pondělí 20. února 2012

Německé vyrovnání s nacistickou minulostí není postačující


Miloslav Bednář
(Další část reportu z konference "Odsun Němců z Československa – 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Poslední příspěvek přednesl prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., rovněž z hostitelské UJEP a nazývala se "Odsun Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy".)


Rozhodnutí o odsunu německých obyvatel z východní Evropy padlo v Postupimi, kde se vyžadoval "the orderly transfer", tedy spořádaný odsun, který měl proběhnout "spořádaně a lidsky". Tento akt navazoval na organizační přesídlení mezi Tureckem a Řeckem, které proběhlo po jejich vzájemné válce na základě smlouvy v Lausanne  v roce 1923. Existoval tedy precedens. Rozhodnutí o odsunu bylo vedeno jasným geopolitickým záměrem: Aby už nikdy v budoucnu nemohlo Německo zneužít svých menšin k výbojům zejména východním směrem. Tento odsun měl jasně preventivní účel.

Po roce 1989 se v národnostně smíšené socialistické Jugoslávii rozhořela série občanských válek. 1. ledna 1993 se poklidně rozešly Česká a Slovenská republika. K mírovému rozchodu nepochybně přispělo to, že oba národy nikdy nebyli vůči sobě ve válečném stavu. (Když pomineme různé právní výklady období druhé světové války, pak fakticky ne. - Pozn. JK) Dobře víme, že menšina 600 tisíc Maďarů znamená pro Slovensko chronické existenční ohrožení, bez ohledu na členství obou zemí v EU. Představa samostatné České republiky s třímilionovou německou menšinou v době po sjednocení Německa  – a při dodnes pokračujícím vzedmutí německého velmocenství – je nereálná. V předválečné ČSR nedošlo ke změnám v politice aktivistických německých stran. I když se podílely na moci, stále hlásaly nadřazenost práv etnických skupin nad individuem. Pokud by dodnes byli sudetští Němci našimi občany, byl by ohrožen evropský mír.

Poválečné Německo stojí na demokratických základech, takže Němci, odsunutí z našeho území, měli dobrou příležitost osvojit si demokracii. K jakému cíli   však bylo zaměřeno jejich úsilí? Dne 7. května 1961přijalo spolkové shromážděním sudetoněmeckého krajanského sdružení Stanovisko k sudetské otázce ("20 bodů"), předložené plénem Sudetoněmecké rady.

Miloslav Bednář v diskusi
V tomto dokumentu je Mnichov označen jako "osvobození sudetských Němců od české nadvlády", odsun je definován jako "rozpínavý český nacionalismus", který ve spolčení se sovětským imperialismem zneužil zhroucení německé říše, aby "vyhnal sudetské Němce z jejich dědičně osídleného území a oloupil je o jejich národní bohatství".  Postupné začlenění sudetských Němců do života SRN nepovede "v žádném případě k "vyřízení" sudetské otázky". Naopak, "účast německého národa na sudetské otázce je dnes širší než kdykoliv dříve". Ani sudetští Němci, ale ani německý národ jako celek se "nikdy s vyhnáním sudetských Němců z jejich staleté vlasti nesmíří" Od obnovy svých práv a zejména "náhrady utrpěných škod neupustíme".

Organizace sudetských Němců zneužívají liberálního prostředí k nadřazování svých "práv" nad závazky, které pro Německo plynou z Postupimské smlouvy. Po 30 letech od vyhlášení "20 bodů", v únoru 1991, byly do stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu přijaty teze, že je třeba "prosadit právní nárok na domov, jeho opětovné získání a s tím spojené právo na sebeurčení národnostní skupiny". (Jedná se o kapitolu ­3 - Účel, odst. 1, písm. b. Podle oněch "20 bodů se tím rozumí "právo sudetoněmecké etnické skupiny na návrat do své vlasti a na nerušený život právě tam ve svobodném sebeurčení." Doplnění JK.) Dávné požadavky sudetských Němců se tak nejen konzervují, ale i rozšiřují.

Je třeba se zeptat, jak se k takto zaměřené organizaci staví spolkový německý stát. Německý Svaz vyhnanců (střechová organizace všech sdružení odsunutých Němců, vč. Sudetoněmeckého landsmanšaftu) má výraznou podporu německé státní reprezentace. Na každém "Dni domoviny" se účastní vládní politici. Naposledy to byli spolkový prezident Christian Wulff a spolková kancléřka Angela Merkelová. Mluvčí spolkové parlamentní frakce CDU/CSU pro lidská práva a humanitární pomoc Erika Steinbachová, jež je zároveň předsedkyní Svazu vyhnanců, zde prohlásila, že odsun "nelze slučovat" s počátkem druhé světové války. Jeho kořeny sahají prý až do poloviny 19. století. Tedy do doby českého národního obrození… Připomeňme si, že bez něho by ani nebylo vzniku demokratické Československé republiky.

Miloslav Bednář a Jan Kuklík
Střechová organizace odsunutých Němců výslovně po svých politicích požaduje, aby na Českou republiku a Polsko působili "důraznou silou“. V kontextu současné SRN nejde jen o ofenzivní rétoriku. Sociální ministerstvo Hesenska zaslalo v červenci 2011 na vlastní náklady do 450 školských institucí brožuru "50 tezí k vyhnání". Tvrdí se tam, že odsun československých Němců měl "charakter genocidy". Z toho vyplývá "absolutní zákaz uznání uskutečněných vyvlastnění" a je proto třeba najít cesty ke "spravedlivému vyrovnání“. Dále je zde popírána "široce rozšířená představa o násilném německém tlaku na východ", která je prý "neudržitelná". Ve skutečnosti existoval "pozvolný tlak Slovanů na západ." Edvard Beneš už před válkou "usiloval o čistě slovanský český národní stát" – zcela analogicky k ideologii nacismu. Tedy nikoli genocidní válka, rozpoutaná nacistickým Německem, ale až odsun rozbil "po staletí vyrostlé soužití Slovanů a Němců". Naopak genocidu chtěli odsunem vyvolat Spojenci, kteří znali neutěšenou zásobovací situaci v Německu, kde už beztak hrozilo "nebezpečí masového vymírání“, které by se tím stalo reálným. Už i pouhé užívání mezinárodně-právního termínu "odsun" či "transfer" je jeho zlehčováním, a tedy i porušováním lidských práv.

Autor této oficiální brožury Alfred de Zayas v extrémně nacionalistických německých médiích tvrdí, že českoslovenští Němci byli odsunuti "z rasistických důvodů" a jedná se tedy o "genocidu".

Technické zázemí
Toto skandální jednání je nejnovějším výstřelkem již deset let soustavně uskutečňované hesenské vládní politiky. Tato vláda například převzala patronát nad problematickým "Centrem proti vyhánění". Hlavní výroční akce Centra, "Den domoviny", se stala součástí každoročního oficiálního Dne Hesenska. Zástupci Svazu vyhnanců sedí v rozhlasové radě Hesenského rozhlasu a v Zemském úřadu pro soukromý rozhlas. Hesenské ministerstvo kultury hodlá prosadit sudetoněmecký pohled na odsun do školních stanov.

Ukazuje se, že odmítání oprávněnosti odsunu je živou součástí německého politického a národního vědomí. Německé vyrovnání s nacistickou minulostí tak není postačující. Proto bývalé spojenecké mocnosti prohlásily v r. 1996 závěry spojenecké Postupimské konference o odsunu německého obyvatelstva za stále platné. Tyto dohody jsou založeny na mezinárodním právu. Jejich dodržování je v zájmu demokratické a mírové budoucnosti Evropy.
-------------------------

Čtenářům mých reportů z listopadového Ústí děkuji za pozornost. Vystoupení Miloslava Bednáře na konferenci bylo už poslední. Pokud se mi podaří rozluštit alespoň část svého těsnopisu, kterým jsem popsal dalších deset stran zápisníku, zveřejním ještě závěrečnou diskusi přítomných odborníků.
*****
Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku
Jaroslav Kuba: Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR
Jan Kuklík: Dlouhé stíny Mnichova
Diskuse po třetím panelu: Nebýt zajatci minulosti
Zdeněk Radvanovský: Hlavní město česko-německých vztahů

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

147 komentářů:

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Jeho kořeny sahají prý až do poloviny 19. století.

Ve skutečnosti sahají do století třináctého, kdy nám je sem ten blbec Přemysl Otakar natahal.

Kopretina řekl(a)...

Když jsme u nacismu, připomenu novodobý nacismus, islamonacismus...6 milionů lidí se provinilo a proto "zasloužilo zemřít"? Kolik milionů ještě třeba? Kde jsou bojovníci za mír, lidskoprávní organizace, Amnesty International, Human Rights Watch?
Kde?
http://stejskal.bigbloger.lidovky.cz/c/247399/Iransky-fanatismus-Bez-mezi.html
Islamonacismus je aktuálnější, než-li překonaný nacismus německý...

informace řekl(a)...

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ETHNIC-GROUP RIGHTS AND REGIONALISM
http://www.intereg.org/cms/index.php?page=statement-english
Der Massenmörder Anders Behring Breivik und sein Vorbild Benesch
Der Massenmörder von Oslo und Utøya verweist mehrfach auf den Vorbildcharakter der Vertreibung der Sudetendeutschen durch Edvard Benesch. Hierzu hat die Sudetendeutsche Landsmannschaft am 26. Juli 2011 eine Pressemitteilung herausgegeben.

Pan Posselt je skutečně neúnavný. Neztratí ani jednu příležitost, aby nezdůraznil, jaký zločinec byl čs. prezident Beneš. Jeho hrůzný stín sahá i do přítomnosti a inspiruje k dalším masakrům. Na příklad i A. B. Breivika při jeho střílení do mládeže na letním táboře.
Při čtení této zprávy vzniká mimoděk otázka: Co je větší: fantazie pana Posselta nebo jeho drzá demagogie?
A tohle zveřejňuje ústav, který o sobě říká, že se chce vážně věnovat otázkám etnických menšin v Evropě!
A tyto řeči podporují nejvyšší německé státní autority svou přítomností na sjezdech SdL?
Není tu něco shnilého v království ....ém?

Harpyje řekl(a)...

Paní, prosím Vás, buďte tak laskavá, buďto se naučte německému jazyku, a když ne, tak raději držte zobák.
"Ferner diffamierte Breivik die Sudetendeutschen als „illoyal“ und als „gefährliche Fünfte Kolonne“, wie dies seinerzeit Breiviks Vorbild, der tschechoslowakische Präsident Edvard Benesch, getan habe.
Posselt, der auch Mitglied des Kuratoriums des INTEREG ist, rief Tschechen, Deutsche und alle Europäer auf, gemeinsam den nationalistischen Ungeist und die von Benesch verfochtene Idee des ethnisch homogenen Nationalstaates zu bekämpfen, damit es nie wieder zu Vertreibungen kommen könne."
To, co jste zde už několikrát předvedla, se zve Hochstapelei.

Jakub S. řekl(a)...

Velmi záslužná přednáška a stejně tak obšírné upozornění na ni, jskož i na ten doslova neuvěřitelný titulek té "lidskoprávní" organizace: ABB a jeho vzor Benesch. (MMCh oni pořád ani nehodlají psát to nenááviděné jméno aspoň Benes: jména méněcenných domorodců se přece přepisují, jak je ucho nadlidí zachytí, že.
Ano, S. To jsou fakta. Ten nechutný P. jak z karikatury nezmešká jedinou příležitost, a dává se mu jich dost. Zde stojím a nemohu jinak. Co na něm lze tak úžasného vidět, prosím?

informace řekl(a)...

Vážená,
když nerozumím německy já, tak nerozumí ani sami Němci, když zprávu titulují:
Der Massenmörder Anders Behring Breivik und sein Vorbild Benesch
Der Massenmörder von Oslo und Utøya verweist mehrfach auf den Vorbildcharakter der Vertreibung der Sudetendeutschen durch Edvard Benesch.
A titul hochštaplera si laskavě ponechte pro své nechvalně známé přátele.

Kopretina řekl(a)...

Jakube, vypadá to mimo mísu, ale když jsme u nacismu, tak s nacisty děsivě spolupracoval Mufti Husejni, skutečně monstrum, horší než sudeťácký hajzlové K.H.Frank, nebo K.Henlein, Sudeťáci byli proti Muftimu a palestinským Arabům svatoušci. Asi jste se nedíval na pořad o Husejním, že? Velká část Sudeťáků s nacisty kolaborovala, o tom je mimo jiné článek zde, ale palestinští Arabové byli horší kolaboranti, Husejní hlásal a prosazoval u Himmlera, aby maďarští Židé nebyli deportováni do Palestiny, ale do Polska...Jó to byl monstrum a ani nebyl za své zločiny souzen, Židé žádali, aby byl Husejní vypátrán a souzen, ale Spojenci na Židy ukázali prostředníček (Kalousku jsi jednička...). Píši to, že palestinští Arabové byli za WW2 monstra všech monster, Sudeťáci byli andílci...

Kopretina řekl(a)...

A o Sudeťácích a jejich kolaboraci pojednává pořad "Heydrich-konečné řešení"...Harpyje s informací nemohou sledovat, ale jsou to skutečně hodnotné dokumenty a zítra 20hod. největší tankové bitvy a ono je třeba zmínit, že říští Němci sudetskými Němci do jisté míry pohrdali, považovali je za "české Němce"...a přesto velká část z nich s Hitlerem kolaborovala, ale ne všichni, samosebou...

Harpyje řekl(a)...

Když už tak bravurně zvládáte německý jazyk, tak se snad budete moct naučit i více než číst titulky článků.
A to platí i pro Tebe, Jakube. Každý vypadáme nějak. I ten Posselt si své vzezření nevybral.

informace řekl(a)...

Vážená,
teď právě vysílají diskuzi s ekonomy různých zemí o politice a spekulaci.
Když dovolíte, je to aktuálnější než pitvat projev nějakého Posselta.
Sbohem.

Anonymní řekl(a)...

No dejme tomu.
Jenom nešťasten konstatuju, že je jenom j e d i n ý člověk ze všech Čechů a Němců, co znám, který se ho tak vehementně dobrovolně zastává... to je tak uhozené, bože. A proč - ?

Karel Adler řekl(a)...

Pro Kopretinu:
Dokument jsem sice zatím neviděl, ale nakolik jsem o muftím Husajním četl, vzbuzovalo to skoro dojem, jestli nebyl posedlý Šejtánem.
To, že nebyl souzen spolu s ostatními vyvrheli v Norimberku, to bylo dané tím, že ho nejprve dopadli Francouzi a ti se zachovali tak, jako se Francouzi měli tendenci chovat mnohokrát v historii, tedy proradně. Za slib, že bude verbálně podporovat jejich nárok na Alžírsko (které stejně pár let na to pustili), toho zmetka propustili. Britové pak neměli buďto "balls" na to, aby ho sebrali eventuálně potichu "inhumovali", dost možná ho s chutí nechali jako vůdčí osobu pro arabské hrdlořezy, až budou ničit čerstvě vyhlášený Izrael. Haganě se povedl skvělý protiúder, při kterém usmrtili její agenti bratra hitlerčického muftího, považovaného za vůdčí osobnost mezi arabskými teroristy té oblasti (něco jako byl "Us.anej Alladin" neblahé pověsti). Sám muftí pak uhynul o dost let později, jako svůj vlastní polozapomenutý doživotní vězeň.
Tvrdit, že Sudeťáci byli andílci, je nesmysl, to, že nedosahovali Husajního monstrozity je dáno prostě tím, že přeci jen patřili k evropské kultuře, ne do kočovnického stanu. O tom, že by Husajnímu byla konopná kravata bývala slušela velice velmi, nikdo duševně soudný nepochybuje, ale s tématem českých (alias sudetských) Němců to souvisí toliko okrajově a trochu to upomíná na známého senátora Marca Porcia Cato (Cato starší, 234 - 149 př. n. l) a jeho neustále opakovaný výrok "Ceterum censeo Carthaginem esse delendam" (Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno). Jen jaksi nezasedáte v senátu ovládajícím nejvýkonnější vojenskou mašinérii své doby, tedy římské legie a přesvědčujete lidi už dávno přesvědčené. Kde by tento hlas měl zaznít (a nebude-li tam zvolen někdo dost rozumný a inteligentní, nezazní tam nikdy), je EU-lament, ale EU-nuši v čele s baronkou Ashtonovou si budou raději zacpávat uši...

Kopretina řekl(a)...

Jistě, Sudeťáci žádní andílci nebyli, mnoho z nich aktivně kolaborovalo a rozbilo ČSR, nicméně samosebou, že ne všichni.
Jinak Mufti Husejní byl skutečně, jak říkáte, byl neskonale zlý, jako by Satanem byl posedlý...Svatá pravda...Scházel se s Himmlerem, Hitlerem, požadoval vyvraždění všech Židů v Evropě i v Palestině nicméně jedno Britové ve svém dokumentu zamlčeli. Ostudné chování Britů během II. světové války, Britové, ač věděli, že jsou Židé vyvražďováni v milionech, nepouštěli Židy do Palestiny, stříleli po nich, potápěli lodě s židovskými uprchlíky, zavírali do koncentračních táborů na Kypru, Hugh Kitson natočil film Forsaken Promise (Nedodržený slib). Britové nedodrželi slib daný židovskému národu, že dovolí vytvořit židovskou národní domovinu v Palestině, Britové se stali hlavní překážkou vzniku Státu Izrael, nehlasovali pro vznik Státu Izrael a bojovali spolu s vojáky SS na straně Arabů během Války za nezávislost a snažili se krást Židům zbraně, dělali na ně razie, věšeli Židy.Protižidovské zacházení Britů během II. je velikou skvrnou, ano Britové mají nezměrnou zásluhu na porážce nacismu, bez Britů by nacisté nebyli poraženi, ale chování k Židům bylo děsivé.A jak po tom všem, byl svět vůči palestinským Arabům vůbec vstřícný? Jak se s nimi vůbec mohl bavit? Holt politika. A pokrevní příbuzný Muftiho Jásir Arafat, se stal milovanou postavou všech komunistických zemí, Husák, jak se vášnivě líbal s Arafatem, no, jako milenci. Tož tak...

Karel Adler řekl(a)...

V případě Britů šlo o dvě záležitosti, jednak o to, aby firma British Petroleum neztratila kontrakty na těžbu ropy v arabských zemích a aby byla bezpečná doprava ropy do Británi, např. skrz Suezský průplav, s využitím jemenských přístavů, druhý důvod tkvěl v jisté nafoukanosti, kdy Arabové představovali spíš ztělesnění představy primitivních domorodců, kterým britský gentleman přináší civilizaci, než vzdělaní a v evropské kultuře vychovaní Židé. Dost Britů si patrně myslelo, že Hitler má tak trochu pravdu (Winstona Churchilla považovali za válečného štváče a v dané době už nebyl premiérem) a na Židy nahlíželi jako na ty, kdo narušují jim vyhovující pořádky. Konec konců, s Izraelem se smířili hlavně díky tomu, že Náser rozhodl znárodnit Suezský průplav. Co se týká účasti britských vojáků, asi nejvýznamnější byl John Baggot Glubb, známý jako Glubb-paša, který řídil jordánskou arabskou legii a pravděpodobně měl spoluvinu na masakru kibutzu Gush-Etzion, jehož průběh popíral a zatloukal. Co se slibu židovské domoviny týká, ten měl asi podobnou váhu, jako slib učiněný britským agentem Lawrencem, že ta území, včetně Sýrie (zabrané Francouzi - jak nepřekvapivé), budou po válce a po porážce Osmanské říše patřit Arabům. Kdyby měli všichni politici splnit všechny své sliby, potřebovali by na to několik Zeměkoulí...
Útoky Hagany proti Britům nastartoval incident, při kterém (dementní?) seržant britské palestnské policie předal zadržené členy Hagany Arabům, místo jejich odvedení do vězení (a následně na šibenici). Arabové se jaksi vyžívají v ukrutnostech, takže smrt těch lidí byla obvzláště trýznivá a lidi z Hagany to doopravdy nakrklo. O skupině Irgun nemá valný smysl hovořit, snad jen poznámku, že po masakru, který uspořádali mezi (doopravdy) nevinnými obyvateli vesnice Dajr-Jásin byli pachatelé veřejně rituálně prokleti jeruzalemským vrchním rabínem. Ještě se nestalo (a nejspíš ani nikdy nestane), aby podobně významný muslimský klerik vyslovil kletbu na adresu islámských hrdlořezů. Mimochodem, zlo-řečený muftí Husajní byl patrně jedním z autorů, ne-li hlavním autorem lži o tom, že sionisté nejsou skuteční Židé. Pro muslimské Araby byla Alija překvapením - objevili se Židé, kteří si odmítali připustit status dhimmi a hodlali se vybírání daně džizji (nebo jak se to svinstvo jmenuje) hájit se zbraní v ruce a Alláh dokonce dopustil, že při tom někdy ti troufalí džaurové i vyhrávali?!
Svět byl vůči tzv. palestincům vstřícný prostě z toho důvodu, že jeho představitele štvalo, že se Izrael vzdor jejich představám a přáním udržel a že měli Izraelci pravdu v tom, že jsou Arabolvé zákeřná krvežíznivá svoloč. Nejpřesněji to ve svém "Otevřeném dopise celému Světu" vyjádřil Meir Kahane.

Kopretina řekl(a)...

Ano, k příspěvku nemám co dodat, nevím, co bych měla napsat příspěvku, než co jsem napsala já a nebo především Vy. Jinak ještě ke Kahanemu, svět odsuzuje Kahaneho, což je jistě dobře, jakékoliv vraždy jsou hnusné a neospravedlnitelné, ale mnozí lidé se zamýšleli, co vlastně Kahaneho k takovému zločinu vedlo? On Kahane byl vystudovaný lékař a když snad každý den viděl mrtvé izraelské civilisty, potrhané náložemi, děti s utrženými pažemi, nohy, všude krev a krev, viděl ty palestinské ukrutnosti, tak mu přeskočilo a šel vraždit. Ještě jednou, aby nedošlo k omylu a aby mi nikdo nic nepodsouval, to co spáchal Kahane v mešitě je neospravedlnitelné, vraždami se problémy neřeší, vraždy jsou hnusné za jakýchkoliv okolností, ale to, co páchali krvelační palestinští grázlové nemělo mezí, nemělo.

STK řekl(a)...

= TOTO NENÍ URČENO PRO ŠTAMGASTY =
Stav: V téhle virtuální hospůdce "U hřbitova" sedí lidé, z nichž někteří bohužel slyší už jen sami sebe. Diskuze s nimi je stejně nesmyslná, jako "vázání písku do otýpek" jak praví úsloví.
Prosím nově příchozí, aby si tento smutný fakt uvědomili a zbytečně neplýtvali silami na vysvětlování svých postojů, které někteří přítomní nejen že nepřijmou, protože mají "univerzální patent na rozum", ale ani se je nepokusí pochopit. Jediné, čeho se časem tady dočká každý, je špičkování a rádoby břitká ironie na jeho adresu.
(Musím konstatovat, že ani kvalitně urážet někteří neumějí... [;>))
Takže rada zní: Počkat, až vznikne nová diskuze pod nějakým novým článkem, rychle si říct, co by bylo dobré si sdělit a až přikvačí známé firmy, a je jasné, že přikvačí, i kdyby byla diskuze o sběru mandelinky bramborové, tak včas odejít.
Ve virtuální hospodě totiž nelze říct "Tak pojď ven, rozdáme si to před hospodou na férovku!" případně někoho chytit za límec a za prd... ...zadek a vyhodit ho ven.
===
Povšechně jsou to lidé, kteří mají na jiných fórech BAN nebo jsou tam oslovování "Pane Bože...! ...Už je tu zas!"
===
Jenže hospodský Šaman se na začátku existence téhle virtuální lokality rozhodl, že vstup bude svobodný. Občas sice skřípe zuby, ale nechává věci svobodně plynout. Už tehdy pravil, že pokud to nepůjde a Hospůdku obsadí podivní sebestřední týpci (kupodivu to jasnovidně předpokládal - inu Šaman!), tak ji raději zavře, než aby začal hosty třídit.

Takže si držme palce, ať to jednou Šaman neudělá.

Jakub S. řekl(a)...

Berte to, jako bych to řekl já. A už jsme dva.

Karel Adler řekl(a)...

Pro Kopretinu:
To jste se lehce zmýlila, Meir Kahane byl rabín, člen politické strany vyloučené z voleb do Knessetu pro rasizmus, on sám byl zavražděn 1990 v USA arabským teroristou a nedávno byl, rovněž arabským teroristou zavražděn i jeho syn Ze-ev Kahane.
Jinak, možná by nebylo od věci příště diskutovat spíše k ostatními probírané věci, abyste nedával zbytečně do rukou argument, že "štěkáte dobře, ale pod nesprávným stromem"...

Větší vlastenec řekl(a)...

Divím se, že se rozčilujte, vážený STK. Trvalá přítomnost rozvracečů v této jinak protepleně české hospůdce je přece pouhým symptomem - symptomem našeho celkového úpadku.
Ano - kdybychom byli stále samostatní, kdyby se u nás neroztahoval ohyzda Posselt + statisíce ještě hnusnějších Euroameričanů, tak zrádní emigranti by si u nás ani neškrtli.

Jenže situace je taková jaká je (víme, kdo za to může !). Euroameričani se nám smějí do obličejů, Němci-fašisti si na nás brousí dýky a zuby, odnárodněná buržoasie bezostyšně hrabe a dusí všechen lid.

Takže zdejších rozvracečů a štváčů se zbavíme až po vyléčení choroby, po odstranění příčiny našeho dnešního utrpení a radosti našich nepřátel.

Venceremos !

EK podotlo řekl(a)...

Ó děkuji VV !
Nenecháme si tu ro zvracet. Posselt je v nitru Krásný muž. Pokud jsme samo státní tak máme i samo Stát. Ta kytka z jihu by u nás vymrzla. Huš, huš, huš. Jo a ješte "autem censeo"
čest f šest třicet!

EK dotazal řekl(a)...

VV, kdo je ten "mos" co ho "cere" má vzít "ven"
čp!!

Zdeněk Žíkovecký řekl(a)...

> Ve virtuální hospodě totiž nelze někoho chytit za límec a vyhodit ho ven.

Na troly na diskuzních fórech platí totéž co kdysi pro sovětský cirkus v Praze: "Nekrmit!"

A.S. Pergill řekl(a)...

To německé kvílení mi trochu připomíná závěr pohádky o Nebojsovi (Fimfárum), kdy Nebojsa posadí strašícího ducha v zakleté hospodě na rozpálená kamna a dá mu pár facek. A duch, který se patřičně promění, mu pak děkuje, protože byl zlý člověk, v té hospodě okrádal zákazníky, a tak tam musel po smrti strašit, a těch pár facek, které mu Nebojsa dal, chybělo k jeho slušnému vychování. Obávám se, že ke slušnému vychování Němců chybí pár atomovek v závěru evropské části WW2, shozených na Německo.

informace řekl(a)...

Vážení štamgasti,
včera jsem opustila diskuzi s tím, že se jdu dívat na program o politice a financích a tak Vám o tom musím dnes něco říci. Ale jenom ve zkratce, diskuze trvala dvě a půl hodiny a hovořilo se o mnoha tématech, velice zajímavých a pro mne částečně nových. Na diskuzi hovořili ekonomové, zástupce italských průmyslníků, ekonomičtí novináři z GB, Švédska a Řecka. Hlavní téma bylo: "Jakou Evropu budujeme? Řecko je také Evropa."
O posledních usneseních konference evropských ministrů financí, podle kterých peníze na splácení řeckého dluhu má spravovat zvláštní fond, který bude přímo placení provádět, aniž by se dostaly do řeckých rukou a podle kterých nad řeckým hospodářstvím má být zavedena permanentní kontrola velké Trojky (EU, ECB, MMF) jste již četli v novinách. Asi v novinách nenajdete, že se na poradě ozval hlas o odložení řeckých politických voleb z letošního jara na sine die a o udržení u kormidla. úřednické vlády. Je ještě Řecko suverénní stát anebo kleslo na pozici kolonie?
Koho vlastně zachraňují opatření eurozony: Řecko před defaultem anebo evropský, hlavně německý a francouzský, bankovní systém, který následkem politiky Merkelové-Sarkozy začíná kolabovat? Proč se zachraňují banky a nechává se upadat do bídy řecké obyvatelstvo? Jakou Evropu budujeme: Evropu, kde politika je v područí finančních kruhů, které diktují své podmínky anebo Evropu sociální solidarity? Řecká novinářka líčila situaci v Aténách - skutečně šokující. Nebudu uvádět podrobnosti, jen zmínku, že za poslední dva měsíce se počet bezdomovců zvýšil o 25%. Zatímco benefity bankovních manažerů stouply o 15-20%. Proč se nalívají do soukromých bank, které kolabují, státní veřejné peníze daňových poplatníků komplikovaným způsobem přes MMF a státy nepřispějí bankám přímo a tak nezískají podíl na akciovém složení a vedení bank anebo je přímo neznenárodní?
Ozvalo se mínění, že dnešní politické vedení je slabé, v područí finačních kruhů, bázlivé. Kdyby byl u vlády K. Adenauer, se svou atlantickou a evropskou politikou, věci by vypadaly jinak.
Velká Británie, Itálie a Holandsko předložily na poradě ministrů plán na pozdvižení evropské ekonomie, na zesílení atlantické spolupráce. Německo a Francie ho nepodepsaly. Proč?
Monti byl v posledních týdnech velice aktivní, navštívil USA, GB, kde jednal se státními činitely, vyjednával s tamními finančními kruhy na burzách, i na italské. Bude to k něčemu prospěšné?
Budete se asi divit, ale zástupce asociace průmyslníků dával za vzor malou Českou republiku, jeho efektivní pružný úřední systém, kde během jednoho roku může podnikatel dát do provozu výrobu v novém závodu, protože se mu dostane od úřadů všemožná pomoc.
Jakou Evropu budujeme? Je ještě Řecko částí Evropy jako suveréní stát?
PS napostuju to tady, nakonec se to týká, i když nepřímo, hlavního tématu.

informace řekl(a)...

Doplněk: jedná se o dopis, sestavený premiéry GB, Itálie a Holandska, adresovaný prezidentu EU Hermanu Van Rompuy a předsedovi EU Josému Manueli Barroso, jako návrh k projednání na příštím summitu EU, který se má konat prvního března. Dopis podepsaly, cituji: "Italia, Gran Bretagna, Olanda, Estonia, Lettonia, Finlandia, Irlanda, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Svezia e Polonia". proč nepodepsaly Německo a Francie? pro návrh na snížení záruk bankám, které deformují trh? - píše dnešní il Corriere. A dále: začíná se rýsovat "un profilo nuovo del continente".

Šaman řekl(a)...

Kopretina píše ke skvělému dokumentu: "Heydrich-konečné řešení"...Harpyje s informací nemohou sledovat…

Ale obě dámy i kdokoli jiný nejen v Německu, Itálii, ale i v Česku, (když zmešká nedělní večer), může celý seriál sledovat na internetových stránkách České televize.
Zde musím ČT pochválit, protože svůj web vede logickým jedním směrem, který stále doplňuje a zlepšuje – aniž by neustále převorávala již funkční věci – už nejméně od roku 2000(!). Dokonce dodnes fachčí jeho první adresa ct1.cz(!!!)

Zde je možné shlédnout posledního Heydricha, z uvedeného odkazu jsou přístupny jeho minulé díly. Ještě jich zbývá asi 15 - jako Heydrichovi týdnů před 70 lety.
Zatím poslední díl se jmenoval
Ticho, které neléčí
Popravčí řemeslo s nacistickou důkladností. Cesta na druhý břeh. A podívaná za tři marky
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10350893065-heydrich-konecne-reseni/
(Je třeba spustit video a nejdříve vydržet 20sekundovou reklamu. Ale tím zaplatíte za sledování dalších 26 minut kvalitního pořadu.)

informace řekl(a)...

Šamane,
italská la 7 také vysílala dokumentární filmo Heydrichovi, natočený před dvěma roky v Praxe.
http://www.la7.tv/richplayer/index.html?assetid=50193298
reklamy trvají asi 2 minuty

Jakub S. řekl(a)...

Jo, Adenauer. To byl správný muž na správném postu. Tehdy bylo v EHS takových víc. Jasné transparentní logické názory, představy, závěry. Šak komančové věděli, proč ho nenávidí a proč je v každém čísle Dikobrazu. V Krokodilu i Eulenspiegelu ho uměli zpaměti (já taky).

EK řekl(a)...

dotaz: pouští si to Tomáš Krysařík?
Bo ni?
čp!

Harpyje řekl(a)...

Němci jsou funící, tlustí, odporní, brutální a sprostí. (Asi jako Bernd Posselt)
Z "Parlamentních Listů"

Petr Pakosta také vzpomenul na období, kdy se v Senátu měla schvalovat Lisabonská smlouva. Z Bruselu tehdy do Senátu dorazila skupina europoslanců z různých zemí a měli naše senátory přesvědčovat, aby pro Lisabon zvedli ruku. Nejednalo se ale prý o žádné přesvědčování, ale o brutální a sprostý nátlak, zvláště ze strany německého europoslance.
„Měl jsem tenkrát chuť mu říct, že si spletl rok a místo, kde se nachází, protože on působil jako pobočník führera, to bylo opravdu hrozné. Jenže tohle mělo ještě další pokračování. Protože jeden britský europoslanec a jeho kolegyně z Dánska si dovolili mluvit rozumně s tím, že máme právo tu smlouvu projednat, jak uznáme za vhodné a to se naopak jinému rumunskému a právě i tomu německému europoslanci silně nelíbilo. V tom se Rumun pustil do toho Brita a byl na něho sprostý, ale korunu tomu nasadil Němec, který začal tu dámu z Dánska pronásledovat kolem stolu. Zkrátka funící, tlustý a odporný Němec honí sympatickou, krásnou europoslankyni kolem stolu a ta před ním utíkala až na dámskou toaletu a ten Němec ji pronásledoval až do předsálí té dámské toalety! Takto prosím v českém parlamentu probíhala ratifikace Lisabonské smlouvy,“ uváděl vtipným, ale zároveň odstrašujícím zážitkem senátor Petr Pakosta.

Harpyje řekl(a)...

Že mě ten žvást pana Prof. PhDr. Miloslav Bednáře, CSc. vůbec nepřekvapuje?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1tn%C3%AD_obvod_%C4%8D._19_-_Praha_11
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_svobodn%C3%BDch_ob%C4%8Dan%C5%AF
:-))))

Kopretina řekl(a)...

Aston napsal docela zajímavý článek a psal, že mu mnozí lidé za článek budou spílat. Je jasné, že každý, kdo má inteligenci želvy, tak musí vědět co to je sterilizace a o co se jedná...
"Politická korektnost totiž velí jít od takových pokusů dál a nechat jim volný průběh. Kdo už má chuť nechat si spílat do rasistů, což nejspíš za tenhle článek schytám"...

Schumacher řekl(a)...

Tohle není reálný, ale umělý problém. Krom toho příroda to už průběžně řeší.

Karel Adler řekl(a)...

Hmmm, výroky v článku v Parlamentních listech jsou hloupé. To není zas až tak obtížné odhadnout a říci. Háček je, že mají (sice hodně) hluboko skrytou jednu pravdivou informaci: Evropská Unie je vedena problematickými figurami, jako je Manuel Baroso, maoista, baronka Ashtonová, komunistka podporující Araby proti Izraeli, Herrman FonRampouch, předseda EU-lamentu (možná přesnější by bylo vrchní EU-nuch) Martin Schultz, pazgřivec s chováním nacistického dozorce a pár naprostých trpaslíků do počtu. Mimo snad Nigela Farage nebo Godfreyho Blooma tam je obtížné najít nějakou rozumnou figuru. A ne Mer-kozy to není.
A lituji, jestli vedení stojí za starou belu, je otázka, za kolik stojí zbytek?

Harpyje řekl(a)...

Moc zajímavý článeček, k potěše všech rasistů.
Pouze se nějak zapomněl zmínít o tom, že se tyto sterilizace "romských samic" (2 dělohy pro samici!) odehrávaly i během 90-tých let, tedy i v postkomunistické éře.

Harpyje řekl(a)...

I Vaše povýšené výroky jsou hloupé, Karle Adlere.

Karel Adler řekl(a)...

Pro Άρπυιες:
A ty figurky, co si hrají na principály EC (Evropského Cirkusu) snad zasluhují nějakou úctu?

s.t.k. řekl(a)...

Kdo nesouhlasí s Harpyjí, je naprostý blb a nemá právo žít! [;>))
To jste nevěděl, Karle?

Harpyje řekl(a)...

Ale jistě, vážený STK!
José Manuel Barroso JE "maoista", a Vy jste, o čemž vůbec nepochybuji, schopný tuto skutkovou podstatu trestníno činu maoismu dokázat bez jakékoli pomoci nějaké Wikipedie, a podobných berliček.

Jakub S. řekl(a)...

EK, nesnažte se prosím ve vlastním zájmu psát "moravsky" či "ostravsky". Bo ni. Proboha. Obecně pro chytré lidi z království: nedělejte to. Nemáte to zapotřebí. A vůbec se prosím nepokoušejte o slovenštinu. Obecná rada, aby bylo jasno.
Tak já dokážu, že nejsu robot: Cetacea. Nejsu! Jsou to kytovci, che! Su nesnesitelně chytrý nerobot!

Jakub S. řekl(a)...

Klid. On neříká, že je to trestný čin. On konstatuje, že B. byl maoista a vyslovuje svůj názor, že je to problematická figura. Vše, punkt.
Já s ním nemusím souhlasit, ale jednoznačně kladně ho taky třeba nevidím. Vsjó.

Kopretina řekl(a)...

Posílat peníze Palestincům je vždy špatně
http://www.jcpa.org/phas/phas-048-vandam.htm
a hlavní nepřátelskou silou proti Izraeli je levice...Ale všichni evropští poslanci musí vědět, že peníze Palestincům jsou proti Izraeli, že palestinské učebnice jsou plné nenávisti...V EP jsou přátelé Izraele, leč nepřátel je bohužel také hodně...

Harpyje řekl(a)...

Promiň, ale on říká, "Manuel Baroso, maoista". To neznamená, že "že B. byl maoista", nýbrž, že je maoista. O opaku se může přesvědčit každý ve Wikipedii.
Vážený STK Ti to asi může vysvětlit vlastními slovy, já se raději odvolávám na příslušný odkaz.

STK řekl(a)...

Je mi srdečně jedno, kdo jako nálepku na figuru "Baroso" přilepí. Stěží vím, kdo to je a jeho minulost mi může být ukradená.
Zlobí mě ale, když někoho obviňujete z povýšenosti místo toho, abyste uvedla nějaká pádný protiargument.
Pořád to samé...
Vy se opravdu aspoň občas na sebe nepodíváte "zvenku"? Z mé strany se nejedná o nějakou nenávist. Jenom bych ocenil, kdybychom se tu hádali podle pravidel - bez osobních útoků. Proč to umí ASPergill? Nebo Jakub S.? Hádat se přitom můžeme jak libo.

Šaman řekl(a)...

Dík, Informace, snímek o "ajdrichovi" shlédnu. Ten můj odkaz je na seriál, který má celkem 44 25minutových dílů, a týká se ne jen osoby Heydricha, ale obecně života v Protektorátu, kde se za války "měli Češi jak prasata v žitě"…
\ :-)

Harpyje řekl(a)...

Já se s Vámi, vážený STK, "hádám?

Jakub S. řekl(a)...

ÚŽASNÁ ROZHLASOVÁ HRA NA VLTAVĚ 21.30 - 22.45! O Cervantesovi a Šejkspírovi, jejich fiktivním setkámí. Pellarovi. Pellar, Adamíra, Preis, Lukavský, P. Štěpánek...

STK řekl(a)...

Vždyť nic takového netvrdím, Harpyje. Napsal jsem jen "Hádat se přitom můžeme jak libo."
"Hádání se", ostrou diskuzi, považuji za jediný rozumný způsob, jak dojít ke shodě. Ne už tak osobní napadání.
To je jediný důvod, proč jsem se vmísil. Už mlčím - opravdu tu nechci tu zavádět žádné rozmíšky.

informace řekl(a)...

Promiňte, že se nezúčastním diskuze, ale je tu zase zajímvá debata, za přítomnosti ministra, o daních.
Jak se zvýší daně z nemovitostí?
Bude Vatikán platit daně z nemovitostí, co se nacházejí na území it. státu?
Otázka pro Vás: platí církev daně z nemovitostí v ČR?
Banky se nemusí bát, že doplatí na řeckou půjčku, guvernér ECB, chytrý Ital Draghi už vynalezl způsob, jak nakrmit kozu, aby zelí zůstalo celé.

Schumacher řekl(a)...

A pokud věcně, německé vyrovnání se s nacistickou minulostí je čistě německou záležitostí. Je jen na Němcích a na Německu jak se s tím vyrovná. Měli bychom jim dát jednoznačně najevo, že to výlučně jejich problém. Jestliže se do toho necháme zatahovat tak jak hloupě činíme, poskytujeme prostor a možnosti abyý nám bylo předhazováno "vždyť vy také...." Každou debatu nakonec otočí tím směrem. Nemám potřebu se s někým usmiřovat s nikým kdo mi sosbně neublížil a já neublížil jemu. Naše poválečná generace si nemá co vyčítat. Je naprosto lhostejné jestli před sedmdesáti nebo sedmi sty nebo sedmi tisící lety. Je to minulost, která není mojí minulostí. Protože není dědičného hříchu.

Jakub S. řekl(a)...

Ohledně placení daně z nemovitostí církvemi u nás se budu informovat u přítele a spolužáka na velmi vysokém postu CŘK, zaujalo to teď značně aji mě!
Schumacher má (jako vždy) velice logický, koncizní, jasný a odůvodněný postoj. I tentokrát to cítím zhruba stejně. Jenom doplňuju, že na rovině odborného zkoumání/vyjasňování se ovšem pracovat musí. Nesmí to však přesahovat do politiky, natož být její služkou. Spol. vědy jsou věd. obory a ne poslušné služtičky státu, stran, církví, ekonomiky.

STK řekl(a)...

Tak jest, příteli Schumachere.
Právě ta diskuze, zda udělat nebo neudělat "tlustou čáru" a kde by měla správně být je omílání nesmyslů. Každá křivda i nárok pomalu mizí v proudu dějin jako něco, kolem čeho jedeme vlakem. Ano, bylo to, nepopíráme, ale už z toho nic pro nikoho nevyplývá. Jen to už jen materiál pro historiky.

Karel Adler řekl(a)...

Pro Harpyi:
Komunista zůstane komunistou, i kdyby trakaře padaly. Baroso možná byl, spíše však stále je, komunistou z jedné z jejich obzlášť odporných sekt, tedy příznivce předsedy Maa. Vycházím z tezí a názorů Johna Douglase, pracovníka FBI a zakladatele profilovacího programu pro "lov" sériových vrahů, který tvrdí, že na pravděpodobné násilné chování v budoucnosti nás upozorňuje násilné chování v minulosti (kniha Lovec duší, orig. Mindhunter). Na to, aby se někdo stal komunistou ve svobodné části světa musí být buďto intelektuálně, nebo morálně (nebo obojí) značně narušenou osobností. Neříkám, že by měl snad přímo být umístěn někde, kde nebude moct uškodit sobě ani druhým, ale že ho to naprosto diskvalifikuje pro vykonávání natolik odpovědné funkce, do jaké byl instalován. V současnosti ho lze nejlépe charakterizovat jako politického gangstera, který se ke své moci dostal neprůhledným způsobem.
Pro Schumachera:
Máte pravdu v tom, že německé vyrovnání se s nacistickou minulostí je věcí Němců samých a ostatní k tomu mohou jen kibicovat, totéž lze ale říci i o českém vyrovnání se s minulostí komunistickou. Jenže, známé přísloví nám praví, že o peníze jde vždy až v první řadě. No a o peníze jde rovněž při probírání otázky eventuálního odškodnění českých Němců. Tahle otázka, která je fakticky vzato rovněž pouze českou záležitostí, do které by sousedi neměli zasahovat jinak, než jako rádci. S oblibou se hovoří o tom, že Češi své zločince netrestali, zatímco Němci ano. To si s dovolením dovolím označit za něco mezi polo-pravdou a celo-lží. Ano, došlo k potrestání jisté nevelké části německých válečných zločinců, občas v míře až neskutečně benevolentní (kdy cena jednoho lidského života je reprezentována časovým úsekem mezi půl roku a celým rokem). Problém je, že prakticky veškeré případy, kdy vůbec nějaké tresty byly uloženy, byly tehdy, když o věci rozhodovala spojenecká okupační správa. V okamžiku, kdy se věci ujala německá justice, docházelo zcela pravidelně k tomu, že německá prokuratura odmítla případ otevřít, neboť buď prokurátor, nebo soudce odmítl připustit svědka z Československa a tím pádem neměl důkazy. Celé to vyvolává dojem, že se někdy do roku 1995 až možná 2005 německá justice bránila byť i jen připustit, že by se někdo z Němců mohl dopustit válečného zločinu či zločinu proti lidskosti. Proto například šéf pražského gestapa Ernst Gerke nebyl nikdy odsouzen. Ovšem zpět k otázce odškodnění - pokud by se týkalo jen těch pár příkladů aktivních antinacistů pomezi českými Němci, na kterých bylo po válce spácháno dost velké příkoří, bylo by to v pořádku. V okamžiku, kdy by se mělo jednat o odškodnění všech českých Němců, nastal by problém. Majetky povětšinou fyzicky vrátit nelze, některé změnily třeba i několikrát majitele (ti pozdější by vše nakoupili v "dobré víře" a zabavit jim to dost dobře nejde), dost velká část nejde vydat vzhledem k neexistenci (byly v obcích, které bolševik zlikvidoval při vytváření pohraničního pásma mezi komunistickým Československem a rozumnější částí světa za železnou oponou. Vedlo by to tedy k nutnosti vyrovnání finančního, které by museli zaplatit daňoví poplatníci...

informace řekl(a)...

Jen na okamžik, Schumachere.
je zapotřebí rozlišovat mezi mravní zodpovědností - jednotlivce, kolektivity, generací a právní zodpovědností státu.
Sudetští Němci bijí na svědomí české společnosti, když hovoří o nespravedlnosti odsunu a zločinech napáchaných na Němcích po válce, ale ve skutečnosti jejich cílem je uznání státní zodpovědnosti za odsun a znárodnění. Chtěli by dosáhnout zrušení Benešových dekretů, odškodnění, navrácení majetku.
Jsou to dvě rozdílné věci. Naše genrace již žádnou morální zodpovědnost nenese, ale ČR jako kontinuum Československé republiky státní zodpovědnost nese.
Tak dobrou.

Schumacher řekl(a)...

Šamane, okud vím, byli vyhnáni státní občané Říše, jako státní občané poraženého nepřátelského státu, kteří své Říší udělené státní občanství nepozbyli obnovením Československa v předmnichovských hranicích. Na jakém právním základě obnovenou státní mocí byla ostatním uznána kontinuita československého občanství, do toho jim nic není, protože to byla čistě záležitost obnoveného Československa. Pokud jde o námitku údajně nespravedliového rozhodování podle národnostního kriteria, připomínám, že pro nabytí státního občanství Spolkové republiky Německo platilo a stále platí spolu se žádostí prokázat etnickou příslušnost k německému národu. Jestliže toto platilo a platí v poválečném uspořádání pro Němce a je jimi považováno za spravedlivé, není důvod proč by obdobné nemělo být považováno pro Čechy v obnoveném Československu a nástupnické České republice. Co se týče zdejších právních norem upravujících občanství, do toho jim jako občanům cizího státu nic není tak jako nám nic není jak to mají upraveno ve Spolkové republice Německo. Pokud to vidí jinak, je to nejspíš tím, že na nás vrchnostensky shlížejí jako na svůj protektorát a přehlížejí, že Česká republika je alespoň podle mezinárodního práva, alespoň formálně a nominálně stále ještě suverénní stát. Připouštím, že někteří nabyli občanství Říše proti své vůli. V tom případě, jestliže nejsou spokojeni se svým údělem, nechť se s požadavky na vyrovnání obrátí na právního nástupce Říše. To je na Spolkovou republiku Německo. Co se týče zmíněných novinářských proříšských patolízalů a přisluhovačů, připomínám, že jejich protektorátním předchůdcům se dostalo pohoštění obloženými chlebíčky okořeněnými příslušnou bakteriální kulturou.

Schumacher řekl(a)...

Informace, v tomhle mám naštěstí jasno. Odpovídám jen za své činy. Co se týče "mravní odpovědnosti" za činy jiných, o tohle zboží od podomních obchodníků s použitými myšlenkami, špatným svědomím a dědičným hříchem nemám zájem. Co se se týče o kontinuum "právní" odpovědnosti České republiky, ta je suverénním státem vytvářejícím vlastní vnitřní právní režim. Do toho nikomu jinému než jejím občanům nic není. Není nic takového jako právo "en sich". Právo není ničím jiným než projevem vůle petrifikovaným v liteře zákona. Je vázána uzavřenými mezinárodními smlouvami (jejichž plnění není vynutitelné božskou mocí, ale mocí reálnou politickou, především hospodářskou a v krajním případě vojenskou, závislých na poměru sil) pokud není výslovně uvedeno jinak, tak výlučně "ex nunc". Čili pakty o lidských, občanských a podobnách právech, k nimž přistoupila, se nevztahují zpětně na dobu předešlou o které je řeč. Právo, ve své podstatě, není ničím jiným než jinak nazvanou reálnou mocí.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Viděl jsem jeden a půl dílu o Heydrichovi a stačilo mně to. Česká propaganda, lži smíšené s pravdou s patřičně zaměřeným doprovodným slovem. Pro ty, kteří nechtějí to uznat, indicie sračkovosti: Každý filmový režisér, v případě dokumentu autor scenáře by měl být schopen se vyjádřit během nejvýše 90 až 100 minut. Když toho není schopen, ať to nedělá! Jde-li o seriál, připusťme rozsah 120-140 minut. Ale ne přes 40 dílů po 25 minutách!

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Bednář lže jako když tiskne. Postupimská konference pouze uznala, že odsuny započaté proti vůli západních spojenců se dokončí. A to bez jakékoli návaznosti na odsun Řeků z Malé Asie. První lež. Nekrvavý rozchod mezi Čechy a Slováky v roce 1993 byl způsoben staletými neměnnými hranicemi mezi Cis- a Translajstánií. Jinak by pravděpodobně došlo ke krvavé řeži. To je přinejmenším omyl, spíše další lež pana Bednáře. Maďaři nejsou ohrožením SK, to je lež. Chtějí snad se připojit k Maďarsku? Nadřazenost práv etnických skupin nad individuem hlásali především Češi a to všechny politické strany s výjimkou KSČ. Další Bednářova lež, to musí vědět.

Je politováníhodné, že pan Kovanic takové lži reprodukuje bez svého vota separanda.

Vážený pane Kovanici, mám návrh. Pojednám o odsunu Němců z ČSR, Vy to ve svém blogu zveřejníte a pak můžete se svou bandu českých nacionalistů můj článek argumentačně roztrhat v diskusi nebo ve Vašem protičlánku. Bude to na prospěch osvětě.

Schumacher řekl(a)...

Jaká jiná by měla být zdejší propaganda než česká? Německá? Dáte si chlebíček ?

Schumacher řekl(a)...

Ano, toto je blog český, případně česko židovský. Ale rozhodně ne "sudetoněmecký". Proněmeckou propagandu si dělejte jinde, Krysíku.

Harpyje řekl(a)...

Tak Vaše "historická pravda" je ve skutečnosti "česká propaganda", Schumachere?
To je dobré vědět.
:-))))

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Seriál Alles Gute byl zcela primitivní. Strašlivý slovanský akcent bych jim prominul, ale ne chyby jako das Milch.

Do diskusí v Německu jsou Češi zváni. Sám jsem byl v rozmezí jednoho roku pozván několikrát do Německa přednášet. Čili zase kecy. Vlastníci cz-novin a redaktoři žijí ve strachu ze syndromu Českého deníku, který určuje jejich chování.

Paní Dědinová použila ve zmíněné knize místopřísežná prohlášení vyhnaných. Chcete-li kritizovat, musíte se nejdříve vypořádat s výpověďmi Sudetoněmců pod přísahou.

"Masový hrob obětí pochodu smrti" je nonsens. Když byli tehdy lidé hnáni z místa A do místa B a cestou zabíjeni, nemohl vzniknout masový hrob. To za prvé. Za druhé není jasné, proč by je zabíjeli cestou - mohli Häftlingy vyhnat z KZ řekněme 20 km daleko a tam je všechny do jednoho pobít. Když chtěli zachovat jejich pracovní sílu pro říši v místě B, tak by je zase cestou nezabíjeli. A proč některé "pochody smrti" směřovaly vstříc Rudé armádě?

Houžvička lže - odsun není zakotven v mezinárodním právu, to by výsledkem postupimské konference musela být smlouva a ne pouze protokol.

Hahnová lže - Německo od sjednocení "nehledá své hranice".

Kuklík lže, když tvrdí, že Němci z nových pl-území byli prohlášeni za Volksdeutche. Nemohli, protože před válkou patřilo toto územi říši, tedy byli to Němci (Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt). Jiná věc byla otázka Němců z Těšínska a z koridoru, z území před válkou polských.

Bednář lže. Před Benešovým odjezdem do Košic přes Moskvu jej vyzvaly vlády GB a USA, aby s odsunem počkal na rozhodnutí mírové konference. Beneš jednal tedy proti vůli GB a USA.

Jakub S. řekl(a)...

Podotknutí člověka od fochu: no vono, vědí, každá historická, jakkoliv objektivně a nestranně popsaná a zhodnocená "pravda" (budiž) se v poslední instanci může stát a taky vždycky stává střelivem politiků, diplomatů, různých maršálů... tož tak.
Jinak se zde nemohu zúčastnit, neseznav podrobně argumenty protistrany. No možná později k některým detailům jo.

informace řekl(a)...

Šamane,
dávám Vám link na tv program, ve které se vzpomíná na německý masakr civilních rukojmích v římských Fosse Ardeatine v březnu 1944 r.
Pokud jde o popravy, bylo to něco hrůznějšího, je-li to možné, než v Praze.
http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/pop/schedaVideo.aspx?id=976

Jakub S. řekl(a)...

Ano! Byl jsem tam. Bylo to absurdnější, nesmyslnější, zločinnější, nestvůrnější, nenávistnější než v Praze. Na zradivším spojenci se každý rád vyřádí, to je větší radost, než na protivníkovi či obyčejných civilech podřadné rasy, že. Viz i Mandolina kapitána - jak se menoval... ale byl to krásný příběh!

Jakub S. řekl(a)...

Corelliho, sí.

Anonymní řekl(a)...

dekuji prof Bednářovi, jakékoliv spojovácí sudetských Němců s Palestinci je nesmysl, opak je pravdou to Izraelci jsou národní hosté, kteří přerůstají přes hlavu

informace řekl(a)...

Himl, kam jste zas dali tu past na myši? A kocour jako obvykle chrápe. Člověk aby ze vší práce při takovéhle invazi lez na židli!

informace řekl(a)...

Jakube,
o řádění německého vojska v Kefalonii, o popravě italských vojáků, kteří se proti nim postavili, si můžete přečíst z přímého svědectví kapitána Amose Pampaloniho, který prý byl prototypem postavy Corelliho v románu a ve filmu.
http://www.8settembre.it/testimonianze/pampaloni4.asp

informace řekl(a)...

Ze Sardinie, kde měla Luftwaffe velkou leteckou základnu ve Villacidro, Němci po 8. září 1943 raději odtáhli dobrovolně na Korsiku, poněvadž měli strach, že by je tam mohli napadnout Spojenci a ostrov se jim zdál neuhájitelným. Totiž neznali vnitřní Sardinii a Sardiňanům nedůvěřovali.

Kopretina řekl(a)...

Houby s octem anonymní! Země Izraelská patří Izraelcům, ale nebudu zde rozepisovat proč, nebo by mě všichni roztrhli, že bych zahltila celý diskusní prostor, sice mým oblíbeným tématem, ale i tak. Země Izraelská patřila Osmanům a Britům a Židé vlastnili 9% půdy, Arabové 3% půdy, 17% byla opuštěná země a 71% bylo státní svěřené území Britské koruny. Židé zúrodnili poušť, vysušili malarické bažiny, udělali z prokleté země krásnou zemi. O pusté a prokleté zemi hovořil Mark Twain...atd. To palestinští Arabové jsou hosty v Zemi Izraelské, kteří dělají jen a jen problémy, ale více zde o tomto tématu psát nebudu, bylo by to na x-příspěvků a ostatní štamgasti by to nesli nelibě...

informace řekl(a)...

Ale nenesli, Kopretino,
jen piště. Když je to k věci. Na nepřesnosti nebo záměrné lži se musí odpovídat.

Šaman řekl(a)...

Ad Tomáš Krystlík řekl(a)...

"Viděl jsem jeden a půl dílu o Heydrichovi a stačilo mně to. Česká propaganda, lži smíšené s pravdou s patřičně zaměřeným doprovodným slovem. Pro ty, kteří nechtějí to uznat, indicie sračkovosti: Každý filmový režisér, v případě dokumentu autor scenáře by měl být schopen se vyjádřit během nejvýše 90 až 100 minut. Když toho není schopen, ať to nedělá! Jde-li o seriál, připusťme rozsah 120-140 minut. Ale ne přes 40 dílů po 25 minutách!"

Je fakt, že dokument, představující trpělivě týden po týdnu skutečnou situaci v protektorátu, nejen velké politické události, ale i záležitosti drobného života, je sudetoněmeckým aktivistům nepříjemný. Ukazuje se tu, že nejen stanné právo, ale samotný fakt německé okupace nebyl takovým rájem, jak nám oni tvorové představují.

Reportovat jednodenní konferenci v Ústí tak, aby čtenáři dostali alespoň výtah přednesených elaborátů, vydalo na dvanáctidílný seriál. Délka seriálu nesvědčí o stupni sračkovitosti, jak je vidět na příspěvcích pana Krystlíka.

Karel Adler řekl(a)...

Pro Krystlika:
Herr Rattlik, jestlipak máte aspoň nějaký stín oprávnění pro to, co zde prováděla německá okupační moc, tzv. "Sonderbehandlung", popravu bez řádného soudu, nařízenou toliko armádním nebo SS důstojníkem? Nakolik je mi známo, žádný z pachatelů, řekněme nejznámější zrůdy jménem Ernst Gerke, Quido Magwitz, Herbert Mende, nebo třeba Wolfgang Wolfram von Wolmar (fakticky vzato řídil protektorátní tisk) či dosud žijící zrůda Walter Hauck, odpovědný za masakr u Ascq a v Leskovicích a další a další, na které bylo do Německa dodáno vcelku dostatek materiálu k obžalobě, ale německá justice je nikdy nesoudila. Stojí za připodotknutí, že k úmluvě OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů se Německo nepřipojilo.
Takže se zdá, že na vás pasuje Kristův výrok: "Pro třísku v oku mém nevidís trám v oku vlastním."
Je-li tak očividná snaha německé justice vyvinit německé válečné zločince a netrestat je, proč by měla česká justice být nějak extra výrazně lepší a důslednější při vyšetřování poválečných "NCD" (Necessary Collateral Damage) na německém obyvatelstvu?
Akceptování rozhodnutí nacistických soudů bylo v Německu prolomeno až teprve nedávno - mám na mysli známý případ "Edelweis Piraten", jejichž nacistické záznamy trestné činnosti byly zrušeny až roku 2005.
Takže se holt budu opakovat:
"Kecáš skřete!"

Šaman řekl(a)...

Ad Tomáš Krystlík řekl(a)...

"Vážený pane Kovanici, mám návrh. Pojednám o odsunu Němců z ČSR, Vy to ve svém blogu zveřejníte a pak můžete se svou bandu českých nacionalistů můj článek argumentačně roztrhat v diskusi nebo ve Vašem protičlánku. Bude to na prospěch osvětě."

Pane Krystlíku, proč si myslíte, že bych měl zde uveřejňovat vaši sudetoněmeckou propagandu na hlavní stránce? Stačí, že ji trpím v diskusi. Pravda je, že jsem už udělal článek z příspěvků vulgárního důvěrného -anonyma, ale jeho literárních a odborných hodnot nedosahujete. Rovněž jsem v polemice na hlavní stránku povznesl podivuhodné antináboženské a rasistické argumenty A.S.Pergilla. Ale nepatříte mezi zavedené štamgasty a nechci, abyste se mi sem zaváděl. Nehodlám si zasírat hlavní stránku až tak moc. To už by mi sem mohl přispívat rovnou Filip Falmer nebo Erika Steinbachová. Nevylučuju, že si sem nějaké hutné odstavce od vašeho trojlístku vyberu, ale podle svého uvážení - a do mého článku. Čtenář, který touží poznat autentickégho "sudetoněmeckého historika" si vás a vaše žvásty jistě najde, třeba zrovna na vašem blogu.

Nechtěl bych dopadnout jako Ross Hedviček, kterého jste zlomyslně a lživě nařkl ze spolupráce z StB.

Šaman řekl(a)...

Ad Tomáš Krystlík řekl(a)...

"Do diskusí v Německu jsou Češi zváni. Sám jsem byl v rozmezí jednoho roku pozván několikrát do Německa přednášet. Čili zase kecy."

Samozřejmě, že sudetoněmecké historiky si sudetští Němci zvou. Jako je Krystlík. I jiné stipendisty a lidi stejného charakteru.

Šaman řekl(a)...

Ad Tomáš Krystlík řekl(a)...

"Masový hrob obětí pochodu smrti" je nonsens. Když byli tehdy lidé hnáni z místa A do místa B a cestou zabíjeni, nemohl vzniknout masový hrob. To za prvé. Za druhé není jasné, proč by je zabíjeli cestou - mohli Häftlingy vyhnat z KZ řekněme 20 km daleko a tam je všechny do jednoho pobít. Když chtěli zachovat jejich pracovní sílu pro říši v místě B, tak by je zase cestou nezabíjeli. A proč některé "pochody smrti" směřovaly vstříc Rudé armádě?"

Na tyto otázky, nevážené hovado Krystlíku, odpoví nejspíše vaši soudruzi ze SL, jejichž příbuzní mé příbuzné zabíjeli. Ale podle táty jste zabíjeli ty, kteří šli pomalu, aby nezdržovali, a ty, kteří chtěli utéct, pro výstrahu ostatním. Táta měl kliku v tom, že v okamžiku, kdy ho a jeho kamaráda vaši kamarádi chtěli zastřelit, tak pro ně přijely náklaďáky.

Viz http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/jak-prosel-tata-osvetimi.html

O pochodech smrti stručně třeba zde: http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386

Je tam mnoho poučného. Vyjímám třeba z příspěvku Miloslava Moulise:

"Po válce byly nalezeny na 130 místech hromadné hroby a v nich 4630 zavražděných, ubitých, zmrzlých, hladem a nemocemi zahubených lidí. Zdaleka nelze všechny vyjmenovat. Jen namátkou: Nýrsko 108 lidí ve třech hromadných hrobech, Kaplice 117, Bohosudov 311, Blatno u Jesenice 52, Březno u Chomutova 286, Žihle u Plzně 273, Stod 240, Tachov 600, České Velenice 512, Volary 93 ... Po válce se nacisté dopustili ještě jednoho zločinu. Některé hromadné hroby zabitých vězňů, např. v Podbořanech a nebo u Domažlic lživě označili za hroby Němců zavražděných českými lidmi."

Tyto pochody smrti vzbuzovaly v českých lidech nenávist k Němcům. Nenávistní sudeťáci typu Krystlík se snaží tuto nenávist v nás znovu vzkřísit. A docela se jim to daří. Mějme na paměti, že se jedná o příslušníky organizované skupiny, která se snaží vznítit v Čechách nenávist ke všem Němcům znovu i skoro 70 let po válce. Nabízí se však otázka - proč nejvyšší němečtí politici tyto hajzly podporují?

Anonymní řekl(a)...

Harpyje, vedení války není akademická diskuse, kterou vedeme mezi sebou v téhle hospůdce. Vedu-li válku, vedu ji všemi prostředky. Protože v tom případě jakákoli snaha o objektivitu je pokládána za projev slabosti a je zneužita nepřítelem. Tak jak jsme poznali když jsme se ve své naivní snaze snažili o objektivitu. Marginálie jsou generalizovány, generálie marginalizovány. Z oběti jsme se stali viníkem, z žalobce žalovaným. To se máme nechat nakonec zdejšími kolaborantkými Streichery dovést až k tomu, že se omluvíme za utlačování německého národa po věky věků, za rozpoutání světové války, za boj proti novému evropskému pořádku (ne až tak nepodobnému,o který se snaží nyní) za zákeřný a hanebný mord Reichsprotektora a odtáhneme k Dněpru?

Schumacher řekl(a)...

Šamane, proč nejvyšší němečtí politici tyto hajzly podporují? Protože jsou to němci a dělají proněmeckou politiku. Zvrácení výsledků války studenou cestou. K jiným si to nedovolí. Jenom k nám. Před Poláky o tom ani nešpitnou. A před Židy? No to by si mohli zkustit! Z čeho plyne tak odlišný přístup? Jedině z toho, že my si to necháme líbit a ve své pěstované a vychvalované docilitě sami přikládáme pod kotel v němž nás vaří.

Harpyje řekl(a)...

On to někdo od Vás požeduje, anonymní? To jsem netušila, že ti Sudeťáci jsou i dnes tak zlí. Děkuji za informaci.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu ze 14:35. Vy tedy, vážený pane Kovanici seriál sledujete. Bylo v něm také podotknuto, že nejvíce popravených po atentátu na Heydricha bylo šmelinářů a řezníků?

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu ze 14:36. Zase nic netušíte. Německo (BRD) zrušilo v roce 1962 promlčecí lhůtu na vraždy, aby mohlo do skonání světa trestat nacistické zločiny. Srovnejte s českým právním řádem a trestáním bolševiků!

Tomáš Kryslík řekl(a)...

K přípisu Kovanice ze 14:36. Pane Kovanici, pana Hedvíčka jsem nenařkl ze spolupráce s StB, pouze jsem potvrdil, že má svazek v SEO, uložený v ABS (ÚSTR), zavedený na emigranty a že před svým odjezdem na Západ byl během pěti let 5x v YU. Ačkoliv se vydával za pronásledovaného bolševiky, byl v SSM.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu z 15:23. "Ale podle táty jste zabíjeli ty, kteří šli pomalu, aby nezdržovali, a ty, kteří chtěli utéct, pro výstrahu ostatním. Táta měl kliku v tom, že v okamžiku, kdy ho a jeho kamaráda vaši kamarádi chtěli zastřelit, tak pro ně přijely náklaďáky."

Když měly být Häftlingové pro říši zachováni, tak proč je stráže SS střílely? A dokonce zcela zbytečně pro výstrahu. Proč chtěly Vašeho pana otce a další zastřelit, když v tu chvíli přijely pro ně náklaďáky, které musely být předem ohlášené strážím SS? Až to logicky vysvětlíte, tak se se mnou bavte!

Schumacher řekl(a)...

Šamane, tohle už je vrchol: "...nejvíce popravených po atentátu na Heydricha bylo šmelinářů a řezníků?"

Přechodová komora č.3 a vyrazit z lodi.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu ze 16:43. Vám se to nelíbí, ale bylo tomu tak - bylo jich více než za schvalování atentátu nebo za pomoc atentátníkům.

informace řekl(a)...

Poslyšte, chlape,
už jste votrávil. To máte tak dloubý vedení, že Vám to eště nedošlo?
Sbalte si svý fidlátka a koukejte, kde nechal tesař díru.

Šaman řekl(a)...

Krystlík napsal 22. února 2012 16:39.

"K přípisu z 15:23. "Ale podle táty jste zabíjeli ty, kteří šli pomalu, aby nezdržovali, a ty, kteří chtěli utéct, pro výstrahu ostatním. Táta měl kliku v tom, že v okamžiku, kdy ho a jeho kamaráda vaši kamarádi chtěli zastřelit, tak pro ně přijely náklaďáky." Když měly být Häftlingové pro říši zachováni, tak proč je stráže SS střílely? A dokonce zcela zbytečně pro výstrahu. Proč chtěly Vašeho pana otce a další zastřelit, když v tu chvíli přijely pro ně náklaďáky, které musely být předem ohlášené strážím SS? Až to logicky vysvětlíte, tak se se mnou bavte! "

Osobo jménem Krystlík: Já už to napsal několikrát. Pro zvlášť nechápavé osoby: SS pro výstrahu stříleli a věšeli útěkáře. Ti by pro vaši říši již nemohli pracovat. Pak se stříleli lidi slabí, chůze neschopní, kteří zdržovali pochod. Tátu zastřelit chtěli, ale nezastřelili, protože přijely ty náklaďáky. Dal jsem vám odkaz,
http://www.zasvobodu.cz/clanek.php?c=386
tedy odkaz
tak si ho prostudujte, a odpovídejte až pak. Klidně i formou článku na vašem blogu.

Napište, jak si myslíte, že to bylo s pochody smrti, a neptejte se furt. Já to taky nechápu, proč jste zavraždili tolik lidí (vy a vaši genossen), to skutečně nelze logicky pochopit.

Upozorňuji, že toto svinstvo, které jste napsal o mém tátovi, kterého se vám a vašim komplicům nepodařilo zavraždit, jde už daleko za mou trpělivost, ale pro ilustraci zrůdnosti současné sudeťácké propagandy ho zde ponechávám.

Čtenáře v Německu prosím, aby už sami zamezili provokacím a svinstvům ze stran sudetoněmeckých funkcionářů, protože si říkáte o to, abychom se na všechny Němce začali dívat jako Řekové. Jako na Krystlíky a nácky. A takové zrůdy jako Krystlík dnes připravují svým vyvoláváním nenávisti budoucí evropskou válku.
\ :-((

Schumacher řekl(a)...

Šamane, došla mi slova....

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Já o voze, Vy o koze, pane Kovanici! Když útěkáře stříleli pro výstrahu, tak by je zastřelili i po příjezdu nákladních vozů. Navíc ve Vašem původním líčení nebylo nic o útěku Vašeho pana otce. Zase došly argumenty, že? Tak jste nucen vymýšlením útěku onen příběh doplňovat!

Kopretina řekl(a)...

Krystlíku, Šamanovi Vaši nacističtí přátelé povraždili část rodiny a zajeďte a vykládejte Izraelcům, zejména těm starším, jací byli nacisti prima chlapci, že to vlastně takové svině nebyli. Petru Bachrachovi, Chananu Ronovi, Kurtu Lanzerovi, Haně Rožanské vyvraždili většinu příbuzných, mimo jiné, Hana Rožanská přežila jediná, ano jediná a to tím způsobem, že se dostala na Schindlerův seznam života. O těchto lidech napsal Břetislav Olšer nádhernou knihu "Přežili šest válek" a další "Krev na meči džihádu", a v tankových bitvách v úterý na ČT2 bylo i o řádění Waffen SS ve Francii, zoufalí Francouzi říkali "jsme civilisté" a tito hodní chlapci je postříleli, házeli granáty do sklepů, pálili lidi plamenomety...

Šaman řekl(a)...

Krystlíku, už jste si přečetl ten odkaz, co jsem vám dal?

Tak si ještě přečtěte tohle, a už tu neunavujte. Já žádný příběh nedoplňuji, neměním, jen odpovídám na vaše provokační otázky. On je o tom vlastně jediný odstavec z tohoto povídání:
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/02/jak-prosel-tata-osvetimi.html

A já opravdu nevím, proč potom předkové vašich kamarádů, ty vězně, co přežili pochod smrti, vezli tři dny v otevřených uhlácích ve dvacetistupňových mrazích bez jídla, pití, teplého oblečení dny do Mauthausenu.

Kde pak z vagonu vystoupilo několik živých.

Dodám jen jeden příběh z toho odkazu, který nečtete, který nekomentujete, a o němž se bojíte říci, že jde o "české lži":

"Dne 24. ledna 1945 projely (kromě dílčích transportů) stanicí Přelouč vlaky
č. 90858 (příjezd v 9.48, odjezd v 11.46 hod.) a 6226 (příjezd v 16.19, odjezd
v 17.01 hod.) Oba měly po 60 vagonech. Již pohled na příjezd vlaku byl příšerný.
Vězňové, zkřehlí zimou, ve vozech stáli, hlavy přikryté umouněnými hadry ... přešlapovali
kymácením z nohy na nohu, takže celý ponurý lidský náklad vlaku byl
v kymácivém pohybu a tvořil hrůzný apokalyptický obraz.
Již před příjezdem hlásili strážníci trati, že z vlaku jsou vyhazovány mrtvoly.
Když vlak přijel, spatřili jsme s hrůzou, že téměř u každého vagonu s brzdou byly
v budce či ochozu pro brzdaře narovnány mrtvoly oblečené jen v cárech hadrů.
Kromě toho měl vlak na konci jeden otevřený vůz, kam byli mrtví vězni házeni.
Stav živoucích byl žalostný; při 19 stupňovém mrazu byli oblečeni většinou jen
do rozedraných kalhot a kabátu, zpod kterého jen některým vykukovalo rozedrané
a umouněné prádlo. Obuv byla děravá a mnozí, kteří měli odvahu slézti s vozu,
byli bosí ... Vězni byli vyhladovělí a žízniví a říkali, že již šest dní nedostali nic
k jídlu. Pokoušeli se slézt z vozů, nabírali špinavý a znečištěný sníh na nástupištích,
který pak hltavě polykali. Byl-li takový vězeň spatřen hlídkou, pak jej esesák
bil silným obuškem hlava nehlava. Ubožáci snášeli bití bez odporu ...“ O něco
později předvedly oba vlaky stejné divadlo v Kolíně, kde se jaksi navíc vrhlo několik
vězňů pod přijíždějící vlak."

Jakub S. řekl(a)...

Apokalypsa.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Vy jste si, pane Kovanici, dodatečně přibásnil pokus o útěk k příběhu o zamýšleném zastřelení Vašeho pana otce, abyste ono zastřelení mohl po mých námitkách zdůvodnit. Já vím, že máte osvětimský komplex, a neznám nikoho, kdo by ho měl a zbavil se ho. Je nutno na Vás pohlížet jako na duševně chorého.

Ony transporty smrti a Vámi doporučená četba k tomu: Chybějí důvody pro jejich konání. Podle mne jsou pouze dva: uchování pracovní síly vězňů pro říši byť na jiném místě a obava členů stráží SS z narukování na frontu, když nebudou mít vězně, které budou muset hlídat. Oba důvody popírají svévolné zabíjení vězňů během transportu.

Jakub S. řekl(a)...

Tak tohle je bezkonkurenční vrcholná c h u c p e : p. Kovanic je Čechem z SRN prohlášen za duševně chorého. Verba mihi absunt. To snad - ?!
Hodlá to eště gradovat, ve svatém zápalu? Třeba by to svedl. Ale překonat tuhle drzost do tváře potomka přeživšího KZ... nemazat!!!

informace řekl(a)...

Bez dalších diskuzí.

V tomto případě bych připomenula znění § 261a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákoníku ČR:
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Karel Adler řekl(a)...

Koukám, že Krysák tu zas prezentuje svou selektivní slepotu. Možná by pomohla mrkev, případně lehce proplesknout.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

K přípisu "statečného" anonyma z 12:00. Nic se nezpochybňuje, nepopírá. Zločiny německého nacionálně socialistického státu jsou nepopiratelné. Máte snad nějaký jiný schůdný nápad, proč se s nimi jednotky SS z jednotlivých KZs vláčely do jiných? Zabít je nemínily - to by udělali buď na místě nebo v blízkosti KZ. Nemáte-li, zavřete laskavě zobák!

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Jakube S. (11:37)! Myslíte si, že víte, co to je Auschwitz-Syndrom, též nazývaný osvětimský komplex? Jestliže ano, musíte vědět, že myšlení pana Kovanice vybočuje z pásma normality.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Karle Adlere,

nějaký protiargument by nebyl?

Anonymní řekl(a)...

Informace, tohle kdyby rozhlašoval v květnu v pětačtyřicátem tak by visel na lampě.

Karel Adler řekl(a)...

Tomáši Krystlíku ovšemže byl, jen jste se na něj dosud neuráčil odpovědět, totiž proč německá pseudojustice netrestala případy Sonderbehandlung provedené v Čechách a na Moravě a jejich pachatele neshnili v německém kriminále?

Harpyje řekl(a)...

Sie sind an Unverschämtheit kaum zu überbieten, Herr Krystlík.
Behalten Sie Ihre Weisheiten für sich, und ziehen Sie gefälligst Leine.
Es reicht!

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ad 13:33: Sonderbehandlung pro Čechy se nevykonávala, byla odložena na dobu po vítězné válce. Pro případ, že si to pletete: nebylo to šoa, nebyly to popravy podle stanného práva.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ad 13:39: Nemáte-li argumenty, má protivník mlčet. Jak mile komunistické! Že jste většinu života prožila v bolševismu a v českém zatuchlém teploučku?

informace řekl(a)...

Anonymnímu z 13:30
Jsme v r. 2012 a tak tedy na promluvy pani T.K. upozorníme českou justici, aby posoudila, zda nejsou v rozporu se mnou výše citovaným zákonem.
Odešleme pak pana T.K. zpátky na adredu odesilatele s patřičnými přílohami. Žádné násilí, ani verbální.

Harpyje řekl(a)...

Musím Vás zklamat. Místo mého bydliště je od roku 1967 Německo.
Kdy jste emigroval do Německa Vy?

Harpyje řekl(a)...

Vy považujkete Vaše drzosti za argumenty?

Anonymní řekl(a)...

Krystlík opět lže. V protektorátu od roku 1943 osoby určené k Sonderbehandlung potvrzoval K. H. Frank na návrh E. Gerkeho.

Anonymní řekl(a)...

Říšský protektor von Neurath se od počátku snažil odstranit panující sociální napětí mezi Čechy a využít to ve prospěch okupační moci. Nezaměstnanost snížil během krátké doby ze 108 tisíc lidí bez zaměstnání (stav k 25. 3. 1939, podle jiných zdrojů 90 975 ke konci března) na 16 912 v červnu a později na úplné minimum, vše v době, kdy se okleštěný stát ještě zcela nevzpamatoval ze ztrát pracovních míst v odstoupených územích. Učinil tak nabídkou pracovních míst v říši.
Nábor českých pracovníků usnadnil fakt, že v Německu byly platy až třikrát vyšší. Vypravovaly se celé zvláštní vlaky zájemců o práci v Německu, několikrát týdně. Proti české politice potlačování nezaměstnanosti za druhé republiky to byl ohromný rozdíl, ta se zmohla jen na nabídku prací v zemědělství za minimální mzdu. O rok později Němci v protektorátu zavedli všeobecnou zákonnou podporu v nezaměstnanosti.
Postavení Čechů pracujících v říši bylo tehdy i později v době nuceného pracovního nasazení, což se zatajuje, totožné s podmínkami říšských Němců: stejná délka dovolené, stejné svobodné trávení volného času, možnost cestování, dostávali i stejné potravinové lístky a další příděly jako Němci. Jen jedno Němci neradi viděli – navazování milostných vztahů s říšskoněmeckými obyvateli. Takové podmínky neměl žádný jiný z okupovaných národů.
Další viz Tomáš Krystlík: Vliv protektorátu na české mysli. Pokud by byl zájem (a pokud to pan Kovanic nemá někde uložené), mohu plný text k případnému uveřejnění panu hospodskému zaslat - myslím že těm, kdo to neměli možnost přečíst, za to přečtení stálo. Tento původní text byl později v upravené podobě k dohledání na blogu pana Hedvíčka, ale už tam k dohledání není.

Karel Adler řekl(a)...

Tak Krysáku, to si opravdu nepletu a vy lžete, jako když Der Stürmer tiskne. Ať už budu brát popravu tlumočníka gestapa Josefa Laštovičky, hromadnou popravu 52 osob v Terezínské Malé pevnosti ještě 2. května 1945 a dalších případů, kdy Němci vraždili ještě těsně před příchodem fronty příslušníky odboje, bylo tak bez řádného soudu oběšeno v Dolní Bečvě a Růždce u Vsetína 9 lidí, 109 poprav u Kounicových kolejí. A tito mrtví, někteří možná dodatečně, byli potvrzeni K.H. Frankem a přinejmenším za tohle si zasloužil "zatancovat konopné fandango". Během okupace bylo poprveno cca 8300 československých občanů a dalších cca 20 tisíc zemřelo v koncentračních táborech, věznicích a při pochodech smrti. K tomu lze připočíst 3000 mrtvých během totálního nasazení, 11 tisíc obětí slovenského povstání, a cca 8000 obětí bojů s německými jednotkami během konce druhé světové války, mnohdy obětí taktiky "lidských štítů". Vámi zmiňované Šoa znamenalo smrt pro 265 tisíc československých občanů židovského původu (některých možná na základě jazykovém přeznačených na německé oběti).

Anonymní řekl(a)...

Článek pana Krystlíka "Vliv protektorátu na české mysli" je dnes možno najít na adrese http://cs-club.blogspot.com/2007/02/vliv-protektortu-na-esk-mysli.html Bohužel z něj ale oproti původnímu znění vypadly celé partie, například tato:

Jak to bylo s plánovaným vyhlazením českého národa

Není pravdou, že politikou německého nacistického státu bylo fyzické vyhlazení českého národa. Prostředky německé národnostní politiky vůči Čechům na území protektorátu byly odstupňované (a nakonec se měla stejná politika týkat i Čechů v Sudetech): odnárodňování prostřednictvím ekonomických výhod, rozptýlení ve staré říši (tedy s výjimkou nově nabytých území) a převýchova. Byly společné Konstantinu von Neurath, K. H. Frankovi i R. Heydrichovi, souhlas s nimi vyjádřil i Hitler. Větší část Čechů měla být asimilována, tj. rasově kvalitní část přenárodněna (Umvolkung), rasově nepoužitelní a protiříšské elementy měli být vystěhováni, v rezervě byla i mimořádná procedura navrhovaná K. H. Frankem, zvaná zvláštní zacházení (Sonderbehandlung).
V nejdrastičtější formě vyjádřil záměry Německé říše ve svém tajném proslovu k vysokým funkcionářům NSDAP 2. 10. 1941, v popisu tzv. konečného řešení pro český národ, zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Podle něj existují různé skupiny: „Jedni mají dobrou rasu a dobré smýšlení, tady je to úplně jednoduché, ty můžeme poněmčit. Pak tu máme jejich protipól: vadná rasa a vadné smýšlení. Tyhle lidi musím dostat pryč. Na Východě je místa dost. Uprostřed pak zůstává středová vrstva, kterou musím podrobit důkladným zkouškám. V této vrstvě jsou dobře smýšlející lidé vadné rasy a vadně smýšlející lidi dobré rasy. U dobře smýšlejících lidí vadné rasy – tak tady to bude pravděpodobně třeba udělat tak, že budou nasazeni někde v říši nebo tak nějak a bude postaráno o to, aby už neměli děti, protože v tomto prostoru si je dále pěstovat nechceme... Pak zbývají vadně smýšlející lidé dobré rasy. To jsou ti nejnebezpečnější, neboť to je elita s dobrou rasou. U části vadně smýšlejících lidí dobré rasy bude zbývat jediné, že se totiž pokusíme je usídlit v říši, v čistě německém prostředí, poněmčit je a názorově je vychovat anebo, když to nepůjde, s konečnou platností je postavit ke zdi...“, aby skončil: „Ale nenaštvat, to všechno jen teoreticky!“
Karl Hermann Frank ještě v březnu 1944 varoval v tajné řeči k úředníkům a funkcionářům Říšské župy Sudety v Karlově Studánce před „povrchním a nedbalým posuzováním české otázky“ a že „po vítězství nebude tento problém vyřešen během několika let“.
Z rasových zkoušek, které nařídil Heydrich pod záminkou prevence proti TBC, vyplynulo, že Češi jsou v průměru árijštější než sudetští Němci, východní Prusové a než část Rakušanů a Bavorů.

Šaman řekl(a)...

K mé duševní chorobě (kterou diagnostikoval zdravý árijec Krystlík):
Asi jsem ji zdědil. Po babičce, která se nemohla vyrovnat do konce života se smrtí svých tří dětí ze čtyř. Po tátovi, který v noci ze spánku řval hrůzou.
A vždycky, když si vzpomenu na prasestřenici Honzulku, která se narodila v Terezíně a byla ve svých necelých třech letech zavražděna v Aušvicu, tak mě jímá splín. Více, než když si pročítám záznamy o smrti jiných mých desítek nikdy neviděných příbuzných. Zejména, když si uvědomím, jak duševně chorá musela být Honzulčina maminka, která ji mohla odhodit a nemusela by hned jít do plynu. Že se svou dcerkou do plynu šla společně. Jak dětinské!
Jo, jednu dobrou radu dám, která se možná někomu ze čtenářů bude ještě hodit: V plynové komoře zpívejte! Co nejvíce nahlas. Tak se brzo nadýcháte plynu a umřete dříve než za těch 30-40 normovaných minut.

STK řekl(a)...

Pane Krystlíku,
mám zřetelný pocit, že si nepřejeme být nadále seznamováni s Vaší pravdou. Já nejsem historik a vaše informace nejsou pro mě zajímavé - ať už máte pravdu nebo nemáte. Můj táta jen náhodou přežil pobyt v koncentračním táboře. Vymlácené přední zuby, tři prasklá žebra, tyfus. A doživotní trauma: Pokud někdo zapískal na píšťalku když spal, táta se vymrštil do pozoru vedle postele a několik vteřin mu trvalo než zjistil, že už není v K.L.
Vždy jsem si myslel, že lidé by měli mít svaté právo říkat svou pravdu nahlas. Myslím si to pořád - jenže by se svou pravdou neměli otravovat, když ji jejich okolí nechce slyšet. A to je právě Váš případ.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Víte vůbec, pane Kovanici, co to je osvětimský syndrom?

Z toho, co píšete, se dá odvodit, že Váš pan otec si vzal Vaši paní matku až po návratu z KZ, protože v opačném případě by se dostal pouze do tábora pro židovské míšence.

Tomáš Krystlík řekl(a)...

Ad 17:43: Pak nikdy Češi, pokud budou jak Vy a nebudou si přát slyšet pravdu, se nikdy nevymaní z vlivu totalitních systému. Stále si budou namlouvat, jak jsou skvělí a ostatní, když ne zlí, tak alespoň ne tak dobří. To je vážný civilizační nedostatek.

Kopretina řekl(a)...

Krystlíku, čtu Vaši debatu se zděšením. Jste-li Němec, tak děláte všem Němcům ostudu, z Vašeho psaní by vyplynulo, že jsou všichni Němci pomstichtiví revanšisté, falšovači historie a tak...Psát o "osvětimském syndrom", Bože můj, to je děs...

Kopretina řekl(a)...

Tak tak, Vy byste Krystlíku asi vyhověl kritériím "Norimberským rasovým zákonům na ochranu německé krve a cti", Árijec. Milionům lidem jste vzali všechno, majetek, čest a pak život. Upírali jste "podlidem" právo na život, jsem upřímně zděšena, znovu podněcujete k nenávisti mezi Čechy a Němci...Jestli má Šaman nemoc "osvětimský syndrom", tak Vy máte nemoc "esesácký syndrom"...

Kopretina řekl(a)...

Na článku "Pochody bez konce" jsem dala odkaz, který zachycuje útržek z seriálu Bratrstvo neohrožených, v díle "Proč bojujeme"...

Harpyje řekl(a)...

On, Kopretino, nedělá Němcům ostudu, pan Krystlík dělá ostudu sám sobě.
Nejlepší by bylo, kdyby na něj nikdo nereagoval.

informace řekl(a)...

Plně souhlasím, Harpyje.
Je to aagresivní psychopat.

Harpyje řekl(a)...

Není agresivní psychopat, Informace. Vše co píše, je kalkulovaná provokace.
Takových hrdinných a velkohubých odpůrců tehdejšího bolševického režimu, kteří emigrovali v osmdesátých letech (to si člověk musí představit, jak tenkrát "emigrovali"), je na českém internetu jako máku, a všichni se předbíhají ve vzájemném osočování, kdo spolupracoval s Stb.
Proto říkám ještě jednou, na tohoto pána nereagovat.

informace řekl(a)...

Nechápu, Harpyje,
proč to dělá, když to není projev agresivity psychopata. Cui prodest?
Každý myslící člověk se od něj jen odtáhne, nechce s ním nic mít. Myslím, že ho už z mnoha blogů vyhodili.
Máme tu trpně přihlížet k této ubohé podívané, co tu předvádí? Přihlížet jak tu s ním hospodský kříží zbraně?
Já jsem jednoznačně pro vyhození a basta! Nebude to dlouho trvat a blog zničí.

Harpyje řekl(a)...

Jsem pro ignorování pana Krystlíka na tomto fóru.
Tento "emigrant" z osmesátých let, špiní pověst všech , které tato země velkoryse přijala.

informace řekl(a)...

Já jsem pro pohlášení "persona non grata".
Nakonec jsme to my, pravidelní diskutéři, co přispíváme k existenci blogu. A máme tedy plné právo se vyjádřit k věci.

Anonymní řekl(a)...

Co se týče p. Krystlíka, je to věc štamgastů a hlavně hostinského... Konečně se mi podařilo dát dohromady jedno upřesnění - ad "Kopretina" 22. ÚNORA 2012 22:41 (….a v tankových bitvách v úterý na ČT2 bylo i o řádění Waffen SS ve Francii, zoufalí Francouzi říkali "jsme civilisté" a tito hodní chlapci je postříleli, házeli granáty do sklepů, pálili lidi plamenomety...).
Ve Vámi zmiňovaném dílu kanadského seriálu Greatest Tank Battles - Battle of the Bulge (viz ttp://www.youtube.com/watch?v=2pSgF24cZAk) nešlo o francouzské, ale o belgické civilisty. Ne že by se věrní a čestní hoši z jednotek SS nečinili chrabře i ve Francii (např. Oradour-sur-Glane), ale v tomto šlo o belgické městečko Ville de Stavelot - viz heslo ve Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Stavelot
"During the Battle of the Bulge in World War II, the city was the scene of severe fighting. From December 18-20, 1944, soldiers belonging to Kampfgruppe (armored battle group) Joachim Peiper's Sixth Panzer Army murdered more than 100 civilians, including women and children, in Stavelot and the surrounding area. Peiper and some of his officers were after the war tried and convicted for this war crime along with others perpetrated during the same period."

Anonymní řekl(a)...

Popis smrti Jochena Peipera (cs.wikipedia.org/wiki/Joachim_Peiper) mi připomněla scénu z francouzského filmu Stará puška (Le vieux fusil) s Philippem Noiretem a Romy Schneiderovou. Doktor Julien Dandieu stojí za jednostranně průhledným zrcadlem s plamenometem....

Jakub S. řekl(a)...

Teprv teď jsem si přečetl o Honzulce a její mamince. Člověk oněmí. Vždycky. Terezín, osvětimský stammlager, Birkenau... Od doby, kdy jsem tam stanul a měl čas vše vstřebat a uložit si, jsem jiný. Jako když jsem stál na Massadě či u Zdi. Děkuju za svěření rodinného zážitku. Velmi oceňuji!

Jakub S. řekl(a)...

Ta Peiperova smrt, to je šílené! Podívejte se na to! A zarážející: vůbec se na to z té doby nepamatuju. A myslím, že se stalo po právu, a nestydím se za tento pocit. A Stará puška, to je síla!! Ten závěr je prostě d r v i v ý, a správný.

informace řekl(a)...

Ještě něco k Peiperovi a k apologii nacizmu.
Italská (i německá, s poněkud pozměněnou verzí) Wikipedie dodává, že v září 1943 Peiper, povýšený na majora jako velitel III batalionu divize Leibstandarte Adolf Hitler v Piemontu, velel při masakru civilního obyvatelstva a zničení dvou vesnic Boves a Castellar.
Před necelými čtyřmi roky italský historický revizionista Ernesto Zucconi vydal knížku o životě Jochena Peipera s titulem Una vita sotto accusa (Život pod žalobou), kde ospravedlňuje Peipera. Knihu jsem nečetla, ale na webu je prezentace Zucconiho s předmluvou, napsanou důstojníkem a přítelem Peipera, Erhardem Gührsem.
Spolubojovník samozřejmě nejen hájí svého velitele, ale píše o něm přehnané chvály, jako "Era un esempio vivente di cavalleria e coraggio e possedette un naturale fascino dal quale nessuno era immune...Mai Jochen Peiper fu condizionato dalla propaganda ufficiale. Verso la fine del 1943 egli aveva già espresso ai propri ufficiali il personale convincimento che la Germania non avrebbe potuto vincere la guerra." (Byl živoucím příkladem rytířkosti a odvahy a vlastnil přírodní kouzlo, kterému nikdo nemohl odolat ... Nikdy nebyl ovlivněn oficiální propagandou. Ke konci r. 1943 vyjádřil svým důstojníkům své osobní mínění , že Německo nemůže válku vyhrát." Celá předmluva v it. na linku:
http://www.azionetradizionale.com/2009/03/08/joachim-peiper-una-vita-sotto-accusa/

Zucconi je neúnavný ve své reinterpretaci událostí italské civilní války, vydal již řadu knih, kde ospravedlňuje činnost vojáků Mussoliniho Sociální republiky v Salo (loutkový stát pod velením německého vojska) a obviňuje partyzány z jejich akcí, které měly za následek německé represálie. Jako vrchol troufalosti si vybírá jako místo pro prezentaci právě vesnici Boves, zničenou Peiperem, kde se mimo jiné odehrává tradičně každý rok slavnostní komemorace této události za přítomnosti prezidenta republiky.
Již několikrát proti tomu protestoval Svaz italských partyzánů. V červnu minulého roku se dohřál místní Svaz militantního antifašizmu a napsal k poslední knize Zucconiho, kde obviňuje partyzány ze zavraždění bez procesu žen fašistek, že nejen Zucconi lže, že ty ženy byly poddůstojnice fašistických oddílů a že se také zúčastnily na popravách civilního obyvatelstva, ale že také zamlčuje vraždy žen antifašistek.
Končí slovy: Non piangiamo le camicie nere. E neanche le loro gonnelle. Centocinquanta sono state troppo poche! (Netruchlíme po černých košilích. A ani po jejich sukničkách. Sto padesát jich bylo málo!)
Dobrá, vraždilo vojsko Mussoliniho, vraždili partyzáni. Byla to hrozná doba. A konečně je třeba říct pravdu. Ale proč zrovna v Boves? Stejně mu tam skoro nikdo nepřijde, jak je vidět z fotografií. Chce skutečně poznat pravdu anebo provokovat. A k čemu?

Jakub S. řekl(a)...

Ten Zucconi... chtěl jsem říct Krystlík v bleděmodrém, ale to bych Krystlíkovi ublížil. To se v Itálii už zase smí, tohle?
A co z toho jako má vyplývat, že měl osobní kouzlo, nebo že věštil brzký špatný konec? A co? Cosa e?
Apropo: zdá se mi, že ...loro gonnelle tu znamená: - ani po jejich ženských. Pars pro toto, že. Non e cosi - ?

informace řekl(a)...

Gonnella je tak trochu ironické nebo pejorativní.
To se smí, on je to historik, oficiálně. A pak, já jsem tu knížku nečetla, jen tu předmluvu. A ta je podle mého ostudná, Pžečtěte si ji.
A přečtět si taky: Jochen Peiper, eroe d'Europa.
http://www.vivamafarka.com/forum/index.php?topic=30503.msg542012#msg542012
uveřejněné na nějakém neofašistickém blogu.
Taky se divím, že může existovat. Zřejmě nejsem dost informovaná.

Větší vlastenec řekl(a)...

Pro Peipera a ostatní fašisty - jedině nejvyšší trest

Provedení spravedlivého rozsudku nad německým fašistou Joachimem Peiperem je poučné z mnoha příčin. O několika se zmíním :

1) Pod vlivem vítězství SSSR nad hitlerovským Německem byli někteří Euroameričani schopni odsuzovat fašisty k jedinému myslitelnému trestu - tomu nejvyššímu (viz světoznámé působení s.Р.А.Руденкa
během Norimberského procesu).
Jakmile však váleční štváči v čele s Churchillem začali stahovat železnou oponu, ona hrstka spravedlivých musela ustoupit - fašisti byli odsuzováni jen trestům odnětí svobody, a následně propouštěni, začleňováni do fašistické euroamerické společnosti. I Pieper byl odsouzen k smrti, ale popravě unikl v důsledku zásahu nejreakčnějších amerických kruhů.

2) Pieper později spokojeně žil v Žabožroutsku, jedné z ubohých zemí okupovaných US Army (a později i EHS). Poražená, ponížená „sladká Francie“ si s fašisty prostě poradit nedokázala - důkazem je prakticky neprovedený odsun, živoření domácího obyvatelstva, kapitalismus a demokracie, přijetí €, zvolení Sarkozyho a jiné podobné katastrofy.

3) K odhalení fašisty Peipera došlo díky neúnavné práci členů Komunistické strany Francie. K jeho potrestání asi taktéž, ale to vyjde plně najevo až po osvobození Žabožroutska naší Slovanskou osvobozeneckou armádou.
Ano, teprve po osvobození celé Euroameriky bude vykonán spravedlivý trest nad tyrany a zrádci všemi. Tak konečně zhyne starý podlý svět.

Mimochodem - někdo ze zdejších vzdělanců by mohl přepsat heslo „Joachim Peiper“ na nečeských wikipediích. Tolik se liší od toho našeho, že až hanba.

Míru zdar !

Větší vlastenec řekl(a)...

Naše pravda opět vítězí

Musím opět vyslovit uznání prof.PhDr.Miloslavu Bednářovi, CSc., za jeho hluboce vlastenecky (ba až marxisticko-leninsko-stalinsky) pravdivý projev. A Ó Velkému Šamanovi za jeho uveřejnění.
Vždyť který opravdový český vlastenec by nesouhlasil se slovy „Rozhodnutí o odsunu německých obyvatel z východní Evropy padlo v Postupimi ...“ atd.
Pravda, pres.Beneš ve svém nejdůležitějším projevu za celou kariéru řekl cosi jiného, no, ÚPLNĚ jiného, ale my víme proč - aby vynikla jeho vlastní velikost ve srovnání s Hitlerovou malostí. Což se také událo, a dále už můžeme tvrdit, že ne my, ale „velmoci“ rozhodly o humánním odsunu, který jsme ještě humánněji provedli atd.
Což tedy zabránilo další světové válce.
Kdo nevěří, ať se podívá na území bývalé Jugoslávie : Etnicky nevyčištěná území bylo nutno vyčistit - jako první předpoklad pro mírová jednání.
Konečně - kdo první uznal zločinně se odtrhnuvší Slovinsko a další separatistické státy, další hloupé ratlíky, kousající do ruky dobrotivé Srbsko ? Kdo jiný, než Němci-fašisti.

A kdyby se o něco obdobného (jako chorvatští fašisti a bosenští muslimští hrdlořezové) pokusila neodsunutá „česká“ německá menšina v době zločinného odtrhávání nevděčného Slovenska (po násilném listopadovém puči) - došlo by k válce celoevropské čili světové. Neboť přece Česko je jedním z nejdůležitějších světových center; u nás války začínají i končí.

Takže budiž na věky vytesáno do kamene, hezky česky, že velmoci rozhodly o odsunu, a že Prusko napadlo Francii v roce 1870.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

K francouzsko pruské válce. V každé učebnici pro II třídu lycea se píše, že Bismarck uveřejněním okleštěné verze emžské depeše, ze které vyplývalo velice urážlivé vyjádření Viléma I vůči Francii, prakticky Francii vyprovokoval k vyhlášení války Prusku. A to bylo přesně záměrem Bismarcka, který válku považoval za nevyhnutelnou, pořádně se na ni připravil, ale chtěl, aby první krok udělal Napoleon III a tak uvedl do varu nacionalistické cítění Němců. (AA.VV. La storia II, Le Monnier, p. 417)
A pak nechápu, proč VV, marx-leninský ideolog - neodsoudí globálě tuto válku jako projev nacionalistického imperializmu 19. stol.

Větší vlastenec řekl(a)...

Mimochodem - německá nadvláda nad Žabožroutskem se projevuje ve všech směrech. Ubozí degenerovaní Žabožrouti, ztracení v německé Evropě, si nedokáží ohlídat ani článek o tzv.prusko-francouzské válce na ŽABOŽROUTSKY psané wikipedii.

Prostě - ještě štěstí, že my Češi nejsme a nikdy nebudeme součástí té děsivé Evropy.

Míru zdar !

informace řekl(a)...

Právě porovnávat mezi sebou různé národní verze historických událostí ve Wikipedii, kde každý tvrdí svoje, bude asi příkladem t.zv. "storia europea condivisa" "evropské společně sdílené historie", jak si ji představují v Bruselu, jak by měly být napsány školní učebnice.
Přečtěte si, co píše o přípravách francouzsko-pruské války a pak jejím dopadu na evropskou politickou situaci historik, italský, Federico Chabod: Storia politica estera italiana dal 1870 al 1896, vol. 1 (Laterza 1964):
"Nacionalizmus, autoritarizmus, přiznání války jako daru prozřetelnosti, odpor ke všemu humanitnímu: někde víc a někde míň ale každý z těchto prvků evropské politické situce byl přítomen již "in nuce" v sedmdesátých letech 19.stol, jasně se rýsoval v prohlášeních a snahách horlivých Prušáků." (překlad je můj, p. 66)
Myslím, že je tu dost elementů, aby i vyznavač nejpokrokovějšího světonázoru odsoudil jednoznačně tuto válku jako nacionalistico imperialistickou e nevyvozoval z ní závěry o nadřazenosti nebo podřazenosti národů. Není ta poznámka znakem něčeho jiného?

informace řekl(a)...

Ano neplést český národní socializmus s hitlerovským nacizmem nebo mussoliniovským fašizmem.
Protože vydávat se nepřipraveni do bludiště evropského socializmu s jeho meandry, rozcházejícími se cestami, často bludnými nebo vedoucími buď k násilí nebo nikam, je výprava značně riskantní a vyžaduje solidní přípravu, aby lidí neztroskotali na pouhém fonetickém souznění názvů.
Za prvé neexistuje jeden národní socializmus, ale různé národní socializmy, které často vycházejí z různých sociálních a historických předpokladů té které země a zároveň navazují i na různé myšlenkové směry a tradice. Od E. Sorela, revolučního odborářství, vlasteneckého socializmu Carla Pisacane, Proudhona, Corradiniho, Pareta (to pokud se týká italského národního socializmu a vzniku jeho doktriny). A docházejí i k odlišným návrhům řešení.
Totéž se může vidět i u jiných zemí. Přidejte k tomu ještě vliv nebo konkurenci myšlenek sociální demokracie a máte alespoň jakousi přibližnou představu.
Buď se vážení chcete věnovat této diskuzi seriozně, a budete si tedy muset také něco přečíst z dějin evropského politického a sociálního myšlení, anebo, v opačném případě toho raději nechte.

informace řekl(a)...

Jo, zapomněla jsem dodat, i jeho vývoj v kontrapozici s marzizmem a praxí bolševického Ruska.

Jakub S. řekl(a)...

Ano, ano, ano. In nuce = v zárodku.

Jakub S. řekl(a)...

Stačí v klidu a soustředěně chvilku přemýšlet: národní socialismy se od sebe musí vzájemně lišit e x d e f i n i t i o n e . Vztahují se pouze k tomu kterému (jewelig) n á r o d u . Že?
Historická mluvnice a gramatika, sledování pozvolných či náhlých změn významu a chápání a roviny slov a pojmů, a to jednak na časové, jednak na horizontální ose, a dokonce to vše příp. aji v jiném jazyku - to je jednak ovšemže velká intelektuální (dovolte mi výjimečně vulgarismus) radost, rozkoš - a hlavně je to úžasná základna k dalšímu pro-, pře-, za-, domýšlení. Tož tak. Missa est, amici.

informace řekl(a)...

Jakube,
nejde jen porovnávání jazykové, ale hlavně o porovnávání změn a obdob, jaké prodělala myšlenka socializmu v evropském myšlení. Byla, když dovolíte, nosnou myšlenkou zlepšení sociálních vztahů po celá dvě století, počínaje od francouzské revoluce. Jestlipak víte, že jeden z potomků velkého Michelangela, Filippo Buonarroti byl jedním z prvních italských utopických socialistů, který s formoval za francouzské revoluce? Vzpomněla jsem si na to až teď - totiž před mnoha léty jsem pomáhala po jazykové stránce jednomu historikovi, jehož specializací byl právě utopický socializmus, napsat posudek o knize jedné ruské historičky na toto téma.
Doma máme dvoudílnou knihu s názvem Il labirinto rivoluzionario, která je pokusem podat jakýsi přehled o přeměnách této myšlenky v evropské kultuře. Když jsem v ní listovala, všimla jsem si, že jsem v mém předešlém příspěvku docela zapomněla na anarchisty.
Klást mezi těmito odrůdami a poodrůdami pojetí socializmu nějaké rovnítko jenom proto, že používají stejný název pro často docela mezi sebou se lišící návrhy na spravedlivé uspořádání společnosti, je jednoduše intelektuální barbarství.
Co má co společného český národní socializmus s německým a později s nacizmem, to by mi někdo musel pořádně vysvětlit, dokázat na základě textů, programů, historických faktů. Jinak ať mlčí. A to navždycky.

informace řekl(a)...

Oprava: pododrůdami (sottospecie).
Autor knihy o socializmu D. Settemrini odvozuje myšlenku utopického socializmu už od Rousseaua.
Pěkný je incipit: "Quando gli uomini non credono più in Dio, non è che non credono in nulla; anzi, credono in qualsiasi cosa." Chesterton.
Měl byste to, Jakube, přeložit pro STK. To by se mu určitě líbilo.

Anonymní řekl(a)...

Když už lidé nevěří v Boha není pravda, že nevěří ničemu - věří v cokoliv.

Větší vlastenec řekl(a)...

Missa nemá se socialismem nic společného.
Ledaže se černoprdelník modlil k tomu svému "pánubohu", aby socialismus ráčil postihnout "ranami egyptskými".
Takže : Žádný prostor pro rozkoš, s výjimkou samohany.

Ještě jinak, pro úplně nechápavé : Národy se liší, ale nársoc je jeden jediný - ten náš. Konečně, naše národy (český, moravský, slovenský, ruský) se od sebe liší jen v maličkostech.

Čest a Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Achchch - starý dobrý Chesterton, otec otce Browna, jeden z těch speciálních anglických katolíků! U něj je to takto: When people stop believing in God, they don´t believe in nothing - they believe in anything. Když lidé přestanou věřit v Boha, není to tak, že by nevěřili ničemu - věří v cokoliv. Smím doufat, že někdo zná Kamaráda Čtvrtka.
A než mne skolí definitivně ospalost, můj náhlý postřeh - analogie: ženy (převážně- převažuje emoční sféra, že), které bez přemýšlení hned na škole nebo po ní vstoupily do státostrany, a postupovaly, a pak náhle (pro ně) přišel listopad - nezřídka, zvláště, odešel-li jim manžel či děti, propadají hovadinám, že to dál nejde - numerologii, mormonům, jehovistům, vesmírným lidem... a když přistanou u katolíků, tož je to víra dogmatická, netolerantní, zlá, nebezpečná, předvčerejší. Brou...

Větší vlastenec řekl(a)...

Božínečku, tihle intoši, to je ale rasa !
Napíší „starý dobrý“, a míní tím „starý a blbý“.
Napíší „jeden z těch speciálních anglických katolíků“, a míní tím „obvyklý, obecný, prostě KATOLICKÝ dogmatik; netolerantní, zlý, nebezpečný, předvčerejší“.
Prase aby se v tom vyznalo.

Naštěstí jsme Češi, to znamená vzdělanci. Každý český zedník (přinejhorším každý druhý) ví,
že křesťani :
1) jsou všichni jedna pověrčivá verbež, hotová kdykoli upalovat čarodějnice, v kotli vařit nevěrné souvěrce, prznit dětičky obého pohlaví, pomlouvat prez.Klause atd.
2) se naštěstí tradičně požírají mezi sebou; hůř než šíité se sunnity

Tohle napsal starý, velký, tlustý, ufuněný, zavilý, hloupý Chesterton o knězi-jinověrci („he“ = obmyslný papeženecký černoprdelník Otec Brown) :
"I knew a man," he said, "who began by worshipping with others before the altar, but who grew fond of high and lonely places to pray from, corners or niches in the belfry or the spire. And once in one of those dizzy places, where the whole world seemed to turn under him like a wheel, his brain turned also, and he fancied he was God. So that, though he was a good man, he committed a great crime."
...
"He thought it was given to him to judge the world and strike down the sinner. He would never have had such a thought if he had been kneeling with other men upon a floor. But he saw all men walking about like insects.”

(“The Hammer of God”, from “The Innocence of Father Brown”)

Náboženství je opium lidstva ! (K.Marx) *** Volte NS-LEV 21 a KSČM !