, to asi nebude lehké. Uvědomte si, že ne všecha slova, co začínají na soc - znamenají automaticky reálný socializmus.

informace řekl(a)...

To je taky pěkné, Draku!
Funkcionáři KSČ museli chodit do kostela, aby doma vydrželi s rodinou! A pak se ze svého provinění zpovídali rodné Straně, ne? A kdo jim dával rozhřešení? A na pokání četli povinně kapitolu dějin VKS(b)?

drak řekl(a)...

informaci:

Upřímně řečeno nevím jak přesně probíhalo to jejich funkcionářské pokání, já se o tom dověděl zprostředkovaně od té paní ředitelky, ale představováním si toho jejich bolševického zpovídání se rodné straně a následného pokání jsem se v představách bavil již nejednou. Čtení z dějin KSČ či dějiny VKS(b) a jiné podivné kratochvíle pokládám ale za mimořádně nudnou a vysloveně otravnou činnost a mimo jiné i nebezpečnou pro psychické zdraví, slabší jedinci z toho mohou zblbnout a chtít se pak stát bolševiky.

informace řekl(a)...

Ale kdepak, Draku,
čtení dějin bolševické strany bylo povzbuzující a zábavné, hlavně první kapitoly. Stejně se dál absolventi povinného kurzu politického školení nedostali.
Je tam takové malebné a jadrné líčení počátků strany. Dodnes mi utkvěl v paměti jeden okřídlený výrok: "veš na stolci carizmu". Takže tu bylo nebezpečí, že strana vyprodukuje celou generaci parasitologů, kteří se s chutí pustí do odvšivování společnosti petrolejem (tenkrát žádný jiný prostředek neznali). Což mohlo zapříčinit i státní deficit.

Harpyje řekl(a)...

S tím vším lidem a feudály máte samozřejmě pravdu, Vlastenče, ale pro onen vší lid nejsou naši "vojáci vraždící partyzány v Afghánistánu" vojáci, nýbrž žoldáci, jak jsem se dozvěděla z různých vlastenecky laděných postil.
Vší lid též nemá rád emigranty. Zrádnému emigrantu Grušovi právě vyšla kniha Beneš jako Rakušan, ve které prezidenta Edvarda Beneše přirovnal k zahradnímu trpaslíku evropských dějin. :-))) http://life.ihned.cz/knihy/c1-51943850-prazsky-hrad-je-sidlem-ceskeho-zvastu-rika-jiri-grusa

drak řekl(a)...

informaci:

Možná, že se z toho čtení dějin bolševické strany zábava udělat dá, ta se dá nakonec udělat skoro ze všeho. Ale jsou na světě věci, kterým se poručit moc nedá a když jsem se kdysi trochu pohyboval po bývalém SSSR, tak zatímco v Oděse nebo Kyjevě jsem se dokázal cítit celkem příjemně, tak v Moskvě mi pořád lezl mráz po zádech a cítil jsem se tam všelijak různě, jenom ne příjemně. Docela jsem nechápal, jak tam mohou vydržet naši tehdejší diplomaté, ale ti byli nepochybně jiného druhu než já. No a s těmi dějinami bolševické strany je to obdobné, smát se tomu sice dá, ale je to smích doprovázený mrazením v zádech, prostě je to černější druh humoru, nežli by odpovídalo mému vkusu.

Harpyji:

Ve skutečnosti je trpaslíkem Gruša, zatímco po něm za 10-20 let pes neštěkne, tak o Benešovi se bude vědět pořád ještě i za dalších 100 let. Řekl bych, že to Gruša ví a že to je mimo jiné i důvodem, proč ho ten Beneš tak štve a proč mu ty kotníky tak zdatně okopává.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale jistě; všichni "naši" současní vojáci jsou žoldáci. To je jeden z "úspěchů" reálného kapitalismu - naši mladí nechtějí bránit vlast-macechu.
A mají pravdu; vždyť kdo by chtěl bránit kapitalistický a demokratický stát, ve kterém nerozhoduje charakter a lidské kvality, nýbrž peníze ? Kdo by chtěl krvácet a umírat za stát ovládaný cizím kapitálem, cizími kapitalisty ?!
No nikdo, to je jasné. Proto jsou "naši" vojáci jen a pouze žoldáci, proto nebrání naši vlast, ale multikulti Euroameriku.

* * * * *

Zrádný emigrant Gruša je jedním z kamarádíčků velezrádce Havla, je členem legie Pravda&Láska¨. Může takový odrodilec, takový velkoněmecký slouha pochopit velkost presidenta Beneše ? No nemůže, samozřejmě.
President Beneš se zasloužil o socialistický stát; o co se zasloužil Gruša, Havel, Schwarzenberg a další a další ? O návrat kapitalismu a demokracie, o návrat kapitalistů a Němců.
Prostě - pres.Benešovi bude vděčný národ stavět sochy vedle soch prez.Svobody a s.Lenina. Zato pravdoláskové kolaboranty na prach rozdrtí ocelová pěst dělnické třídy, a jejich nechutné pozůstatky vší náš lid železným koštětem smete na smetiště dějin.

Hezké odpoledne přeji.

Větší vlastenec řekl(a)...

I kdepak, drahý soukmenovče draku.
Zrádný emigrant a duševní trpaslík našemu velikánu kotníky neokopává, natožpak "zdatně“. Gruša, jako ostatně každý přisluhovač Němců a kapitalistů, presidentu Benešovi nesahá ani po kotníky.
Až si na Grušu, Havla a ostatní trpaslíky došlápneme, nezůstane po nich ani mastný flek na podrážkách naší pracovní obuvi.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Také jsem pozorovala, že v Česku nemají k emigrantům moc vřelý vztah. Z počátku jsem se tomu divila, pak mi řekli, že emigranti ze sebe dělali moc moudré a zkušené, chtěli všechno řídit a tak prý neuspěli pro přílišnou sebevědomost a taky nárokovost.
Jednou jsem viděla po 89. r. v italské TV pohovor s manželkou Pelikána, která na otázku novináře, kdy se vrátí domů, že se určitě těší a jaké místo bude zastávat v politickém životě manžel, odpověděla se špatně skrývanými rozpaky, že se domů nevrátí, že děti musí nejdřív ukončit v Itálii školu.
Ejhle, pravila jsem si, tady něco neklape! Že by se Pelikán nehnal do Prahy za nějakým tučným místem? On, co se dokonce uplatnil jako europoslanec za italské socialisty?
Z pana Gruši zřejmě mluví jakási...jak bych to řekla, nespokojenost.

Harpyje řekl(a)...

Tak. Rozdrtí na prach ocelová pěst dělnické třídy. Tak se vyjadřuje vzdělanec.
Správný soudruh a vlastenec dá těm, kteří se o prezidenta "otírají" "po tlamě", jak jsem se výše dočetla.

drak řekl(a)...

informaci:

Něco málo je o něm zde:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jiří_Gruša

Myslím, že zrovna pan Gruša si na rozdíl od jiných navrátivších se emigrantů nemá nač stěžovat a že zrovna on se tady mohl uplatnit mnohem více a mnohem lépe nežli mnozí jiní. Když ale sleduji jeho činnost a vývoj jeho postojů a názorů, myslím, že spíš by ho měli platit a vyslat sem Němci či Rakušané, aby tady dělal jejich velvyslance, nežli abychom my vysílali jeho jakožto velvyslance našeho, neboť spíš prosazoval on zde zájmy německé či rakouské, než aby hájil ty naše vůči Němcům či Rakušanům. Nicméně pobírat za to český plat mu opravdu nepřipadalo blbé či divné (blbci jsme byli my), no a teď ještě vede nabubřelé řeči. Ať se jde bodnout, není ani první ani poslední, kdo ze své vlastní kariéry totálně zblbnul, ale nevím proč bych ho zrovna já měl kvůli tomu nějak obdivovat, nebo nad ním jásat.

Mimochodem ale, vzpomeneme-li si například na Pavla Tigrida, který byl jednu dobu ministrem kultury, nebo Eduarda Outratu, který zase vedl statistiku, tak u těch si ani u jednoho nevzpomínám na nějaké projevy pýchy a neskromnosti (tolik bohužel obvyklé a tudíž odpudivé u jiných navrátilců) a také na ně kdokoliv, kdo s nimi pracoval, nebo přišel do styku dodnes vzpomíná rád, takže pakliže někdo fňuká, že nebyl po návratu vřele přijat, dost možná, že si to způsobil svou vlastní nafoukaností, nadutostí a arogancí sám, podobně jako to dělal a dělá Gruša.

informace řekl(a)...

Ano, ať pocítí tvrdou ruku socializmu!
Vy si tu mluvu už nepamatujete, Harpyje?
Mně připadá zvlášť komická, když je použita vzhledem k událostech dnešní doby. Člověk přímo vycítí ten rozdíl mezi dávným včerejškem a dneškem a vidí názorně, jak byla ta mluva umělá, strojená, frázovitá a zároveň výhrůžná.

informace řekl(a)...

Draku,
pan Gruša tam má dokonce tři články na Wikipedii, sice se opakují, ale stejně to ukazuje, jaká je "vážná osoba".
Ten pokec si mohl odpustit,tak rozhodně nemluví diplomat. Zřejmě si vylévá, nechci říct vztek, ale rozhodně nespokojenost.
Proč? co mu kdo udělal?

drak řekl(a)...

informaci:

Co mu kdo udělal opravdu netuším, ale jak říkáte, diplomat to není, opravdový takhle nemluví ani v soukromí, nějaké z nich znám, takže vím o čem hovořím. Gruša jen plive na něco, co ho poměrně slušně živilo poměrně dlouho. Možná proto, že to už skončilo, nevím a je mi to jedno, přestal jsem se jím zabývat, ten pán už mi na rozdíl třeba od Pavla Tigrida, nic neříká, mám už na něj filtr.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ještě k duševnímu trpaslíkovi Grušovi a jemu podobným :
Strana v minulosti udělala řadu chyb (málokomu se tento fakt přiznává tak těžce jako mně, prasynovci zakládajícího člena Strany); například jsme nesprávně přeceňovali význam Vítězného února, a především jsme nezdůrazňovali význam pres.Beneše v procesu všestranného sbližování naší vlasti s Pravlastí všech Slovanů
Po Listopadové prohře se náš postoj (promiňte, přátelé, že píši „náš“, ačkoli jsem členem ČSSD; jistě chápete mé důvody) změnil; proto jsme hlasovali pro přijetí Zákona o významu E.Beneše. Prostě – ani ten nejzběsilejší pravičák, ani ten nejzarytější revizionista dějin nemůže popřít, že náš první socialistický president, nám tak drahý E.Beneš, jako Kolos ční nad duševním skrčkem Havlem a ostatními trpaslíky-velezrádci.
Doufejme, že prez.Klaus jednou doroste velikosti pres.Beneše; díky obřím zásluhám na opětovném sbližovaní naší vlasti s Velkou Rusí má k tomu již hezky „našlápnuto“.

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie !***Volte ČSSD a KSČM !

informace řekl(a)...

Jak to, "nesprávně přeceňovali význam Vítězného února"?
To slyším poprvé. To je nějaká nová tendence polistopadových komunistů?
Anebo je to jenom ojedinělý případ hereze našeho Patriota?
Taky se mu to začíná nějak plést.

Větší vlastenec řekl(a)...

Připravují Euroameričani vraždu srbského Žižky ?

Na světlo vycházejí další podivnosti okolo zatčení našeho hrdinného spolubojovníka proti multikulti. Geroj Mladič je vážně nemocný (zničil si zdraví během obětavého boje za Stranu a vlast), brutální komando jej zákeřně přepadlo v posteli. Ano, ti nestoudní žoldáci nedali s.generálovi ani kousek možnosti k mužné sebeobraně !
Nyní média spekulují o dalším osudu obránce slovanského unikulti : Bude Euroameričany zavražděn ještě před zahájením monstrprocesu, nebo až v jeho průběhu, jako hrdina Miloševič ?
Každopádně je již nyní jasno, že v případě náhlé smrti s.gen.Mladiče nepůjde o sebevraždu : „Mladič na život Mladičovi nesáhne,“ musely přiznat i Lidové noviny, protilidový plátek financovaný velkoněmeckým velkokapitálem. Ano, i tento humanistický postoj je hoden našeho hrdiny Fučíka.

Dál nad námi plá rudá vlajka čistá, to avantgardní lidské znamení !***Volte ČSSD a KSČM !

žibřid řekl(a)...

Informace a Draku,
já o Benešovi zas tak přesvědčen nejsem:
- příkaz k vraždě Štefánika byl pravděpodobně vydán Benešem,
- netuším, jestli se vůbec snažil zachránit po 2WW podkarpatsou Rus,
- jeho skoncování s Háchou bylo nelidské,
- vykonstruovaný proces s J.A.Baťou byl zčásti v Benešově režii.
Snad jedině, kdybych se domníval, že Beneš celý svůj život zasvětil snaze udělat z Čech jednonárodnostní stát, bych mu musel přiznat úspěch (Slováky štval, s Poláky a Maďary bojoval, Židy nebránil, Němce odsunul, Rusíny obětoval).

Harpyje řekl(a)...

Samizdatové České národní listy, Vlastenče, mají na svých stránkách mnoho objektivních článků, týkajících se balkánské problematiky. Můžete tam mimo jiné najít 10 článků na pokračování, nazvaných Hovory s generálem Mladičem, tímto nezapomenutelným balkánským Žižkou, který teď čelí stejnému osudu, jaký potkal velkého Slovana a srbského vlastence, hrdinu protimuslimského odboje, Miloševiče.

Pedro řekl(a)...

Да, исправно! Ратко Младић - одистински хeрoй, нe простачки злочинац!!!

Harpyje řekl(a)...

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41612_139553899415636_2540_n.jpg
Ten nahoře trestá spravedlivě, strýčku Pedro. Každé svini dle jejích zásluh.

informace řekl(a)...

Žibřide,
nevím, na základě jakých informací nebo znalostí jste si vytvořil své mínění o D.ru Benešovi. Jak jsem s podivem zjistila při příchodu na český net, je zde jeho postava stále terčem různých výpadů a útoků v diskuzích. Když jsem začala porovnávat ty různé verze, uviděla jsem, že kritiky, co k němu různí diskutující mají, jsou přímo protichůdné, natolik jsou vyjádřením částečných zájmů nebo ideologií. Dám-li je dohromady, nevyjde z toho ani nějak monstruozně rozervaná osobnost, zůstávají jen hromadou historicko politického gossip. Žádná z verzí, pokud jsem viděla, se nezakládá na objektivním kritickém rozboru dokumentů, ale jen na odkazech na jiné verze, které jsou zase shrnutím nějakých nepodložených zpráv.Jako na příklad výroky ruského agenta Sudoplatova o špionské činnosti prezidenta Beneše pro Stalina, které pečlivě opsal prof. Kalvoda ze stránek a recenzí amerického tisku, když vyšla kniha tohoto ruského agenta a vzbudila velký rozruch, aniž by vzal v úvahu, že ta tvrzení byla prohlášena za nesmyslný humbug a výmysly fundovanými historiky jako A. Ulam, nebo E.H.Carr.
Osoba a hlavně dílo prezidenta Beneše zřejmě doposud vadí mnoha lidem a tak se snaží uvést v pochybnost oprávněnost jeho jednání a hlavně jeho výsledky tím, že bagatelizují nebo přímo morálně ničí jeho postavu.
To je můj názor a nezměním ho jen po přečtení článků nějakých kvazi historiků. Doufejme, že budoucí generace budou mít objektivnější přístup a ža budou svá hodnocení zakládat na ověřených dokumentech a ne na nějakých "proslýchá se".

informace řekl(a)...

Srbský soud povolil vydání Mladiče mezinárodnímu soudu v Hágu, přesto že rodina upozorňuje, že by Mladič měl být léčen v nemocnici, má rakovinu a skanování mozku ukázalo dvě jizvy po mozkovém krvácení. Prý mluví s obtížemi a má část těla paralyzovanou. Rodina také požádala ruské úřady, aby poslali do Srbska lékařský team, který by posoudil jeho zdravotní stav,

Kopretina řekl(a)...

Reakce Břetislava Olšera na gaunera Veselého z BL
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/198311.aspx

Kopretina řekl(a)...

Dneska mám narozeniny.

Harpyje řekl(a)...

Tak Vám, Kopretino, přeji vše nejlepší!
Hoch soll sie leben, das Geburtstagskind, 3x hoch!

Kopretina řekl(a)...

Děkuji, Harpyje.Zdraví a štěstí budu velmi potřebovat...

Harpyje řekl(a)...

Kdo ne, Kopretino. Vše nejlepší.

informace řekl(a)...

K německým okurkám a střevní epidemii.
Německý epidemiologický ústav v Hamburgu našel bakterii na třech španělských okurkách, pocházejících z Andaluzie a na jedné, pocházející z Holandska. Španělský ministr zdravotnický tvrdí, že okurky se znečistily během dopravy. Náklaďák se převrátil a německá firma je přijala, přesto, že Španělové je byli ochotni vyměnit. Také evropská zdravotní komise je toho mínění, že ke kontaminaci došlo až při distribuci. Ve Španělsku se nevyskytl žádný případ střevní infekce.
Italské zdravotní úřady doporučují hygienu a kupovat italské okurky, kde je na etiketě podle zákona označen i producent.

informace řekl(a)...

Všechno nejlepší, Kopretino. Auguri!

Kopretina řekl(a)...

Děkuji informace...

stk řekl(a)...

Kopretino, tak po našemu: 100 lat!

Kopretina řekl(a)...

I Vám stk děkuji... Snad mi zdraví nějakou dobu poslouží...

Pedro řekl(a)...

Našemu naivnímu kvítku Kopretině všechno nejlepší! Ozývám se bohužel až po všech, právě jsem se se vrátil domů a k počítači. Sto lat, sto lat, sto lat niech żyją nam....

Pedro řekl(a)...

Je to potvrzené, Mladič je čistý! Všechno to naplánovali Muslimové (říká poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna). Teď ještě kdo těch 8 tisíc Muslimů postřílel? Zřejmě to byli ti Holanďané s modrými přílbami.

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Všechno nejlepší, Kopretino!

Anonymní řekl(a)...

Jakub S.
Včera jsem něco přičinil k Míru v Izraeli.

drak řekl(a)...

Co se Dr Beneše se týče, tak mnohé se pravděpodobně vyjasní, až se jednou odtajní ruské archivy. Protože se nás Rusové posledních cca 12 let očividně snaží odtrhávat od západu tak moc a tak často jak jen to jde a jak moc jen to jde a ty jejich archivy jsou zatím tajné, čekám spíš, že tam bude něco, co by spíše Dr Benešovi prospělo než ublížilo a jestli by někoho to jejich odtajnění poškodilo, asi by to byli komunisté a možná i někteří lidé z ČSSD. S tím rozbíjením a nabouráváním našeho státu mají ti Rusové určité společné zájmy s některými kruhy v Německu, například by nepochybně rádi, jakožto dodavatelé plynu, zastavili těžbu uhlí na severu Čech, takže o to je občas těžší tyto synergické aktivity ustát. Nicméně snižování českého národního sebevědomí pomocí systematického očerňování např. Dr Beneše a dalších, opravdu krásně zapadá do tohoto rozbíjecího rámce. Někdy mi až zaráží, jak úspěšně se něco takového dá provádět.

drak řekl(a)...

Kopretin, k narozeninám Vám přeji jen to nejlepší a ať se Vám plní rozumná přání.

Pedro řekl(a)...

K tomu sestřelení italského letadla se Štefánikem nad bratislavským letištěm - zkuste si položit vedle sebe italskou a maďarskou vlajku. A zkuste si představit, jak asi v té době vypadalo označení maďarského a italského letadla. A k tomu nějakého pošuka u kulometu. Při čtení odborné historické literatury o vzniku republiky i o dvacátých a třicátých letech je zřejmé, jaké panovaly v ČR obavy z maďarského a rakouského (habsburského) ohrožení republiky.

drak řekl(a)...

Co se mezietnického násilí na Balkáně týče, tak při rozpadu Jugoslávie došlo k obětem jak na srbské straně, tak i na chorvatské, bosenské a kosovské. Je ale velice zajímavé, že kvůli těm nesrbským obětem se v evropských médiích řve asi tak 1000x silněji, nežli kvůli těm ostatním, zejména pak kvůli těm obětem bosenským a kosovským se řvalo úplně nejvíc. Když vraždili Srby tak to nikdo ani neviděl ani neslyšel. Celý ten slavný haagský tribunál je v podstatě jen pimprlové divadýlko pro slabomyslné. Já bych v něj uvěřil až tehdy, kdyby se před něj dostal a byl odsouzen někdo, jako je třeba Hashim Thaçi a mnozí další, do té doby je mi líto, ale k jásotu nevidím důvod, spíš naopak.

Pedro řekl(a)...

Radovan, Ratko, Alija, Hashim - to jsou ty hlavní postavy tragédie (a Ante by jim mohl tak akorát běhat pro pivo).

Pedro řekl(a)...

Pardon - vypadl mi Franjo (v Makarské má krááásný pomník, škoda že sem neumím dát jeho fotografii).

informace řekl(a)...

O sestřelení Štefánika kolovaly různé dohady mezi slovenskými nacionalisty.
The Czech president Vaclav Havel handed him (prezidentu Schusterovi) a bundle of secret documents, which were said to contain details of an autopsy on Štefánik and his three fellow passengers - which shows that none of them were found with bullet wounds.
This, however, has not settled the matter. Slovak historian Ivan Kamenec says the autopsy merely proves the passengers had not died from bullet wounds. It does not, he says, prove that the plane was not shot down. But Mr Kamenec does not subscribe to the conspiracy theory. The idea that Štefánik was murdered by his Czech colleagues is absurd and illogical, he says, for a number of reasons.
At the time of the crash Czechoslovakia was fighting a fierce border war with the Hungarian Red Army, which occupied parts of Southern Slovakia immediately after the declaration of Czechoslovak independence. Italy was helping Prague in its efforts to push the Hungarians out of Slovakia. Two of Štefánik´s fellow passengers were senior Italian army officers. The idea that senior Czechoslovak officials ordered the plane to be shot down just doesn't make sense, says Mr Kamenec. Besides, Masaryk and Beneš may have disagreed with Štefánik on a number of issues, but ordering his assassination was just not their style, he says.
At the time of his return to Czechoslovakia General Štefánik was facing an uncertain future. Most key posts in Prague had already been filled. There were even rumours that he had decided to retire from politics and return to his first love - astronomy.
We will never now exactly how he died. But his memory lives on, not just in Slovakia but e.g. in Prague, at the observatory on Petrin hill which today bears his name.

http://www.tfsimon.com/stefanik-note.htm

drak řekl(a)...

Pedrovi:

Fotografii vystavíte tak, že jí vystavíte někde, kde se fotografie vystavují a sem pak dáte už jen odkaz na ní.

drak řekl(a)...

informaci:

No, ne že by se v politice čas od času nevraždilo, to se bahužel čas od času dělo a děje, ale myslím, že smrt M.R Štefánika mezi politické vraždy nepatří. Některé konspirační teorie už začínají být vyloženě otravné.

Pedro řekl(a)...

Slobodan Miloševič, ne Radovan, samozřejmě. Proč ani jeden z našich dvou Všeználků hned neopravil? Kam se to svět řítí?

Pedro řekl(a)...

Milošević nebo Karadžić - jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Jeden požár zažehl, druhý ho přičinlivě rozdmýchal.

informace řekl(a)...

Jo, to je ten divoký Balkán.

Kopretina řekl(a)...

Slovanský vlastenec Mladič bude mít luxusní pokoj s televizí, počítačem
http://zpravy.idnes.cz/samotka-s-pocitacem-a-televizi-podivejte-se-na-celu-pro-mladice-p7d-/zahranicni.asp?c=A110528_114411_zahranicni_hv
No řekněte, kdo z Vás všech to má?

STK řekl(a)...

No vidíte Kopretinko - a přece se mu tam nechce, vlastenci jednomu...
Znáte to úsloví o ptáku ve zlaté kleci? Je to příšerná banalita - ale z ní pochopíte, jak je svoboda důležitá. Ne abyste se někam rozletěla, ale pro pouhý pocit, že byste mohla - kdykoliv budete chtít.
Vy jste nezažila tu dobu, kdy o tom, jestli se podíváte třeba do Finska rozhodoval "domovní důvěrník". Všechno ostatní Vám bylo k ničemu: naškudlené peníze, devizový příslib, vyvzdorované volno z Ústavu. Rozhodl člověk, který (prý) věrně informoval GeStaPo o "zatajených židech", po válce včas obrátil a věrně informoval KSČ o těch, kteří nebyli "dost spolehliví". Člověk, kterému utekl syn i manželka, protože je mlátil tak, že i komunistům bylo hloupé jen přihlížet a vyloučili ho málem ze strany. Který se polovinu dospělého věku a celé stáří soudil se svou bývalou ženou o nějaké nepatrné částky a hrnce a talíře.

Člověk - hnus.

P.S.: Víte vůbec, co to byl devizový příslib? A kdo domovní důvěrník?

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen prašiví slovenští nacionalisti tvrdí, že 4.května 1919 u Ivanky Eduard Beneš podával munici, zatímco Masaryk mířil. Ale my opravdoví čeští vlastenci víme, že něčeho tak podlého nebyl E.Beneš schopen. Kdyby chtěl buržoasního nacionalistu Štefánika vylikvidovat, učinil by to humánně a elegantně. Jako v případě hloupého narušovatele vnitroslovanských vztahů Władysława Sikorského.
Jinak řečeno, se sestřelením Štefánikova letounu E.Beneš Masarykovi nepomáhal.

Nazdar !

Pedro řekl(a)...

Běžte už, s odpuštěním, do prdele, s tímto tématem!
Dzp.
(Harpyje řekl(a)... 11. KVĚTNA 2011 22:20)

Šaman řekl(a)...

Psal jsem tady už několikrát, že by se při diskusi nemělo psát o lidech, ale o jejich argumentech. Přesto se to děje a asi dále bude díti. Nerad se ozývám k psaní o mé osobě, ale k tomuhle VV výroku už musím:
"Je opravdu poučné číst o "vyhazování z práce a ze škol kvůli nesouhlasu se sovětskou okupací - nebo kvůli chození do kostela či písničkám Karla Kryla" od ateistických (agnostických) inženýrů, vystudovavších v 70.letech v naší vlasti."

Soudruh komunistický ožralý náměstek, proti kterému jsem na jaře 1990 buntoval v práci, protože sice jsme měli půl roku po sametovce, ale na svých flecích ve firmě seděli stále ti staří komunisti, to viděl podobně:
"Já jsem sice byl v komunistické straně, ale vysokou školu jsem musel vystudovat dálkově. Kovanic ve Straně nebyl, ale přitom mohl studovat v denním studiu. Kde tedy musel být, když nebyl v KSČ?"

A to jsem měl ještě škraloup z Liberce, kde prastejčky znali jako továrníky a kde máti vyčítali, že během asi pěti let svého manželství, než se z tátou rozvedla, "načichla od něj maloburžoasní ideologií". Ano, kde jsem tedy "musel" být, když jsem dokonce ani nebyl v SSM, toť logika bolševika...

K otázce "Jestlipak jednou prozře Velký Šaman a jemu podobní ? Jestlipak se zasmějí sami sobě a svým směšným snahám, a půjdou volit Stranu, jako volili po celou dobu toho „děsuplného“ socialismu ?"

Hned při svých prvních volbách, ještě jako student, jsem šel za plentu. Což jsme pak později i se ženou činili nadále. A dokonce jsem i škrtal jména, protože jsem si přinesl propisku - která zásadně za tou plentou nikdy nebyla.

"Kde" jsem tedy byl? Žil jsem ve stejných sračkách jako my všichni, ale když jsem se chtěl nadechnout tak jsem plaval, a nestál jsem nikomu na zádech. A už mám dost toho omazávání tehdejších hoven o hlavu!

Toto je psáno pro štamgasty, nikoli pro kádrováka VV.

\ :- //

Co se tejče ateismu/agnosticismu, tak to mám se šéfem vyřízený.

\ :- ))

drak řekl(a)...

Šamanovi:

Původci keců o tom, že je na světě něco, třeba zdravotnictví nebo školství zadarmo, vždy vzbuzovali mou lítost nad tím, jak jim to vlastně nemyslí a jakou projevují elementární neznalost a ignoranci. To, že nemusím zrovna hned teď vytáhnout peněženku a za něco zaplatit ještě ani zdaleka neznamená, že to někoho nestojí reálné peníze. Školství je financováno z daní a zdravotnictví ze zdravotního pojištění. Kdo je ekonomicky činný a platí daně a pojištění, tak se rozhodně nemusí cítit zavázán, když studuje, nebo jde k lékaři, zaplatil, nebo zaplatí si to časem odvody a pojištěním.

Větší vlastenec řekl(a)...

A sakra !
Takže Velký Šaman byl vlastně příslušník tzv.Třetího odboje ?! No kruci Písek !
Jak je možné, že jsme ho nezavřeli ? Vždyť jsme byli takové, ale TAKOVÉ svině ! A my jsme ho, známého prasynovečka továrníků, dokonce poslali študýrovat ! A to už bylo po kontrarevoluci, kdy jsme poznali opravdové ledví těch zdánlivě převychovaných !
My jsme ho nevyhodili z kanceláře k lopatě, neudělali jsme z něho mého přidavače, i když ve volbách chodil "za plentu" !
A jak to bylo s bytem ? Dali jsme mu státní, nebo jsme mu umožnili vstup do Stavebního bytového družstva ?
Jak toto všechno koresponduje s textem ... Ale ne; to bych musel být příliš osobní.

Prostě - jak jsem už napsal asi 100x, náš dočasný ústup byl zapříčiněn především naší nedůsledností. Kdybychom byli bývali jednali leninsky důsledně, tak by dnes nebyly problémy s Havlem, Schwarzenbergem a dalšími podobnými. A též s Velkým Šamanem, že.

:-))))

Samozřejmě, že to je legrace. Přímo SRANDA to je. Vždyť jsme všichni Češi, no ne ? A Čech Čechovi hlavu neutrhne, přece.
Prostě - princip Národní fronty, to jest hledání a nalézání společného jmenovatele, můžeme uplatňovat dnes jako včera resp. zítra. V dubnu o tom krásně psala s.Švorcová do Haló novin; jistě si všichni pamatujete.
Jedním ze společných jmenovatelů může být i obrana národních zájmů. A tu zvládáte precizně, Ó Velký Šamane - Vaše zásluhy na obraně unikulti nebudou nikdy zapomenuty.

Mimochodem - toho Kryla Vám odpustíme. Když už náš Zlatý a Božský Kája Gott odpustil Krylovi tu emigraci ...
Taky s tím souhlasícím „šéfem“ máte pravdu, takovou tu naši českou pravdu : Kdyby náhodou ten Pánbu přece jen existoval, tak určitě nebude větší svině než my; takže Vám ten ateismus/agnosticismus odpustí.

A ještě mimochodem : Na přídavky ke starobnímu důchodu (za účast v tzv. Třetím odboji) se raději netěšte. Pomocí principu nejmenšího společného jmenovatele se národ sjednocuje v odporu vůči multikulti a Euroamerice; v posledních volbách jsme dostali skoro 50% hlasů, a to ještě nezuřila krize naplno. Po našem opětovném vítězství Vás sice opět nezavřeme, ani za účast ve Čtvrtém odboji, ale přídavky dostanou jen potřební. A pak se bude tančit všude !


Proč bychom se netěšili, když nám Pánbu zdraví dá ?!***Volte ČSSD a KSČM !

STK řekl(a)...

Šamane, Šamane...

Tahle filipika je marná, Vlastimil bude mít vždy trochu navrch. Je to jako stínový box - když už se trefíš, neublížíš.
Moje skromné doporučení líného tlustého chlupatce zní - udělej ze sebe taky stín. Když Tě trefi, mlč a tvař se, že trefil jenom fantoma. Patriot je především hráč, pábitel, šašek, který se bleskově, ale opřesto nepozorovaně mění v moudrého klauna a zase zpátky v nepolapitelného šaška. Proto jsem se zaň kdysi přimlouval. Jediné co je při komunikaci s It zvaným Větší Vlastenec nutnost, je opravdu pozorně číst, co píše.
Pak se budete bavit (jako já) a ne pohoršovat. A když už toho bude na vás příliš, přestaňte si "Ho" všímat. Zmlkne sám.

A já už taky zmlknu, radílky nemá nikdo rád...

Šaman řekl(a)...

Nejsem zase úplný šovinista, hlavy trhám běžně - bez ohledu na národnost či víru. Už brzo asi zase jednu utrhnu - tentokrát Čechovi.
\ :-)

jiný Honza řekl(a)...

K tomu Štefánikovi - četl jsem pár rozborů. Letadlo začalo hořet (tehdy nic neobvyklého) a Štefánik vyskočil dříve než přistáli - zbytek osádky přežil, letadlo shořelo. To moc na atentát nevypadá.
Beneš navíc v 18tém ještě Štefánika potřeboval kvůli jeho vlivu na Slovensku. Jinak si o něm nemyslím nic moc dobrého - malý, zapšklý asketa s pocitem velkého důležitého politika, nepostradatelného rádce těch největších... Háchu dosadil a po použití zlikvidoval.
P.S. Vše nejlepší, milá Kopretino

Větší vlastenec řekl(a)...

Honza z jiného vesmíru ?
Nebo jen zaměňuje známou nehodu, při níž zahynul M.R.Štefánik, s nějakou úplně jinou ?
Kdož ví.

jiný Honza řekl(a)...

Mea maxima culpa!
Není nad filosofování v pozdních večerních hodinách - nevím, kde jsem přišel na přeživší posádku. Podle wiki šlo o pokus o opakování přistání, nicméně (s čerstvou hlavou) si pamatuji na článek v Letectví a kosmonoutice (někdy po roce 95), kde byla fotografie náčrtu udělaného na místě nehody, kde bylo tělo MRŠ daleko od letadla i ostatních - z toho vyvozovali, že vyskočil ještě před dopadem stroje a důvodem byl požár na palubě. Tak nevím, dnes se tvrdí, že to bylo nezdařené přistání a při pokusu o opakování došlo vlevem turbulence ke ztrátě vztlaku a pádu (další verze je nevolnost MRŠ spojená se ztrátou vědomí a nalehnutím na řídící páku).
Střelbu bych asi vyloučil - záměna s maďarským letectvem je nesmysl - od 23.3. byla vyhlášena Magyarországi Tanácsköztársaság (Maďarská republika rad), jejímž znakem nebyla trikolóta, ale rudá vlajka.
A trvám si na tom, že v téhle době Beneš (ale hlavně Masaryk) Štefánika potřeboval.

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale to se neomlouvejte, popel si na hlavu nesypte, roucho své neškubejte, vážený a jiný Honzo.
To se čas od času přihodí skoro všem zdejším největším vlastencům, že něco popletou; někdo třeba poplete (opakovaně) datum velmi významného projevu A.Hitlera, jiný zas postavy v jisté latinské hře atd. apod. V tomto ohledu jste tudíž stejný.

* * * * *

Jistě, v květnu 1919 E.Beneš Štefánika potřeboval. Doba byla napjatá, Němci a Maďaři se čertvíproč neradovali z možnosti odhodit tíživé břemeno svého dědičného postižení, a tvrdošíjně odmítali stát se Čechy resp. Slováky, čímž zablokovali pokojný přechod naší vlasti od kapitalismu k socialismu.Vší náš lid proto toužebně očekával příchod Rudé armády, tu však zdržovali zrádní Poláci, na kterých jsme krátce předtím museli vybojovat část naší tisícileté vlasti.
A k tomu se někteří Slováci dovolávali tzv. Pittsburghské dohody a jakéhosi „práva na sebeurčení národů“. Jistě, šlo jen o hrstku buržoasních nacionalistů, kteří nechápali (NECHTĚLI pochopit), že tzv.Pittsburghská dohoda byla jen špekem, na který měli skočit (A SKOČILI !) hloupí Euroameričani při dělení zchátralého Rakousko-Uherska. Nechtěli pochopit, že ono “právo“ se správně jmenuje Právo na sebeurčení NĚKTERÝCH národů.

A právě M.R.Štefánik, generál, jenž při každém setkání „tatíčka“.Masaryka dojatě a dojemně ohladkával a obozkával, byl vhodnou figurkou pro uklidnění slovenské části velkého, slavného a státotvorného Národa Českoslovanského.

Jen nepřátelé všeho českého vedou řeči o jakési animozitě mezi E.Benešem a Štefánikem, o jakýchsi finančních machinacích s penězi odboje, jichž se prý dopustil E.Beneš, a které chtěl Štefánik prošetřovat po svém návratu do osvobozené vlasti.

A i kdyby něco takového existovalo, tak geniální stratég E.Beneš by se nikdy nedopustil takové chyby. Vždyť atentát na tak významnou osobnost by spustil procesy, jejichž konců nebylo možno dohlédnouti.

Hezký den přeji.

jiný Honza řekl(a)...

Finanční machinace? Peníze odboje? Tak tohle mi k Benešovi nesedí. Pokud by se k nějakým nakrásně dostal, max. by z nich někoho uplatil. On totiž nepi, neflámoval, nepořádal hostiny (zase leda tak ve prospěch Československa či zvýšení svého vlivu na ty důležité). Řekl bych že asi přání otcem myšlenky.

žibřid řekl(a)...

Milí štamgasti, byl jsem o víkendu pryč, a tak jsem natahoval Vaši diskusi o Štefánikovi, za což se omlouvám, protože znám člověka, jehož dědeček byl v pluku, který dostal rozkaz ke střelbě na ono letadlo. Tím je dohadům učiněn konec, leda bychom se chytali stébel: může jít o desinformaci, omyl apod.

Větší vlastenec řekl(a)...

No tak to je opravdu nezvratný důkaz !
Jestli sám žibřid, jeden z největších vlastenců českých, zná člověka, jehož dědeček byl v pluku, který dostal rozkaz ke střelbě na ono letadlo ...
Tak to je vážně konec dohadů.
Beze srandy.

informace řekl(a)...

Žibřide,
o smutném konci Štefánika byla napsaná řada knih, z části na základě historických dokumentů (na příklad zpráva italského vyšetřovatele, leteckého odborníka Zapelloniho, který se na místo pádu dostavil následujícího dne), a v knihách se ventilují ty nejrůznější konspirace, kromě té benešovské.
1/ letadlo nechala odstřelit francouzská vláda
2/ bylo to dílo mafie
3/ bylo to dílo svobodných zednářů

Podle italské verze vypracované Zapellonim i na základě svědectví nadporučíka Mancinelli-Scotti, který pád letadla přežil, i když s popáleninami, se jednalo o havárii zapříčiněnou počasím a částečně neschopností pilota.

The plane took off from Campo Formido airport near Udine, the destination was Vajnory airport located 12 km from Bratislava. Even though on the fatal day there were a lot of exchanges of messages, from which it had been clear that May 2nd and 3rd because of the heavy rainfall the lay-by was sloppy, the Italian crew had no information about this important fact. According to eyewitness’s report first lieutenant Mancinelli-Scotti, Italian pilot, in the course of the first landing attempt, the wheels touched the landing path, after which the cooling water immediately started dripping. That caused the overheating of the engines. During the second landing attempt one of the engines exploded, resulting in catastrophy.

To je i verze dr. Kláry Kecskeméthy ze Zrínyi Miklós National Defense University.

Pedro řekl(a)...

Proboha, Informace - rozvíjely se tu takové krásné teorie o tom, co se vlastně 4. května 1919 v Ivanke pri Dunaji přihodilo, a Vy to všechno tak brutálně zbouráte. To nám nesmíte dělat!

Větší vlastenec řekl(a)...

Jen pro Vaši informaci, vlastenče a soukmenovče žibřide : Ať už tehdy střílel tradičně brutální T.G.Masaryk, nebo tradičně statečný a nekompromisní E.Beneš, postaral se o odklizení všech klíčových svědků.
Viz např. http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:N%C3%A1pis_na_Mohyle.JPG

Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Vážení, Štefánik působil ve Francii nejdříve jako astronom! Proto ho unesli mimozemšťani a letadlo bylo sraženo Ufem, které na něj vystřelilo ze svých maserových zbraní černou minidíru. Jak evidentní!

Jiný názor má jeden bývalý fašistický slovenský soudruh, který přešel do emigrace v Itálii. Napsal o tom taky knihu: Štefánika zavraždily české tajné služby. Důkazem toho je, že nejsou žádné důkazy! Tak totiž skutečné tajné služby pracují - bez důkazu.

\ :-)

Větší vlastenec řekl(a)...

Další možní pachatelé :
1) Němci
2) Mafie
3) Maffie
4) Sionisti
5) Talijáni

Použijeme-li nejjednodušší způsob řešení tohoto problému (průnik množin), dostaneme jednoznačnou odpověď : Atentát na velkého čechoslovakistu M.R.Štefánika spáchali italští Němci sionistického původu, členové organizovaného zločinu.
Tedy tradiční nepřátelé všeho českého resp. slovanského, všeho čistého a poctivého

informace řekl(a)...

Pěkne vás všechny prosím, už sem nedávejte žádný odkaz na konec Rakouska-Uherska, na roli Masaryka a Beneše a na Štefánika.
Já jako poctivej vůl to začnu hledat na internetu a odrud se na mne vyvalí taková spousta tézí a protitézí, že začínám mít vážné pochyby o duševním stavu eminentních historiků a hlavně jakoby-historiků.
Tak na příklad v případu smrti Štefánika, ono těch verzí existuje asi pět a všechny využívají nějakým a zcela odlišným způsobem tytéž dokumenty. Někteří na té nacionalistické tézi o benešovském komplotu dokonce vystavěli vlastní kariéru. Pak se dozvídám také, že proti některým bylo zavedeno řízení pro zneužití fondů EU při přehodnocování smyslu slovenských dějin.
Co si má ubohý kmán o těch všech plameno vědeckých argumentacích myslet? Vždyť je to na pováženou! Dosud jsem měla iluzi, že historie je nějakým způsobem poznatelná. Teď dospívám k názoru, že je nejlepší se na všechno vykašlat, ať si všichni žvaní co chtějí.
V další části příspěvku se pokusím napostovat některé z bibliografických odkazů. Nevím, jestli to Plechovka pustí. Spolkne-li to, určitě mu to zablokuje trávení.

informace řekl(a)...

http://beo.sk/biografie/146-stefanik-bez-tabu
http://beo.sk/historia/1103-vrah-milana-rastislava-stefanika-a-jeho-pohnutky

http://www.zvedavec.org/komentare/2008/11/2855-okolnosti-zrodu-csr-cast-iii.htm
verze pana Krystlíka, ten u toho samozřejmě nemohl chybět

La morte di Milan Rastislav ƒtefa;nik alla luce dei documenti militari italiani inediti (CSEO-Liviana, Padova 1971);

http://www.slovaquie.ch/evenements/MRS-dossier_de_presse.pdf
Milan Rastislav Štefánik, človšk a legenda, Mirka Kernová , 2005

http://www.jarokrupa.sk/basne/39.htm
PRAVDA OSLOBODZUJE
Nové svedectvá o vražde bohatiera a martýra gen. Štefánika Jerry Jaroslav Krúpa

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=636439
Před 90 lety zahynul Štefánik. Stále se neví proč

Sergio Romano, Introduzione a François Fejto=, Requiem per un impero defunto. La dissoluzione del mondo austro-ungarico, trad. it., Mondadori, Milano 1990, p. XV

informace řekl(a)...

Samozřejmě to Piksla sežral. Dobré trávení přeju.
Snad to Šaman vytáhne z jeho útrob. A když ne, tak se taky moc nestalo.

žibřid řekl(a)...

Přimlouval bych se za vytažení. Například se mi nikde nepodařilo sehnat odkaz na to, že by Mancinelli-Scotti přežil.

Větší vlastenec řekl(a)...

Kdybyste si dal tu DĚSNOU práci s přečtením JEDNOHO JEDINÉHO článku na dané téma, nebo kdybyste se třeba podíval na fotografii památníku (viz můj příspěvek z 21:17), tak byste zjistil, že CELÁ POSÁDKA letounu (včetně Štefánika) zahynula na místě.
Přemýšlel jsem, co Vás vedlo ke scestné myšlence o přežití poručíka Mancinelli-Scottiho. Asi fakt, že jeho jméno není uvedeno na Štefánikově mohyle na Bradlech, že ?
Jenže, soukmenovče žibřide, to není důkaz přežití por.Mancinelli-Scottiho; prostě jeho tělo bylo na žádost příbuzných převezeno do Itálie.
Giotto Mancinelli-Scotti prostě nebyl druhým (vlastně prvním) Eduardem Maximiliánem Prchalem.

Už je Vám to jasné ?

informace řekl(a)...

Žibřide,
v těch výkladech a verzích je takový zmatek, že si z toho opravdu neuděláte žádnou představu.
Zmínku o Mancinelli-Scotti, který přežil i když s popáleninami, jsem našla v práci maďarské vojenské historičky, Kláry Kecskeméthy, která se odvolává na práci slovenského historika Jozefa Husára, který napsal knihu Musel generál M.R. Štefánik zahynúť, nakl. IRIS 2000 a zvlášť na jeho článek (v poznámkách je i odkaz na net). A pak v jedné italské práci, kterou teď v tom zmatku nemůžu najít.
Na druhé straně zase jiní hovoří o tom, že všichni při pádu zahynuli. Třeba Mancinelli-Scotti pak zemřel později na popáleniny nebo zranění. Na to byste se musel jít podívat do archivů italského ministerstva obrany. I když Slováci říkají, že nejsou směrodatné.
Není ani jisté, kdo letadlo řídil, jestli sám Štefánik nebo italský pilot, nebo jestli si na poslední chvíli vyměnili místa.
Také není jisté, zda v Praze o datu a hodině věděli příletu vůbec věděli, jeho cesta byla utajovaná a neměl prý na palubě radio a musel se mezi letem zastavit ve Vídni.
Pak je tu verze, že snad šlo o sebevraždu, Štefánik se obával, že má rakovinu. Podle jiné, havarii zavinil on, protože trpěl nenadálými záchvaty ztráty vědomí.
Odkazy nedávám, stejně je Piksla sežere.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nalezeno v překladu
aneb
Jak vznikla “informace“ o přežití Mancinelli-Scottiho

Tak jsem hledal dál, soukmenovče žibřide. Nalezl jsem, a chutě se zasmál.
Neboť JEDINÁ zmínka o přežití por.Mancinelli-Scottiho je - na Šamanově doupěti. Buhehehe chlemst !
A jak vznikla ? Bezesporu z neznalosti historických faktů, cizího jazyka a možností hledání na internetu.

Jistá dr. Klára Kecskeméthy *) napsala u příležitosti nedožitých 130.narozenin M.R.Štefánika článek do Hadtudományi Szemle **). Použila v něm m.j. i zajímavé informace z článku J.Husára „Prečo zomrel Štefánik“, otištěném 30.5.2007 ***). (Odkaz č.22)
A pak začalo docházet k chybám - v překladu ze slovenštiny do maďarštiny, a možná i v interpunkci v anglickém textu článku. Každopádně výsledný text je tento : „...According to eyewitness’s report first lieutenant Mancinelli-Scotti, Italian pilot, in the course of the first landing attempt, the wheels touched the landing path, after which the cooling water immediately started dripping....“
Člověk znající souvislosti si chybu okamžitě uvědomí – z textu by mohla vyplynout mylná informace, že Mancinelli-Scotti nebyl oním italským pilotem (o jeho smrti je koneckonců zmínka o pár řádků níže), ale nejmenovaným očitým svědkem.
Jenže neznalec si text může přeložit jako „dle očitého svědka poručíka Mancinelli-Scottiho ...“ atd. , a pracovat s touto „informací“ dále. Jistě, i neznalec si mohl snadno dle odkazu (22) najít původní článek J.Husára. Nebo x článků o leteckém neštěstí u Ivanky. +)
Proč to neudělal ? Kdo ví.

Hezký den přeji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
*) ://193.224.76.4/download/vezetok/kecskemethyk_cv_hu.pdf
**) ://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/?q=hu/2010/3-evfolyam-3-szam/altalanos/milan-rastislav-stefanik-1880-1919
***) ://www.izurnal.sk/index.php?Itemid=89&id=463&option=com_content&task=view
+) Po několika desítkách let promluvil jistý Slovák, že prý umírající M.R.Štefánik žil ještě pár minut po zřícení letounu.

Račte si doplniti „http“.

Pedro řekl(a)...

Upozornění: Neklikejte raději na poslední externí odkaz Byl M. R. Štefánik sestřelen? u hesla na wikipedii hatetepe://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_Štefánik - firewall mi hlásil, že soubor je zavirován a uložil mi ho do karantény. :-((

Větší vlastenec řekl(a)...

Uh oh.
Firewall Ti uložil soubor do karantény ?
Ty jsi stále o krok napřed, drahý příteli a soudruhu Pedro.

informace řekl(a)...

Kromě článku Kláry Kecskeméthy jsem ten údaj o přežití Mancinelli-Scotti našla i v italském textu. Kde bylo řečeno, že byl vytažen z letadla popálený ale (ještě) živý. Bohužel jsem si odkaz neuložila, ale když jsem našla článek Kecskeméthy, považovala jsem to za potvrzení zprávy.
Dřív nebo později ho na internetu najdu, zkoušela jsem to už různě, ale prozatím bezvýsledně, a pak vám dám odkaz. Nemám žádný zájem šířit tu falešné informace, jak by se někomu mohlo zdát.

informace řekl(a)...

Dokumenty o čs. legiích v Itálii za 1. svěrové války, a dokumenty o cestě a tragickém konci Štefánika, včetně zprávy Zapelloniho jsou uloženy ve Vojenském muzeu v Roveretu. Je možné sjednat návštěvu s odborným výkladem, případně zaslání fotokopií.
http://www.museodellaguerra.it/3_archivi.htm

Zajímavý rozbor situace 4. května 1919 provedl Vojenský hydrometeorologický ústav.
http://www.hydrometeoservice.army.cz/pdf/kniha/HMSl_251-300.pdf

Pedro řekl(a)...

Ohledně připomínky k mému upozornění na zavirování externího odkazu Byl M. R. Štefánik sestřelen? u hesla na wikipedii hatetepe://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Rastislav_Štefánik.
Antivirový program - tedy ne firewall, to je dle dnešního vysvětlení, které my poskytl můj syn, něco výš než "antivirák" (naše generace je u PC zkrátka na úrovni opic, které se něco naučí za banán) - zachytil v tomto odkazu možnou hrozbu a tak to všechno zablokoval a uložil do karantény. Opisuji zde, co vidím v PC zaznamenáno:
Karanténa. Objekty, které není možno léčit, jsou před vymazáním uloženy do karantény, kde nepředstavují riziko pro Váš počítač. Název objektu: http:// www.ksl.wz.cz/stefanik.html
Důvod: JS/TrajanDownloader.HackLoad.AG trojský kůň

A dneska jsem si zkusil na ten odkaz znovu kliknout - a on tam není! To zapracoval někdo ze štamgastů v hospůdce?

Pedro řekl(a)...

..které mi poskytl.. Ach bože, co jsem to napsal!

Větší vlastenec řekl(a)...

Nic si z toho nedělej, drahý příteli a soudruhu Pedro. Ještě moje generace málem maturovala z odborných předmětů pouze s logaritmickým pravítkem systému dr.Pleskota. A to těch relativně triviálních výpočtů byly potřeba stovky. (Museli jsme slíbit soudruhům profesorům, že všichni studenti budou mít u písemné zkoušky kalkulačky, a těm z nás, kteří ji ještě neměli, jsme slíbili přes hubu.)

Takže budu i nadále okamžitě opravovat všechny chyby na wiki, na které ukážeš, a to až do zavedení naší národní počítačové sítě, prosté vších chyb, a naprosto nezávislé na internetu a všech podobných euroamerických ideodiversních prostředcích.
Chyby opravíme, zrádce pop ... napravíme.
A pak se bude tančit všude !