úterý 7. února 2012

Důsledky dekretů prezidenta E. Beneše pro právní systém ČR


Jaroslav Kuba
(Pokračuji v reportování konference "Odsun Němců z Československa - 65 let poté" kterou dne 29. listopadu 2011 uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu. Dalším přednášejícím ve třetím panelu konference "Právní důsledky odsunu německé menšiny z ČSR" byl JUDr. PhDr. Jaroslav Kuba, CSc., poradce prezidenta ČR.)

Jaroslav Kuba nás předem upozornil, že nás neseznámí s žádnou převratnou analýzou, pouze sdělí své zkušenosti s přijímáním "Evropské ústavy ve znění Lisabonské smlouvy," jež klade smlouvy lidských práv nade vše. Citoval příslušné články, odstavce, protokoly. Zastavil se zejména u prohlášení o "přednosti práva" Evropské unie před národním právem, kterážto přednost je realizována soudními rozhodnutími Evropského soudního dvora. Tato soudní rozhodnutí mohou být politicky ovlivňována, a hlavně – nejsou přezkoumatelná! Vzniká zde tak systémové legislativní riziko, a to i ve vztahu k dekretům prezidenta republiky. Zdaleka se nejedná pouze o mediálně propíranou konfiskaci majetků.

Tyto dekrety jsou integrální součástí českého právního řádu a zajišťují jeho právní kontinuitu. Jejich první část byla přijímána ještě v exilu. Jedná se např. o Ústavní dekret č. 11 ze dne 3. srpna 1944, o obnovení právního pořádku, který prohlašuje, že zákony, přijaté v této době na našem území, nejsou součástí československého právního řádu. Buďto budou dnešní soudy postupovat i nadále v této kontinuitě – anebo v diskontinuitě v souladu s jurisdikcí okupantů.

Další část dekretů pochází z období těsně po válce, tedy 4.5. až 28.10. 1945. Pokud by tyto dekrety byly zrušeny, pak by došlo k diskontinuitě, protože v této době zde nebyl souběh jiných zákonů. Zavládlo by právní vakuum.

Poslanecká sněmovna 18. února 2009 schválila Lisabonskou smlouvu s dodatkem, že "odmítá snahy o extenzivní výklad rozsahu uplatnění Listiny základních práv Evropské unie a s tím spojené pokusy o otevírání otázek souvisejících s koncem a výsledky druhé světové války. Listina základních práv EU nemůže působit retroaktivně a zpochybnit tak právní a majetkové vztahy." Ovšem v kapitole C v bodu čísle 53, což je  Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie, tak jasné vyhlášení proti retroaktivitě není! Postoj české Sněmovny není ani zařazen do připojených Vysvětlení. V budoucnosti tedy bude záležet pouze na náhodě, jak bude soudní dvůr EU posuzovat žaloby na platnost dekretů. Majetkové požadavky na ČR z poválečné doby přitom už u soudního dvoru leží.

Poláci si vyjednali Protokol č. 30, podle kterého je polské právo vždy nadřazeno právu unijnímu. My budeme muset postupovat jinak, aby nemohlo dojít k prolomení našeho právního pořádku, kdy o něm můžou rozhodovat třeba soudci z Malty …

Jaroslav Kuba pak přičinil osobní poznámku k projednávání Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem – zastupoval totiž 17 senátorů, kteří smlouvu do Brna poslali. Senátor Jiří Oberfalzer příslušné podání donesl 29. září. 2009 do podatelny ÚS osobně. Posléze se z médií dověděl, že jeho materiál byl změněný a neobsahoval důležité náležitosti. Senátor Oberfalzer pak předal dodatek, ale i ten nakonec obsahoval něco jiného.

Výjimku z Listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy požadoval prezident Václav Klaus. Maďarský ministr zahraničí Péter Balázs se proti tomuto požadavku postavil. Zejména však sudetští Němci považovali tento požadavek na "nepřijatelný". Johann Slezak z vedení Sudetoněmeckého landsmanšaftu se dokonce v době kolem 91. výročí vzniku ČSR (27. října 2009) obrátil na kancléřku Angelu Merkelovou, aby tuto výjimku odmítla. "Naděje sudetských Němců směřují k Evropě".

Při této příležitosti vyšlo najevo, že předseda ÚS Pavel Rychetský přijal v polovině září německého velvyslance Johannese Haindla. Teď budu citovat z novinové zprávy: "Pan velvyslanec byl nově jmenovaný, přijel se "v prvé řadě představit." A v druhé řadě? "Kromě jiných bylo diskutováno i nejaktuálnější téma, kterým je přezkum Lisabonské smlouvy. Protože pan velvyslanec je právník, měl zprávy o tom, jak rozhodoval německý ústavní soud a zajímalo ho, jak vypadá přezkum Lisabonské smlouvy v České republice. (Z vyjádření mluvčího Ústavního soudu Vlastimila Göttingera.)

Ústavní soud České republiky zahájil jednání dne 27. října 2009 rovnou odročením, aby bylo možno sebrat další podněty. Takže mohl být na ÚS dopraven 2. dodatek senátního podání, který byl konečně relevantní. Ústavní soud ústy svého předsedy Rychetského 3. listopadu 2009 ihned po začátku jednání pravil, že napadené části smlouvy "nejsou v rozporu s ústavním pořádkem České republiky". Klaus ji podepsal téhož dne v 15:00.

Mezitím - 30. října - dala EU České republice výjimku z Listiny základních práv EU kterou Klaus požadoval. Nicméně riziko prolomení dekretů prezidenta republiky ze strany "Evropy" přesto trvá. Zatím nedošlo k jeho právnímu ošetření ze všech možných stran. V budoucnu bude hodně záležet i na demagogii poslanců a senátorů za ČSSD.

(Příště poreferuji o přednášce" Odsun Němců jako faktor čs.-německých jednání v letech 1956-1974", kterou přednesl Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.)

Viz i předcházející části zprávy z konference Odsun Němců z Československa – 65 let poté, kterou uspořádala v Ústí nad Labem Univerzita J.E. Purkyně společně se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011:

Eva Hahnová: Čtyři odsuny Němců z Evropy.
Martin D. Brown: Etnické čistky? Od kdy?
Piotr M. Majewski: Kdy Poláci pochopili Čechy.
Václav Houžvička: Co dělí a co sjednocuje střední Evropu.
Diskuse k první části konference: Poválečná vysídlení, přesídlení, vyhnání, deportace, repatriace a německá koncepce.
René Petráš: Zneužití menšinových práv jako důvod jejich zániku

Další fotografie z konference viz ve fotogalerii.

77 komentářů:

Jakub S. řekl(a)...

Pardon, já jsem ještě nečetl, ale honem musím upozornit na unikátní rozhl. hru - Dickens: Hlídač, dnes 21.30-22 na Vltavě; Mil. H o l u b , Z. Hradilák atd. O s t r a v s k á klasika! A navazuje další Dickens, z Brna (98).

informace řekl(a)...

Šamane,
co znamená přesně: Zatím nedošlo k jeho právnímu ošetření ze všech možných stran?
Děkuji.

Šaman řekl(a)...

To je hlavně dohromady s tou další větou, Informace: "Zatím nedošlo k jeho právnímu ošetření ze všech možných stran. V budoucnu bude hodně záležet i na demagogii poslanců a senátorů za ČSSD."

Výjimka pro ČR je v písmenu (či jak to nazvat) C - Prohlášení členských států stanovena hodně vágně:

"53. Prohlášení České republiky k Listině základních práv Evropské unie

1. Česká republika připomíná, že ustanovení Listiny základních práv Evropské unie jsou určena orgánům a institucím Evropské unie v souladu se zásadou subsidiarity a rozdělením pravomocí mezi Evropskou unií a jejími členskými státy, jak bylo znovu potvrzeno v prohlášení (č. 18) o vymezení pravomocí. Česká republika zdůrazňuje, že její ustanovení jsou určena členským státům pouze tehdy, pokud provádějí právo Unie, a nikoli tehdy, když přijímají nebo provádějí vnitrostátní právo nezávisle na právu Unie.

2. Česká republika rovněž zdůrazňuje, že Listina nerozšiřuje oblast uplatňování práva Unie a nezakládá žádnou novou pravomoc Unie. Listina nezužuje oblast uplatňování vnitrostátního práva a neomezuje žádné současné pravomoci vnitrostátních orgánů v této oblasti.

3. Česká republika podtrhuje, že pokud Listina uznává základní práva a zásady, které vyplývají z ústavních zvyklostí společných členským státům, tato práva a zásady musí být vykládány v souladu s těmito zvyklostmi.

4. Česká republika dále zdůrazňuje, že žádné ustanovení této Listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských práv a základních svobod, které jsou v oblasti své působnosti uznávány právem Unie a mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Unie nebo všechny její členské státy, včetně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a ústavami členských států."

ČR "zdůrazňuje, podtrhuje, připomíná" - ale to jsou jen slova, určená domácímu obecenstvu, na která Soudní dvůr vůbec nemusí brát zřetel!

ČR byla slíbena výjimka, která se do smlouvy vsune společně s přijetím Chorvatska. Snahu nespojovat tyhle dvě věci při hlasování v českém parlamentu vyvíjí ČSSD. (Viz odkaz na článek v tom textu.) Která se v tomto bodě možná domluví s TOP 09. Takže tím pádem nebude výjimka, a tím pádem se soukromé osoby budou moci obracet na Evropský soudní dvůr s nároky na zabavené majetky i v době před platností restitučního zákona (1948). V čemž jim už dříve pomáhaly některé české soudy.

Nu vot. Německý velvyslanec jedná s předsedou Ústavního soudu o sporu ohledně Lisabonské smlouvy, a Rychetský si ji pak vezme osobně na triko!!! Vylosovaný soudce náhle musí na zahraniční cestu a nemá čas, už se nelosuje, ale pan Rychetský rozhoduje. V jiném státě by ministerstvo zahraničních věcí vydalo nótu, italský tisk by napsal, že Němci do toho nemají strkat svůj rypák, a ústavní soudce - co ten, když už nad ním nikdo není? Toho by tisk roztrhal na maděru.

Šaman řekl(a)...

Kdyby tomu někdo nerozumněl, tak přeložím z němčiny:

Předseda ÚS Pavel Rychetský přijal v polovině září 2009 německého velvyslance Johannese Haindla. "Kromě jiných bylo diskutováno i nejaktuálnější téma, kterým je přezkum Lisabonské smlouvy. Pana velvyslance zajímalo, jak vypadá přezkum Lisabonské smlouvy v České republice."
= "strkat sem svůj rypák".

Větší vlastenec řekl(a)...

Ale to je přece jasné, že Němci jsou a vždy budou našimi nepřáteli. DĚDIČNÝMI nepřáteli.
Kdyby nedejLenine kolaborantská proevropská pravicová vláda zrušila Dekrety presidenta republiky, zaplaví Němci celou naši vlast - jako vražedná povodeň.
A byl by s námi konec - vzplály by nové Lidice, na práci do Reichu by byly odvlečeny miliony našinců, co dosud nerozkradli buržousti, feudálové a církev, ukradli by Němci.
Marxví, kdo z nás by se dočkal osvobození, kdo by se dožil příchodu nepřemožitelné Armády Ruské federace.

Prostě - jak to pořád píšu, jak to Velký Šaman pořád publikuje : Naše národní a státní existence spočívá na třech pilířích - na humánním odsunu (Němců, Maďarů a Židů), na humánním znárodnění, a na pevném spojení naší vlasti s velkým Ruskem.
A právě druhý pilíř je z větší části zbudován z pevné masy Dekretů - vždyť bytostný národní socialista E.Beneš plánoval znárodnění již od počátků ČSR, avšak provésti je nemohl právě kvůli přítomnosti Němců a Maďarů na našem území.
Proto teprve důsledný odsun (Pozor ! Humánní odsun nepřizpůsobivých NENÍ řešen Dekrety !) umožnil znárodnění a plynulý přechod naší vlasti k socialismu.
Proto Dekrety jsou - a vždy budou - trnem v oku Euroameričanů, našich zavilých dědičných nepřátel.
Proto dědičný nepřítel bude vždy plivat na Dekrety stejně záštiplně, jako plive na naše svaté Rukopisy, jako kydá hnůj na Právo na sebeurčení některých národů z roku 1918.

Proto vší náš lid bude do poslední kapky krve, do posledního náboje a ručního granátu Dekrety hájit. Proto raději všichni padneme na barikádách a vozových hradbách, než bychom nepřátelům vydali Rukopisy a naše pohraničí.
Ale všichni nepadneme - až nám bude nejhůře, jako Blaničtí rytíři přispěchají legendární vojska z dávných kronik. A jednou, jednou po boku Jan a Ivan vyjdou z naší Západní Asie, půjdou přes spáleniště, přes krvavé řeky - Směr: Paříž !
Teprve až bude celá Evropa osvobozená od našich dědičných nepřátel, bude zajištěn mír a klid na naši tvůrčí práci.
Teprve tehdy se Dekrety presidenta republiky stanou součástí minulosti, naší slavné revoluční minulosti.
A pak se bude tančit všude !

Nemáme právo polevit v obhajobě národních zájmů, v úsilí o zastavení úspěšnosti germanizace myšlení. Věnujme vysokou pozornost hledání cest k mládeži s cílem zabránit jejímu odnárodňování a jejímu podléhání amerikanizaci životního stylu. Braňme historickou pravdu před jejím účelovým zkreslováním.
(Ing.Karel Janda, předseda Národní rady Klubů českého pohraničí, duben 2010)

A.S. Pergill řekl(a)...

Stále víc se ukazuje, že EU není nic jiného než pokus o "čtvrtou říši". Je třeba volit antievropské strany (třeba DSSS), které nás z EU vyvedou (a tím i z pod jurisdikce evropského "soudu").
A je třeba se připravit tak, aby nacistický agresor byl jednoznačně ujištěn, že i případný úspěch bude spojen s tak velkými materiálními a lidskými ztrátami, že se mu agrese za účelem změny výsledku WW2 nevyplatí.

Harpyje řekl(a)...

A to Vám nevadí, Aspergille, že Vandasovi nácci spolupracují s německými nácky?

informace řekl(a)...

Promiňte, Šamane,
nejsem právník a budu mít dlouhé vedení, ale několik věcí dost dobře nechápu. Píšete:
"Výjimka pro ČR je v písmenu (či jak to nazvat) C - Prohlášení členských států stanovena hodně vágně.
Česká republika připomíná, rovněž zdůrazňuje, dále zdůrazňuje, ..."

Tedy Česká republika v textu nepožaduje, to za prvé.
Za druhé, proč ČSSD chce hlasovat separátně o přijetí Chorvatska a o Vyjímce? Je proti přijetí vyjímky i českým parlamentem? No to by byl tedy dokonalý průšvih. Smlouva o přijetí Chorvatska do EU má být podle stanov EU ratifikována všemi členskými státy. Budou-li tak postupovat všechny nebo alespoň některé, není tu žádná záruka, že bude Vyjímka přijata.
Připomínám, že Maďaři již několikrát interpelovali EP o platnosti Benešových dekretů a o jejich slučitelnosti s evropským právním systémem.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-4776+0+DOC+XML+V0//DE
Parlamentarische Anfragen
2. Oktober 2007

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-001925+0+DOC+XML+V0//HU
Parlamenti kérdések
2011. március 3.

Odpověď EKna intepelaci:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-001925&language=IT

Smouvy s Chorvatskem mají být ratifikovány do 1.7.2013. Takže chválení Výjimky není jisté, natož automatické, když budou parlamenty hlasovat o dvou věcech separátně?
A je to oddělení Vyjímky od smlouvy procedurálně legální?

Větší vlastenec řekl(a)...

Soudruh a soukmenovec A.S.Pergill má SKORO naprostou pravdu.
Stačí zaměnit zavádějící termín "nacistický" (národně socialistický) za správný termín "fašistický", a jsme doma.
Opravdu DOMA, protože my všichni, drazí vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci, si nepřejeme nic jiného, než OBNOVENÍ NAŠEHO NÁRODNÍHO SOCIALISMU.
Přesněji : národního s určitými mezinárodními prvky.
Ano, socialismus pro náš národ, pro naši rasu; ne pro Cikány, Židy, Němce a ostatní k nám nalezlé Euroameričany - to je náš konečný cíl.
Národní socialismus pro nás zdravé, ne pro buzeranty a jiné podobné úchyly, jiné nepřizpůsobivé.

Možná se někomu moje upřímná a OTEVŘENÁ slova nebudou líbit. Jenže, drazí vlastenci, jde jen o shrnutí Vašich ctěných příspěvků, Vašich vlasteneckých slov, myšlenek a přání.
Proto Vás všechny miluji, proto jste opravdovými českými vlastenci.

Zabraňme snahám o revizi výsledků 2.světové války ! Zabraňme rozpadu Československa a Sovětského svazu, zabraňme sjednocení Německa ! Zabraňme návratu Němců, kapitalismu a demokracie do naší vlasti ! *** Volte ČSNS 2005 a KSČM !

informace řekl(a)...

Pergille,
nefantazírujte. S DSSS se dostanete akorát, no víte kam.
Jedin možná cesta je diplomatický nátlak a hrozba, že smouvu český parlament nebude ratifikovat. Jenže to by chtělo politickou jednotu, i ve vládě.
Umí si ti oponenti představit, čemu by musela ČR čelit? To ať to rovnou zbalí a jdou domů. V čele s knížetem.

Harpyje řekl(a)...

"Již dříve jsem říkal, že podpis smlouvy naplňuje znaky velezrady spíše než její odmítnutí. Jenže v situaci, kdy veškerá politická reprezentace ústavní většinou touží po podmanění republiky a Ústavní soud nehájí český ústavní pořádek, nemá prezident na vybranou." (Jiří Oberfalzer).
Nemají to lehké ti čeští vlastenci. Jak uhájit suverenitu, proti přesile globálna a německé Evropy, zevnitř ohrožovanou velezrádným eurohujerem Švancenbergem? Vyvést svůj národ z EU otroctví dokáže pouze velký a prozíravý státník, na jehož slova vždy dochází. Vandas to není. :-/

informace řekl(a)...

Na Psu zase perlí pan Krystlík. Nejsem právník a neznám české zákony, ale v italském zákoníku abrogace et nunc znamená, že zákony pozbývají platnosti od data jejich zrušení bez retroaktivní platnosti (což si asi pan Krystlík neuvědomuje). Abrogace et tunc zase znamená úplné zrušení zákona od doby jeho vydání, protože je v nesouladu s ústavou. Tedy s retroaktivní platností. V případě "iragionevolezza" (neoprávněnosti) může Ústavní soud abrogaci zákona prohlásit za neplatnou.
To tedy podle italského práva.

Větší vlastenec řekl(a)...

Co nám hrozí
aneb
Česko bez Dekretů = Rusko bez Putina

Drazí vlastenci, přátelé, soudruzi a soukmenovci !
Je jasné, proč naši dědiční nepřátelé tak usilují o odstranění Dekretů presidenta republiky z našeho právního systému - aby nás mohli zničit.
Jak by to vypadalo, kdyby padl v současnosti nejpevnější ze tří pilířů naší státní a národní existence ?
Bylo by to PEKLO, doslova a do písmene.
Bylo by to takové peklo, jaké pro Ruskou federaci připravují Euroameričani, naši společní dědiční nepřátelé.
Zde můžete toto peklo přímo shlédnout : Россия без Путина? Апокалипсис завтра!‬

Ano, Rusko bez Vladimíra Vladimiroviče upadá do chaosu a násilí, je na kusy trháno prdelatou Merkelovou a trpaslíkem Sarkozym, nastupují Američani, Gruzínci a Židi.

A přesně totéž by se dělo Česku bez Dekretů a Václava Klause.


Chraňme jako oko v hlavě naše Dekrety a naše Rukopisy ! Nedejme si nikdy vzít naši oprávněnou hrdost na Husitské revoluční hnutí a dobu budování socialismu !
Stůjme pevně za naším prezidentem, buďme vždy připraveni postavit vozovou hradbu na obranu naší vlasti proti Euroameričanům, tyranům a zrádcům všem !


S námi Nesmrtelný Lenin, kdo proti nám ?!

EK řekl(a)...

Vážení,
zde:
"http://www.flightradar24.com/" nahlédněte kam letí evropa a kam odlétá svět. Zanechte hloupého hašteření a snažte se o alespoň o přízemní let podle velkého VV. Pohled je to podnětný, hlavně odkud a kam!
čest v šest.

creativ řekl(a)...

http://creartiv3.blogspot.com/2012/01/merkozy.html

Kopretina řekl(a)...

Více než řešit problémy se Sudeťáky, bychom se měli zabývat otázkou Íránu a jeho genocidních choutek...Sudeťáci nikomu neublíží, někteří se provinili, jiní nikoliv, ale tato otázka nikomu neublíží...ale íránští ajatoláhové hrozí zničením Izraele a vyhubení židovského národa, to bychom měli řešit...Skrývám v sobě jedno děsivé tajemství, pro které by mě pan Vlk zadupal do země...

Kopretina řekl(a)...

Tady je skutečně "překrásný článek"
http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/7246-havel-si-pral-navrat-sudetskych-nemcu-i-jejich-majetku.aspx
Je zajímavé, že ti "autentičtí konzervativci" ti "pravičáci" se s rudými bolševiky na všem shodnou...nenávist k Sudeťákům, nenávist k Havlovi,neokonům a EU...To nejsou žádní pravičáci, ale hnědí bolševici...

Harpyje řekl(a)...

Slabota, kreativní.
http://www.sve-fre.de/media/img/weblog/merkozy-angela-merkel-nicolas-sarkozy.jpg

Kopretina řekl(a)...

Bezva...Někdo má fantazii...Holt Merkozy... :-)
Ale mám ještě dobrý odkaz...Alkoholik Havel byl na chlapečky

http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8696-alkoholik-vaclav-havel-byl-na-chlapecky-disident-vzpomina.aspx

Lukáš Petřík, to je tedy netvor....

Anonymní řekl(a)...

Vážený Větší vlastenče!

Veclice oceňuji Vaše diskusní příspěvky. Jen tak dál, republiku si rozvacet nenecháme!

Tomášč Krystlík
---

Anonymní řekl(a)...

Šamane,

docela by se slušelo zaujmout v NevPsu nebo zde stanovisko v výtkám týkajícím se Vašeho velepitomého článku.

Tomáš Krystlík
---

Harpyje řekl(a)...

Ten druhý pokus byl už o něco lepší, veclice vážený anonymní Tomášči Krystlíku.
Dzp.

informace řekl(a)...

Že by to byl sám pan Krystlík "in persona"? Nějak mu napětím koktají prsty. Veclice, při stanovisku v výtkám.
Anebo je to náš známý důvěrný?

Kopretina řekl(a)...

Pan vážený Tomáš Krystlík, ten také perlí...A anonymní důvěrný, kde je mu konec? :-)))

Větší vlastenec řekl(a)...

A hele, německo-euroamerický agent Krystlík se ozval.

No tak podívej, ty krysí zrádče národa a Vlasti : Ne že s tebou se nebudeme mazat; BUDEME, a pěkně pomalu - po leninsku, po husitsku.
Až úplně nakonec na tebe pustíme vlastence draka, aby ti prostřílel všechny velké klouby z pistole velké ráže; až úplně nakonec.
A bude se ti to zdát dlouhé jako současná euroamerická okupace naší vlasti, to si tedy piš.
Nebo raději : Na to si tedy vážně vezmi jed, a to HNED TEĎ.
Budeš to mít rychleji za sebou, a my si s tebou nebudeme muset špinit podlahu výslechové místnosti.

Na shledanou v lepších časech; na BRZKOU shledanou.

Schumacher řekl(a)...

Dovolím si konstatovat, že "právni vakuum" není až takový problém jak se zdá. Je snadono vyplnitelné a nahraditelné klackem. Ostatně, v mezních situacích stačí jen klacek bez doprovodného okecávání. Kdosi kdysi chtěl něco učinit, tak to učinil. Mohl si to dovolit, protože byl v přesile.Na počátku byl jeho záměr. Aby to nějak vypadalo, pro dekórum vydal náležitá lejstra. To se tak dělá. V dobách kdy nebyla lejstra, protože nebyl papír, inkoust, brk, razítka, kafe, glotové rukávy a podobné nezbytnosti, náčelník zavelel (asi tahle : "Hůůůgrrr ham háááá"), ukázal směr, tlupa popadla klacky a hrr na nepřítele. Pak došlo na kýžené dělení kořisti. Místní umělec to pak vymaloval hlinkou na stěnu jeskyně. Jenže se to nezachovalo, protože za čas totéž provedla jiná tlupa a její umělec ono přemaloval něčím jiným. A tak dál. Tak co chcete prakticky řešit ? V dohledné době všichni pamětníci a účastníci zté či oné strany vymřou. Ostatním se nepochybně uleví. Sice se tu a tam najde někdo, kdo by se o to či ono hrdlil, jenže bude to podobné jako by se nyní chtěl hrdlit o Falc, Korutany či "Hornídolní" a dokládal to počmáraným pergamenem s olámanými pečetěmi, mávaje s ním a křičel "Já mám právo!". Jenže pergamen není klacek.

Schumacher řekl(a)...

Kpretino, to je zajímavý nápad. Jak by naše zabývání tady mělo vypadat, jakou by mělo mít formu a jaký zamýšlený účinek ? Co konkrétního navrhujete ?

Větší vlastenec řekl(a)...

Moje řeč, drahý p.b.s.s.Schumachře; moje řeč :
Ta všivá euroamerická "civilizace" a "kultura" je založena na klacku, na právu silnějšího, na šlapání po slabších. Platí v ní, že vítěz má vždycky pravdu. Poražený je zašlapán do prachu, památka na něj je nejdříve poplivána, a pak setřena - jak plivanec.
Tak jsme my Slovani přišli o Hřím (dnes "Řím"), tak jsme my opravdoví vlastenci byli již několikrát dočasně poraženi - Zikmundem, Habsburky, Masarykem, a nejnověji Euroameričany.
Ale naše civilizace se vždy dokázala obnovit - jako ze sutin SSSR povstal Vladimír Vladimirovič a Velká Rus, jako z rozvalin ČSSR povstali J.Paroubek a V.Klaus, tak povstane i svobodné a samostatné Česko-Moravsko.
Z oken tzv.Strakovy akademie vyházíme euroamerické agenty a buržoasní zaprodance, na nádvoří Černínského paláce dopadne kníratý německý feudál.
Pak smažeme vylhané nápisy, odstraníme reklamy na úpadkovou společnost, vrátíme na místo sochy V.I.Lenina a Kl.Gottwalda.
Opět se naší vlastí rozezní radostný dětský smích, veselé zvuky dechové hudby, hukot traktorů, jásot tryskáčů, buchot bucharů a mladých nadšených srdcí.

A tančit, tančit se bude všude !

Kopretina řekl(a)...

Jak se zabývat problematikou? Rozšiřovat si vědomosti po židovsku, studovat z knih (Paul Johnson-Dějiny židovského národa, Martin Gilbert-Izrael dějiny, Židé ve 20. století, Ludwig Schneider-Stokrát o Izraeli, Ian Black, Benny Morris-Mossad, izraelské tajné války, Leon Uris-Exodus, Tomáš Pěkný-Dějiny Židů v Čechách a na Moravě)...pak si hledat informace z internetových stránek, ale z důvěryhodných, ne ze Zvědavce, Blicích listů, Národního odporu, Outsidermedie...a tak a pak o dané problematice debatovat. Nastudovat si třeba kapitolu z knihy Mossad izraelské tajné války-"Mílovými kroky vpřed 1956-1967" a pak debatovat, vyměňovat si postřehy...A pokud se nám číst a studovat nechce, tak obecně si vyměňovat dosavadní vědomosti a dobrat se určitého konce...

Anonymní řekl(a)...

No, Herr Rattlik (Ratte - krysa pro nechápavé) se zřejmě cítí, jako by mu někdo rozkopával bábovičky, když se objeví nějaký článek nebo komentář, který není v řádné linii (německé nacionálně socialistické) strany a začne pak vidět rudo-hnědě...
Jeho výroky vypadají jako modernizovaná verze tezí Josefa Pfitznera. Možná by si měl připomenout, že toho 6. září 1945 v Praze pověsili...

Větší vlastenec řekl(a)...

Recept naší milé Lízy Kopretiny na spásu světa : Rozšiřovat si vědomosti po židovsku.

Čili nechat si vymýt mozek dočista dočista; jako jej má vymytý ona sama.

To jsem rád, že to takto hezky napsala bez pobízení, bez mučení.

Míru zdar !

Schumacher řekl(a)...

Tak mě napadá přirovnání, že požadavek na zrušení "dekretů" je jako bych z dnešního hovna chtěl zrekonstruovat včerejší biftek. Což je nesmysl, protože ony dekrety stejně jako včerejší biftek byly zkonzumovány.

Kopretina řekl(a)...

Toto je bezvadná skupinka, nejhorší z nejhorších
K.Lažnovský, V.Krychtálek, E.Vajtauer, V. Ryba, J.Křemen, V.Crha, K.Werner, ideově zformovaná pronacistická skupina, jejíž existence byla spojena s podporou státního tajemníka K.H. Franka a německé bezpečnostní policie. Ideologie této slupiny vycházela z výrazné spolupráce s okupačním režimem, podobně jako tomu bylo u E.Moravce. Tito kolaboranští novináři se bezvýhradně ztotožnili s principy nacismu - a plně podporovali nacistické Německo v jeho úsilí o vítězství ve válce. ...Možná, že pan Krytslík se shlédl v těchto pánech...

Schumacher řekl(a)...

Kpretino, to je správné. Izraelité by si naopak četli Palackého, rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, Babičku...Pěkné by to bylo.

Schumacher řekl(a)...

Pergille, s tou DSS to není nejlepší nápad. Ono stačí jak teď venku mrzne. Když si představím jak ve třiačtyřicátém mrzlo u Stalingradu, velmi nerad bych si to zopakoval pod vlajkou DSS.

Kopretina řekl(a)...

Ano bylo by to moc pěkné, respektive Izraelité by si měli číst knihy Masaryka, filosemity a sionisty, Masaryk prosazoval obnovení židovského státu v Eretz Yisrael...
A pro pana Krytslíka, aktivističtí novináři byli po skončení II. světové války spravedlivě potrestáni...Alespoň na někdo byl za svou kolaboraci odsouzen

3.3 Poválečné potrestání aktivistických novinářů

Po osvobození byla ve Svazu československých novinářů zřízena Komise pro očistu novinářského stavu, jejímž úkolem bylo prozkoumat činnost a chování všech žurnalistů po celou dobu okupace. Tato komise navrhla a předsednictvo Svazu českých novinářů schválilo vyloučení celkem 83 osob. Jednalo se o novináře, kteří se podle mínění komise nejvíce provinili prací pro okupanty.
Národní soud odsoudil k trestu smrti celkem sedm novinářů. Byli to Antonín Jarmil Kožíšek (Moravské noviny a později Polední list), Vladimír Krychtálek (Večer a později Venkov), Alois Kříž (Vlajka a později Rozhlas), Karel Werner (Polední list a později Večerní České slovo) a Rudolf Novák (Arijský boj). Těchto pět mužů bylo podle rozsudku popraveno; Jaroslav Křemen (A-Zet a později Lidový deník) byl prezidentem Benešem omilostněn, zatímco Emanuel Vajtauer byl odsouzen v nepřítomnosti, neboť zřejmě uprchl do zahraničí, s nejvyšší pravděpodobností do Německa. Některé další přední šéfredaktory odsoudil Národní soud k víceletému žaláři.
I slovo může zabíjet...I my jsme měli streicherovce...

Větší vlastenec řekl(a)...

A Dekrety presidenta republiky kdyby si ti Židi četli, to by bylo !
Jenže právě ti Židi (spolu s Němci) nejvíc tlačí na zrušení Dekretů. Stejně jako tlačili na Masaryka, aby plival na Rukopisy a naše vlastenecké cítění, aby pošpinil vlastence dr.Baxu.
Proč ?
Protože naše národní obrození je připravilo o poslušné otroky.
Protože povědomost o tzv.rituální vraždě varovala naše matky, naše panny.
Protože Dekrety připravily naše dědičné nepřátele o OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ neprávem nabytého majetku.

V tomto bodě se mýlíte, drahý p.b.s.s.Schumachře : Dekrety ani zdaleka nejsou "zkonzumovány". Znárodnění stále platí.
To jen současná kolaborantská vláda následuje kroky zrádce Havla. Po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem se již jednou znárodněné podniky opět vrátí do rukou všeho našeho lidu.

A pak se bude tančit všude !

informace řekl(a)...

Podle výpočtů Kiel Institute for the World Economy při snížení nominální hodnoty o 75% poloviny řeckých úvěrových papírů (jedná se o 120 miliard z celkového počtu circa 250 miliard euro) , které mají v rukách soukromí věřitelé, německé banky by přišly asi o 33 miliard euro. Není to málo, a budou to muset zaplatit malí poplatníci.
Co budou asi říkat? Asi zrovna Merkelovou nebudou velebit.(Milano Finanza)

Kopretina řekl(a)...

Proč Česko podporuje Izrael?
Kníže Schwarzemberg, pan šlechtic...
http://zidovskelisty.blog.cz/1202/karel-schwarzenberg-proc-cesko-podporuje-izrael

informace řekl(a)...

A jestli pak pan Krystlík, tak znalý latinských termínů, ví co znamená princip Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata, který je základem římského práva?

Anonymní řekl(a)...

Autore článku, vidím, že jste zbabělý.: dí pan Krystlík.
Nevylezl byste z úkrytu a nezaujal stanovisko k výtkám?
A na jaké "výtky" by měl proboha autor odpovídat? Na ty Vaše cancy?

Schumacher řekl(a)...

Můj aktuální názor, jestli to či ono, tak svíčkovou se šesti.
Dobrou noc. A přikrejte se ať vám nenastydnou nohy.

stk řekl(a)...

Kingova "Černočerná tma" je podstatně kvalitnější duševní strava než zdejší dnešní hospodská diskuze.
Jen jednu poznámku pro VV, která ho potěší: Zešílela tady nějaká trouba od gramofonu. Takže přeji dobrou chuť! Některé věci jsou opravdu užitečnější, když projdou trávicím traktem.
A teď křížek, ne na čelo, ale kliknout vpravo nahoře a zase někdy...

Šaman řekl(a)...

Pane Krystlíku, těžko zde budu odpovídati na výtky, činěné na jiném webu. Zkopíruji pro zde čtoucí účastníky: Pan Krystlík míní, že poražené Německo nám vyplatilo reparace asi takto:
---
V kategorii B dostalo Československo 93 % přiřčeného podílu na reparační konferenci v Paříži. Byly to demontovaná průmyslová zařízení, námořní a říční obchodní lodě. Kategorie A bylo vše ostatní, zejména výrobky běžné výroby, zásoby a služby. Tedy zboží a suroviny. Zde slíbený podíl byl splněn na 65 %.
-----------
1. Výtka se nevztahuje k obsahu článku, takže nechápu, proč je zde zmíněna.
2. Není to pravda. Z CELKOVÝCH reparací Německo vyplatilo Československu pouze několik procent.

Moje stanovisko k reparacím je zde:
http://samanovodoupe.blogspot.com/2010/07/odskodneni-pro-odsunute-nemce-jiste-z.html

informace řekl(a)...

Já bych chtěla říci na závěr, alespoň mých příspěvků k diskuzi, že děkuji Šamanovi za podrobné shrnutí přednášky JUDr. PhDr. Jaroslava Kuby o situaci Vyjímky z Listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy, kterou požadoval prezident Václav Klaus, a kterou poskytla EU České republice 30. října 2009. Jak jste si všichni všimli, já v první řadě, jde o otázku zcela specifickou, k jejíž podstatě se mohou vyjádřit odborníci od "fochu", znalci mezinárodního, evropského a ústavního práva. Myslím, že ani ti se neshodují ve svých míněních, jak jsem mohla pozorovat při jiné diskuzi, myslím před několika měsíci na Psu.
Opakuji, jde o otázku iter legis Vyjímky, nejedná se o otázky reparací ani o zrušení Benešových dekretů "et nunc" anebo "et tunc". Proto nemá smysl sem podobné otázky zatahovat, zvlášť když někdo ani neví, co znamenají nebo obnášejí.
Děkuji tedy Šamanovi za článek, já jsem ho shledala zajímavým a hlavně poučným, pokud jde o politickou situaci kolem formulace Výjimky.

Anonymní řekl(a)...

Zkopírováno z dnešního Neviditelného psa, bez komentáře:

Odkud je Sigismund Netzer:
Autor: S. Netzer Datum: 08.02.2012 21:39
Bylo by skvělé, kdyby pan Netzer byl soudruh nebo přítel, kdyby byl prostě NAŠINEC. Jenže vše je jinak - to konečně vidí každý s IQ>80. Pan Sigismund Netzer se pokouší rozvracet naši již beztak téměř rozvrácenou republiku z Mnichova, přímo z centrály CIA. Prostě - jako obvykle, jako už od roku 1948. Musíme se obrnit trpělivostí.

Tyto rejdy, provozované prostřednictvím soukromých webových stránek (např.tzv.Neviditelný Pes apod.) skončí teprve po našem opětovném vítězství nad Euroamerikou, multikulti a globálnem. Což ještě asi letos nebude. Možná až příští rok, možná až za dva roky ...

Ale jednou tuto ohavnou propagandu prostě zrušíme - internet bude dostupný pouze pro opravdu potřebné instituce. Republiku si prostě rozvracet nedáme.

Čest a Nazdar !

informace řekl(a)...

Páni, to je rána z děla! A salve?

Šaman řekl(a)...

Z korespondence, kterou jsem vedl s panem Krystlíkem. Tedy co mi vyčítá:

Netušil jsem, vážený pane Kovanici, že nemáte přístup do diskuse v NevPsu. Váš přípis bych milerád strčil do diskuse, leč v LN a NevPsu je zábrana proti kopírovaným textům, ledaže bych to slovo od slova přepsal.

Vaše pochybení vidím v tom, že jako reportér, tedy žurnalista, jste nechal lži z oné konference projít bez komentáře, Hahnovou počínaje, konče Kubou. O to je Vaše mlčení závaznější, je-li Kuba poradcem Klause a navíc profesí právník. Když já zveřejňuji takové lživé texty, byť jako příklad intelektové nedostatečnosti, neopomenu na votum separatum redakce.

Ve Vaší website jsem našel tvrzení, že Auschwitz I-III osvobodila Rudá armáda. To je ale nepravda. Týden předtím odevzdaly SS správu všech třech táborů výboru z Häftlingů a vyzvaly vězně, že kdo chce, ať jde s nimi na západ. Elie Wiesel tak učinil, proč asi?

S pozdravem

Tomáš Krystlík

Šaman řekl(a)...

A moje odpověď na předcházející mail:

Pane Krystlíku,

pro Váš klid:

1. Na oné konferenci se neobjevovaly lži, desítka renomovaných historiků a právníků ze čtyř zemí předstoupila se svými tezemi. Které zcela korespondují s tím, co je mi známo. Není pravda, že jsem je nechal zcela projít bez komentáře, občas jsem nějaký doplněk přičinil.

2. Aušvic osvobodila Rudá armáda. Hovory o tom, že Týden předtím odevzdaly SS správu všech třech táborů výboru z Häftlingů a vyzvaly vězně, že kdo chce, ať jde s nimi na západ... je neuvěřitelná hovadina. A nebojím se říci, že jedna z Osvětimských lží. V táborech zůstalo jen pár tisíc lidí, které se nepodařilo evakuovat ani pozabíjet - i kvůli postupu Rudé armády.

Táta tam byl skoro až do konce, naschvál se přihlásil do "likvidačního komanda"; už slyšeli dunět ruská děla a doufali v osvobození. A věřte, že nechtěl jít "na západ", tedy na pochod smrti, ani nechtěl potom jet tři dny v otevřených uhlácích při děsných lednových mrazech, bez jídla a pití, kdy poblíž Mauthausenu vystoupilo z nejdřív přeplněného vagonu jen několik živých lidí, Vy hovado neuvěřitelné.

Do komentářů pod blogem mohu kopírovat, což asi s tímto mailem učiním. Původně jsem chtěl, abyste odvolal svoji urážku pod mým článkem na NP o mé zbabělosti. Již toho nečiním, neb je mi jakákoli vaše poznámka k mé osobě šuma fuk. Vy mne urazit totiž nemůžete žádnými svými žvásty. Teď jdu dokončit další článek, na kterém jsem pracoval celý den, společně s fotografiemi.

Sbohem,

Jan Kovanic

EK řekl(a)...

Tohle bylo kdys na nějaké stránce, zaujalo mne to a tak to kopíruji:

Pravda ma vzdy dva konce, jen bych chtel vedet co na to rekne pan TK z uradu "ahnenerbe" , jsem jen zvedav, zda chytne na prvni naslapnuti.

Je az s podivem jak pan TK mistrne v textech pouziva metodu vypracovanou uradem pro cistotu rasy Siedlungshauptamt der SS a odnozi Ahnenerbe. Metoda je prosta a jmenuje se zatajovani.
Nestoudne snahy zatajit minulost dovedla fasisticka masinerie k dokonalosti, cele nemecko zboznovalo Hitlera az do jeho padu. Na jare 1945 ale uz nikdo nebyl ochten prihlasit se k minulosti nebo jen pripustit straslivy nacisticky teror a uz vubec ne nest nejakou odpovednost za valku, ktera znicila vetsinu Evropy.
Denacifikace byl jeden velky podvod s trochou vybranych a potrestanych zlocincu. Samotni cynicti Nemci si pro tento proces nasli nove slovo-Persilscheine- premalovani na bilo. Tribunaly samotne jsou zname jako Mitlauferfabriken , tovarny na vyrobu "sympatizantu". V Cesku je vzit pojem "ja nic, ja muzikant.
Neni zajimava nahoda, ze pan TK podobnou metodiku vycita dnesnimu Cesku? Jde ale o Nemecky vynalez. A funkcni, s byvalou Nemeckou dukladnosti!!

A tak čest v šest!

A.S. Pergill řekl(a)...

To Informace,
Pokud půjčuji rizikovému dlužníkovi (a to riziko mám zakalkulováno v jinak nesmyslně vysokých úrocích), tak to buď vyjde a jsem v balíku, nebo nevyjde a ty peníze jako bych spláchl do WC (protože kdybych je spálil v kamnech, tak bych se alespoň trochu ohřál). A pokud z těch peněz dostanu alespoň něco zpět, tak je to svým způsobem výhra.
Rozhodně je těžce amorální lumpárna, když nyní bankéři chtějí, aby daňoví poplatníci pokryli jejich dobrovolně a s vidinou velikých zisků přijaté riziko. Oni by se s daňovými poplatníky také nedělili, kdyby jim ten risk vyšel.

A.S. Pergill řekl(a)...

To Schumacher:

Já nejsem z DSSS nijak nadšený, ale je to jediná strana, která má:
1. Jakžtakž šance na zvolení (existuje vícero stran s rozumnějšími programy, které ale v reálu nevolí ani všichni jejich členové)
2. Jakžtakž rozumný program: negativní stanovisko k ACTA, program na vyřešení (nikoli nekonečné neúčinné řešení) kriminality nepřizpůsobivých a sociálních parazitů, rozumná stanoviska v sociálních otázkách (jsou +- levý střed), kritický postoj k EU (pravděpodobně by iniciovali debatu na téma vystoupení), k církevním restitucím atd.
3. Se spoustou věcí, které hlásají, nesouhlasím (buď částečně nebo zcela), ale v případě vládnoucích stran zcela nesouhlasím s řadou věcí, které DĚLAJÍ a v případě opozice s řadou věcí, ve kterých vládní strany podpořili, případně které dělali, když byli u moci.

Beru je tedy jako "nejmenší zlo", nikoli jako "ideál", který prostě na naší politické scéně neexistuje.

informace řekl(a)...

Pergille,
v případu německých bank, jako jsou veřejné banky různých Laender, Commerzbank (z části státní) nebo Hypo Real Estate e WestLB, za které ručí státní kasa, nejde o spekulaci. Ty banky, podobně jako v ostatních zemích eurozony, nakoupily řecké dluhopisy, aby je stáhly z oběhu a tak omezily spekulaci. To byla linie dohodnutá mezi ECB a vládami. Takže teď by na to neměly doplácet. Podobně mají nacpaná břicha řeckými dluhopisy i státní centrální banky a sama ECB. Všechny dohromady, spolu s veřejnými bankami vlastní druhou polovinu řeckých státních dluhopisů. První polovina je v rukou privátních věřitelů, většinou spekulantů.
Teď ECB studuje systém, jak ty dluhopisy likvidovat, aby banky nepřišly o moc peněz. ECB navrhuje, aby se banky zřekly surplusu mezi cenou, za jakou dluhopisy nakoupily a jejich nominální hodnotou. Celá operace je provozována v rámci SMP (Securities Markets Programme), který má regulovat likviditu v eurozoně. ( o tom jak funguje,najdete více na bulletinu Italské centrální banky http://www.bancaditalia.it/eurosistema/comest/pubBCE/mb/2011/marzo/mb201103/andamenti_03_11.pdf)
O operaci píše podrobně il Sole24Ore. http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-02-09/caso-grecia-tavolo-063636.shtml?uuid=AafG06oE

Schumacher řekl(a)...

Pergille, to je nebezpečný omyl, který by byl krutě zaplacený tak jako podobné předešlé omyly. Acta je mi ukradená, co se týče oněch "nepřízpůsobivých" a "parazitů", je vysoká pravděpodobnost, že byste se spolu s nimi shledal v jednom lágru. Marné pozdní prohlédnutí. Představa, že tenhle problém, jako že vím, že je to velký a systémový problém, nevyřeší žádná "aktivistická" politická strana, zvlášť ne takováhle. Na dálku přes Velkou louži se to snadno radí, vyžrali bychom to my. Tohle tady už také bylo, jednoduché řešení složitých problémů a vyžrali to i kluci zpoza Velké louže, spousta jich tu a po celém světě má hroby. A pak z bláta do louže, čtyřicet let a v jiné podobě zahrnující všeobecné zhloupnutí jiným směrem už víc než dvacet let. DSSS je pro mě naprosto nepřijatelná. Lidé toho smýšlení jsou mi protivní, jejich program odporný, což pramení především z toho, že ve většině jde o blbce ve vleku zakomplexovaných neúspěšných kandidátů na inteligenci. Tohle opravdu, ale opravdu ne. Ve srovnání s tímhle je i KSČM příkladem liberální osvícenosti (To zas bude mít VV radost...).

informace řekl(a)...

Pergille,
WSJ o politice ECB v otázce snížení řeckého dluhu a omezení jeho dopadu na evropské banky.
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204136404577208432422300656.html
Dnes se koná také meeting ECB a Bank of England o monetární politice a krizi.

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Kovanici,

neměl byste uvádět nepravdy o percentuálním plnění reparací Německem vůči ČSR. Je to tak, jak píši. Opsal jsem to, jak jinak. Zdroj: Kučera, Jaroslav: „Žralok nebude nikdy tak silný“. Čs. zahraniční politika vůči Německu 1945–1948. Argo, Praha 2005. Račte si onu publikaci opatřit, než zase začnete žvanit.

Tomáš Krystlík
---

Anonymní řekl(a)...

Vážený pane Kovanici,

nezveřejnil jste zde tento můj přípis:

"No, vidíte, vážený pane Kovanici, ale ono zfalšování dějin o osvobození Auschwitzu Rudou armádou je doloženo. Bylo to jako v Praze, jen s delším časovým odstupem. Doporučuji se seznámit se vzpomínkami Elii Wiesela.

´Renomovaní historici a právníci´. Asi netušíte, že historici a nakonec i právníci lžou ve jménu národní doktríny o sto šest. Bez výjimky. Dodnes velmi nápadné u Čechů, Slováků a Srbů, kteří s tím nepřestali. Příklady: Nikdo z cz-historiků neprozradí, že Sudetoněmcům byla říšská státní příslušnost vnucena a nemohli optovat pro ČSR (zdroj: č. 300/1938 Sb.), potažmo pro protektorát. Nikdo vám neřekne, že francouzsko-sovětská smlouva o vzájemné pomoci z roku 1935, ke které se připojila i ČSR ohrožovala mír v Evropě, protože v podpisovém protokolu, v Části I, je napsáno, že signatářské země (F a SSSR) si přijdou na pomoc, i když Společnost národů neoznačí útok na jednu z nich za nevyprovokovanou agresi (najdete v internetu: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/js09/dejiny/web/prameny/08/Smlouva_o_vzajemne_pomoci_mezi_Francii_a_SSSR_z_2._kvetna_1935.pdf).

Pan Kuba lže, když zmiňuje pouze neplatnost Benešových dekretů ex tunc a ne ex nunc. tak hloupý coby právník být snad nemůže. A Vy jste povinen, coby reportér, na tuto skutečnost upozornit. Místo toho jste na veřejnost pustil polopravdy a nepravdy i jiných řečníků tamější konference, aniž jste se je pokusil uvést na správnou míru. Buď je Váš mozek ovládán národními pudy a není schopen kritického myšlení, nebo tak činíte záměrně. V obou případech byste se měl zdržet reportérství a psaní na tato témata.

S pozdravem


Tomáš Krystlík"
---

Gruß

Tomáš krystlík
---

Anonymní řekl(a)...

Herr Rattlik si zdá se nechce dát pokoj, konec konců má velmi zdatného učitele, samotného Reichspropagandaleitera Josepha Goebbelse. Háček je, Herr Rattlik, že z Osvětimi existuje přeci jen pár svědectví vězňů přeživších "něnou péči" vašich ideosouputníků. No a mezi nimi holt zjevně i svědectví pana Kovanice staršího, který to celé přežil a prožil na vlastní kůži a jeho vyjádření shledávám důvěryhodněším, než vaše kecy a bláboly. Taže zkuste do příští várky polopravd a celolží přimíchat drobt větší díl pravdy, aby to alespoň zdálky pro neinformovaného nevypadalo tak úděsně zpalcevycucaně.

Pokud by mělo Německo zaplatit za škody, které v Československu napáchalo, patrně by se Adenaeurův hospodářský zázrak o pár let opozdil. To, že se na něčem podobném nepracovalo v Československu je společná a těžko rozdělitelná vina československých komunistů, prezidenta Eduarda Beneše (kterému sice mnoho manévrovacího prostoru nebývalo, ale vyklidil ho bez boje a dokonce se ani nepoušel o záchranu československých občanů ruského původu odvlečených NKVD) a německých nacionálních socialistů, jak těch narozených v Československu, tak těch z "Tisícileté" říše (Jaký je rozdíl mezi tisíci lety a věčností - 29 let - srovnání 1933-45 a 1948-89).
Osobně velmi lituji smrti asi nejnadějněšího československého politika Ladislava Rašína. Ten by možná dokázal být dostatečnou protiváhou proti Eduardu Benešovi i Klementu Gottwaldovi, ale nacisté ho stihli zamordovat pár dní před příchodem americké armády. (Poznámka pod čarou, nelze vyloučit, že ho dorazil někdo od komunistů, těm překážel rovněž.)

Ve vší neúctě, kterou vůči vám pociťuji, Karel Adler

Šaman řekl(a)...

Zájemce o historické dílo sudetoněmeckého historika Tomáše Krystlíka odkazuji na seznam, který je zveřejněn na české Wikipedii pod heslem Tomáš Krystlík:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Krystl%C3%ADk

Jsou zde funkční odkazy na jeho objevné články, které zveřejňoval jako šéfredaktor internetového CS-magazínu Rosse Hedvíčka. Než Rosse obvinil bez důkazů z estébáctví. Což vedlo i ke konci mnou nikterak oblibovaného CS magazínu. A rovněž při této kauze pracoval s dokumety způsobem svého oblíbeného učitele pana Goebbelse.

Anonymní řekl(a)...

Kdybyste se obtěžoval, vážený pane Kovanici, do anglické Wiki, zjistil byste, že je v ní zcela jiné hodnocení mé maličkosti.

Gruß

Tomáš Krystlík
---

A.S. Pergill řekl(a)...

Informace,
spekulace to je, bez ohledu na to, že jim za špatné finanční operace ještě ručí stát.

A.S. Pergill řekl(a)...

Schumachere,
tzv. "demokratické" strany řadu těchto problémů řeší dlouho, minimálně od roku 1989, a jediným výsledkem je, že z toho má řada "řešitelů" atraktivní byznys (kterého se nehodlají vzdát, a tak veškeré rozumné návrhy torpédují).
Opravdu nehodlám podporovat strany, z nichž vypadne sociální program v tom smyslu, že pokud se po celoživotní poctivé práci ocitnete na dlažbě, tak přestanete mít za dva měsíce nárok na podporu (a budou vás navíc ještě buzerovat takovým způsobem, abyste neměl šanci si práci shánět); a zatím lidé, kteří v životě nikdy nepracovali, si dál budou chodit pro desetitisíce podpor.

informace řekl(a)...

Pergille,
celá záležitost je složitější, než si laik myslí.
Banky skupují dluhopisy jak na aukci tak potom na vedlejším trhu. Tím je stahují z oběhu a zaručují, že s nimi různí tradeři, jako hedge funnds nebudou spekulovat. Na této operaci ale v teorii nemohou prodělat, protože řecký stát dostane od MMF půjčku, kterou jim splácení dluhopisů bude krýt. Mohou prodělat jen když řecký stát nebude mít čím zaplatit a vyhlásí default. Takže z nominální ceny při restrukturaci dluhu by dostaly zpátky dejme tomu jen 25 procent. Vzhledem k tomu, že polovinu řeckých dluhopisů vlastní evropský bankovní systém, bude se dělat všechno možné, aby k vyhlášení bankrotu nedošlo.
Banky vydělávají na rozdílu mezi cenou, za kterou nakoupily a nominální hodnotou dluhopisů. I když se toho výdělku vzdají, jak se psalo, pořád ještě vydělávají na semestrálních kupónech ůroků dluhopisů. Další výdělek jim plyne z operace LTRO: Long Term Refinancing Operation, kdy jim ECB poskytuje dlouhodobé půjčky na 1 procento úroků. Těmi penězi se zajišťuje likvidita trhu. Banky je pak mohou investovat na př. do reálného hospodářství půčkami podnikům, při nichž se úroky samozřejmě zvýší.
Teď 29.února, jak jsem četla, poskytne ECB bankám LTRO ve výši 500 miliard euro.
Vy můžete také investovat úspory do krize eurozony tím, že si koupíte nějaký evropský obligační fund. Do nich jsou z části zamíchané i dluhopisy, vydané evropskými státy anebo přímo nějakou státní obligaci.
Když tedy budete mít odvahu.

Anonymní řekl(a)...

Pro Krysu:
Zřejmě se pro anglicky čtoucí a mluvící čtenáře a posluchače presentujete jako slušný člověk. Pro diese Tschechei se stím holt neobtěžujete...

Anonymní řekl(a)...

Já vidím rozdíl jen ve stručnosti.
Tomáš Krystlík, born in 1947 in Prague, Czechoslovakia, is so called Czech-German writer, journalist and lecturer (in Czech National Library). He is the author of papers and essays on Czech-German relations and the Expulsion of Germans after World War II from the Sudetenland.
Krystlík worked for Radio Free Europe until the station was moved from Munich to Prague and for a number of Czech language magazines. His articles and books are the subject of criticism questioning their impartiality and historical accuracy.

informace řekl(a)...

Pergille,
tady je článek WSJ o řecké krizi.
Greece Sets Austerity Plan
Leaders Approve Unpopular Cuts; Europe Wants Vote to Secure Another Bailout
http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203646004577212293337077400.html?mod=WSJEurope_hpp_LEFTTopStories

informace řekl(a)...

Tady máte názorně, jak funguje evropský bankovní systém.
http://intermarketandmore.finanza.com/files/2012/01/LTRO-long-term-refinancing-operation.jpg

"Ravishing" Rick Rude řekl(a)...

Zajímavé odkazy na WSJ a schéma fungování LTRO. Děkuji.

Větší vlastenec řekl(a)...

Němci uvěznili naše vlastence
aneb
Za vymáhání reparací - do fašistického kriminálu

Němci-fašisti nám dluží desítky miliard €. S úroky TISÍCE miliard.
Ano, správně píší zdejší velcí čeští vlastenci - kdyby nám Němci zaplatili reparace a všechny škody, tak my jsme dnes bohatí a oni chudí. Ale Němci-fašisti se k placení nemají, takže my jsme chudí a oni bohatí. Což, jak nám všem dobře známo, se změní teprve po osvobození Evropy spojenými armádami slovanských zemí.

Ne všichni našinci však chtějí čekat na splnění naší dějinné mise. Dva mladí čeští vlastenci si šli pro reparace hned po přečtení vašich příspěvků, drazí vlastenci.
Jejich spanilá jízda však nedopadla dobře - přesila byla příliš veliká. Oba stateční vlastenci jsou nyní zadržováni brutální fašistickou policií. Byli uvrženi do temného žaláře, mezi potkany, německé kriminálníky a evropské násilníky.

Ptejme se „našeho“ (ve skutečnosti německého) minstra zahraničí Schwarzenberga, co hodlá učinit k záchraně našich chlapců z německého zajetí. Ptejme se té „slavné“ EU, jak hodlá postihnout fašistické Rakousko za týrání našich chlapců, kteří si jen a pouze vzali to, co nám všem Čechům právem náleží.

Ptejme se našeho a ruského prezidenta, jak dlouho ještě budeme čekat, než nám Němci dobrovolně a rádi vydají své (to jest naše) majetky.

Již vzhůru všichni, jež hlad zhnět !

A.S. Pergill řekl(a)...

To Schumacher:

A ještě jednu věc: Má cenu se klepat strachy před nějakými "nácky" v situaci, kdy nám v poslanecké sněmovně dominují zcela jednoznační klerofašisté (viz zákony o církevních restitucích)?


To Informace:

Banky si prostě v rámci EU vytvořily ryze virtuální "ekonomiku", v níž mají zisky i z těch nejidiotštějších operací. Tohle prostě někdo bude muset tvrdě utnout.

informace řekl(a)...

Proprio il prossimo 27 luglio, ricorre il trecentodecimo anniversario dell'apertura della Banca d'Inghilterra, il modello sul quale sono state formate, via via, tutte le altre banche centrali occidentali: come la Federal Reserve e la Banca d'Italia.
Pergille,
Cel světový finanční měnový systém je virtuální, jak Vám řeknou odborníci. Jednou jsem tu už dávala odkaz na přednášku ekonoma Innocenza Cipolletty o rozdílu mezi finančními trhy a reálnou ekonomikou. (Mercati finanziari ed economia reale)
ECB funguje podobně jako Federal Reserve, i když s některými rozdíly.
Státní banky, Federal Reserve a ECB byly všechny uspořádány podle vzoru Bank of England, založené před víc jak 300 lety. (Tedy podle jejích posledních konformací)

Větší vlastenec řekl(a)...

Soudruh a soukmenovec Pergill má NAPROSTOU PRAVDU :
Celá tzv.řecká finanční krize byla UMĚLE VYTVOŘENA chamtivými mezinárodními bankéři (čti : Židy).
Konečně - jako drtivá většina všech předchozích krizí kapitalismu.
To je prostě zákonité.
My Češi a Rusové tohle dobře víme (viz např.příspěvky s.s.A.S.Pergilla), Euroameričani zato vědí kulové - na rozdíl od nás nestudovali marxismus-leninismus-stalinismus.

Takže víme, jaká je cesta z tzv.řecké finanční krize : REVOLUCE.
Zatím postačí revoluce v Řecku, které my pokrokoví Slovani poskytneme všestrannou pomoc.*)
Úspěchy zvítězivšího řeckého lidu poskytnou krásnou inspiraci lidu ostatních evropských zemí. Vypuknou další revoluce proti bídě, útlaku a lžím, a my opět přijedeme včas, jak legendární vojska z dávných kronik.
Potom bude celá Evropa svobodná, šťastná a prosperující, jako byla naše Západní Asie do roku 1989. A pak - Amerika.

Na shledanou v lepších časech.

----------------------------------------------------------------------
*) Samozřejmě - nejdříve se musíme zbavit okovů EU a jha NATO. Ale k tomu už máme hezky nakročeno; o to žádný strach.

Harpyje řekl(a)...

To si říkáte vlastenec, Vlastenče?!
Každému správnému českému vlastenci musí přece být okamžitě jasné, že se nejedná o "české vlastence", jak mylně tvrdíte, nýbrž o příslušníky nepřizpůsobivé menšiny. Podívejte se na rozhořčené příspěvky pod článkem.
Češi přece nekradou!

Větší vlastenec řekl(a)...

Samozřejmě, že Češi (a Moravané) nekradou.
To ví každý opravdový český vlastenec.
My Češi znárodňujeme a vymáháme reparace. Což byl přesně tento případ - ta stará fašistka měla našim mladým vlastencům sama vydat veškerý svůj majetek (dozajista neprávem nabytý), a nádavkem se jim měla omluvit za fašismus a naši chudobu.
Neudělala to, za své zranění si tudíž může sama.

Míru zdar !

----------------------------------------------------------------------
Pozn.: Pokud se ukáže, že ti mladíci opravdu nejsou Češi ani Moravané, ale Cikáni, Židi nebo úchylové, tak můj výše uvedený text se k TOMUTO KONKRÉTNÍMU případu nevztahuje.

Harpyje řekl(a)...

Uznávám, že asi máte pravdu, Vlastenče.
Podle věku je ona osoba zaručeně fašistka, anebo, což by bylo ještě horší, ale docela možné, odsunutá sudetoněmecká fašistka.
Uznávám svůj omyl a omlouvám se.

Větší vlastenec řekl(a)...

Nemusíte se omlouvat, vážená paní Harpyje; vážně ne.
Já plně chápu Vaše omezení, daná dlouholetým odtržením od zdrojů opravdové Moudrosti : od Vlasti, lidu a jeho Strany.
Z Evropy prostě NEMŮŽETE správně posuzovat téměř nic; zvláště ne cokoli, co se týče naší vlasti a vůbec celé Západní Asie.

Ano, dle věku ta agresivní německá důchodkyně může být i Sudetskou Němkou. Měli ji rovnou humánně vylikvidovat, naši mladí vlastenci; měli na to PLNÉ PRÁVO. Alespoň by je nemohla popsat tamní policii, Němkyně jedna rakouská.

Nazdar !

Jakub S. řekl(a)...

Cosa e v i a v i a ? Díky!