čtvrtek 19. ledna 2012

Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku


René Petráš
(Další zpráva z konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu.)

Po obědě se moderování ujal Václav Houžvička. Z Jana Zahradila se stal divák, který měl svůj čas omezen dalšími povinnostmi. Třetí panel konference se týkal "Právních důsledků odsunu německé menšiny z ČSR". Právník a historik JUDr. René Petráš, Ph.D., z Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK otevřel odpolední jednání přednáškou "Zánik meziválečného systému práv menšin v poválečné ČSR".


V meziválečné době mělo na právní postavení menšin značný vliv mezinárodní právo. Německo mělo s mnoha zeměmi – Polskem, Sovětským svazem, Řeckem, Tureckem a Íránem smlouvy, které definovaly jejich závazky vůči německé menšině doslova shodně. Po 2. světové válce se tento systém zhroutil.

V Československu platil ústavní jazykový zákon, který se odvolával na Malou smlouvu ze Saint Germain (1919). Tento zákon měl ve svých ustanoveních dokonce přednost i před samotnou Ústavou! Tento problém byl přehlížen i v době Mnichova.
Jan Kuklík, Václav Houžvička a René Petráš
Pařížská mírová konference v letech 1919-1920 zaručovala menšinová práva všem obyvatelům evropských zemí, ustanovovala způsob nabývání občanství a práva "státních občanů", odlišná od menšinových práv. Bylo mezinárodně uznáno, že žádný z národů nebude nadřazený a nebude mít nad menšinami moc, kterou by jim jejich práva odnímal. Na dodržování těchto práv měla dohlížet Společnost národů. O problémech menšin měla být informována "systémem petic", stížnostmi, posílanými do Ženevy. Původně bylo takové uspořádání přijímáno s optimismem. Ale nejprve Polsko a pak Turecko nechtěly tento mezinárodní dohled akceptovat, a pak vlastně selhal na Kypru v souvislosti s masakry Řeků a vyháněním pravoslavných z Turecka - a muslimů z Řecka. Přesto tento systém ledaccos přinesl menšinám v Turecku i Iráku.

Tento systém byl vázán na silné státy, Francii a USA. V době Mnichova byly tyto smlouvy obcházeny. Proto po válce převládaly názory, že nastal konec platnosti těchto smluv.

Nově založená OSN měla odlišný přístup než dřívější Společnost národů. Na první místo se dostala ochrana lidských práv, která se kladla výše než skupinová práva (včetně práv národnostních skupin). Důvodem bylo, že se předválečný systém ochrany menšin vinou jejich zneužití zprofanoval. V roce 1950 sekretariát OSN oznámil, že předválečná národnostní práva přestala být v roce 1945 pro ČSR závazná. (Nebylo však zcela jasné, jestli se tím míní práva všech národností, nebo pouze Němců. Těm v našem pohraničí však jejich národností práva zrušil už Hitler - Š) Bylo zřejmé, že práva menšin byla zneužita a vedla k destabilizaci.

Toto svým způsobem platí i pro období po roce 1989, míněn rozpad československé federace, Jugoslávie i Sovětského svazu. Těmto otázkám by se měla věnovat větší pozornost.

Po válce byly snahy o obnovu předválečných čs. zákonů na ochranu menšin ze strany odsunutých Němců už jen výjimečné. Zato se začalo konstruovat "právo na vlast", které má být platné bez ohledu na jakékoli přijaté smlouvy jakožto "samozřejmé" či "přirozené právo".

Koho by více zajímala tato rozsáhlá problematika, nechť si pořídí knihu René Petráše Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana. (Karolinum, Praha 2009, 437 s.).

(Příště poreferuji o přednášce "Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR", kterou držel JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., poradce současného prezidenta ČR.)


Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.

Další fotky z konference viz ve fotogalerii.

77 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Schumacher řekl(a)...

Třeba proto, že není na co reagovat, protože menšinová jakožto skupinová práva jsou nonsens. Nositelem práv může být jen člověk jako jednotlivec. Ta an sich neexistují, ale mohou být přiznána jen zákonem, z nějaké lidské vůle a podloženým silou. To co je vydáváno za menšinová práva, jsou jen prosazované zájmy a to ne nutně menšiny, které jsou připisovány. Mlácení dnes někoho po hlavě za to co kdysi kdosi komusi učinil zlého, s čím onen dnešní nemá nic společného v čase ale třeba ani v prostoru, a dovozování z toho nějakých nároků, je "chucpe". Zvláště pak v případech že vůči C je D vyvozována odpovědnost na základě toho co zlého A učinil B. A podobně.

informace řekl(a)...

proč nekomeentuju, pane anonymně důvěrný?
protože, jak jsem viděla z obsahu přednášky a z recenze na knihu René Petráše Menšiny v meziválečném Československu. Právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodněprávní ochrana, jde o téma velice složité, které vyžaduje solidní historické znalosti.
Mnoho věcí je mi novinkou a tak raději mlčím, místo abych zbytečně omíllala něco už všem známého.
Když dovolíte.

Schumacher řekl(a)...

Oravda, chucpe je příliš mírné. Příhodnější je takové požadavky pojmenovat jako nehorázná drzost říkající si o přesdržďku. Či spíše o mé oblíbené řešení - do přechodové komory č. 3 a vyrazit ven. Bez zdržování nějakou poezií.

Větší vlastenec řekl(a)...

A všechny, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře-utajený antisionisto.
Všechny naše nepřátele, dědičné i nové, všechny zrádce, všechny protičeské aktivisty !
Všechny, kdo vznášejí drzé požadavky na naši vlast : Němce, Poláky, Židy, „české“ feudály, buržuje, černoprdelníky - jedním slovem VŠECHNY.

Leninužel, nejsme na kosmické lodi, takže je nelze vyhodit do prostoru. Musíme je tedy všechny humánně odsunout, buď z naší země, nebo - lépe a radostněji - pod naši zeminu. Varianta : Zpopelnit je, a popelem posypat zledovatělé vozovky resp. pohnojit jím naše pole.
A to vše bez zbytečných cirátů typu soud, obžaloba, obhajoba ...
Postačí Vyhláška Ministerstva vnitra resp. Místního národního výboru.
A tečka. A rána. A další na řadu !

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci a Poláci - naši dědiční nepřátelé
aneb
Důsledky Gorbačovovy zrady

Lidové noviny, ten ohavný protilidový plátek vlastněný velkoněmeckým velkokapitálem, uveřejnil dnes článeček o OBROVSKÉM vlasteneckém činu - o boji Čechů Hanče a Vrbaty za naše české hory.
Ten příběh znáte, vlastenci a vlastenky - vaše matky vám jej vyprávěly během kojení, vaši otcové během prvních lekcí lyžování, vaše soudružky učitelky během hodin vlastivědy. Prostě my všichni víme, že náš národ tehdy bránil českost našich hor proti Němcům, že Němci a jimi podplacení zrádci nechali naše vlastence zhynout ve vánici.
To je prostě jasné.

Jenže dnešní Lidovky uveřejnily zajímavou informaci - že jeden z těch Němců byl cizinec. Tedy nikoli Němec z Rakous, leč Němec z Němec.
Pokud je to pravda, znamenalo by to jedno z prvních doložených protičeských spiknutí Sudeťáků s tzv.říšskými Němci.

Jenže ! Oswald Bartel pocházel z Polubného (za staleté německé okupace Polaun-Grünthal), dnes pevné součásti naší tisícileté vlasti. Jde tedy o chybu pisálků-německých slouhů ?
Ne nutně - jak známo, v roce 1958 jsme si s Polskem vyměnili část území; mimo jiné právě u Kořenova.
Takže kladu zdejším vzdělancům důležitou otázku :
Narodil se O.Bartel v dnešním Polsku nebo na území naší tisícileté vlasti ?
neboli
Z které kořenovské chalupy pocházel jeden z vrahů našich vlastenců ?

* * * * *

Na webu jsem po odpovědi na výše uvedenou otázku pátral marně. Zato jsem nalezl starší články o nestoudném požadavku Poláků na 368 hektarů naší vlasti. Prý ta výměna z r.1958 byla pro ně nevýhodná. Že jsme jim za ty hektary „navíc“ které po výměně připadly nám, slíbili jakousi kompenzaci. Prý dokonce peníze (sic !).
Je to samozřejmě nechutné - vždyť Poláci nám dluží celé Horní Slezsko ! A k vracení se nemají a nemají !!

Prostě - vidíme zde v celé obludnosti jeden z důsledků Gorbačovovy zrady. Za starých dobrých časů by si Poláci ani neškrtli. Zrovna tak Němci - mohli by jen harašit zbraněmi, mohli by vztekle výt na svých revanšistických srazech - ale to je tak asi všechno.
Totéž buržousti, feudálové, černoprdelníci - otvírat si na nás své tlamy by mohli jen za hranicemi, pod ochranou žoldáků z US Army a zabijáků z Bundeswehru. Kdyby si na nás otevřeli huby u nás, dostali by přes ně - od nás i od našich starších bratří.

Jenže dnes ...
Po dočasném ústupu našeho zřízení, po dočasném odchodu našich ruských bratří se Němci vrátili, s nimi „naše“ buržoasie, „naši“ feudálové a černoprdelníci.
A teď se hlásí i Poláci, ta skvrna na tváři Slovanstva - však už za Hitlera nám urvali kus našeho tisíciletého území, padouši, trollové, mizerové !
Prostě - ty hektary jsou naše, a basta !

Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast ! *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !

drak řekl(a)...

Schumacherovi:


Vidím to obdobně. Znalci a vědátoři ať si to zkoumají a ať o tom hovoří, konferují a píšou knihy, od toho jsou konec konců na světě. Amatéři ať si bádají rovněž dle libosti, to právo jim zaručuje ústava. Jakmile se z toho ale začnou generovat nějaké požadavky a propaganda, tak jsem pro rázný a tvrdý postup, tedy nejdřív po hubě a když to nepomůže, tak pro třeba zrovna pro tu přechodovou komoru č. 3 ;-) To už totiž o hodně překračuje meze slušného.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pohled správný, ale závěr špatný. Opravdu, velký vlastenče a mysliteli draku, nejsme na kosmické lodi.
Takže přestaňte snít, a vraťte se do reality :
Před sebou máte vozemboucha nebo Němce či buržuje nebo někoho takového. Prostě někoho, kdo už dostal po hubě, ale přesto pořád vznáší požadavky, pořád dělá propagandu.
Je na dosah Vaší ruky.
OPAKUJI : Jste na Zemi, jste na území naší tisícileté vlasti, nikde žádná přechodová komora, nikde žádné vakuum, žádné Slunce, které tak příhodně přitahuje a uklízí vhodně do vakua vystrčené nepřátele.
Prostě jen tvrdá realita, tvrdá pažba pistole ve Vaší pěstěné ruce, zátylek spoutaného vozemboucha (Němce, papežence, buržuje apod.) na dosah ...

Znáte svoji vlasteneckou povinnost, že ?

Čest a Nazdar !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro nadšené, ale nezkušené vlastence :
Zapomeňte na „devítky“, vůbec nemyslete na větší ráže !
K takovéto vlastenecké práci se prostě „kanóny“ nehodí - střelivo je drahé, kravál je hrozný, ruka bolí od neustálého zvedání zbytečně těžké zbraně i od zbytečně velkého zpětného rázu, krev a mozek se nechutně rozstřikují.
Podle zkušeností našich starších bratří je ráže 7,65 Br. NAPROSTO dostačující.

A.S. Pergill řekl(a)...

Ona Němcům nedochází jedna věc:
Zatímco sudeťáci byli jakžtakž chráněni pofidérní legalitou Mnichova, zábor zbytku republiky v březnu 1939 byl zcela ilegální. My jsme po válce mohli, zcela v souladu s mezinárodním právem, např. popravit za zločin služby v nepřátelské armádě všechny bývalé občany druhé republiky, kteří narukovali do Wermachtu. A v zásadě by jim nepomohlo nic, ani to, že jim okupační správa přidělila občanství německé (což se navíc stalo jen menšině z nich).
Angličané také po válce pověsili "lorda Hau Hau", který pocházel ze smíšené rodiny, měl britské i německé občanství, válka ho zastihla při pobytu u německých příbuzných, jako německý občan nemohl odmítnout spolupracovat s ministerstvem propagandy, a jako britský občan dopustivší se vlastizrady posléze skonal na špagátě v poloze svislé, přestože se nedopouštěl ničeho jiného, než že četl do anglického vysílání projevy, které mu sepsal Goebbels nebo některý z jeho podřízených.
Jsem toho názoru, že na protektorátní Němce byly uplatnitelné naprosto stejné principy, jaké použili Britové v této kauze.

informace řekl(a)...

Už po přečtení zápisků z přednášky je čtenáři jasné, že má před sebou projev odborníka specializovaného v oboru dějin mezináodního práva. Po přečtení recenze knihy autora přednášky René Petráše si pak uvědomí, že za přednáškou jsou léta studia a odborná znalost faktů historika a právního historika a částečně i exkurse do oborů jako etnografie a antropologie. Recenzentka hovoří o knize jako o mimořádně hutném textu, vybudovaném na důkladné znalosti odborné literatury.
Co k tomu může laik dodat?
Že už sama definice národnostní menšiny není jednoznačná, měnila se podle historické konjunktury. Že se měnila i definice národa. Že v některých státech se nerozlišuje mezi pojmem národ a stát, čili přesněji mezi národní příslušností a státním občanstvím. Hovoří se tam o etnicko-lingvistických menšinách.
Dobrá, a i když něco podobného k zápiskům přednášky dodám (celý text nemám k dispozici), přispěju tak k vyjasnění nebo snad dokonce prohloubení problému?

Harpyje řekl(a)...

Ano!
S nikým se nes*at, "nejdřív po hubě a když to nepomůže, tak pro třeba zrovna pro tu přechodovou komoru č. 3!"
Už se těším na další příspěvky tohoto druhu. Vzbuzují ve mně vlasteneckou hrdost a hřejivý pocit jistoty, že "máme moralní převahu"!

drak řekl(a)...

informaci:

Dnes, při přihlášení k jednomu Unixu na mne vyblikl tenhle citát:

**********************************
Sex without class consciousness cannot give satisfaction, even if it is repeated until infinity.

-- Aldo Brandirali (Secretary of the Italian Marxist-Leninist Party), in a manual of the party's official sex guidelines, 1973.
***********************************

Připadlo mi to takové zábavné a napadlo mi, zda bych se třeba dobře nepobavil u nějaké "sudeťácké" příručky pro styk s českou veřejností. Tam se také určitě najde nejedna doslova literární perla hozená sviním :-)

informace řekl(a)...

Draku,
nad tím Brandirallim byste se měl čemu divit, v 1968 je v PCI, pak tajemník Marx-leninské strany, člen Prc (Rifondazione comunista). V 1992 přechází ke Křesťanské demokracii, pak k Berlusconiho Forza Italia a nakonec k Popolo delle Libertà. Asesorem za Pdl v Milánské městské správě.
Pambu ví, co teď tvrdí.

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> pocházel ze smíšené rodiny, měl britské i německé občanství, válka ho zastihla při pobytu u německých příbuzných, jako německý občan nemohl odmítnout spolupracovat s ministerstvem propagandy, a jako britský občan dopustivší se vlastizrady posléze skonal na špagátě

To mi připomíná syna Romea a Julie ve hře provozované Šejkspírtovskou divadelní společností Vincence Orfea Kočvary na Divadelní pouti: jeho capuletovská krev ho přiměla zabít otce, montékovská matku a na závěr se zvoláním "Sváří se ve mně má montékovská a capuletovská krev" umlátil sám sebe.

STK řekl(a)...

Je mi smutno, když tak čtu, jak se, přátelé, pokoušíte "dobrat pravdy" o něčem, co bylo a co se mění nejen v čase, ale zásadně v úhlu pohledu. Já bych se raději díval dopředu - kdy už přijde ten brod, kvůli kterému už má polovina lidí kalhoty dole.
Inu, ponechám vám morální převahu a jdu dobrovolně do Ústavu.

Hláška z filmu: "To neřeš!" (Eva Holubová)

drak řekl(a)...

informaci:

On asi nebude tak úplně osamocenou výjimkou. Spoustě partajnických aparátčíků ani v nejmenším nejde o nějakou pitomou partaj, program a myšlenky které zastává, jako o to, aby se dostali k nějakému pořádnému korytu. Když se korytní potenciál partaje vyčerpá, klidně přejdou k jiné. Takových jako on, tu máme také dost a věřím, že ani v Itálii není osamocen. Nicméně partajní korytář, kterému se podaří úspěšně prostřídat víc než jen dvě nebo tři partaje (poměrně obvyklé číslo), tak to se pravda jen tak nevidí. Třeba by ho mohli zapsat do Guinessovy knihy rekordů, pakliže tam na to mají patřičnou kategorii.

SL by tam zase mohli zapsat pro jejich zaťatou úpornost a neměnnost názorů, to se také jen tak nevidí.

informace řekl(a)...

Draku,
takových jako Branriralli, co konvertovali od extremnému komunizmu ke katolictví a Pdl je tu spousta.
Ani o SdL nemůžete říct poslední slovo. Posledně Posselt hovořil o Sudetských Němcích a Češích jako o jednom národu, který mluví dvěma jazyky. To by byla jako obdoba teritoriální národnosti a vlastenectví. Je tedy na rozcestí: bude v budoucnu považovat všechny za Němce anebo za Čechy?
Záleží na tom, co se mu bude líp hodit.

stk řekl(a)...

Ano, tak to je jednoduché, Draku.
Pohnutky - ne názory. Ne logika.
"Komu ku prospěchu" ptá se nejprve detektiv, vyšetřující zločin.

Je to základní, čili elementární otázka, Watsone! [;>)

drak řekl(a)...

Já zastávám názor, že se mrtví mají nechat spát, křivdy také a že je dobré si tím nezatěžovat ani přítomnost, ani budoucnost. Chodí ale po světě parchanti, co na to mají jiný názor a kudy chodí, tudy překrucují, zamlčují, dělají z agresora oběť a jiným dalším více či méně sofistikovaným způsobem oblbují lidi a zkouší z toho vytřískat nějaký pro ně zužitkovatelný kapitál. Těm bych dal nejraději ze všeho po hubě, nebo si o to soustavně říkají. Kdyby to nepomohlo, použil bych na ně přechodovou komoru č. 3, lezou mi těmi jejich životními projevy dost na nervy a odmítají si při tom uvědomit, že nejsou na světě sami a že jiní mohou mít k věci jiné stanovisko a že mají právo mít ho jiné, než oni, lhát se totiž nemá. Babička říkávala, že kdo lže, ten krade a kdo krade, může i zabít.

informace řekl(a)...

Ale Vy, Draku, s tou komorou č. 3 také navrhujete zabití, jen v nějaké "humánnější" formě, alespoň pro kata.

drak řekl(a)...

informaci:

Jsem si toho vědom, ale na druhé straně, když už asi tak 20 let žijete v prostředí, kde se vám někdo prostřednictvím mediálního humbuku a nestydatého lhaní a manipulací pokouší s drobnými a občasnými přestávkami ale jinak neustále a vytrvale vnutit vinu za něco, co se stalo z jeho viny, co se stalo úplně jinak než tvrdí, z jiných příčin než tvrdí on a navíc se vás ještě pomocí toho vyvolaného pocitu viny pokouší nestydatě oblbnout a obrat, tak se nedivte, že trpělivost, vstřícnost a ochota naslouchat a diskutovat se už poněkud vyčerpaly, protože ono to věcně vzato nikam nevede. Člověka pak už unaveného a znechuzeného začínají napadat věci jako, "po hubě" a "přechodová komora č. 3". SL, podobně jako kdysi AH, nebo dnes Jiří Paroubek, či Achmadín Neřád, ajatolláhové a další lidožrouti a totalitní parchanti, je ochoten se dohodnout jen a pouze na tom, co chce on a na tom, co on považuje za správné, ale na ničem jiném. Ta diskuse už celé desítky let nikam nevede, je pořád stejná a pokračovat v ní postrádá smysl. Je to jak tibetský modlitební mlýnek, furt stejné. Smysl má jen to, aby tu byli historici, právníci a další odborníci, kteří budou vědět jak to bylo a které nepůjde zblbnout a ti by měli být schopni dát politikům i širší veřejnosti kvalifikovaný podklad k nějakému vědění a rozhodování. Diskuse se SL prostě zatuhla a nehýbe se z místa. Dokážete-li to vyřešit elegantněji a efektivněji, nežli pomocí"po hubě" a "přechodové komory č. 3", prosím, mě to vadit nebude, ale poslouchat ty samé lži a útoky několik desítek let po sobě je prostě otravné a nudné zároveň a začíná to už vadit.

informace řekl(a)...

Draku,
podvody se dělají a krade se všude.
Kdyby někdo (ale kdo?) dal useknout pravou ruku menším zlodějům podle muslimského práva a ty větší a velké vylifroval do vesmíru, byla by nejen vyřešen krize nadměrného počtu obyvatelstva na zeměkouli, ale některé zony by asi zůstali liduprázdné.
Tak si to zas tak neberte!
I zvířata si mezi sebou kradou potravu, hnízda nebo doupata. Máme to holt v nátuře.

informace řekl(a)...

vyřešena, zony zůstaly

drak řekl(a)...

informaci:

Já se je snažím naznačit, že podobně jako ve světě fyziky akce vyvolává reakci, no tak ono v těch mezilidských vztazích to občas funguje obdobně, hanebnosti prostě jen těžko můžete přehlížet do nekonečna a nechávat je zcela bez odezvy. Mohli by pak sami sebe a nakonec i jiné přesvědčit, že je to tak vlastně v pořádku. Konec konců, předmnichovský vývoj je zářným příkladem toho, kam až to může dojít, když se sedí s rukama v klíně a nekoná se buď vůbec, nebo stačí i jen když se koná ale jen někdy a ještě málo.

Harpyje řekl(a)...

Na co přechodovou komoru?
I plynová splní tentýž účel. Snad by se ještě našla nějaká funkční, a slovanský nadčlověk by nemusel kvůli humánímu vylikvidování svých "krevních nepřátel" do vesmíru.
Když ho už celých 20 let tak se*ou.
Dle obměněného, na české poměry adaptovaného hesla bývalého NS námořního soudce Filbingera: Co bylo za bolševika pravdou, nemůže dnes být bezpráví.

Kopretina řekl(a)...

Dnes je kulaté výročí. 70 let od Konference ve Wansee (20.1.1942)...No a politici EU si toto smutné a tragické výročí nepřipomínají. Zatímco palestinckých Arabů má např. baronka komunistka Ashton plná ústa, Židé jsou pro ni podlidé (Untermenchen)...Nikdo si toto výročí, výročí shromáždění nacistů,které vedlo k vymlácení 2/3 evropských Židů nepřipomíná. Svolavatel Heydrich, zapisovatel Adolf Eichmann...

Schumacher řekl(a)...

Harpyje, to bude nejspíš proto, že bez přechodový komory to nejde páč by vzniknul hroznej cukluft a všeobecnej výcuc, kterýmu my kosmický veteráni říkáme dekomprese. S velmi nepříjemnejma následkama pro celou posádku, nejen pro expedovanýho. U něho se přirozeně očekávaj. Tak jakékoli souvislosti a asociace s něčím jiným jsou nemístný. Každý odpor je zbytečný!

Schumacher řekl(a)...

A žádnejch dvacet let, ale nejvejš dvacet minut. Protože kapitán má na lodirád pořádek. A to rychle. Když ne tak máme zaražený vycházky.

Harpyje řekl(a)...

Existuje snad nějaký důvod, proč by se k tomuto výročí měla EU vyjádřit? Neměla jsem doposud čas mrknout se do "všech" médií, ale levicové Le Figaro, Spiegel online a Welt online, tak jako i levicový a vlastizrádný Haaretz toto výročí zaznamenaly.
Nejsem ovšem Hlas z Jeruzaléma. :-(((

Kopretina řekl(a)...

To je ovšem chyba, Slovo z Jeruzaléma je jeden z mála objektivních deníků, čtu ho, takže můžu posoudit, právě jsem Slovo z Jeruzaléma dočetla a dala jsem ho pročítat babičce. Co se týká Haaretzu publikuje Gideon Lewy, mimo jiné na Haaretz odkazuje rudo-hnědá Outsidermedia, jejichž články jsem četla, takže vím, co jsou tyto noviny zač, To rovnou můžu číst stránky Blood and Honour a vyjde mi to nastejno. Když naši čeští kolaboranti Emanuel Moravec hlásali k připojení k III. říši atd. Zrádci jsou v každém národě, Židů rovněž. Levicová média si připomenou holocaust, ale jak publikují o vztahu Izraele-Palestiny, tak se snaží evokovat, že Izrael provádí holocaust Palestinců, mohu posoudit, Britské listy, Outsidermedia, Haló noviny, Mladá fronta Dnes, Respekt a další levicové deníky, tak nemyslící stádo události okamžitě označí jako "palestinský holocaust"...EU by měla uspořádat velikou vzpomínkovou akci, pozvat mnohé světové politiky a přestat se plést do izraelsko-palestinského konfliktu a nepeskovat Izrael. Tož tak.

Harpyje řekl(a)...

Slovo z Jeruzaléma, Kopretino, neznám, já totiž čtu všechna ta vlastizrádná a levicová media v originálu, a myslím, že ani Vám by to neuškodilo.

informace řekl(a)...

Islamisté v Egyptě získali 70 procent mandátů
http://www.lidovky.cz/islamiste-v-egypte-ziskali-70-procent-mandatu-fn0-/ln_zahranici.asp?c=A120120_190603_ln_zahranici_rka
Jak tu zprávu komentujete, Kopretino?

Harpyje řekl(a)...

Když už Informace toto téma nakrojila, tak bych se taky ráda připojila s požadavkem, abyste komentovala volby v Maroku a Tunisku, které rovněž vyhráli islamisti.

Kopretina řekl(a)...

Tak velmi nelibě. Všichni jsme nadšeně podporovali arabské jaro, nicméně vidíme, že se arabské jaro může změnit v arabskou zimu. Arabové mají právo zvolit si svou formu vlády, ale z politických událostí můžeme vidět, že Arabové na demokracii zvyklí nejsou, vystřídají despotickou diktaturu za diktaturu náboženskou. Mají právo si zvolit islámskou diktaturu, když chtějí, nicméně, ohrožují-li jiné země, tak je to špatně. Islamisté v Egyptě by nejraději zrušili mírovou smlouvu s Izraelem, ale jelikož bude chtít egyptská vláda dostávat od Američanů finanční pomoc, tak válku proti Izraeli nerozpoutá.Myslím si, že egyptská islamistická vláda bude méně krutá, než-li íránská a talibanská, nicméně špatná bude.

Harpyje řekl(a)...

A co si myslíte o podpoře Kataru islamistickým stranám v severní Africe a libyjským rebelům?

Kopretina řekl(a)...

Jó na to je těžké odpovědět, i Katar je svým způsobem diktatura, nicméně nešikanuje a netýrá svůj lid, a proto se proti ní prostí Katařané nepovstali. Proč Katar podporuje islamistické strany v severní Africe a Libyjské rebely? Oni libyjští rebelové nejsou islamisté, to mě neudivuje, dokonce i Izrael, který se k arabskému jaru nevyjadřoval, libyjské rebely podpořil, libyjským rebelům jsme pomohli, bombardovali jsme Kadáfího a to bylo dobře. Kadáfí byla bytost naprosto nelidská a krutá. A podpora islamistů v severní Africe? Protože jde s většinovým proudemm, Severoafričané chtějí změnu vlády, arabští despotové je trýznili, kdyby se katarská vláda postavila za vládce, tak prostý lid řekne, vy schvalujete masakry nevinných lidí, jsou to naši bratři a vy schvalujete jejich zabíjení. i Arabská liga se postavila proti Sadatovi v Sýrii a jeho spáchaným zločinům.

Harpyje řekl(a)...

A úvahy katarského emíra o intervenci do Sadatovy Sýrie?

STK řekl(a)...

"Všakáno",
je dobré mít své názory shodné s předpokládaným vývojem. (Příchod Napoleona do Paříže - titulky tehdejšího tisku jsou všeobecně známy.) To je ten nejdokonalejší způsob přizpůsobení se předpokládané budoucnosti. Islám tedy všude vyhraje, pěkně nás zlikviduje, chvíli ještě bude využívat hmotného i lidského potenciálů nevěřících psů a - zůstává nám tady skupinka lidí, kteří to "vždycky říkali". Hujeři.
Doufám, že už všichni máte nakoupeno dostatek výtisků Koránu v různých řečech. A aspoň v jedné z nich (nejlépe arabsky) se naučte pár citátů. (Já už svůj výtisk Koránu v češtině mám!) Ale na citáty kašlu. Jsou stejně bezobsažné, jako citáty z spisů Velkého V.
Tedy Vladimíra Iljiče Lenina, aby nebylo pochyb!

Kopretina píše, že zpočátku jsme "všichni vítali arabské jaro". Ne, všichni ne. Protože tomu, kdo četl i něco jiného než levičácké úvodníky světových novin (aspoň ony samy se tak nazývají) tušil, že o moc se po zboření více-méně absolutistických, diktátorských režimu začne rvát několik skupin, rodových klanů a podobných a každý z nich bude operovat, že je to Alláhova vůle a Mohamed je jeho prorok. Takže přesto, že M. Kaddáfí byl opravdu pěkné hovado, z hlediska stability Evropy je velkou chybou, že jej pomohla zlynčovat* způsobem, který je těmto lidem ("povstalcům") vlastní. Blbost evropských představitelů (nebo naopak vychcanost, říkejte tomu jak chcete) je nebetyčná. "Teď jsem tu JÁ, chci tu být příště a potom - děj se vůle Páně."
Čímž se vracím pokorně k hodnocení Drakovu.

*/ masívní leteckou podporou povstalců pod záminkou zajištění "bezletových zón". Tady se hodí slovo chucpe.

Jakub S. řekl(a)...

Teď na Vltavě další z jejich dlouho připravovaných pátečních dvouhodinových pořadů - tentokrát mnohostranná kompozice, velmi otevřená, o šíleném životě Barunky Němcové. Mě fascinuje desítiletí, bohužel nemám to s kým sdílet.
A Hani, opravdu, kristepane, jsme všichni nebyli tak naivně a přímočaře nadšeni tzv. arab. jarem: já taky ne, proboha - od samého začátku jsem upozorňoval každého, kdo chtěl slyšet (skoro nikdo v mém okolí), kam to z á k o n i t ě povede. To jen unterwegs, ne abych říkal Já jsem to říkal! Jenže bych to mohl pronášet vélmi často...

STK řekl(a)...

Ještě pro Kopretinu:
Jeden můj letitý zákazník (a kamarád) dvakrát pracoval pro Katar. On i všichni jeho lidé byli sice krásně zaplaceni, ale potřetí už tam nikdo nechtěl. Těžko se smiřovali s tím, jaké pohrdání tam cítili od místních. Nebylo zjevné nebo agresivní. Bylo to hluboké pohrdání šlechtice rabem. Muslima "nevěřícím psem", který stejně jednou přijde do pekla.
Jelikož to byli kumštýři, cítili to, co někteří inženýři a obchodníci necítí, zvláště pak při pohledu na výpis ze svého bankovního konta.
I já jsem participoval na obou akcích, ale do Kataru jsem naštěstí (teď už vím, že naštěstí) osobně nemusel. Poslal jsem jen svou práci. Takže pohled na bankovní výpis mi nekalilo pomyšlení, že se stávám zarytým náboženským rasistou.

stk řekl(a)...

... úvahy katarského emíra o intervenci do Sadatovy Sýrie...
Pokud jsem to dobře* pochopil, Sadat je vlažný (čti špatný) muslim. Katar si přece musí zachovat muslimskou tvář, no ne?
Co kdyby Irán vystartoval i proti němu?

*/ čtením "mezi řádky"

Harpyje řekl(a)...

Jste velmi moudrý muž, vážený STK. Čtěte i nadále mezi řádky.

Harpyje řekl(a)...

Musím se upřímně přiznat, že takovou olympiádu blbů jsem už dlouho nezažila.
Ani na Psu, a to už je co říct.
Nazdar, diskutéři.

STK řekl(a)...

Harpyje! Abych Vás (vaše komenty) nemusel přeskakovat, vypusťte prosím (již podruhé) z osloveni adjektivm "vážený". Vzhledem k vašemu názoru na mě je to protimluv.
Ale ke "čtení" nonverbálních informací. Vy to patrně neumíte - neměla jste se to taky kde naučit, zamlada jste opustila náš krásný socialistický svět, kde bez této vlastnosti byl jedinec zcela ztracen. Neinformovaný blb z něj byl.
Po odeznění prvotního nadšení, že se dostanu ke všem informacím a jsem omezen jen vlastní omezeností - neznám pořádně žádný světový jazyk - jsem si začal všímat, že informace mezi řádky nebyly jen specialitou komunistického režimu. Jsou používány vždy, když je názor novináře jakýmkoliv způsobem (třeba i autocenzurou!!!) omezen.
A moc prosím, nepleťte si tyto informace, který každý čtenář "přečte" v podstatě stejně s nějakými jeho vlastními fantaziemi.

Ale těžko Vám to vysvětlovat, když Vy něco takového považujete za blud. Inu - dlouho se také nevěřilo, že existují mikrobi. Nejsou bez speciálního vybavení vidět. A když ho nemáte, tak... [;>)

STK řekl(a)...

Tak proč sem mezi blby pořád lezete, Harpyje? Co Vás k tomu pudí?

Odpočiňte si od nás, nemyslím, že tu budete mnoha lidem chybět, nadutá osobo.

Jenom připomenu jedno české přísloví, které jste dost možná zapomněla:

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

Harpyje řekl(a)...

Třeba si to necháte vysvětlit od Informace, vážený STK.
Jí snad budete věřit.

informace řekl(a)...

Ha, vidím tu své jméno, tak abych se vyjádřila.
Už jste si zas skočili do vlasů? Pozor, ve vašem věku už nové hned tak nevyrostou. A transplantace něco stojí.
A abych vám mohla dát svou skromnou radu, měli byste trochu krotit své vášně. Jsme tu jako v auzláku, vyřiďte si to raději v soukromí.

Jakub S. řekl(a)...

No dyť.
No a ti nadnesení a primitivně urážlivě nezastíraně blahovolně shovívaví a nevýslovně urážliví emírové a šejci a králi a premiérové či ministři (tj. x-tí synové výše jmenovaných) - kdo má oči, bije to do nich!! Nechoďme časově daleko - nejmenovaný řekněme prezident jedné zoufale malé a pro v ě ř í c í směšně nafoukané země nevěřících nevidí, jak milostivě jej přijímají? Mě to jako jeho poddaného uráží. Ať je osobně jaký chce.
Je to ku*va kvůli té za*rané ropě nutné, todle?

Harpyje řekl(a)...

Vidím, že Informace nechce.
Tak koukejte Vy, vážený STK, abyste se alespoň trochu informoval.

Kopretina řekl(a)...

Katarská intervence do Sýrie? No, můj prostinký maličký názor je, že Katar je členem Arabské ligy, takže nebude dělat nic, co by odporovalo názorům Arabské ligy. Nevím, Arabská liga měla v Sýrii pozorovatele, stejně neudělá nic, a Rusko a Čína jakýkoliv zásah proti Sadatovi vetuje. Jinak nevím...Jinak dneska nejsem vůbec unavená, tak jsem zvědavá, kdy se uráčím jít spát. Míša mi leží u počítače a nevadí ji ani ostré světlo z lampičky...

Harpyje řekl(a)...

Ještě k zesnulému Anwaru al Saddatu. Jeho zabiba byla svědectvím jeho víry.
Vozembouch, co jiného.

Jakub S. řekl(a)...

Achch. Dneska už ani pejsánky nejsou nezasaženy toxickou obrazovkou - to je tristní...

Kopretina řekl(a)...

Jakube, Míša je kočička, hodně toho zažila, psala jsem to Harpyji. Nejprve prodělala poporodní sepsi, porodila syna, kocourka Filipa, nechali jsme si ho. Málem umřela, jedny antibiotika nezabírala, tak lékaři nasadili cefalosporiny, ty nejsilnější a prodělala krizi, nikdo nevěděl, jestli doopravdy přežije, spala jsem 14 dní v pokoji s Míšou, ležela, horečky měla. Nakonec přežila. Za nějaký čas přišla s těžkým abcesem na krku, lékař řekl, že ji pravděpodobně pokousal někde nějaký potkan, samozřejmě dostala septický zánět, abces ji odstranili operativně a opět nasadili cefalosporiny, nejsilnější antibiotika co měli. Za nějaký čas přišla s poraněnou tlapičkou, takže zase stonala. A za nějaký ten měsíc začala churavět, nechtěla jíst, ležela jako mrtvolka, takže jsme opět jeli na veterinární kliniku a odebírali ji krev, dělali ji krevní obraz, měla zvýšenou glukózu a cholesterol, ten ji spravili, ale zjistili, že má zánět slinivky (ne rakovinu, to by už umřela)a bere dietu, dietní kaspičky a dietní suchary. Jedna dietní kapsička vyjde na 20Kč...

Kopretina řekl(a)...

Anvar Sadat byl svatý muž, jeden z mála arabských politiků, který nebyl antisemitou. Sice rozpoutal Jomkipurskou válku, která stála život přes 2500 izraelských chlapců a děvčat, ale chtěl vrátit Egyptu čestm protože v šestidenní válce dostali Arabové od Izraelců na prdel, největší izraelské vítězství od Jozuova dobytí Jericha. Bohumil Doležal napsal článek "Proč mám rád Izrael" myslím, že to bylo 8.6.2010...že se nikdy nepřidá k levicovým novinářům špinící Izrael, už kvůli tomuto zážitku. byla to jedna z nejvýznamnějších a nejpamátnějších událostí světových dějin. Bůh Izraele držel ochranou ruku nad svým milovaným Národem Izraelským.Komunistické Rudé právo běsnilo, ČSSR rozvázalo s Izraelem diplomatické styky. Jinak na ČT2 v sobotu poběží nádherný seriál o Židech, má 5 dílů, musím vidět...Levicová ČT již není komunistická jako za Janečka, takže je sice doleva, ale ne až tak drasticky... I když si také neodpustí protiizraelské pomluvy, ale ne tak často.

stk řekl(a)...

Je to samozřejmě naprosto nesmyslné, takhle se starat o kočku. Šetřte penězmi!
JE TO JENOM ZVÍŘE, KOPRETINKO!
===
Ale pro Váš klid - starám se stejně jako Vy o každou kočku, každého kocoura, který si mě kdy vybere za "svého člověka". To jenom já se mylně domnívám, že jsem si ho vybral nebo koupil. Ale byl to on, který si mě vybral za svého "pánaboha" a peníze jsou jen odstupné jeho bývalému kamarádovi za to, že nebude protestovat, když ho jeho kocourek opustí.
Mimo jiné - jsou opravdu nepodstatné. Jel jsem koupit čistokrevného kocourka až do Poličky v Čechách. Cena byla domluvena na 4 000.- Kč. Odvezl jsem ho a nechal tam jenom 2 000.- a s kocourem si odvezl léky a stravu nejméně za 800.- Kč. Nebyl jsem to já, kdo smlouval. Majitelka sama snižovala cenu, když jsme spolu mluvili o kočkách. Prý jde kotě do dobrých rukou, takže i dva tisíce je mnoho. A dodnes se ta milá paní mailem doptává, jak se kocourovi vede. Kočkaři jsou podivní lidi, že?
A peníze za léčbu? Když je nemocný váš kamarád, někdo, kdo na Vás naprosto spoléhá a dívá se na Vás jako na pánbíčka, na někoho, kdo vždycky všechno vyřeší - ne, na tom by šetřil jen naprostý nelida. Inu - je těžké být kočičím bohem...

Kopretina řekl(a)...

STK, já to beru takhle, nikdo mě nenutí mít žádné zvíře, ani kočku ani psa, ale když už si zvíře pořídím, tak se o něj musím starat, miluji kočky, (i psy mám ráda, někdy bych si chtěla pořídit labradora a nebo boxera), nikdy bych nechtěla být bez koček, vždyť zvířata jsou jako člověk, kamarád, přítel do nepohody a dost často se stává, že je kočka i můj kocour milejší než mnozí lidé. Kočka nenadává, není protivná, nic nikomu nevyčítá, ale zároveň je hrdá majestátná. A k našemu kocourovi Filipovi. Filip, ten jí jenom kapsičky Whiskas, do úst nevezme nic jiného, když ho nechceme nechat umřít, tak mu dáme a celý den leží na pohovce v obývacím pokoji, jenom k večeru jde na 15 minut ven a pak se zase vrátí domů, typická gaučovka. Ale stejně ten kočkolit je bezvadný vynález, jen díky němu mohou být kočky bez dozoru doma, nikdy nikde neudělají žádnou nečistotu. Snad jen když zvrací srst z žaludku, ale to není často, to stačí uklidit, umýt a důkladně vydezinfikovat a je všechno dobré.JInak Míša se nerada češe, jak vidí hřeben tak peláší pryč, srst má samý drcek (je to angorská dlouhosrstá kočka, měla by se česat, ale nechce)ale i tak je nádherná, miláček. Hrát si na Boha? Je nutné užívat vymoženosti moderní medicíny, operace, antibiotika, analgetika, vše co může zachránit, pokud ani to nepomůže, tak ať zasáhne Bůh, když nezasáhne, tak umře (ale to platí i o lidech).

A.S. Pergill řekl(a)...

Harpyje,
každý, kdo má zaplněnou hlavu něčím jiným než senem nebo levicovými exkrementy, říkal, že "arabské jaro" nemůže skončit jinak než vítězstvím islamistů a nárůstem ohrožení Evropy islámem.

Jakub S. řekl(a)...

Fakt, kočkaři jsou divný folk... A je fajn, že pár takových podivných nepeněžně nesmyslně zaměřených shluků a chuchvalců podivných z vršku společnosti neviditelných lidiček se vytváří a existuje a s těma svýma (po)tvorama se navzájem drží a potřebujou a dělají si trable a potěšení a všecko. Proto jsem léta byl se Zvířetníky. Ale o tom ne.

Schumacher řekl(a)...

Aprehillle, Evropa není ohrožená islámem. Evropa ohrožuje sama sebe. Dvě světové války rozpoutané "kulturními" evropskými národy, především Německem, které nebylo včas zastaveno, ačkoli mohlo být zastaveno, především v případě druhé války a na tom má zásadní podíl Velká Britanie, která na to v důsledku doplatila nejvíc, protože se rozpadlo její impérium a stala se malou Velkou Británií. Třebaže by se časem stejně rozpadlo. Za příliv muslimských přistěhovalců a toleranci projevů jejich neevropské kultury "nesou plnou odpovědnost vlády evropských států. Nikdo jiný. Muslimové jen činí to co pokládají za prospěšné pro sebe a co jim je dovoleno. Samozřejmě, že všede kde se usadí, prosazují svoji kulturu a snaží se získat podíl na moci, vytvářet homogenní muslimská území s výloučnou muslimskou vládou. Pokládám to za logické a přirozené a nedávám jim to za zlé. Nečiňme ospovědnýmu muslimy, ale své vlády. A sami sebe. Nikoho jiného.

Šaman řekl(a)...

K Schumacherově vyjádření: "menšinová jakožto skupinová práva jsou nonsens. Nositelem práv může být jen člověk jako jednotlivec..."

A ten jednotlivec má právo být vyučován ve svém rodném jazyce (minimálně na základce) a mít ceduli obce ve svém jazyce a mít svojejazyčné vysílání rozhlasu a televize a má právo ve svém jazyce vystupovat při kontaktu se státními orgány…

Tedy až v případě, když je těch jednotlivců víc, když tvoří nějakou národnostní skupinu - takže teprve pak má to svoje "právo národnostní menšiny".

Větší vlastenec řekl(a)...

Buhehe chlemst.
Vážně DOBRÝ vtip, Ó Velký Šamane.
Podle Vašeho textíku by tedy měli mít "právo národnostní menšiny" například Cikáni, že.
Nebo jiní nepřizpůsobiví, že; nebudu je teď jmenovat.

Konec srandy : Pravdu má tentokrát drahý vlastenec Schumacher-utajený antisemita.
Na našem národním území prostě MY určujeme, kdo má jaká práva. My Češi, a ne nějací Euroameričani s tím jejich po...šahaným multikulti, s těmi jejich za...tracenými „lidskými právy“.

Čest a Nazdar !

Šaman řekl(a)...

Kdyby existoval základní stupeň romských škol, kde by se romské děti učily v romštině různé předměty + češtinu, pak by to bylo prospěšné pro úplně všechny. Čechy i Romy. A klidně by to mohlo být místo "zvláštních škol". Jenže, bohužel,
1. u nás žádní Romové nejsou, že (dle sčítání)
2. není dostatek romských učitelů
2. a hlavně - neexistuje zatím jednotná spisovná romština jako jeden kodifikovaný jazyk pro všechny klany na celém světě.

Různé "dialekty" se liší nejen převzatými slovy, ale i gramatikou, to je potom těžký. Snad by se mohlo vyučovat v "českém dialektu", ale někteří čeští Romové mluví dialektem slovenským...

Mezi Romy nevznikl žádný "romský sionismus", většinou se ztotožňují s většinovým národem toho kterého státu (viz sčítání). Kdyby měli svého Theodora Herzla, pak by se z nich mohl stát první "evropský národ"…

Větší vlastenec řekl(a)...

Bodejť by se "naši" Cikáni dobrovolně hlásili ke své národnosti.
To by bylo tak absurdní, jako kdyby se ke své národnosti dobrovolně hlásili "naši" Němci po osvobození ČSR Sovětskou armádou.
Nebo "naši" Židi po 15.3.1939.

A jestli někdy Cikáni zplodí „svého Herzla“, jestli zplodí svou obdobu sionismu, tak naše reakce bude muset obdobná - jako na sionismus.
O podrobnostech viz příspěvky zdejších velkých vlastenců a myslitelů.

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Mimochodem :
Dnes se k židovství resp. pravdolásce hlásí určitý počet osob, sídlících na území naší vlasti.
Uvidíme, kolik jich zbude, až se na ulicích našich měst a vesnic začnou objevovat vlastenecké nápisy "Židi do plynu" resp. "Pravdoláskaři do plynu" tak často, jako se objevují nápisy "Cikáni do plynu".

Světu mír !

Schumacher řekl(a)...

Šamane a to všechno za své.

Schumacher řekl(a)...

VV, nezplodí. Napřed by museli zplodit Abrahama, po nějaké době zplodit Mojźíše. Teprve po dlouhé době Herzla. Mezi tím se hrozně moc učit. Vzppmínám na televizní pořad asi před patnácti lety, na dvojce. Účastnili se dva mladí Romové. Hovořili velmi, velmi spisovně,kultivovaně a zdrženlivě. Studovali nějaké "sociální" studie a zastupovali nějakou lidskoprávní organizaci. Když došlo na na diskusi o právu národů na sebeurčení a na vznik státu Izrael a na romskou budoucnost, jeden z nich důrazně reagoval :"Tak nám dejte náš vlastní stát !" Tak. Dejte nám. Veškeré studium napendrek. Nic nepochopil. Ve výkřiku "Dejte nám" se skrývá celý problém.

Větší vlastenec řekl(a)...

Souhlasím, drahý bratře, příteli, soudruhu a soukmenovče Schumachře-utajený antisemito.
Souhlasím nadšeně i prostě s opravdovými českými vlastenci :
Většina problémů dnešní doby pramení z naší poválečné ochablosti, kdy jsme sionistům darovali Palestinu.
Ach, kolikrát jsem už slyšel krásná česká slova „Kdyby neexistoval Izrael, nebylo by napětí na Středním Východě, nebylo by těch věčných válek“ ?
Mnohokrát.

Ano - ve výkřiku „Dejte nám“ se skrývá celý problém.

Pryč s tyrany a zrádci všemi !

Kopretina řekl(a)...

Nápisy "Cikáni do plynu" se objevují jen sporadicky, vyřvávají je jen holohlavci, levicová média píši opačně. Ta cikány vychvaluje, bagatelizuje jejich kriminalitu, stejně tak bagatelizuje islámský terorismus, Boko Hara...v Nigérii...palestinské pálení raket, dennodenně dopadají na Izrael desítky raket a média ani ťuk...Blicí listy do krve obhajují muslimy a cikány, ale na Izrael útočí v duchu nejhorší nacibolševické nenávisti...Také odkazy na Blicí listy v diskusi na Psu neprojdou a dobře tak...

stk řekl(a)...

Ano - ve výkřiku „Dejte nám“ se skrývá celý problém.
Dovolím si ho modifikovat: "Dejte mi už konečně pokoj s tím vaším slovním mlýnkem"!

Schumacher řekl(a)...

VV, Židé svého vlastního státu dosáhli bojem a prací, podložených k tomu způsobilou kulturou. Je to podobné jako sklidit aplaus za šmidlifidli před publikem. Sranda. Až na to, že to vyžaduje talent a léta dřiny. V případě onoho prvního ne léta, ale tisíciletí. Kdyby opice byly líné slézt se stromu, neudělaly by ťápoty v měsíčním prachu. Jestli budou líné se dál snažit, skončí u těch ťápot. To, že se doškrabaly na Měsíc není důsledkem cizí péče sundavající je se stromu, ale výlučně jejich úsilí. Bez něho by nebyly ani ťápoty, ani cokoli jiného. Tak i ten naříkaný stát.

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
ono je to trochu složitější. Ti "vládcové Evropy" jsou asi stejní vládcové jako Chamberlein a Daladier. Jen je, v důsledku celoevropského omezování demokracie, podstatně těžší vystřídat je někým, kdo by deklaroval "krev, pot a slzy".
Pravděpodobně to skončí evropskou občanskou válkou, která bude muset eliminovat proislámskou pátou kolonu.

Kopretina řekl(a)...

Dnes ve 20:00 na ČT2 poběží pořad -Židé, dějiny jednoho národa...

Šaman řekl(a)...

"Za své" - Schumachere, cikánské školy by nebyly dražší než ty mnohdy zbytečné zvláštní, kam ty děti chodí hlavně proto, že nerozumějí pořádně česky!
Vzdělaný občan pracuje a platí daně. atgoto řešení vyžaduje méně nákladů a krom peněz (daní) generuje mnohem více "nepřímých zisků".

Šaman řekl(a)...

Jo, Kopretino, jdu se koukat. Je to první díl pětidílné německé série.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10238049302-zide-dejiny-jednoho-naroda/210382544800001/

\ :-)

A.S. Pergill řekl(a)...

Šamane,

ty romské školy by měly z hlediska romské komunity smysl jen tehdy, kdyby tam byly předměty typu "kapesní krádeže", "vymáhání sociálních dávek" atd. (Napadá mě asociace se "školou" z románu Oliver Twist.) - s trochou nadsázky, ale ne moc velkou.
Hlavní problém jakéhokoli vzdělávání Romů spočívá v tom, že rodina děti "antimotivuje" k přijímání jakéhokoli vzdělání z obav, aby děti "nezgádžovatěly". Vím i o případech trestání romských dětí rodiči (nebo širší rodinou) za dobrý prospěch. V pozadí stojí jednoznačně romští "vajdové", kteří uměle a cíleně udržují Romy na úrovni rodové společnosti. Sice na jedné straně organizují profesionální křiklouny o "razýzmu", ale na druhé straně dělají (sami nebo prostřednictvím nastrčených osob) vše proto, aby jakákoli integrace Romů do společnosti byla neúspěšná. Protože Rom zaintegrovaný do společnosti = Rom zmizevší z vajdova vlivu (včetně ekonomických vztahů - bude jaderný inženýr platit nějakému pologramotnému vajdovi poplatky, nebo na jeho vymahače nasměruje policii?). A také Rom, který se zaintegruje do společnosti, není většinou lidí vnímám jako Rom (a prakticky vždy je podmínkou úspěšnosti této integrace totální zpřetrhání vazeb na romskou velkorodinu). To je také důvod, proč neexistují žádní romští národní buditelé, nebo tvůrci "romského sionismu".
Neúspěchy při výchově romských dětí adoptovaných od kojeneckého věku dávají tušit i nějaké genetické vlivy, ale čert ví, jak jsou vlastně silné. Sám pár takových případů ze svého širšího okolí znám. Nicméně v důsledku hysterického antirasismu prostě nejsou k dispozici rozumné údaje pro validní statistické porovnání úspěšnosti výchovy adoptovaných Romů a neromů. Příklady výchovného zhroucení se najdou i v té druhé skupině, i u dětí neadoptovaných.
Cesta z toho by asi byla. Když si přečtete Zamarovského "Řecký zázrak", tak Řekové likvidovali pozůstatky rodové společnosti až v dobách, kdy už měli písmo (dokonce druhou generaci písma), takže o celém procesu existují kronikářské záznamy. Byla to cesta zákonů, které daly jméno jedné kategorii, užívané dodnes (drakonické) a na ně navazujících represí. A to byli Řekové té doby obecně dál v přirozeném rozkladu rodové společnosti, než jsou naši současní Romové.

Jakub S. řekl(a)...

Velice podnětné, všecka čest stranou. Paráda.
A: Dickens, no jó... ale co ta úžasná škola Ferdy Stavinohy? No? My se ani v tomhle nemusíme uchylovat k imperialistům! A esli někdo nevíte, o čem mluvím, tak se honem 1)zastyďte a 2)vydejte do kníhovny a pučte si jednu z nejkouzelnějších věcí, co znám - románek B. od p. E. V.

Schumacher řekl(a)...

Aspergille, pěkně rozebral. Souhlasím.